Sions Vises Protokoller

 http://www.solkorset.org/jodene/index.xml
 

En kort innføring

 

Vi redegjorde i skriftrekken om sammensvergelsen bak første verdenskrig og verdensrevolusjonen for hovedtrekkene  ved "protokollenes" bakgrunn, og skal ikke gjenta det her (bruk vår søkemotor for å finne stoffet). Møteprotokoller er dette berømte skrift ikke, men navnet har fæstet seg og er ugjenkallelig. Det ble kanskje fremlagt i form av taler under B'nai B'rith -konferansen i tilknytning til sionist-kongressen i Basel i 1897, men eksisterte flere år før det. Sannsynligvis ble det utarbeidet av Achad Haam (Asher Ginzberg) i Odessa i Ukraina ut i fra ældre jødiske skrifter. Jødene og deres vasaller, frimurere og bolsjeviker, har naturligvis alltid hevdet at protokollene er et falskneri. Med tanke på deres innhold ville noe annet vært å innrømme alt. Men de som kjenner jødedommen trænger ikke tvile på deres ekthet: Det tankegods som møter oss er kjent fra andre rabbiner-skrifter gjennom alle århundre tilbake til Talmud og Torah. Sinnelaget som slår i mot oss fra første setning er et gufs fra en underverden som ikke finnes annetsteds enn i jøden. Ingen kunne ha diktet opp dette som ikke selv var jøde. De ældre skrifter som man tidvis har hevdet at protokollene er et plagiat av, ble da også, viste det seg, forfattet av jøder. Protokollenes tilblivelse er godt dokumentert og man har gjendrevet samtlige forsøk på å svække deres troverdighet. F.eks. fremholder Gyldendals konversasjons-leksikon at forhandlingene i Basel i 1897 var offentlige og at stenografiske referater er utgitt. Ja, men man vet også at ikke alt ble tatt med i disse referatene - de heftige diskusjoner som oppsto mellom Theodor Herzl og Asher Ginzberg blir i referatene forbigått i stillhet og nævnes ikke med ett ord. Viktigere er at man vet at kongressen hadde en åpen og offentlig avdeling, men også en lukket og hemmelig sammenkomst for høygrads-frimurere under den rent jødiske logen B'nai B'rith. Videre sier Gyldendal at avisen The Times i 1921 avslørte at protokollene er et plagiat av "Dialoger i helvete..." (se skriftet ved Solkorset referert til ovenfor), og at protokollene derfor feilaktig tilskrives jødene. At protokollenes forfatter har lånt fra denne bok, eller at de begge har lånt fra samme kilde er hevet over tvil, men hva beviser det? Dialogenes forfatter var en viss "fransk" advokat Maurice Joly. Han ble imidlertid omskåret under navnet Moses Joël ! Denne jøden Joly var frimurer og en fremtredende bolsjevik under Pariser-kommunen i 1871.

 

Joly var ikke opphavsmannen til Dialogene. Tittelen og mye av innholdet gjenfinnes i et ældre arbeid som kom ut i Berlin i 1850 og hvis forfatter var jøden Jakob Venedey. Han var en nær venn av Karl Marx (jøden Mordechai) og sammen stiftet de i 1847 det hemmelige selskap "Arbeidernes Kommunistiske Liga". I England grunnla han et annet hemmelig selskap som hadde til formål å forberede Israels verdensherredømme! Både Joly og Venedey var venner av Cremieux, stifteren av "Alliance Israelite Universelle". Det hemmelige selskap til Marx og Venedey hadde sitt utspring i et ældre forbund, nemlig "Das Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden" fra 1819, hvis program ble overtatt og utvidet av Cremieux. Man får et klart begrep om dette selskaps virkelige formål om man leser et brev fra Baruch Lewy til Karl Marx : "Det jødiske folk klarer kollektivt å være sin egen Messias. Det skal oppnå herredømme over alle folk ved å smelte sammen rasene og fjerne landegrensene. En universell republikk skal opprettes og i denne nye organisasjon skal Israels barn utgjøre det herskende element. De forstår og veileder og betvinger massene. Efter hvert skal alle folks regjeringer falle i jødenes hænder, takket være proletariatets seier. Alle private formuer skal tilfalle Israels fyrster; de skal besitte alle nasjoners rikdommer. Dette er oppfyllelsen av en profeti fra Talmud. Ved tiden for Messias' komme skal nøklene til alle folks skattkamre være i jødenes hænder." Dette foregriper på en slående måte protokollene!

