Пълна библиография на всички значими анти-еврейски печатни издания

публикувани в България от Освобождението до 1944 г.

 

 

 

 

І. Книги и брошури изобличаващи световното еврейство и масонство

 

 

Андреев, Димитър.

 

1. Реч произнесена по проекта за Закона за защита на нацията, в заседанието от 16. XI. 1940 г. на XXV обикновено народно събрание. II редовна сесия, от народния представител, Димитър Андреев, София 1940 год.

 

Ангелов, Манолов Николов.

 

2. По еврейский въпрос. За чифутите. Лом 1895

 

Ангелов Христо

 

3. Евреите. Видин 1897 г.

 

Белев, Ив. Ст,

 

4. Сатанизмът в България. Част I. Масонството като оръдие на сатанизма. (с много илюстрации, тайни знаци и фигури). София, 1933 г. стр. 108.

 

Варшавски, М.

 

5. Историческите задачи на Израел. София, 19311. 154 стр.

6. Калпакчиев и фарисеи. София, 1932. 16 стр.

7. Какво са направили евреите за България? София 1933. 41 стр.

 

Веселинов, Коста.

 

8. Ограниченията за евреите по Закона за защита на нацията. Коментар на дял ІІ чл. чл. 15-33. Приложения, 1. Пълният текст на закона. 2. Мотивите на закона.

9. Коментар по Закона за защита на нацията. София, 1941 г.

 

Вийбе, Д-р Фридрих-Карл

 

10. Германия и еврейския въпрос. Защо са наложени ограничителните мерки спрямо евреите. Превод от немски. София. 1940. 66 стр.

 

Вирховски, Н. А.

 

11. Политико-икономическата борба против евреите. Ямбол 1898.

 

Габровски, Петър.

 

12. Реч на Петър Габровски по „Законопроекта за защита на нацията”, София 1940, 21 стр.

 

Гендович, Петър Христов.

 

13. Едно всесветско съзаклятие, София, 1929, 54 стр.

 

Георгиев, Г. К

 

14. Историческата роля и същност на еврейството и връзката на последното с интернационалния капитал, масонството, фашизма и комунизма. София, 1937.

 

Георгиев, Младен.

 

15. Върху употребата на християнска кръв от евреите за религиозни цели. Научно изложение по въпроса. Плевен, 1905 г.

 

Гершаков, свещ. Б. Иван

 

16. Масонството и неговите сътрудници. Стара Загора, 1924.

 

Гецов. А. Ив.

 

17. Предателската роля на масонството в България. София, 1934 година.

 

Гинсберг, Ашер.

 

18. Протоколите на Ционските мъдреци. София, 1943 г.

 

Джонгозов.

 

19. Делото Полна. София 1899

 

Деян.

 

20. Франкмасонство или паневрейство. София 1928, 36 стр.

 

Димитров, Георги Г.

 

21. Евреите, Извлечение от книгата „Княжество България”. Т. Пазарджик 1895, 38 стр.

 

Иванов, Н.

 

22. Масони, евреи и революции. (Как тези сатанински сили, според Бастунич и др. подготвят гибел за човечеството). В. Търново, 1928 128 стр.

 

Икономов, Иван Вълчанов.

 

23. Какви са евреите и тяхната рожба комунизма. Долу маските! София. 1924. 31 стр.

 

Икономов    

 

24. Борбата против евреите. Русе 1891.

 

Заади, Осман Бей Кибризли.

 

25. Превземането на света от евреите. Пловдив, 1897.

 

Енгелхардт, Г.

 

26. Из протоколите на Ционските мъдреци. Преведе от немски Митко Чиев. София 1925, 30 стр.

 

Есив, М.

 

27. Ритуални убийства. София, 1941, 32 стр.

28. Какво накара Хитлер да вдигне знамето на борбата против световното еврейство и масоните. Библиотека „Национално възраждане”. София, 1941 г.

 

Константинов, Борис.

 

29. Народностен състав и участие на народностите в българското народно стопанство. София. 1940. 40 стр.

 

Костов, Дени.

 

30. Речта на Дени Костов против юдомасонството. Настоящата реч е произнесена от народния представител Дени Костов в Народното събрание на 15. XI. 1940, при разискванията по Законопроекта за защита на нацията. София. 1940. 21 стр.

