Šturmuotojas Juozas

JUDOFILIJA LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ

MINISTERIJOJE

Sveiki, tautiečiai, ponas ekscelencija V. Ušackas savo vizite į „išrinktosios tautos“ valstybę – Izraelį, pademonstravo, kad yra tikrų tikriausias žydijos pakalikas ir Lietuvių Tautos išgama. Vadinamoji demokratija teigia kovojanti už „žodžio laisvę“, „toleranciją“ ir panašius lozungus. Tačiau iš to, ką sužinosite, iškils natūralus klausimas: kodėl tos „tolerancijos ir žodžio laisvės“ nėra tam, kas nėra palankus žydams, kodėl žydija turi būti virš kitų tautų?

Žydų organizuotame „kovos prieš antisemitizmą forume“ ponas „ekscelencija“ V. Ušackas atvirai teigė, kad visuomenę reikia ugdyti nepakantumo totalitarizmui ir antisemitizui dvasia. Iškyla klausimas: kodėl tada teigiate, kad gyvename demokratinėje Lietuvoje, kurioje galima skleisti savo pažiūras ir idėjas? Žinoma, tokie „demokratai“ atsakys, kad „antisemitizmas yra blogis“. Vyskūpas Viljamsonas, kurį užipuolė žydai, yra sakęs, kad antisemitizmas negali būti blogas, jeigu jis nėra neteisingas. O teisingas jis ir yra. Tai turėtų įrodyti Talmudas, žydų tautos istorija ir jos dabartiniai veiksmai.

Užsienio reikalų ministras taipogi aiškino, kad Lietuvos sostinė, Vilnius, turi tapti „Lietuvos Jeruzale“. Šitoks pasisakymas atvirai propaguoja Lietuvos sužydinimą ir svetimų, parazituojančių elementų veisimą Lietuvos teritorijoje Lietuvių Nacijos gyvybinės erdvės sąskaita.

Žodžio laisvė egzistuoja tiems, kurie laižo žydiškus pasturgalius, Lietuvių Nacijos tikriesiems gynėjams ir kovotojams jos nėra, tėra jos parodija, arba iliuzija, skirta apmulkinti mases. Jeigu gali būti rengiama konferencija prieš antisemitizmą, kodėl antisemitai negali rengti savo konferencijos? Demokratai sakys: „tai antidemokratiška, tai nežmoniška“. Palaukit, mielieji demokratai, ar nematote, kad neigiate savo pačių tariamus principus? Anot jų, dera toleruoti ir kitą nuomonę... Akivaizdu, kad taip nedarote, o tik plaunate smegenis jaunimui ir visai visuomenei apie holokausto farsą (apie jį galite skaityti informatyvų Šturmuotojo Manto straipsnį 2009 – ųjų metų gruodžio mėnesio Šturmuotojo numeryje).

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoj sėdint tokiam nuolankiam žydų pakalikui, kaip ponas Vygaudas, tegalime tikėtis atvirai pro-žydiškos politikos ne tik užsienyje, bet ir viduje. Tokie žmogeliukai, kaip gerbiamasis Vygaudas žygiuoja ten, kur pamosikuojama pinigine kupiūra, bet kai iššauna pirmoji kulka, arba kur nors kitur jiems pasiūlomi dar didesni pinigai, jie pabėga.

Lietuvos turtas ruošiamas išdalinti žydiškiems parazitams, tuo tarpu, užsienio reikalų ministras atvirai propaguoja Vilniaus kraštą kolonizuoti litvakais (žydų parazitais). Tautos išgama, pasivadinęs ekscelencija užsienio reikalų ministru, teigė, kad „Vilnius turi atgauti Lietuvos Jeruzalės šlovę“. Tautiečiai, ar nematote, kad baltoji rasė ir Lietuvių tauta pamažu nyksta? Juk demografinė statistika akivaizdi. Vietoje to, kad taisyti situaciją, „mūsų“ valdžia (Briuselio kolaborantai) skatina Lietuvą atiduoti žydijos valiai.

„Mūsų“ ponas ministeris teigia, kad „reikia kalbėti apie holokaustą“. Gaila, kad negalima apie jį kalbėti tiesos, o tik melą, kuris naudingas žydų-kapitalistų mafijai. Iš tokių šabesgojų, kaip ponas Vygaudas kalbų iškyla klausimas: Lietuva Lietuviams, ar Lietuva „litvakams“? Žinoma, šitie parazitai teigs, kad „Lietuva visiems“. Tačiau taip nėra, nebuvo ir niekada nebus. Lietuvių Tauta ir baltoji rasė pamažu eina link išnykimo, Europa skęsta spalvotame tvane, o šitas Tautos išgama dar drįsta skatinti žydų kolonizaciją Vilniaus krašte (atviras raginimas Vilnių paversti „Lietuvos Jeruzale“.

Skelbiama demokratija ir žodžio laisvė, tačiau atvirai kurstoma netolerancija antisemitiškų pažiūrų žmonėms. Aš, kaip nacionalsocialistas, niekada neskatinau tolerancijos savaime, tolerancijos Nacijai ir rasei nuodingiems elementams. Tačiau mes, nacionalistai, atvirai ir pasakome, kad mes ne tik neturim tolerancijos visiems, bet kad tokia yra ir neįmanoma. Tuo tarpu, demokratai vaizduoja esantys didžiausi iš visų „tolerastų“, tačiau atvirai skatina nepakantuma iš esmės kitaip mastantiems, t. y. tiems, kurie nėra demokratai. Šitų demokratų dviveidiškumas tampa vis labiau akivaizdus.

Tautiečiai, kiek dar turime leisti šitiems išsigimėliams naikinti mūsų Tėvynę ir vesti mūsų Naciją į biologinį išnykimą? Atsakau: MES TO NIEKADA NETURĖJOME LEISTI, NETURIME LEISTI, NEI DABAR, NEI KADA NORS. Stokite į šventą kovą už Nacijos išlikimą, už Nacijos ateitį, už Nacijos atgimimą! Nacijos atgimimas atneš visuotinį baltosios arijų rasės atgimimą, kuris suduos mirtiną smūgį žydijos parazitinei pasaulio struktūrai. Kadaise žydų sukurstyti komunistai-marksistai svajojo apie pasaulinę komunistinę revoliuciją... Prisipažinsiu, kad aš svajoju apie pasaulinę antisemitinę revoliuciją! Pasauliui seniai metas suprasti žydų klausimą ir parazituojančią „išrinktųjų tautą“ pastatyti į jai tinkamą vietą!

Pasaulio rasės ir tautos yra skirtingos, kiekviena turi savo vietą, tačiau visa žmonija turi bendrą priešą: pasaulinę žydiją ir judokratiją, kuri pasaulyje nevaržomai viešpatauja nuo 1945 – ųjų metų. Judokratija gyvuoja dėka žmonių abejingumo, degradacijos ir, žinoma, žydiškos klastos. Pirmasis žingsnis link žydų diktatūros galo privalės būti žengtas kiekvieno iš JŪSŲ viduje. Šalin abejingumą, bailumą ir žydofiliją. Mirtis Tautos išgamoms ir Nacijos išdavikams!

LIETUVA LIETUVIAMS!