Šturmuotojas

 

apie leidinį ir jo misiją

 

 

I

 

LEIDINIO TIKSLAS

 

V

esti informacinę-propagandinę kovą prieš pasaulinės žydijos melagingos propagandos ir prievartos aparatą, žadinti Lietuvą ir Europą, kelti rasinę-nacionalinę sąmonę ir supažindinti nors nedidelę dalį Lietuvos žmonių su mūsų Tėvynės ir mūsų rasės naikinimu, kuris „demokratams“ visiškai nerūpi: jiems rūpi žydiškasis Judo auksas, „išrinktosios“ siurbėlių ir parazitų tautos kišamas į jų judiškas kišenes. Mūsų periodinio leidinio pagrindinis tikslas: šviesti visuomenę,demaskuoti pasaulinę žydiją, kelti Nacijos revoliucinį idealizmą ir prisidėti prie ne tik Lietuvos, bet ir Europos kovos už laisvę.

 

 

II

 

MŪSŲ VARDAS

 

 S

avo leidinį nusprendėme pavadinti ŠTURMUOTOJU. Jis taip vadinamas ne tik kaip kovingos idėjinės dvasios ir nusiteikimo ženklas. Jis yra garsiojo Vokietijos nacionalsocialisto, Julijaus Štreicherio leisto leidinio „Der Stürmer“ (vokiškai „ŠTURMUOTOJAS“) atgimimas. Tai šio periodinio leidinio atgimimas Lietuvoje, atgimimas NAUJIEMS DARBAMS IR NAUJOMS KOVOMS.

 

III

 

MŪSŲ KOVA

 

M

ūsų leidžiamos periodikos, mūsų publikacijų idėjinė kova, dėl pasaulinės žydijos sukurtos politinės cenzūros, kol kas apsiriboja pogrindine veikla. Mūsų kova yra dalis didžiosios kovos už Europos ir Lietuvos laisvę. Mūsų pareiga yra nepasiduoti jokiems persekiojimams, kurie laukia mūsų, kaip ir visų Lietuvos nacionalistų, tęsti kovą prieš pasaulinę žydiją ir pasaulinį sionizmą, šviesti ir žadinti Tautą. Mes tikimės, kad nors mažutė dalis Tautos suvoks žydų klausimą, taipogi, mes žinome, kad žydai, kapitalistai ir jų pakalikai Lietuvos valdžioje galės imtis priemonių prieš mus ir mūsų mažąjį leidinį.

 

 

IV

 

MŪSŲ PUBLIKACIJOS

 

M

ūsų publikacijos siekia ne tik supažindinti publiką su žydų klausimu, siaurąją to prasme (o tai būtų absurdas), o tai padaryti plačiąja, tikrąja to prasme. Tai neišvengiamai reišikia Lietuvos ekonominių, politinių ir kitokių įvykių aptarimą, taipogi kai kurių pasaulio įvykių minėjimą. Mes pasakysime tai, ką nutyli masonijos kontroliuojama sistema. Be to, kad aptarsime esamus įvykius, mes publikai pateiksime medžiagos apie žydų klausimą, istoriją ir k. t. tematiką. Taipogi publikuosime senus straipsnius iš praeitų laikų. Jie irgi bus naudingi Tautos švietimui.

 

Tikimės, kad šis leidinys pamažu taps žinomas tarp dalies Lietuvos žmonių. Tikimės, kad jie suvoks čia paaiškinamų faktų ir idėjų svarbą. Ariškosios žmonijos ir Lietuvių Nacijos, kartu ir visos Europos išlikimui yra gyvybiškai reikalingas žmonių sąmonės pakilimas. Žinoma, galvoje turime ir žydų klausimo suvokimą, kuris yra, arba neigiamas, arba visiškai falsifikuojams. Šiaip ar taip, bendroji publika niekada negauna galimybės susipažinti su veikalais kaip Henrio Fordo „Tarptautinė Žydija“, „Siono Išminčių Protokolai“, „Bolševizmas nuo Mozės iki Lenino“ ir k. t. Šis leidinys toli gražu ne tik trumpai aptars tai, kas vyksta Lietuvoje, jis taipogi publikuos įtakingų veikalų ištraukas, skyrius, su tikslu supažindinti publiką su žydų klausimu iš tokios perspektyvos, iš kurios neleidžia sistemos politinė cenzūra.

 

Numanome, kad iš šito leidinuko kol kas dauguma žydų ir jų pakalikų tegali tyčiotis ir jį užgaulioti. Bet mes tikime, kad ateis laikas, kai jie bus priversti drebėti ir kai jie bus nukauti negailestingojo teisingumo kardo, kurį mes nešame savo rankomis.