 

I 1869 holdt rabbi Reichhorn en tale i Prag hvor han sa : "I århundrer har Israels barn vært foraktet og forfulgt, men de har med ukuelig mot kjæmpet for å berede den vei som leder til maktens tinder. Nu er de målet nær. De har fullstændig herredømme over de fordømte kristnes økonomiske liv. Deres innflytelse i politikk og moral er overveldende. I et gitt øyeblikk som på forhånd er avtalt slippes revolusjonen løs, som skal feie bort alle samfunnsklasser og efterlate de kristne hjelpeløse i våre hænder. Slik blir de løfter som Gud har gitt sitt folk innfridd."

 

Mye annet kunne vært nævnt. La oss ta med ett par ting til. Jøden Bernstein som utga "Free Press" i Detroit, USA, bekræftet i nærvær av William Cameron, Henry Ford's sekretær, at han hadde lest protokollene på hebraisk i Odessa i 1895! Marcus Ehrenpreis, overrabbiner i Stockholm og Herzl's høyre hånd, forklarte i "Judisk Tidsskrift", nr. 6 1929, at "Herzl tyve år i forveien hadde forutsett Israels triumf". Han mener forut for 1917 eller 1918, og da kommer vi til 1897! "Forutsett" er i denne sammenhæng kode for "planlagt og programfæstet".

 

Gyldendals leksikon hevder videre at professor Sergei Nilus selv skrev protokollene på oppdrag fra det hemmelige russiske politi. Men at han altså plagierte "Dialoger...". Når vi kjenner Dialogenes opphav mister denne påstand all interesse : Sett at det var sant at Nilus skrev dem - siden det er snakk om plagiat betyr det i så fall at han ikke gjorde stort annet enn å utgi ældre jødiske skrifter som har svært mye til felles med protokollene.

 

Gyldendal avslutter med å bemerke at domstoler i flere land har funnet protokollene å være et falsum. Nettopp! Og det beviser hvor langt man allerede i mellomkrigstiden var kommet med å fullbyrde protokollenes program!! Dommene viser intet annet enn at jødene har stor innflytelse over våre domstoler. Og at Gyldendal og praktisk talt alle andre oppslagsverk utbrer disse jødiske løgner som tilsikter å forhindre en livreddende reaksjon i tide, viser bare at protokollenes program er fullført hva angår å gripe makten over gojenes massemedia.

 

Det beste bevis for protokollenes ekthet finner man i det faktum at verdenshistorien i det 20. århundre og jødenes handlemåte fulgte dem til punkt og prikke, og fortsetter å følge dem!! Det er først i våre dager rundt årtusenskiftet at de nærmer seg fullendelsen. Se deg omkring i verden i dag, sammenlign med verden slik den var for hundre år siden, og les protokollene - hårene vil reise seg på hodet ditt. Det var en ond plan som lå bak de fryktelige lidelser, det uerstattelige tap, som disse hundre år har bevitnet. Tredve millioner mennesker omkom eller ble ødelagt for livet under første verdenskrig. Men jødenes planer gikk i oppfyllelse : Russland ble tilintetgjort; blodsadelen i alle folk ble utryddet; religion og kunst og alt høyere sjelsliv ble utslettet; alle nasjoner mistet sine rikdommer til jødefinansen; Verdensrepublikken under Folkeforbundet ble opprettet, og jødenes verdenssentral i Palestina ble grunnlagt. Tredve millioner (?) mennesker ble myrdet i Russland, men Sovjet-Judea var et faktum, og folket uten land regjerte plutselig med uinnskrænket makt over verdens største land. Femti millioner (?) mennesker ble dræpt under eller i kjølvannet av annen verdenskrig, men de gjenværende nasjonalstater ble knust, og verdensrepublikken befæstet seg med Pan-Europa-unionen (EF, EU) og FN, og staten Israel ble dannet. Det gamle ærverdige Europa, halvveis slukt av Sovjet-Judea, var radbrukket og reiste seg ikke mer. Europa av i dag er et tomt hylster, en maskin uten ånd eller sjel, en raseløs masse av produsenter og konsumenter. Det som er igjen av vår edle nordiske rase forgår nu hurtig ved ufruktbarhet og oppblanding med innvandrere fra den tredje verden.