 

Кунчев, Христо.

 

31. Масоните без маска. Расовият въпрос. Еврейството. Документи! Факти! Истини! Нови сензационни разкрития за българските масони. Превратът.! София. 1937. 32 стр.

32. Сигналите на новото време, София 1939 год.

33. Новият дух на фашистка Италия. Впечатления. Идеи. Дела. София, 1940. 91 стр.

 

Леман, Герхард.

 

34. Влиянието на еврейството върху съвременната френска мисъл. Берлин 1944. 76 стр.

 

Липин, А.

 

35. Пазете се от евреите! „Чифутина може да препъне в търговията неевреина и да оголи и съблече, ала свой близък не трябва да предваря, нито да измами”. (Из Талмуда). Брошура ІІ. 17 май 1899 г.

 

Лунов.

 

36. Еврейският въпрос. Издание „Победа”. Русе 1908.

 

Лютостански.

 

37. Върху употребата на християнска кръв от евреите за религиозни нужди. Пловдив 1906 година.

 

Макавеев, М.

 

38. Лъч на истината. София 1935. 32 стр.

 

Митаков, Никола.

 

39. България без евреи. Брошура трета. София 1894. 8 стр.

 

Мусевич-Бориков, А.

 

40. Противо-масонски преглед. Скритата ръка. София, 1934.

41. Масонство. Отговор на Ал. Мусевич-Бориков на зададени му въпроси по масонството от комисията назначена от Пловдивския извънреден конгрес на Съюза на запасните офицери през април 1937 г. София 1939, 178 стр.

42. Масонството. Второ издание. 1939. 180 стр.

 

Н.И.

 

43. България без евреи. София, 1908. 8 стр.

 

Неофит.

 

44. Еврейската религия. Пловдив 1885.

 

Нилус, Сергей

 

45. Масоните. Превел Д. Бараклийски. Пловдив, 1938. 126 стр.

 

Пъдарев, Александър Н.

 

46. Евреите в България и в света (причините за антисемитизма). София, 1940. 64 стр.

 

Паулсберг, д-р

 

47. Масонството. Неговите цели и проявления. Предговор: А. Карагьозов. Част I. София 1929 г. 71 стр.

 

Радев, Ангел А.

 

48. Българският народ и евреите. София. 1940. 21 стр.

 

Разбоиников, д-р Дим.

 

49. Коментар на Закона за защита на нацията, заедно с правилника за приложението му. София, 1941. 288 стр.

 

Романов, Павел  (Роден в Плевен)

 

50. Евреите и християнството. Плевен.

 

Родбран, Гео.

 

51. Еврейството и френската революция. София 1940. 120 стр.

 

52. Паразитите на съвременната цивилизация. София, 1944 г. 105 стр.

 

Ролинг, Август.

 

53. Талмудският евреин. Браила 1882.

 

Сарафов, Илия.

 

54. Еврейският въпрос като социално зло. София.

 

Сокачев, Стефан А.

 

55. Автобиография на плутоболшевизма. София, 1943. 34 с.

 

Спиров

 

56. Участието на евреите при кланетата над арменците в Цариград. Казанлък, 1896 г.

 

Станчев, Т. X.

 

57. Биконсфилд. Смешна позорищна игра в едно действие. Русчук, 1881. Трето издание.

 

Стефанов, П.

 

58. Виновни ли са евреите. Протоколите на Ционските мъдреци. Разяснения, пояснения и историческо осветление. София, 1942. 68 стр.

 

Табаков Йордан, адвокат.

 

59. Кървавите политически събития и възходящата диктатура. София 1927. 116 стр.

 

С. и Ф.

 

60. Пазете се от евреите. Брошура ІІ. Русе 1899. 8 стр.

 

Тенев, полк. о. з.

 

61. Масонството. Беседи пред запасното войнство. Брошура I.

62. Масонството. Беседи пред запасното войнство. Брошура II София 1933.

 

Форд, Хенри.

 

63. Международното еврейство. Превод от руски - Георги Ив. Фиков. София 1940. 52 стр.

