Kivonatok protestáns egyház alapítójának, Luther Mártonnak a könyvéből:

A ZSIDÓK ÉS HAZUGSÁGAIK

(1543-ból)


Luther Márton

"A keresztény társadalom", 47 kötete (Philadelphia: Fortress Press, 1971). 268-293 o.
"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertőzésünk és szerencsétlenségünk voltak"

"El kellett magamat határozni, hogy sem a zsidókról, sem ellenük ne írjak többet. De mióta észrevettem, hogy ezek a nyomorult és átkozott emberek nem szűnnek meg minket, azaz a keresztényeket is magukhoz vonzani, kiadtam ezt a könyvecskét, így én is azok közé álltam, akik a zsidók mérgezett tevékenységének ellenzői, akik óvják a keresztényeket, hogy védekezzenek ellenük. Nem hittem volna, hogy a zsidók be tudják a keresztényeket csapni azzal, hogy száműzöttségüket és silányságukat ellenük fordítják. De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyű dolga van, nemcsak a gyengével, de az erőssel szemben is. Isten segítsen minket. Ámen. "
***
"Nem hívta őket Ábrahám gyermekeinek, hanem 'viperafészeknek'. [Máté, 3:7]. Óh, az túl sértő volt Izrael nemes vére és faja számára, és azt mondták, hogy ő 'démon volt' [Máté 11:18]. Urunk 'viperafészeknek' nevezi őket, továbbá János 8 [39,44]-ben azt mondja: 'Ha Ábrahám gyermekei lennétek, akkor úgy cselekednétek, ahogy Ábrahám.... Ti apátoktól, az ördögtől származtok." Nem tűrhették annak hallását, hogy ők nem Ábrahám, hanem az ördög gyermekei és ma sem tudják ezt hallani."
***
"Ők valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétől a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idők, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében."

***
"Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az ő vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek..."

***
"Lehelletük bűzös a pogányok aranyától és ezüstjétől, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint ők átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erősítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor ő a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetőség nyílik arra, hogy a szentírás az ő kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik.

Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezőbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve.
A történelemben gyakran vádolták őket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Ők természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belőlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek. "

***
Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük.

***
"Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek."

***
"Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent."
***
"Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik!"
***
"Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni..."
***
"Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja. "

***
"Burgensis, egy nagyon művelt rabbijuk, aki Isten kegyelméből keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ők nem lehetnek Isten népe."
***
"Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik."
***
"Ezért a vak zsidók tényleg ostoba bolondok.."

***
"Vegyük észre ezeket a nyomorúságos, vak és érzéketlen embereket."
***
"...Vakságuk és arroganciájuk olyan szilárd mint egy vashegy."
***
"Tanuljatok ebből kedves keresztények, mit tesztek, ha megengeditek, hogy a vak zsidók félrevezessenek benneteket. Akkor valóban érvényes lesz a mondás: 'Ha vak vezet világtalant, mindketten beleesnek a verembe' [Lukács 6:39]. Nem tanulhatsz tőlük semmit kivéve azt, hogy hogyan érts félre Isteni parancsokat."

***
"Ezért óvakodj a zsidóktól, tudva, hogy zsinagógáikban egy ördögtanya van, amelyben egy halom öndícséret, önhittség, hazugságok istenkáromlás és Isten és az emberek szidalmazása található gonoszul és vadul."
***
"Továbbá, ők nem mások, mint tolvajok és rablók, akik egyetlen olyan morzsát sem esznek és ruhájuk egy szála sem olyan, amelyet ne tőlünk raboltak és csentek volna el átkozott uzsorájukkal. Így napról napra feleségükkel és gyerekeikkel együtt lopás és rablásból élnek mint ősrablók és tolvajok a leg bűnbánat nélkülibb biztonságban."

***
"A hazugságnak nem tökéletes mesterei. Hazugságaik olyan ügyetlenek és átlátszóak, hogy bárki, aki csak egy kicsit is figyel rájuk, könnyen észreveheti azt. De nekünk keresztényeknek ők Isten haragjának szörnyű példái."
***
"Ha az én feladatom lenne, hogy hazugságaikat fölfedjem, akkor olyan sokáig lennék köteles ellenük írni, amennyi idejük nekik volt hazugságaik kiagyalására - azaz hosszabban mint kétezer évig."
***
"...Krisztus és szavai alig vehetők észre az emberi szertartások károssága miatt. Ennek ellenére legyen ez elég mostanra hazugságaik bizonyítására a dogmák és hűség ellen."