 

Alt dette var planlagt! Jødene står ved målet - bare ett eneste skritt unna. Messias' komme er nært. Satan trer i Guds sted. Det blir slutt på alt som er vakkert og sjeldent på denne Jord. Det blir slutt på oss. Jødene håner oss med sine symboler på alle hold : Fra våre vinduer lyser den femtakkede Sovjet-stjerne (pentagrammet) og den sekstakkede David-stjerne (to trekanter) mot oss i Julen; på våre unges moteklær gjenfinner man disse symboler; flere og flere firmaer bruker dem åpenlyst som firmasymboler (se deg om!); de er overalt. Vårt folk ser ingenting, skjønner ingenting. Hvis vi allikevel skulle greie å stable oss på bena til et siste krafttak for å avverge Ragnarok, er det avgjørende at vi denne gang kjenner fienden. Protokollene er det beste læremiddel. Det eneste som trængs å tilføyes er at dette ikke er et produkt av en utartet og gudløs jødedoms vanvidd; det er selve jødedommen, og noen annen finnes ikke. Protokollene ble ikke laget av opprørske og gudløse jøder på 1800-tallet i tross mot gammel jødisk tradisjon; de fullbyrder denne tradisjon. Som Baruch Lewy skrev til Karl Marx oppfyller de en profeti fra Talmud. Den første bolsjevik vi kjenner finner vi i det Gamle Testamente. Jødene har alltid vært gudløse og onde, og deres stamme-demon Jehova er ikke annet enn hat, hevn og mordlyst. Dette er ikke noe jøden kan vende seg bort fra, liksom man kommer tilbake med en vare man har plukket ned fra hyllen, men som ikke passer. Jødedommen ligger jødene i blodet og er deres skjebne, som de ikke kan skilles fra om de skulle stå foran undergangen. Istedet for religion og et opphøyet livssyn bærer jødene på et løfte som de venter på skal innfris: "Du skal fortære alle folk som jeg gir deg i din hånd" (5. Mos. 7, 16.) Nu knytter den seg tett om alle Jordens folk.

 

Sions Vises Protokoller

og samfunnet i det 21. århundre

 

Ennu i dag er det ikke mulig å føre samtalen inn på Sions Vises Protokoller (SVP) uten at noen straks protesterer og sier at de er bevist å være et falskneri laget av tsarens hemmelige politi. Sannsynligvis har ingen av dem som rykker ut mot SVP på denne måten lest dem. Tror man først at de er falske, mister man lysten til å lese dem. Men hva får folk til å tro at de er falske uten så mye som å ha lest dem? SVP er spekket av innsikt i politikk og psykologi og har svar på mange ting. De svarer selv på hvorfor folk ikke tror på dem 1:

1Vi oversetter fra Fleischhauers tyske utgave av SVP som i sin tur er en oversettelse av Nilus' russiske utgave av 1911 under jævnføring med de franske oversettelsene til Ernest Jouin og Roger Lambelin og de tyske til Gottfried zur Beek og Theodor Fritsch. Noen steder oversetter vi fra Fritsch. Når vi gjengir et punkt fra en protokoll kan det være et utdrag og ikke hele punktet.

 

"vi skal bestemme hele menneskehetens tankeretning" (protokoll 24, punkt 1)

 

"I erkjennelsen av disse kjensgjerninger skal vi til vår fordel slukke siste skimmer av selvstændig tenkning, som vi alt længe har ledet i den for oss nødvendige retning. Undertrykkelsen av evnen til å tenke ytrer sig alt i den såkalte anskuelsesundervisning, som skal gjøre lærenemme dyr av gojim1. " (protokoll 16, punkt 8)

1Dette hebraiske ordet betyr 'kveg' og brukes om ikkejøder

 

"Når vi alt nu har forstått å beherske gojim-samfunnets tankeverden slik at næsten alle mennesker ser verdensbegivenhetene kun gjennom farvede briller som vi har satt på dem " (protokoll 12, punkt 5)

 

"Deri vil den offentlige mening støtte oss, som vi alt helt har bemæktiget oss gjennom pressens stormakt. På få unntak nær, som vi ikke trenger å regne med, er pressen faktisk helt avhængig av oss. " (protokoll 7, punkt 5)

 