64. Еврейството в Европа. Родна библиотека № 2. София 1939

65. Международното еврейство. София. 1940. 39 стр.

 

Хенинг, Вилхем.

 

66. Тайните на болшевизма. Тайните причини на световната стопанска мизерия. Едно предупреждение към всички културни народи. Превел от немски К. Д. Б. София, 1935 г. 40 стр.

 

Хитлер, Адолф.

 

67. Реч на фюрера и Райхсканцлер пред германския Райхстаг на 20 февруари 1938 г. 64 стр.

 

Чернев.

 

68. Какви са евреите и употребяват ли те християнска кръв? Ямбол, 1898 год.

 

Шангов, С. С.

 

69. Юдаизъм и талмудизъм. Събрал и наредил, С. С. Шангов 1900, 187 стр.

 

Цанков, Стефан.

 

70. Предпазване от еврейската експлоатация. Шумен 1898. 16 страници.

 

Цанков, Стефан.

 

71. Иеудеи. „Ще скрия лицето си от тях, за да видя какъв ще е края им, понеже те са род развратен”...Съставил и издал Стефан Цанков.

 

Шикерт, Клаус

 

72. Еврейският въпрос. Въведение и проблема и неговото разрешение. Преве от ръкописа Евгений Казандясиев. София 1943, стр. 152.

73) Joseph Fadenchecht und der Zusamenbruch Bulgariens. Wien 1945. Sept.24.

 

Щорхаим, д-р Р.

 

74. Антисемитизма и евреите. Превод от немски, София 1938 15 стр.

 

Todoroff G.

 

75. Der Kamf gegen die Juden in Deutchland. Ursprung. Ursachen Folgen. Sofia 1938 31 Seiten.

 

 

 

ІІ. Периодични печатни издания, в които са били публикувани материали

относно световното еврейство и масонство

 

 

76. Атака. Изразител на българската националсоциалистическа мисъл. Редактор: Методи Димитров. Мото: „Свобода и хляб”. София 1932 година.

 

77. Атака. Боен орган на националсоциалистите. Редактор: Христо Кунчев. Мото: „Свобода и хляб”. София, 1932 год.

 

78. Атака. Боен орган на националсоциалистите. Редактор: Хараламби Тахов. Мото: „Хляб и свобода. За потисканите срещу наемниците”. София, 1933.

 

79. Балкан. Политико-обществен, книжовен, индустриален, военен и медицински вестник (излиза седмично). Дир. С С. Шангов, София 1912.

 

80. Боен вик. Националсоциалистически боен орган. Гл. редактор: Христо Кунчев. София 1933 година.

 

81. Бранник. Двуседмичник за родолюбив и култура. Орган на бургаската бранническа дружина „Странджа”. Бургас, 1941 година. 

 

82. България за българите. Периодично списание по политико-икономически въпроси и търговията. Редактор-издател: Никола Митаков. София, 1893.

 

83. Гайрет. - Периодично издание. Редактор Риза Паша Ибрахимов. Пловдив, 1902 година.

 

84. Голгота. Орган на Бургаския антисемитски комитет. Излиза всяка седмица. Редактор: Н. Иванов. Бургас, 1895 г.

 

85. Гонителите евреи. Сливен, 1897 година.

  

86. Да живее България. Строго независим седмичник, смел страж на родните интереси. Директор: Борис Казанлиев. София, 1922 година.

 

87. Две и две „пет”. Сатиричен, политически и литературен вестник. Излиза всеки ден с изключение на неделя, понеделник, вторник, сряда, петък и събота. Отговорен редактор В. Д. Казаков. София, 1889 год.

 

88. Дело. Съдържа речите на защитниците-антисемити по делото срещу Калпакчиев. Редактор: Т. А. Петков. София, 1932 г.

 

89. Дунавска трибуна. Независим демократичен лист. Вестник за политика, литература, икономия и обществен живот. Излиза два пъти седмично. Директор-стопанин и главен редактор Никола X. Николов, Русе

 

90. Защитник. Седмичен икономико-политически и литературен вестник. Орган на българските еснафлии-против евреите. Главен и отговорен редактор. Ат. Хр. Ангелов. Видин, 1894.