***
"Nem mondtam neked régebben, hogy a zsidó olyan nemes és értékes ékkő, hogy Isten és angyalai táncolnak amikor szellent?"
***
"Tehát az nem lehet más, mint Isten borzalmas haragja, hogy valakinek megengedi, hogy ilyen feneketlen ördögi pokolbeli, elmebeteg irígységbe, gonoszságba és arroganciába süllyedjen. Ha nekem személyesen kéne az ördögön bosszút állni, képtelen lennék arra, hogy neki ennyi rosszaságot és szerencsétlenséget kívánjak, ahogy Isten haragja a zsidókat sújtja, hazudozásra és istenkáromlásra ítélve el őket olyan mértékben, saját lelkiismeretüket megsértve. Jutalmuk az, hogy folyamatosan hazudnak Istennek."

***
"Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni."
***

".. és aztán örökre kiutasítani őket ebből az országból. Mert, mint hallottuk, Isten haragja olyan nagy, hogy lágy elnézés csak rosszabbá teszi őket, amíg kemény könyörületesség kissé megváltoztathatja őket. Ezért, mindenképp el velük!"

***
"Gazdagokká lettek izzadságunk és vérünk által, és mi szegények maradunk, és így szívják ki csontunk velejét."

***
Kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétől, és nem leszünk bűnösek abban, hogy hazugságaikat, istenkáromlásukat, átkozódásukat, rágalmazásukat osztjuk Isten előtt, és azokat az átkokat, amelyeket az őrült zsidók olyan szabadon és kéjesen osztogatnak Jézus Krisztus Urunk, tisztelt Édesanyja, minden keresztény, minden hatalom és személyünk ellen. Ne védjétek őket, ne adjatok nekik biztonságot és közösséget velünk. Ezzel a tiszteletteljes ajánlással és intéssel szeretném lelkiismeretemet megtisztítani és fölszabadítani."
***
"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényéről."
***
"El kell kerülnünk azt, hogy igazoljuk nekik kéjes hazugságaikat, rágalmazásukat, átkozódásukat vagy Istenkáromlásukat. Ne merjünk társaik lenni ördögi fecsegésükben, és pusztításukban azzal, hogy védjük és támogatjuk őket vagy más módon való közösségvállalással."

***
"Ezért nekünk keresztényeknek kötelességünk nem tűrni folyamatos és állandó istenkáromlásukat."

***
"Ezért nem szabad felületes bánni azzal a kötelességünkkel, hogy tanácsot keressünk ez ellen és mentsük meg lelkünket a zsidóktól, azaz az ördögtől és az örök haláltól."

***
Mit tegyünk mi keresztények ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból. Mint előbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! "

***
"Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon.
***
Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az ő angyalainak, az orrán át nevető koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva.

***
"Mivel közöttünk élnek, nem szabad tűrnünk viselkedésüket most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy hazudnak, gyalázkodak és Istent káromolnak. Ha azt tesszük, osztjuk hazugságaikat, átkozódásukat és istenkáromlásukat. Így nem tudjuk eloltani az elolthatatlan isteni harag tüzét, amellyel a próféták beszélnek, sem a zsidókat nem tudjuk áttéríteni. Imádsággal és istenfélelemmel szigorúan könyörületesnek kell lennünk hogy lássuk, hogy legalább egy párat meg tudunk menteni a pokol lángjaitól. Nem szabad bosszút állnunk. Ezerszer rosszabb bosszú mint amit mi kívánunk nekik szorítja torkukat. Tanácsom Nektek:

Először is gyújtsuk föl iskoláikat és zsinagógáikat, ássunk el mindent, ami nem éghető, úgy hogy ember soha ne láthassa meg egy darabjukat vagy a hamujukat sem. Ezt meg kell tenni Urunk és a kereszténység tiszteletére, úgy, hogy Urunk lássa, hogy mi keresztények vagyunk és nem nézünk el vagy tűrünk el ilyen nyilvános hazugságot, átkozódást és istenkáromlást, amellyel Fiát és a keresztényeket illetik. Amiatt, hogy a múltban eltűrtük ezt a múltban, nem ismervén azt, azt Isten meg fogja bocsátani. De ha most, hogy tudunk róla és mégis megbocsájtunk nekik és védjük ilyen házaikat, amely az orrunk előtt áll, amelyben hazudoznak, átkozódnak és Istent káromolnak, becsmérlik és rágalmazzák Krisztust és minket (ahogy fentebb elmondtuk), az ugyanaz lenne, mintha mi tennénk mindezt, mivel minderről tudomásunk van. Másodszor azt tanácsolom, hogy házaikat is romboljuk le. Mert ugyanazt űzik bennük, mint zsinagógáikban. Ahelyett a lakhatnának a csűrben mint a cigányok. Így lenne otthonuk és nem ők lennének országunkban az urak, ahogy hencegnek, de ők üldözöttek és foglyok, ahogyan állandóan jajveszékelnek és siránkoznak rólunk Isten előtt." Harmadszor azt tanácsolom, hogy vegyük el tőlük imádságos könyveiket és Talmudi írásaikat, amelyben bálványimádást, hazugságokat, átkokat és istenkáromlást tanítanak.[...] Negyedszer, azt tanácsolom, hogy rabbijaiknak tiltsuk meg a tanítást mostantól halálbüntetés vagy végtagok elvesztésének terhe mellett. Mert elévült joguk arra, hogy ilyen hivatalt viseljenek, amelyet Mózes tanítása szerint (Deuternomy 17 [:10 ff.]) hordoznak, amikor azt parancsolta meg a szegény zsidóknak, hogy halálbüntetés terhe mellett engedelmeskedjenek tanítóiknak, de Mózes hozzáteszi: 'Amit az Úr törvényével összhangban tanítanak'.Ezek a gazemberek nem veszik ezt figyelembe. Arra használják a kis emberek alázatát, hogy az Úr törvényével ellentétesen méreggel, átkokkal és istentagadással itassák át őket. Ugyanúgy tart minket a pápa fogva Mátyás nyilatkozatával 16 {:18],' Te vagy Péter', stb.., arra vesz rá minket, hogy higgyünk azokban a hazugságokban és csalásokban, amelyeket ez az ördögi száj mond ki. Nem tanított Isten szavával egyező módon, ezért elvesztette jogát, hogy tanítson bennünket. Ötödszörre azt tanácsolom, hogy megtiltsuk azt, hogy utainkat használják. Mert nincsenek üzleteik falukban, nem nemesek, nem tisztviselők, kereskedők vagy hasonlók. Maradjanak otthon. [...] Hatodszorra azt tanácsolom, hogy az uzsorakamat szedését tiltsák meg nekik, és hogy minden készpénzt, ezüstöt és aranyt vegyenek el tőlük és helyezzék azt biztonságba. Ennek az intézkedésnek az az oka, hogy, mint fentebb említettem, megélhetésüket uzsorával szerzik, és annak során tőlünk lopták el és rabolták el jelenlegi tulajdonukat. Az ilyen pénzt a következőképpen kellene haszználni: Ha egy zsidó garantáltan áttért, akkor neki kell száz, kétszáz vagy ötszáz forintot adni, személyes körülményeitől függően. Ezzel elkezdhet egy foglalkozást, amivel magát, feleségét és gyermekeit el tudja tartani, és a szegényeket és rászorulókat támogatni tudja. Az ilyen ördögi nyereség meg van átkozva, hacsak Isten áldásával nem fordítjuk jó és nemes célok elérésére. Hetedszer azt javasolom, hogy minden egészséges fiatal zsidó és zsidónő kezébe adjunk egy cséphadarót, egy baltát, egy kapát, egy ásót, egy guzsalyt vagy orsót , és ezzel aztán megélhetésüket biztosíthatják orcájuk verejtékével, mint ahogy Ádám gyermekeitől ezt elvárják (Teremtés 3[:19]). Mert az nincs rendben, hogy ők minket, vádlott gójokat dolgoztatnak orcánk verejtékében, míg ők, a szent emberek idejüket lustálkodással, hencegéssel és fingással töltik, és amellett istenkáromolva hencegnek uralkodásukról a keresztények fölött. Nem, egy fenékberúgással kellene ezeket a lusta gazembereket kidobni.
***
"De mi fog történni, ha leégetjük a zsidók zsinagógáit és megtiltjuk nekik, hogy nyilvánosan imádkozzanak Istenhez, imádkozzanak tanítsanak vagy hogy Isten nevét egyáltalán kimondják? Még mindig meg fogják titokban tenni. Ha tudjuk, hogy titokban megteszik, az ugyanaz, mintha nyilvánosan tennék. Mert titkuk tudása és tűrésük azt sugallja, hogy azok nem titkosak és így a mi lelkiismeretünket terheli meg Isten előtt."