"I det vi stadig mer vænner folk av med å tenke efter og danne egen mening, kommer de til slutt til å snakke i samme tone som vi, da vi alene vil vise dem nye tankeretninger. " (protokoll 13, Fritsch)

 

"For å ikke gi gojim tid til å tenke efter og iaktta, må vi avlede deres tanker på handel og erværv. " (protokoll 4, punkt 4)

 

"Men så snart vi er kommet til å herske, skal vi stryke alle undervisningsgjenstander fra deres oppdragelse som kan virke forvirrende. Vi skal gjøre ungdommen til øvrighetens lydige barn. " (protokoll 16, punkt 3)

 

Det meste i SVP er allerede satt ut i livet og er blitt vår virkelighet hvor det for hundre år siden bare var en vond drøm og et nifst fremtidssyn. Men likevel tror folk de er falske, og også det vitner om deres fullbyrdelse. Folk i dag er så fordummede, så ufrie og fjernstyrte i sin tenkning (se Programmering og Deprogrammering). For hundre år siden kunne man diskutere om SVP er falske; det kan man ikke i dag: det 20 århundres historie og vår tilværelse i samfunnet av i dag beviser at de er ekte, dvs at de uttrykte maktjødenes sinnelag og planer. SVP er langt i fra eneste kilde til dette sinnelag og disse planer. Vi har jo en mengde andre jødeskrifter samt alle frimurer-skriftene som har unnsluppet sin hemmelige sfære. Jeg vil her særlig henvise til sammensværgelsen bak første verdenskrig. Bruk ellers søkemotoren og du vil finne andre ting ved Solkorset.

 

Det er utelukket at SVP kan være et antisemittisk smædeskrift også av den grund at de inneholder så mye politisk visdom og stiller et på sett og vis såpass tiltalende samfunn i utsikt efter jødisk maktovertagelse. Skal man tvile på om de er ekte må det være på grund av dette. Kan de være lekket med vilje for at de skulle tjene som propaganda for kommunistisk revolusjon? De gir inntrykk av å ville avskaffe mange misforhold i det gamle samfunn, og mang en fattig og forkommen gojim-arbeider kunne nok bli fristet av SVP til å støtte jødisk makterobring. At de utgir sig for å være en røpet hemmelighet gjør planen og løftene troværdige. Man finner lite i SVP som innevarsler bolsjevismens redsler og jødenes sanne planer efter revolusjonen. Det står knapt noe om å "dræpe de beste gojim" (Talmud) (men se protokoll 6, punkt 8 nedenfor). Slaveri og skrekkvælde nævnes flyktig, men det gir ikke et så brutalt inntrykk som senere realiteter i Sovjet-Judea, og arbeideren kan jo lett forestille sig at det kun er rettet mot "klassefienden".

 

Men som sagt, det faktum at det meste av det som står der er gjennomført gjør slik spekulasjon overflødig. Det kan være at de ytterste midler for å underkue gojim er utelatt av sikkerhetsgrunder. Hvor de snakker om vold og skrekk blir de stående ved ordene og maler ingen bilder. Man får avstand til det som i akademisk teori. Hadde protokollene vært ment som propaganda ville de ikke inneholdt så mye visdom til vår belæring, og Sions Vise ville ikke ha røpet at jødene står bak nøden i gojim-staten.

 

Hvem er Sions Vise? Er det noen sammenhæng mellom sionismen og SVP? SVP skal ha blitt  foredratt på sionist-kongressen i Basel i 1897. Men hva har SVP med en nasjonalstat og et hjem for jødene i Palestina å gjøre? Svaret er at denne naive sionisme er falsk og et skalkeskjul: Jødene har aldri hatt til hensikt å opprette en nasjonalstat og leve avsondret fra andre folk av eget arbeid. Deres raseinstinkter predisponerer dem for den livsform de har dyrket i årtusener: Leve blant andre folk, snylte på dem, herske over dem. Sionismen er symbolsk ment og jødenes hjem og vordende stat omfatter hele Jorden og underlegger sig alle mennesker. Jødenes sanne planer finnes i frimureriet, og forvaltes av den heljødiske høygradslogen B'nai B'rith. Kongressen i 1897 hadde da også en åpen avdeling og en hemmelig, lukket konferanse under B'nai B'riths forstanderskap.

