Henry Ford de groote autokoning, over de joden!!!

 

 

Tegenwoordig een der machtigste wapenleveranciers van de verenigde staten aan Groot- Britanie, heeft in mei 1920 in het Amerikaanse tijdschrift: The Dearborn Independent* zijn onderzoekingen over joden gepubliceerd, die later als boek zijn verschenen en in de geheele wereld sensatie hebben gewekt. In het voorwoord van het boek, dat het gevaar van de joden voor het bedrijfsleven en de welvaart voor alle volken beschrijft, zegt Henry Ford:

 

De internationale joden en hun handlangers als de bewuste vijanden van alles, wat wij onder Angelsaksische cultur verstaan, zijn talrijk als de gedachtelooze massa, die alles wat een jood doet verdedigt, omdat men haar de opini heeft bijgebracht, dat hetgeen joodsche leiders doen, juist is.

 

Het doel van zijn boek is , het volk met de feiten bekend te maken.

 

In deze paar zinnen uit het voorwoord van den Amerikaan Henry Ford in zijn boek tegen de joden wordt men vooral getroffen door een gezegde, dat thans als een sombere voorspelling klinkt: ,,De joden als bewuste vijanden van alles, wat wij onder Angelsaksische cultuur verstaan........* Allen, wien deze Angelsaksische cultuur, de cultuur van twee groote Germaansche, met de Nederlanden verwante volkeren, de Britten en de Amerikanen, lief is en die tevens iets van den geheimen achtergrond van dezen vreeselijken oorlog van 1939/41 weten, al deze lezers zullen zich bij dit oude woord van Henry Ford afvragen, of de bekende joodse aanstichting tot dezen oorlog niet ook daбrom in de geheele wereld werd bedreven, om doуr dezen ongelukzaligen oorlog de Angelsaksische cultuur te vernietigen!

 

Reeds Tacitus , de Romeinse geschiedkundige,

 

Heeft geschreven: ,, De joden zijn het schuim der maatschappij. Alles verachten zij, wat ons heilig is. Van alle volken staan zij het laagst.*

 

Voltaire, de groote Franschman van den Verlichten Tijd.

 

Zegt: ,,De joden zijn een volk dat sedert lange tijden de smerigste hebzucht paart aan het meest te verafschuwen bijgeloof en den meest onbluschbaren haat tegen alle voken, bij wie zij worden geduld en ten koste van aan wie zij zich verrijken.*

 

Napoleon, de groote Fransche keizer,

 

Heeft geschreven: ,, Men hoort noch over protestanten, noch over katholieken zooveel klachten als over de joden. Waarom? Omdat al het kwaad dat zij veroorzaken, niet in het individu alleen, doch in de mentaliteit van dit volk in zijn geheel wortelt. De joden zijn gelijk aan de verschrikking van rupsen en sprinkhanen, die aan de velden knagen*.

 

Ook Goethe, de grooten dichter en denker, Stond afwijzend tegenover de joden:

 

Het israelitische volk heeft nooit veel gedeugd, hetgeen zijn aanvoerders, richteren, leiders en profeten het duizendmaal hebben verweten; het bezit weinig deugden en de meeste fouten van andere volkeren.

 

Eduart Drumont:

 

In werkelijkheid is het jodenprobleem in geen tijd en in geen land een godsdienst strijd geweest. Altijd en overal ging het om economische verwoesting en zedelijk verderf. Dit economische aanranden van de welvaart en het gezonde bedrijfsleven der volkeren door de joden is een bijzonder belangerijk hoofdstuk, dat men moet kennen.

 

Tegenwoordig wordt graag bewerd, dat het nazi-Duitschland met deze anti-semietische leuzen voor den dag is gekomen. Des te interesanter is de vaststelling, dat het inderdaad een der bekendste Amerikanen van de wereld is geweest, een der grootste en geniaalste zakenmenschen van onzen tijd, wiens onderzoekingen op het gebied der jodenkwestie tot het uitbreken van het anti-semitisme in Duitschland op beslissende wijze hebben bijgedragen.

 

 

Bron: "joden in Nederland" door: Jan de Haas