 

91. Идеи и дела. Месечно издание. Редактор: Иван Дочев София, 1936 год

 

92. Идеи и дела. Месечно издание. Главен редактор: В. Ичков. В редакцията и Климент Данаилов, Александър Велев. София, 1943.

 

92-а. Левски. Вестник за гражданско и телесно възпитание на българската младеж. Двуседмичник. Директор: Евтим Дедов, София 1942.

 

93. Народен водач. Излиза двуседмично. Директор: Георги Марков. Редакционен комитет. Плевен - София,1940-1941 година.   

 

94. Народна дума. Седмичник за общественост, стопанство и социално-справедлива държава. Редактор: С. Т. Стоилов. София 1937-1944.

 

95. Народна свобода. Вестник политически и антисемитически. Редактор и стопанин: Никола Митаков. Излиза редовно всеки две недели, София, 1894.

 

98. Народна защита. Излиза в сряда и събота. Един от редакторите е С. С. Шангов. София, 1897 година.

 

97. Народна сила. Вестник за литература и политика, Излиза един път седмично - събота. Отговорен редактор: Т. Д. Цанков. Против чужденците: македонци, сърби, арменци и... чифутите „заради, които много чисти българи остават без работа” Плевен 1890 година.

 

98. Наци - Атака. Боен орган на националсоциалистите. Редактор: Христо Кунчев. София, 1933.

 

99. Националистически щурм. Седмичник за обществен живот. Редактира комитет. Отговорен редактор: Н. Георгиев. Пловдив, 1931 год.

 

100. Нов отзив. Всекиделничен вестник. Периодично издание. Редактор: Стоян Иванов. София 1898-1900.

 

101. Обединение. Ратник за обединение на будните родолюбиви сили. Излиза всяка събота. Урежда редакционен комитет. София 1933.

 

102. Отбрана. Орган на Старозагорски благотворителен комитет. Редактор: М. Геров. Отговорен редактор: М. Кусевич. Стара-Загора - 1899.

 

104. Отзив. Всекидневен вестник. Излиза делник и празник. Отговорен редактор: Ив. Велчев, С. С. Мангов и др. София, 1891-1913.

 

105. Паисиев факел. Издание на бургаските паисиевци Бургас 1943.

 

106. Пелистерско ехо. Седмичник за обществени въпроси, култура и информация. Уредник: Георги Василев. Битоля 1942-1944.

 

107. Полет. Обществен лист за култура, изкуство. Редактор: Георги Трънкаров и Пенчо Костурков. София, 1940 година.

 

108. Поща. Вестник политически, икономически и литературен. Излиза сряда и събота. Директор: С. С. Шангов . София, 1899 г.

 

109. Прелом. Боен орган на българските националсоциалисти. Излиза два пъти месечно. Редактор Иван Дочев и др. София 1930 год.

 

110. Пробив. Боен орган на софийския младежки легион „Цар Симеон”. Излиза всяка неделя. Отговорен редактор: Румен Янков. София 1933.

 

111. Решето. Вестник хумористически и сатиристически, за пресяване чистото от нечистото. Ще пресява за сега веднаж в седмицата. Редактор: Хр. Т. Бъчваров, Издадени 37 броя. Русе 1884.

 

112. Родна защита. Орган на съюза „Българска родна защита”. Излиза седмично. Урежда редакционен комитет. София, 1925 -1936 година.

 

113. Родна защита. Безпартиен родолюбив седмичник. Редактор: К. Жандов. София, 1931 година.

 

114. Родобран. Месечно издание за национална и социална отбрана. Уредник: Христо Кунчев. София 1939.

 

115. Родолюбец. Орган на Ески-Джумайския клон на „Българска родна защита”. Излиза месечно. Редактор Марко Султанов. Ески-Джумая, 1928 год.

 

116. Родопски куриер. Седмичен политико-обществен вестник. Редактор. Кирил Н. Добрев. Хасково, 1899.

 

117. Русенски ръководител. Независим политико-обществен лист. Излиза в събота. Редактор: Ради Аврамов. Русе, 1905 г.

 

118. Сан-Стефанска България. Периодично издание. Пловдив, 1902.