 

Protokollenes hovedbudskap kan sammenfattes i tre ord: Makt er Rett. Sions Vise, den hemmelige jødiske øvrighet, bekjenner et materialistisk, usedelig sinnelag. Dette er ikke nytt; man finner det samme i andre, ældre jødiske skrifter, som "Det Kommunistiske Manifest" eller Talmud. De strever efter makt - allmakt på Jorden - og skyr ingen midler. De er ikke hemmet av noe rettssyn. De kjenner ikke ære og holder intet hellig. De er en liga av parasitter og forbrytere, slik jødefolket som helhet har vært siden oldtiden.

 

"Derfor nyter man større medgang når man regjerer menneskene med vold og skremsler enn med lærde drøftelser. " (protokoll 1, punkt 2)

 

"Jeg slutter av det at retten efter naturloven ligger i makten." (protokoll 1, punkt 4)

 

Hva er Sions Vises makt og hvor er veien til videre makterobring? Det første er hemmelighet og usynlighet:

 

"Hvem og hva kan vel styrte en usynlig makt? Nettopp her ligger kraften i vårt herredømme. Det synlige frimureri har kun til oppgave å skjule våre hensikter. Krigsplanen til vår usynlige makt, ja selv dens sete skal for alltid forbli verden ukjent. " (protokoll 4, punkt 2)

 

Det andre er guldet, pengene: "I våre hænder befinner sig nutidens største makt: pengene; på to dager kan vi ta ut et hvilket som helst beløp. " (protokoll 22, punkt 2)

 

Det tredje er innflytelsen på gojims åndsliv gjennom nyhetsformidling, ved å underkaste all ting kritikk og utsette det for debatt, gi og nekte oppmærksomhet, selektivt fortie og forherlige, påvirke under forvending av å undervise, opplyse eller underholde. Programmering og ensretting; ta fra gojim friheten i ånden.

 

SVP er en plan for hvordan de skal styrte det bestående gojim-samfunn og siden herske. Middelet til å styrte er liberalisme og demokrati. Sions Vise har samme syn på dette som vi nasjonalsosialister. De vil bruke det mot oss og vi vil avverge det.

 

"Politisk frihet er ingen kjensgjerning men blott en idee. Man må vite å utnytte den som lokkemat til å bringe folkemassene på sin side når det gjelder å styrte det herskende parti. Denne oppgave er lett når motstanderen øser sin makt av ideen om frihet, den såkalte liberalisme, og i hengivenhet til denne idee ofrer noe av sin makt. I dette øyeblikk triumferer vår lære: så snart regjeringens tøyler slakner gripes de i kraft av naturloven av andre hænder, fordi massens blinde vælde ikke en dag kan være uten fører; den nye makt trer ganske enkelt i den gamles sted, som ble svækket av liberalisme. " (protokoll 1, punkt 5)

 

"Ideen om frihet lar sig ikke virkeliggjøre, for ingen forstår å bruke den på riktig måte. Man behøver bare å la folket regjere sig selv en kort tid og selvforvaltningen forvandler sig snart til tøylesløshet. Fra dette øyeblikk oppstår splid som raskt fører til sosiale kamper, statene går opp i flammer og deres storhet faller sammen i aske. " (protokoll 1, punkt 6)

 

"Om en stat utmattes under virkningen av sine egne rystelser, eller indre splid utleverer den til ytre fiender, i alle fall kan den anses for ubehjelpelig fortapt: Den er i vår vold. Kapitalens herredømme, som vi har helt i våre hænder, forekommer den da som en redningsbøye den må klamre sig til på godt og ondt om den ikke vil synke." (protokoll 1, punkt 7)

 

"Kan en frisk ånd håpe å lede et folk med hell ved formaning og overtalelse når folket, som tenker overfladisk, har frihet til å motsi og lokkes til tåpelighet? " (protokoll 1, punkt 9)

 

"Disse menneskene lar sig kun lede av sine smålige kjepphester, overtroiske forestillinger, sine vaner, overleveringer og følelsesladede grundsetninger; de er stridende partiers leketøy og motsetter sig selv den fornuftigste overenskomst. " (protokoll 1, punkt 10)

 

"Hver beslutning fra massen avhænger av tilfældigheter; den har ingen anelse om politikkens hemmelige kunst og treffer derfor helt tåpelige beslutninger; legger således kimen til anarki i forvaltningen. " (protokoll 1, punkt 11)