***
"Ennek megfelelően, nem szabad kicsiségként tekintenünk, de komolyan kell keresnünk annak a módját, hogy tanácsot kapjunk az ügyben és lelkünket megmentsük a zsidóktól, azaz az ördögtől és az örök haláltól. Tanácsom, ahogy már említettem: Először is zsinagógáikat kell elégetnünk és mindegyiket kénbe és szurokba kell dobni. Jó lenne, ha némelyiket a pokol tüzére dobhatnánk. Ez megmutatná istennek, hogy szándékunk komoly és a világnak, hogy tudatlanságból tűrtük azoknak a házaknak a létezését, melyben a zsidók Az Urat, Alkotónkat és Apánkat becsmérelték, és Fiát a legszégyentelenebb módon mostanáig, de mi most megbosszultuk ezt."
***
" Összefoglalva kedves hercegek és grófok, akik zsidókat tartotok uralmatok alatt, megbízlak benneteket - ha a tanácsom nem tetszik nektek, találjatok jobb tanácsot, úgy hogy ti és mi megszabadulunk a zsidók elviselhetetlen, ördögi terhétől..."
***
"Hadd foglalkozzon a kormány velük, ahogy javasoltam. De attól függetlenül hogy a kormány cselekszik-e vagy nem, legalábbis vezessen mindenkit a lelkiismerete, és fessen magának képet a zsidó definíciójáról és lényéről. Ha megnézel egy zsidót, vagy rá gondolsz, azt kell magadnak mondanod: Az a száj átkozta, káromolta és becsmérelte minden szombaton az én kedves Uramat, Jézus Krisztust, aki engem megváltott szent vérével. Amellett azt imádkozta és állította Istennek, hogy én, feleségem és gyermekeim, és minden keresztény le lehet szúrni és nyomorúságosan elpusztítani. És ő szívesen megtenné ezt, hogy eltulajdoníthassa javainkat..."
***
"Ilyen reménytelenül teljesen gonosz, mérgezett és ördögi halom ezek a zsidók, akik ez alatt az ezernégyszáz év alatt voltak és még ma is gyötrésünk, fertőzésünk és szerencsétlenségünk voltak"
***
"Sok történetet hallottam és olvastam a zsidókról, akik egyetértenek Krisztus ítéletével, azaz azzal, hogy forrásokat mérgeztek meg, gyilkosságokat követtek el, gyermekeket raboltak, ahogy előzőleg említettem. Hallottam olyasmit is, hogy az egyik zsidó a másik zsidónak egy kereszténnyel küldött egy vérrel teli edényt egy hordó borral együtt, amelyben, amikor kiürült, egy halott zsidót találtak. Sok hasonló történet ismert. Gyermekrablás miatt sokszor máglyán égették el őket vagy elűzték őket (ahogy már hallottuk). Tudom, hogy mindezt tagadják. De ez mind egyhangban van Krisztus ítéletével, ahol azt mondja, hogy ők dühös, keserű, gyűlölködő, agyafúrt kígyók, és ördög gyermekei, akik csípnek és és ártani akarnak titokban, ha nyíltan nem tudnak. Ezért ott szeretném őket látni, ahol nincsenek keresztények. A törökök és más pogányok nem tűrik azt, amit mi keresztények eltűrünk ezektől a mérges kígyóktól és ördögfiaktól. Az ördög mellet a kereszténynek nincs epésebb és keserűbb ellensége a zsidónál. Nincs más, akivel annyi jót tennénk és akitől annyit szenvednénk, mint ezektől az ördögfiaktól, ettől a viperafészektől."
***
"Mi vagyunk hibásak, ha nem mészároljuk le őket (A zsidókat)."
***
"Kívánom és könyörgök azért, hogy uralkodóink, akik zsidók fölött is uralkodnak, szigorúan ítélnek efölött a nyomorult nép fölött, ahogy föntebb javasoltam, hogy lássuk, ez segít-e (ami kétséges). Úgy kell működniük, mint egy jó orvosnak, aki, amikor a seb elmérgesedett, könyörtelenül kivágja, kifűrészeli és kiégeti a rossz húst, ereket, csontot, és velőt. Egy ilyen eljárást kell itt is követni. Leégetni zsinagógáikat, minden előbb említett dolgot megtiltani nekik, munkára kötelezni őket, olyan keményen kell bánni velük, ahogy azt Mózes tette a vadonban, aki háromezret elpusztított közülük, nehogy a többi is elpusztuljon. Biztosan nem tudják, hogy mit tesznek, továbbá mint egy olyan nép, aki valaki tulajdona, nem is akarják megtudni, látni vagy hallani. Hiba lenne könyörületesnek lenni és magatartásukat elfogadni. Ha ez sem segít, akkor mint veszett kutyákat el kell űzni őket, azért, hogy ne legyünk bűntársaik megvetendő istenkáromlásuknak, és többi kicsapongásuknak, amely Isten haragját magára vonja, és velük együtt el lesz átkozva. Én megtettem a kötelességemet.Most végezze mindenki a magáét. Én föl vagyok mentve."