 

119. Сноп. Боен орган на Старозагорските младежи-националисти. Излиза в месеца два пъти. Редактор: Ив. Филипов. Редакционен комитет Стара-Загора. 1933-1943. През течение на десетех години е бил издаван като „боен орган на старозагорските младежи-националисти” или като „боен орган на „Кубрат” и т. н. - Орган на фашистката организация „Кубрат” - клон Стара Загора. Стреми се към обединение със сродните профашистки организации „Родна защита” и „Легиона”. Антисемитска тенденция.

 

120. Софийски отзив. Периодическо издание. София. 1897 година.

 

121. Странджа. Орган на дружеството „Странджа”. Излиза всяка събота. Варна, 1896.

 

122. Студентска дума. Основан през 1936 год., като орган на студентското д-во „Христо Ботев”, при Висшето търговско училище - Варна. Излиза периодически. Отговорен-редактор: Г. Цветанов. След 1941 год. „Студентска дума” се превърна в антисемитски и антикомунистически вестник.

 

123. Съвременна Борба. Антисемитски вестник. София. Вестникът заставаше на становището че евреите от България трябва да бъдат изпъдени в Палестина...

 

124. Сърнена гора. Издава 105-та бранническа дружина „Сърнена гора” - Стара Загора. Редактира комитет. Издаден само един брой крез 1942 година.

 

125. Тревога. Излиза седмично. Редактор: Христо Кунчев. Мото: „Свобода и хляб. За потиснатите срещу насилниците”. София 1932 година.

 

125-а. Трибуна. Периодически вестник. Редактира Христо Кунчев. София, 1939.

 

125-б. Хасковски бич. Седмичен независим в-к. Излиза всяка събота. Директор-стопанин: д-р Свирков. Главен редактор: Б. Ножаров. Хасково, 1923.

 

125-г. Хитър Петър. Малък лист за много работи. Излиза всеки 7 ден през седмицата. От 1871 до 1878 излиза в Браила като хумористичен вестник. От 1879 се издава в Свищов с антисемитски статии.

 

125-д. Шести август. Периодично издание. Редактира Котев. Пловдив, 1901 год.

 

 

 

ІІІ. Други издания засягащи въпросите на световното еврейство

и международното масонство

 

 

126. Антисемитизмът и евреите. София, 1924. 16 стр.

 

121. Антисемитически календар за годината 1905. Кюстендил. 1904 година.

 

128. „България без евреи”. София, 1908

 

129. Вероучение „Талмуд” или огледало на чифутската честност. „Ние смятаме чифутите като паразитско растение, което се е обесило на вратът, почти на всичките европейски народи, та им смуче малко или много животната сила, кръвта и сокът из теглото”, Превел от сръбски К. Варна 1885 г.

 

130. В ноктите на еврейския капитал. Как Рахамим (Ангел) Куюмджийски от Самоков по-рано български поданик, а по-късно испански и белгийски, гони българския капитал. Библиотека „Родна защита” № 5. София 1929 г. 15 стр.

 

131. Влиянието на чуждите елементи в България. София 1908 година.

 

132. Вразумение на евреите. Сливен 1896. 100 стр.

 

133. Гробокопачите на Русия. Превел от руски С. В-в. София, 1928, 24 стр.

 

134. Евреите в Англия. София 1941.

 

135. Евреите в България. София 1941. 18 стр.

 

138. Евреи и Гои (Тайните на Талмуда). Великите мисли на световните хора за еврейството. Превел от руски и наредил Георги Димитров.

 

137. Еврейството... Участта на Германия - съветските комисари евреи - Еврейството на Балканите - Ролята му в България - Евреи и българи. Родна библиотека. Книга 2. София, 1922.16 стр.

 

138. Евреинът. Родна библиотека. София. 1930. 16 стр.

 

139. Евреите-убийци. София 1921

 

140. Завладяването на света от евреите и допълнено с всемирния израилски съюз със седалище в Париж. Превод от XI интернационално издание. Превод от немски. Издава Г. П. Кантарджиев. София, 1896, стр. 41.

 

141. Закон за българското поданство. Утвърден с указ № 275 от 16 декември 1940, и обнародван в „Държавен вестник”, брой 288, от 20 декември 1940. София 1940. 15 стр.

