Slatpi planai prieš Vokietiją atslkeisti

Julijus Štreicheris

 

 

"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė

Pasaulinę žydų konferenciją.

Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dėl internacionalinės žydų politikos. Organizatoriai yra žydiškieji Anglijos finansų valdovai, anglo-žydiškoji pramonė ir prekybos federacija. Konferencija bus organizuota žydo advokatu Samuelio Volkmejerio iš Amerikos ir stambaus žydo pramonininko lordo Melcheto iš Anglijos.

Visi vadovaujantys pasaulio žydai atvyks kartu. Vedantys rabinai (jie yra politiniai pasaulinės žydijos vadai) ir žydai milijonieriai su milijardieriais, bankų ir akcijų biržų lyderiai, kreditų galvos ir pagrindiniai žydai komercijoje. Jie yra žydai, apie kuriuos Valteris Ratenau rašė net prieš karą "Neue Freien Presse":

 

"Trys šimtai vyrų, visi vienas kitą pažįstantys, nulemia pasaulio istoriją. Niekas neįvyksta prieš jų valią. Jie yra tikrieji valdovai, tikrieji, nekarūnuoti karaliai."

 

Šie treji šimtai vyrų nori pratęsti ir sustiprinti pasaulinės žydijos boikotą prieš Vokietiją. Jie mėgins kovoti prieš Vokietiją tol, kol ji nusilenks jų valiai, arba bus parklupdyta ant kelių. Jie imsis visko. Jie meluos ir šmeiš, pastoviai bandys nuteikti pasaulį prieš Vokietiją. Visos piremonės, kurias tegali sumanyti žydiškos smegenys, bus panaudotos. Žydai žino, kad Vokietijos pergalė jos vidinėje ir internacionalinėje kovoje už laisvė reikštų pasaulinės žydijos galą.

 

Pranašystės

 

Ne žydas nė nenutuokia šios kovos masto. Jis nežino žydų tautos slaptųjų siekių, ar nusikaltimų, kuriuos jie vykdo daugiau kaip keturis tūkstantmečius tam, kad pasiektų šiuos tikslus, ar didžiulio pavojaus, iškilsiančio jai, jeigu šie tikslai bus atskleisti, kol dar nėra įgyvendinti.

 

Slaptieji žydų tautos tikslai yra parašyti Siono Išminčių Protokolose. "Šturmuotojas" yra apie juos rašęs daugiau nei šimtą kartų. Juose yra užrašyti žydų planai pasaulio užvaldymui/ Žydai juos užrašė pirmajame viešame pasaulio kongrese. Tai buvo pirmasis sionistų kongresas 1897 metų rugpjūtį Bazelyje, Šveicarijoje. Programa, kurią jie sudarė, visiškai sutinka su stebinančiomis žydų pranašystėmis iš Senojo Testamento. Esminės dalys yra:

 

1. Kitų tautų sunaikinimas

 

"Tu turi sunaikinti visas žemės tautas, neturėdamas joms jokio gaileščio." (Pakartoto įstatymo knyga 7:16)

 

2. Vagiliavimas ir plėšimas

 

"Jūrų turtai atiteks tau, o Judėja, kaip ir visų tautų gėrybės... Tu turėsi didžius ir gražius mietus, kurių pati nestatysi ir kurių namų gėrybių pati nepripildysi. Tu turėsi vynuogynus ir alyvų lysves kurių nesodinsi ir tu maitinsies iš jų." (Pakartoto įstatymo knyga 6)

 

3. Masinės žudynės

 

"Ir kai Viešpats, tavo Dievas bus tau juos atsiuntęs ir būsi juos nugalėjęs, tada tu turėsi sunaikinti juos visiškai: vyrus, moteris, vaikus, net ir gyvulius. Tu turi neduoti jiems taikos ir nerodyti jiems gaileščio." (Pakartotino įstatymo knyga 7:2)

 

Protokolai

 

Jokie kita pasaulio tauta neturi tokių pranašyščių. Jokia kita tauta nedrįstų sakyti, kad ji buvo išrinkta žudyti ir naikinti kitas tautas ir grobti jų turtus. Tik žydai yra tokie pamišę, kad tai pasakytų ir užrašytų. Jie tai pateisina savo "dievu", kurį jie vadina "Jahve". Jie net sugeba įtikinti pasaulį, kad tai yra "šventos" pranašystės. Pasaulis leidosi apgaunamas ir jis lenkiasi prieš juos.

 

Mes taip nedarome. Mes skelbiame, kad šios, taip vadinamos, "pranašystės" yra klastingi ir šlykštūs planai. Jie seka iš neapykantos ir poreikio žudyti, noro gauti ne žydų pinigus ir turtą. Jie ateina iš nusikaltėliškų žydiškų smegenų. Tautos, kurios ramiai dirba savo darbos nevertos pašalinimo. Žydų tauta, kuri turi tokias baisias ir žudikiškas mintis nusipelno sunaikinimo.

 

Taip vadinami "Sionistų protokolai" yra tokie pat šlykštūs ir žudikiški kaip šios trys žydiškos "pranašystės". Jie buvo aptarti ir užrašyti per dvidešimt keturias sesijas. Jų pagrindiniai tikslai yra:

 

1. Pasaulinė valdžia.

 

"Pranašai išmokė mus, kad dievas išsirinko mus, žydus, valdyti pasaulį. Mes, taigi, turime karūnuoti Siono kraujo karalių. Šis karalius turi valdyti per terorą." (iš penktojo protokolo)

 

2. Vagiliavimas ir plėšimas

 

"Mes užvaldėme spaudą. Ji valdo viešąją nuomonę. Mes per ją naudojamės įtaka, per ją likdami šešėliuose. Jos dėka, mes turime aukso kalnus savo rankose, neturėdami iššvaistyti vandenyno kraujų ir ašarų." (iš antrojo protokolo)

 

3. Ne žydų vadų sunaikinimas

 

 

"Mes sukėlėme žmones prieš aristokratiją ir jie ją sunaikino."