***
"Tanulmányom, remélem egy keresztényt, (aki nem akar zsidóvá válni), eléggé fölfegyverez ahhoz, hogy nemcsak megvédje magát a vak és dühös zsidók ellen, de az ellen is, hogy a zsidók rosszindulatának, hazugságának és átkozódásának áldozata legyen, és hogy megértse, hogy nemcsak a hitük hamis, hanem azt is, hogy biztosan ördögök uralkodnak felettük. Bárcsak Urunk, Krisztus hálás lényekké változtatná őket, és minket megőrizne állhatatos és örök ismerőjének, amely maga az örök élet. Ámen."
***
"Ők valóságos hazugok és vérebek, akik nemcsak kiforgatták és meghamisították az egész Szentírást elejétől a végéig anélkül, hogy saját magyarázatukat valaha is abbahagyják. Szívük minden aggodalmas sóhaja,vágya és reménye azok az idők, amikor úgy bánhatnak velünk, pogányokkal, ahogy a Perzsiai pogányokkal bántak Eszter idejében. Óh, hogy szeretik Eszter könyvét, amely olyan szépen egyezik az ő vérszomjas, bosszúálló és gyilkos vágyaikkal. A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz, hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni. Újra és újra megpróbálták és többször orra estek.
Lehelletük bűzös a pogányok aranyától és ezüstjétől, mivel egy nép a nap alatt sem volt, ma nem olyan és nem is lesz kapzsibb mint ők átkozott uzsorájuk közepette.Azzal erősítik magukat, hogy: 'Ha a Messiás megjön, akkor ő a világ aranyát és ezüstjét el fogja venni és fel fogja osztani a zsidók között.'. Bármikor lehetőség nyílik arra, hogy a szentírás az ő kielégíthetetlen kapzsiságukat támogassa, akkor ezt rögtön gonosz módon megteszik.
Ezert, kedves keresztény feleim, az ördög mellett nincs keservesebb, mérgezőbb, hevesebb ellenségetek mint az a zsidó, aki komolyan zsidó kíván lenni. Lehet hogy van köztük néhány, aki abban hisz, amiben a tehén vagy a liba hisz, de mind vérrel és a körülmetéléssel van körülvéve.
A történelemben gyakran vádolták őket azzal, hogy kutakat mérgeztek meg, gyermekeket raboltak el és csonkítottak meg. Úgy mint Trentben, Weszenseen és más helyeken. Ők természetesen tagadják ezt. Biztosan tudom, hogy az ilyen akarat nem hiányzik belőlük, hogy ilyesmit titokban vagy nyíltan cselekedjenek.
Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük. Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzesládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy sajátmagukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek.
Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent. Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik! Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni. Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja.
Burgensis, egy nagyon művelt rabbijuk, aki Isten kegyelméből keresztény lett (ez nagyon ritka náluk), aggódik amiatt, hogy iskoláikban hogyan átkoznak minket keresztényeket (Amit Lyra is ír), és ebből azt a következtetést vonja le, hogy ők nem lehetnek Isten népe. Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van. Bárcsak Jeruzsálemben lennének a többi zsidóval és bárkivel, aki a társaságukra vágyik.
Mit tegyünk ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból. Mint előbb hallottuk, Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! Mennyivel kibírhatatlanabb az, ha megengedjük nekik, hogy az egész kereszténységet minket beleértve megvegyenek a saját pénzünkért, rágalmazzanak és átkozzanak bennünket, gazdag uraink legyenek és gúnyosan kacagnak rajtunk, szórakozva saját pimaszságukon. Milyen örömteli esemény lenne az az ördögnek, és az ő angyalainak, az orrán át nevető koca kismalacaira vigyorogva, valóságos haragját Istennek tartogatva.
Lehet hogy lágyszívű és finomérzésű keresztények azt hiszik, hogy én túl szigorú és drasztikus vagyok a szegény elnyomott zsidókkal szemben, hogy kifigurázom és kigúnyolom őket. Szavamra, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt a sátanfajzatot kigúnyoljam. Szívesen megtenném, de ők sokkal nagyobb szakértői a gúnynak, mint én vagyok, és nekik van egy Istenük, aki ennek legnagyobb mestere. Az pedig maga az ördög.
Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."

