De protocollen van de wijzen van SionProtocol Nr 1

1. .... Schone bewoordingen aan de kant zettend, zullen we spreken over de betekenis van elke gedachte: met vergelijkingen en gevolgtrekkingen zullen we de omliggende feiten belichten.

2. Wat ik uiteen ga zetten, dan, is ons systeem van de twee gezichtspunten, die van ons zelf en die van de Goyim [ed: niet-Joden].

3. Het moet opgemerkt worden dat er meer mannen met slechte dan goede instincten zijn [ed: goed/slecht is relatief], en vanwege dit zijn de beste resultaten om over hen te regeren te verkrijgen door geweld en terrorisatie, en niet met academische discussies. Elke man heeft macht voor ogen, iedereen zou een dictator willen worden als hij zou kunnen, en schaars zijn inderdaad de mannen die niet bereid zijn om de welvaart van allen op te offeren ter wille van het veiligstellen van hun eigen welvaart.

4. Wat heeft de beesten weerhouden van prooi genaamd man ? Wat heeft hen gediend als gids tot nu toe ?

5. In het begin van de structuur van samenleving waren ze onderhevig aan brute en blinde macht;
daarna -- aan Wet, welke dezelfde macht is, alleen vermomd. Ik kom tot de conclusie dat volgens de natuurwetten, recht ligt in macht.

6. Politieke vrijheid is een idee maar geen feit. Van dit idee moet iemand weten hoe het toe te passen wanneer het noodzakelijk blijkt om met dit aas de massa's van de mensen naar de partij te trekken met als doel de andere, die het autoriteitschap bekleed, te verpulveren.
Deze taak wordt vergemakkelijkt als de tegenstander zelf ge´nfecteerd is met het idee van vrijheid, het zo genoemde Liberalisme, en, ter wille van een idee, bereid is om wat van z'n macht te schenken. Het is precies op dit punt waar de triomf van onze theorie verschijnt; de verslapte teugels van de regering worden onmiddellijk, door de wet des levens, opgevangen en verzameld door een nieuwe hand, omdat de blinde macht van de natie geen enkele dag kan bestaan zonder gids, en de nieuwe autoriteit plaatst zichzelf slechts in de plaats van de oude die al verslapt was door het Liberalisme.

[GOUD]

7. De macht die in onze dag de macht van de regeerders die liberaal waren vervangen heeft is de macht van goud. De tijd is voorbij dat geloofsovertuiging regeerde. Het idee van vrijheid is onmogelijk te realiseren omdat niemand weet hoe het gematigd te gebruiken. Het is al genoeg om een populatie zelfbestuur te geven voor een bepaalde tijd, en die populatie veranderd in een ongeorganiseerde bende. Vanaf dat moment krijgen we een elkaar verdelgende twist die snel ontwikkeld in een strijd tussen de klassen, en daar middenin branden Staten af en hun belangrijkheid is geminimaliseerd tot dat van een hoop as.

8. Of een Staat al dan niet zichzelf uitput in de eigen stuiptrekkingen, of dat z'n interne tweedracht deze Staat al dan niet onder de macht van externe vijanden brengt -- in elk geval kan het gerekend worden tot onherstelbaar verloren: het is in onze macht. Het alleenheersende kapitaal, welke totaal in onze handen is, bied een strootje aan die de Staat, of die wil of niet, moet pakken: zo niet -- dan stort ie verder in.

9. Mocht iemand met het Liberaal gedachtegoed zeggen dat zulke reflecties, hierboven genoemd, immoreel zijn, dan zou ik de volgende vragen willen stellen: Als elke Staat twee vijanden heeft en als, ten aanzien van de externe vijand, het toegestaan is en niet als immoreel gezien wordt om elke manier en elke kunst van conflict te gebruiken, bijvoorbeeld om de vijand in onwetendheid te houden betreffende plannen voor aanval en verdediging, om hem dan bij nacht of met superieure aantallen aan te vallen, op welke manier kunnen dan dezelfde methoden ten aanzien tot een erge vijand, de vernietiger van de structuur van de samenleving en het gemeengoed, immoreel genoemd worden en niet toelaatbaar ?