 

"Mes žmonėms [ašnabždėjome apie jų pačių teises ir jie pamatė savo karalius kaip normalius mirtinguosius. "Dievo valia" neteko reikšmės. Mums apvogus žmones jų tikėjimu Dievu, karūnos jėga sudužo. Mes ją paskelbėme vieša nuosavybe."

 

Prisiminkite Prancūzijos revoliuciją, kurią mes pavadinome "didžiaja". Tai yra paslaptys, kurias mes žinome. Tai buvo mūsų rankų darbas." (iš ketvirtojo ir penktojo protokolų)

 

4. Masinės žudynės

 

"Mes naudosime visas esamas priemones, su pinigų pagalba, atnešti visuotinę ekonominę krizę. Mes išmesime darbininkų mases ant gatvių. Masės mielai pralies kraują tų, kuriuos mes įvardysime kaip jų priešus."

 

Protokolai yra autentiški

 

Šios ištraukos iš protokolų buvo parašytos 1897 metais. Bet kas, kas tai skaito suvokia, kad jos yra tikros! Žydas panaudojo marksizmo judėjimą sukelti žmones prieš aristokratiją ir karaliją. Jis sukurstė revoliucijas Rusijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Jis sukėlė ekonomines krizes ir šmetė darbininkus ant gatvių. Žydas vykdė masines žudynes su nenusakomu brutalumu. Daugiau kaip trisdešimt milijonų žmonių buvo nužudyti sovietų Judėjoje, vadovaujant žydams Trockiui, Sinovjevui ir kitiems. Kitose šalyse markskstai darbininkai buvo pasiųsti prieš "fašistus", "Hitlerio žmones". Pasaulinė žydija mėgina realizuoti protokolų "pranašystes".

 

Nusikaltėlių tauta

 

Pasaulinė žydija žino, kad yra įvykždiusi baisius nusikaltimus. Ji žino, kad yra pavojus, kad skriaudžiamos ne žydų tautos gali susivienyti prieš žydus. Taigi protokolų autoriai rašo:

Visų ne žydų sajunga galėtų mus įveikti. Mes esame saugūs nuo tokios grėsmės, dėl gilių, nepakeičiamų skirtumų tarp ne žydų." (iš penktojo protokolo)

Žydija pagilina ir padidina šiuos skirtumus, kai tik tai įmanoma. Bet žydija žino, kad kartais galingi didvyriai iškils, kurie sušauks ne žydus į mūši prieš žydus. Žydas žino savo galią. Jis rašo protokolose:

 

"Niekas nėra pavojingiau už asmenybės galią. Jei prie jos prisijungia kūrybinga dvasia, ji gali padaryti daugiau, negu milijonai žmonių, kuriuos mes atskyrėme." (iš penktojo protokolo)

 

Jėzus Kristus buvo toks dvasinis didvyris. Jis kovojo prieš žydus visą savo gyvenimą. Jis prieš juos pasakė labiausiai prakeikiantį nuosprendį, kada nors jiems pasakytą. Jis sakė:

"Jūsų tėvas yra Velnias ir jūs vykdote savo tėvo norus. Jis buvo žudikas nuo pat pradžių, nes jame nėra tiesos. Kai jis meluoja, jis šneka savo gimtąja kalba, nes jis yra melagis ir melagyščių tėvas." (evangelija pagal Joną 8:44-45)

 

Žydai išdavė Kristų. Jie Golgotoje įvykdė ritualinę žmogžudystę. Bet krikščionybė vystėsi ir, jeigu žydas Paulius nebūtų iškraipęs ir suklastojęs jos, tai šiandien ji būtų didžiausiasi antisemitinis pasaulio judėjimas.

 

Pašalinkite!

 

Žydas buvo pakankamai įsitikinęs savo tikslu 1897 metais, kad galėtų rašyti protokuolose:

 

"Net jeigu dvasinis didvyris iškiltų priešų stovykloje ir kovotų su mumis, jis bus nugalėtas. Naujokas negalėtų atsilaikyti prieš patyrusį kovotoją. Mūšis tarp mūsų ir jo būtų negailestingas, kovojams taip, kaip niekada dar nerėgėta pasaulyje. Dvasinis divyris būtų atėjęs per vėlai."

 

Žydas neapsiskaičiavo. Dvasinis didvyris atėjo ne per vėlai. Jis ėmėsi mūšio prieš pasaulinę žydiją ir laimėjo pergalę. Pasaulis žino šito didvyrio vardą. Jis yra Adolfas Hitleris, vokiečių laisves judėjimo Vadas. Žydas paskendo dulkėse nuo jo smūgių. dabar jis mato, su kokiu didžiuliu pavojumi jis susiduria. Jis buvo demaskuotas, jo nusikaltėliški planai, paviešinti ir artėja mūšis, kokio dar nematė pasaulis. Pasaulinė žydija susidūrė su Adolfu Hitleriu. Pasaulinė žydija susidūrė su Vokietija. Žydai kovos be gaileščio. Mes irgi turime kovoti be gaileščio prieš pasaulinę žydiją. Žydų tauta yra velnio tauta. Ji yra nusikaltėlių ir žudikų tauta. Žydų tauta turi buti pašalinta nuo žemės paviršiaus.