Kivonatok "Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi," Luther Mártontól, Forrás: "The Jew in Christian Theology", Gerhard Falk, McFarland és Társaság RT,, Jefferson, NC és London, 1931:
"De a Te (Isten) ítéleted helyes, Justus és Dominie. Igen, ezért kell a zsidókat és senki mást nem megbüntetni, akik szavaidat és csodáidat semmibe vették és kigúnyolták, és sértegették és átkozták olyan hosszú ideig megszakítás nélkül, hogy nem fognak, mint más emberek, pogányok és mások bűnbe és halálba nem a pokol tetejére, nem a pokol közepére, hanem a pokol árkába kerülnek, mivel onnan nem lehet mélyebbre kerülni."

***
"Akkor is ha megbüntetik őket, hogy vérük az utcákat mossa, hogy halottaik száma nem százezreket, hanem milliókat ér el, ahogy Vespasianus alatt Jeruzsálemben történt és Hadriánus alatt gonoszságukért, még most is ragaszkodnak ahhoz, hogy igazuk van azután az 1500 év után és további 1500 év után is, és hogy Isten hazudott és nekik van igazuk. Összegezve, ők ördög gyermekei akiknek sorsa a pokol lesz..."
***
"A zsidók azt kapták meg, amit megérdemeltek. Jeremiás szerint Isten választotta ki őket... Nyisd ki a szádat nagyra és én megtöltöm azt. Ők viszont a pofájukat, szemüket, fülüket, orrukat szorosan zárva tartották, teljes szívüket és minden érzéküket, így azok bemocskolódtak, és telefröcskölődtek, hogy az csöpög belőlük mindenütt és az ördög ocsmánysága jön belőlük."

***
"Igen az ízlik nekik, szívükbe megy, úgy ízlik nekik, mint a disznóknak. Így akarják. Kiáltani: ' Feszítsd keresztre, feszítsd keresztre.' Tovább kiáltani: 'Vére ránk és gyermekeinkre folyt.' (Máté, 27:25). Úgy gondolom, hogy jött és megtalált téged..."

***
"Talán valamelyik irgalmas keresztény szentünk azt gondolhatja, hogy én túl durva és megvető vagyok a szegény nyomorult zsidókkal, hogy olyan gúnyosan és bántóan beszélek róluk. De Isten a tanúm rá, túl enyhe vagyok ezekkel az ördögökkel. Örömmel tennék úgy, ahogy mondják, de ők sokkal nagyobb mesterei a gúnynak, mint én, és Istenük ennek mestere, Az ugyanis maga az ördög.

Ha az Ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez."

(Kivonatok, összeállítva Martin Luther's könyvecskéjéből: "A zsidók és hazugságaik" - by Verboten )