10. Is het mogelijk voor welke gezond logische geest ook te hopen op enig succes om groepen te gidsen via de steun van billijk beleid en argumenten, waarbij een bezwaar of tegenstelling, hoe zinloos die ook kan zijn, gemaakt kan worden en wanneer een dergelijk bezwaar meer voorkeur krijgt bij de mensen wiens macht van redeneren oppervlakkig is ?
Mannen in de massa's en de mannen van de massa's, die alleen gegidst worden door nietige passies, armzalig geloof, tradities en sentimentele stellingen, vallen prooi aan partij onenigheid, die enige overeenkomst hindert, zelfs als die gebaseerd is op een perfect redelijk argument. Elk beleidsvoorstel van een menigte is afhankelijk van meerderheid, welke, in onwetendheid van politieke geheimen, met een belachelijk voorstel komt die in het ministerie een zaadje van anarchie legt. [ed: bv, een compromis in een liberale multikul natie is een kul-resultaat wat eigenlijk geen van de verschillende splinterpartijen in de multikul natie wilde..]

11. Het politieke heeft niets gemeen met het morele. De regeerder die geregeerd wordt door het morele is niet een bekwaam politici, en is vanwege dit onstabiel op z'n troon. Hij die wenst te regeren moet z'n toevlucht nemen tot listigheid en doen-geloven. Grote nationale kwaliteiten zoals oprechtheid en eerlijkheid, zijn zonden in politiek, want zij stoten regeerders meer effectief en meer zeker van hun troon dan de meest krachtige vijand. Zulke kwaliteiten moeten de attributen zijn van de koningrijken van de Goyim, maar wij moeten op geen manier door deze geleid worden.


[MACHT IS JUIST/RECHT]

12. Ons recht ligt in dwang. Het woord "recht" is een abstracte gedachte en bewezen door niets. Het woord betekend niets meer dan: Geef me wat ik wil zodat ik daardoor kan bewijzen dat ik sterker ben dan jou.

13. Waar begint recht? Waar eindigt het?

14. In welke Staat ook waar een slecht georganiseerde autoriteit is, een Staat met een onpersoonlijke verzameling van wetten en met regeerders die hun persoonlijkheid hebben verloren temidden van de vloed aan rechten die uit Liberalisme vloeien, vind ik een nieuw recht -- aanvallen volgens het recht van de sterkste, en alle bestaande krachten van orde en regulatie verspreiden in de wind, om zo alle instituties te herconstructueren en alleenheerser te worden van hen die ons de rechten van hun macht hebben geschonken doordat ze zichzelf vrijwillig overgegeven hebben aan Liberalisme.

15. Onze macht in de huidige wankele conditie van alle machtsvormen zal meer onoverwinnelijk zijn dan welke andere, omdat het onzichtbaar blijft tot het moment dat het een dusdanige kracht heeft verkregen dat geen list het nog kan ondermijnen.

16. Uit het tijdelijke kwaad die we nu gedwongen zijn te plegen zal het goed komen bovendrijven van een onwankelbare heersing, welke de reguliere koers zal herstellen van de machinerie van het nationale leven, gebracht door het liberalisme. Het resultaat heiligt de middelen. Laat ons, overigens, in onze plannen, onze aandacht niet te veel vestigen op wat goed is of moreel, maar op wat nodig en bruikbaar is.

17. Voor ons is een plan waarin strategisch de lijn uiteen is gezet van waaraf we niet kunnen afwijken zonder het risico te lopen dat we het werk over eeuwen tot nul terug gebracht zien worden.

18. Om bevredigende vormen van actie voort te kunnen brengen is het nodig om achting te slaan op de schelmachtigheid, laksheid, instabiliteit van de meute, z'n tekort aan capaciteit om de condities van z'n eigen leven te begrijpen en respecteren, of z'n eigen welvaart. Het moet begrepen worden dat de macht van de meute blind is, een zinloze en onnadenkende kracht, altijd overgeleverd aan een suggestie van welke kant ook. De blinde kan de blinde niet leiden zonder in een afgrond te vallen; als een consequentie, leden van de meute, dubbeltjes die door geboorte een kwartje zijn, ook al zijn ze behept met wijsheid, maar zonder begrip van het politieke, kunnen niet naar voren komen als leiders van de meute zonder de gehele natie te ruineren.