 

142. Закон за защита на нацията. Утвърден с указ № 3 от 21 януари 1941 год. и обнародван в „Държавен вестник”, брой 16 от 23 януари 1941 год.

 

Приложения:

Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията.

Наредба I № 2556 по правилника за прилагане на закона за защита на нацията.

 

Наредба по приложението на член 25 от Закона за защита на нацията.

Министерски постановления по приложението на Закона за защита на нацията. София 1941. 78 стр.

 

143. Закон за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход. Утвърден с указ № 45 от 13 юли 1941 год. и обнародван в „Държавен вестник” брой 151 от 14 юли 1941 год.

Наредба за приложението на Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход. Обнародван в „Държавен вестник” брой 157 от юни 1941 година. София, 1941. 21 стр.

 

144. Закон против спекулата с недвижими имоти - одобрен е указ № 11 от 10 февруари 1941.

Правилник за прилагане на закона против спекулата с недвижими имоти : одобрен с постановление на Министерския съвет № 848 от 27 февруари 1942 г. и обнародван в „Държавен вестник”, брой 47 от 4 март 1942 год1

Окръжно № VI - 17 'Обнародвано в „Държавен вестник” брой 35 от 17 февруари 1942 София, 1942, 28 стр.

 

145. Идеология и програма на управлението на България, оповестена на 12 април 1942 год. от министър-председател на България проф. Богдан Филов. София, 1942 год.

 

146. Истината по списъка на българските масони. Масонството като автор на всички световни революции и атентати... Френските революции... Атентата в Сараево...италианската революция...Предателството през време на войната. Библиотека „Национален страж, 3 книжка. София 1937.

 

147. Какво учи Талмуда евреите за Исуса Христа. София 1884 година.

 

148. Кои са евреите и дали прибегват към употребата на християнска кръв. София 1898 година.

 

149. Масонството и неговото дело. (Еврейството и франмасонството). Превод от френски. София 1933. 96 стр.

 

150. Наредба издадена въз основа на закона за възлагане на Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси. Одобрено с 70 постановление на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник брой 192 от 29 август 1941 година. София 1942 година. 22 страници.

 

151. Националност: борба против икономическите ни врагове - евреите. Плевен, 1904. 16 стр.

 

152. „Националност”. Издание на дружеството за борба против нашите икономически неприятели - евреите. Сливен. 1905 стр. 16.

 

153. Пазете се от евреите. Брошура 5. Русе 1899. 8 стр.

 

154. Правилник за прилагане на Закона за защита на нацията. Издаден на основание на чл. 50 от Закона за защита на нацията и VIII постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 13 февруари 1941 г., протокол № 23 София 1941 год. стр. 23

 

155. Потайностите на еврейската вера. Die Juden bilden einem Staat im Staate (Schieler) Превел от руски Тр. Божидаров. Част I. София 1884. VІІІ 59 стр.

 

158. Против търговците евреи. Плевен, 1932, 16 стр., издание „Национална библиотека”.

 

157. Процесът Калпакчиев. Лист по повод делото. Издание на студенти-расисти.

 

158. Ротшилдовците. Ямбол 1896. 104 стр.

 

159. Сборник. Закони и правилници. Издание на Бранник. Организация на българската младеж. София 1943 г. стр. 45.

 

160. Сензационни процеси. (Делото на 14 годишната Естер и други) Родна библиотека. София. 1922 година.

 

161. Тайните протоколи. Родна библиотека. София 1884 год.

 

162. Талмудът и неговите потайности. София 1884 год.

 

163. Ционски протоколи. Превел запасен полковник Михаил Антонов. (Издателство на княз Горчаков. „Долу злината”. Париж. Русе 1932. 15 стр.

 

163-а. Закон за ликвидиране на концесионните аптеки за лица от еврейски произход. Утвърден и публикуван в „Държавен вестник”, бр. 8 от 14 януари 1942 год.

 

163-б. Закон за изплащане непокритите имоти на лица от еврейски произход, предложени на държавния поземлен фонд за изкупуване съгласно Закона за защита на нацията. Публикуван в Държавен вестник бр. 150 от 14 юли 1941