19. Alleen iemand die vanaf kinds af aan getraind is om onafhankelijk te regeren kan een begrip van de woorden hebben die opgemaakt kunnen worden uit het politieke alfabet.

20. Een volk die aan zichzelf is overgelaten, ofwel aan geboren kwartjes die eigenlijk dubbeltjes zijn, brengt zichzelf naar de afgrond door partij onenigheid die voortkomt uit het najagen van macht en aanzien en de verwarring die daar van komt. Is het mogelijk voor de massa's om kalm en zonder klein burgerlijke afgunst een oordeel te vormen, om om te gaan met de landsaffaires, welke niet verstrengeld kan worden met persoonlijk belang ? Kunnen zij zichzelf verdedigen tegen een externe vijand ? Het is ondenkbaar; want een plan die opgebroken is in zoveel stukjes als er hoofden zijn in de meute, verliest alle homogeniteit, en wordt dus onbegrijpelijk en onmogelijk om uit te voeren.

[WIJ ZIJN DESPOTEN]

21. Alleen door middel van een despotische [tiran] machthebber kunnen plannen op grote schaal nauwgezet afgewerkt worden, op zo'n manier dat het geheel wordt doorgevoerd in de diverse onderdelen van de machinerie van de Staat: de onvermijdelijke conclusie is dat een bevredigende regeringsvorm voor welk land ook, eentje is die in de handen van een enkel verantwoordelijk persoon ligt.
Zonder absolute alleenheerschappij kan er geen bestaansrecht zijn voor beschaving, die niet overgedragen wordt door de massa's maar door hun gids, wie dat ook mag zijn.
De meute is primitief, en toont die primitiefheid bij elke mogelijkheid. Op het moment dat de meute zich meester maakt van vrijheid veranderd het snel in anarchie, welke op zich de hoogste graad van primitiefheid is.

22. Aanschouw de benevelde dieren, slaapdronken door drank, het recht van ongematigd drank gebruik komt voort uit vrijheid. Het is niet aan ons en de onzen om die weg te bewandelen. De populaties van de Goyim zijn slaapdronken van alcoholische vloeistoffen; hun jeugd stom geworden door nabootsing en door vroege immoraliteit, waarin het is ge´nstalleerd door onze speciale agenten -- door onderwijzers, lakeien, gouverneuses in de huizen van de rijken, door klerken en anderen, door onze vrouwen in de plaatsen der losbandigheid die geregeld bezocht worden door de Goyim.
Onder deze laatste tel ik ook de zogenoemde gezelschapsdames, vrijwillige volgers van de anderen in corruptie en luxe.

23. Ons contramerk is - Dwang en Doen-Geloven [illusie]. In politieke zaken overwint alleen dwang, met name als het opgesloten zit in de essentiele talenten voor een staatsman. Geweld moet het principe zijn, en listigheid en illusie de regel voor regeringen die hun kroon niet aan de voeten willen leggen van agenten van een of andere nieuwe macht. Dit euvel/ kwaad is de enige manier om het eind te verkrijgen, het goed. Daarom moeten we niet nalaten om, om te kopen, te misleiden en te verraden als die methoden dienst kunnen doen om ons einddoel te verkrijgen.
In politiek moet iemand weten hoe de eigendommen van anderen te verkrijgen, zonder aarzeling, als we daardoor onderwerping en souveriniteit kunnen veiligstellen.

24. Onze staat, opmarcherend via de weg van vredevolle verovering, heeft het recht om de verschrikkingen van oorlog te vervangen met minder opvallende en meer bevredigende doodstraffen, nodig om de terreur/ angst te handhaven die blinde onderwerping produceert.
Juiste maar genadeloze strengheid is de grootste factor van kracht in de Staat: niet alleen ter wille van overwinning, we moeten ons houden aan het programma van geweld en illusie.
De doctrine van 'squaring accounts' [? de juiste man op de juiste plaats ?] is precies zo sterk als de methoden waarvan het gebruik maakt. Wegens dit is het niet zo zeer dat door de methoden zelf als door de doctrine van strengheid we zullen triomferen en alle regeringen onderwerpen aan onze superregering. Het is genoeg voor hen om te weten dat we te genadeloos zijn om alle ongehoorzaamheid te laten eindigen.

[WE ZULLEN VRIJHEID BEINDIGEN]

25. Ver terug in oude tijden waren we de eersten om de woorden "vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid" te schetteren onder de massa's van de volkeren, woorden die sindsdien vele keren zijn herhaald door stomme papegaaien die, van alle kanten, op dit aas afvlogen en daardoor met hen het welzijn van de wereld wegdroegen, ware vrijheid van het individu, voorheen zo goed bewaakt tegen de druk van de meute. De zogenaamde wijze mannen van de Goyim, de intellectuelen, begrepen niets van de geuite woorden, in hun abstractheid; zagen niet dat in de natuur er geen gelijkheid is, er geen vrijheid kan zijn [ed: je bent niet vrij om te stoppen met eten, als je wilt leven, ed]: dat de natuur zelf ongelijkheid van geest heeft voortgebracht, ongelijkheid van karakters, ongelijkheid van capaciteiten, net zo onveranderlijk als ze onderwerping voortbracht als een van haar wetten : stopten nooit om te denken dat de meute een blind iets is, dat dubbeltjes die als kwartjes geboren zijn om te regeren, dezelfde zijn, qua het politieke, als de blinde meute zelf,
dat deze ingewijde, ook al is het een dwaas, kan regeren, waar de niet ingewijde, ook al was het een genie, niets begrijpt van het politieke -- aan al deze dingen schonk de Goyim geen aandacht; terwijl het al die tijd deze dingen waren waarop dynastische-heersing was gebaseerd: de vader droeg kennis van politieke zaken over aan de zoon op dusdanige wijze dat niemand dan de leden van de dynastie er weet van had, en niemand het kon verraden aan de onderdanen.
Tijdens het verstrijken van de tijd ging de betekenis van de dynastische overdracht van de ware stand van zaken betreffende politieke affaires verloren. En dit hielp mee aan het succes van onze zaak.

26. In alle hoeken van de Aarde de woorden "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap", gebracht ter onze weelderigheid met dank aan onze blinde agenten, hele legioenen droegen onze 'banieren', met enthousiasme. En al deze tijd waren deze woorden kankerwormen die bezig waren om gaten te boren in het welzijn van de Goyim, beŰindigde overal de vrede, rust, solidariteit en vernietigde alle fundamenten van de Goya Staten. Zoals je later zal zien hielp ons dit naar onze triomf: het gaf ons de mogelijkheid, onder andere, om de meester kaart in onze handen te krijgen -- de vernietiging van de voorrechten, of in andere woorden, het bestaan van de aristocratie van de Goyim, die klasse, die de enige verdediging was die de volkeren en landen tegen ons hadden. Op de ruines van de eeuwige en genealogische aristocratie van de Goyim hebben we een aristocratie opgezet van onze opgeleide klasse aangevoerd door de aristocratie van geld.
De kwalificaties voor deze aristocratie hebben we gesticht in weelde, welke van ons afhankelijk is, en in kennis, voor welke onze beleerde ouderen de beweegkracht leveren.

27. Onze triomf is makkelijker gemaakt door het feit dat in onze relaties met mannen, die we wilden, we altijd gewerkt hebben met de meest gevoelige touwtjes van de menselijke geest, geld, hebzucht, onverzadelijkheid van het hebben van materiele dingen; en elke van deze zwakheden, opzichzelf genomen, is voldoende om initiatief te verlammen, want het draagt de wil over aan de rangschikking van hem die hun activiteiten heeft gekocht.

28. De abstractie van vrijheid heeft het ons mogelijk gemaakt om de meute in alle landen te overreden dat hun regering niets anders dan de opzichter is van de mensen die de eigenaren van het land zijn, en dat de opzichter vervangen kan worden zoals een afgedragen handschoen.

29. Het is deze mogelijkheid van het vervangen van de vertegenwoordiging van het volk die ons de beschikking heeft gegeven, en, als het ware, ons de macht heeft gegeven van het aanstellen van een vertegenwoordiging.