 

Demokratiet, parlamentarismen, fører også til at vi skravles i senk av sludder, ikke bare fordi folk er naturlig skravlesyke og dumme, men fordi det er fritt frem for sabotører til slik å lamme den politiske prosess:

 

"Vår regjerings vesentlige problem er å lamme den offentlige ånd ved å kritisere, vænne menneskene av med å tenke ved at overveielse vækker motstand, og føre ånden på avveier ved frasemakeri uten mening eller forstand. " (protokoll 5, punkt 11)

 

"Vi skal tilegne oss alle partiers og retningers liberale anskuelser og fore våre talere med dem, som skal snakke så mye at tilhørerne til slutt utmattes og føler avsky. " (protokoll 5, punkt 13)

 

"For å bemæktige sig den offentlige mening må man fremforalt forvirre den fullstændig i det man fra alle kanter og på mangfoldige måter bringer motstridende syn til uttrykk, inntil gojim går sig vild i labyrinten og til slutt kommer til den innsikt at det i politiske anliggender er best å overhodet ikke ha noen mening. " (protokoll 5, punkt 14)

 

Vi får også svar på hvorfor jødene motsetter sig enhet i seder og normer og fremmer mangfold og multikultur:

 

"Den andre hemmeligheten, nødvendig for at vår regjering skal lykkes, består i å gjøre feilene, vanene, lidenskapene, og skikk og bruk i selskapslivet så mangfoldige at ingen finner sig til rette i kaoset mer, og menneskene ikke længer forstår hverandre. Denne politikk vil også bidra til å så splid i alle partier og oppløse alle kollektive kræfter som ikke vil underkaste sig oss; den vil ta motet fra enhver handlekraftig person. " (protokoll 5, punkt 15)

 

Disse mange og ulikeartede angrep på våre ikkejødiske stater bryter dem ned og munner ut i jødisk verdensregjering og overherredømme:

 

"Med alle disse midler skal vi utmatte gojim slik at de til slutt føler sig nødsaget til å be oss om en internasjonal regjering, som uten bruk av vold vil være i stand til å fange alle regjeringer i verden og danne en øverste regjering. " (protokoll 5, punkt 18)

 

Massevældet oppløser familiene og holder fremragende personligheter nede:

 

"I det vi på denne måten overbeviser alle mennesker om deres personlige værd, forinter vi den kristne families betydning og dens oppdragende innflytelse. " (protokoll 10, punkt 6)

 

"Vi skal forhindre at høyt begavede mænn gjør sig gjeldende; under vår ledelse vil pøbelen ikke tillate at de gjør sig bemærket, ikke engang at de taler " (protokoll 10, punkt 7)

 

"Efter at vi sprøytet liberalismens gift i statskroppen forandredes hele dens politiske beskaffenhet; statene ble grepet av en dødelig sykdom, blodforgiftning; man behøver bare å avvente enden på deres dødskamp. " (protokoll 10, punkt 11)

 

Republikker og "konstitusjonelle monarkier" (en selvmotsigelse) er stolte av sine forfatninger, sine grundlover, og ser i dem beviset på sin politiske overlegenhet, at de er rettsstater med sikrede friheter og rettigheter for borgerne. Vi nordmænn har gått så langt som å gjøre nasjonaldag av grundlovsdagen, som om grundloven definerte vår nasjonalitet. I virkeligheten er forfatningene et ledd i liberalismen og folkenes oppløsning:

 

"Som De selv vet er forfatningen intet annet enn en skole i uenighet, tvist, krangel og ufruktbare partikamper, i ett ord en skole i alt det som berøver staten kraften i sin individualitet. " (protokoll 10, punkt 12)

 

I det liberale samfunn opphører rettskipnaden i domstolene, det fælles ikke rettfærdig dom i noen sak og aktelsen for lovene og domstolene forsvinner:

 

"Under vår innflytelse ble håndhevelsen av ikkejødenes lover innskrænket til et minstemål. Lovenes anseelse ble undergravet ved liberalisme, som vi også på dette område gjorde gjeldende. " (protokoll 15, punkt 14)

 

Med liberalisme og dens utvækster i det 19. århundre - marxisme, anarkisme, nihilisme - forførte man også besatte gojim-sjeler til terrorhandlinger:

 

"De vet at vi undergrov gojim-herskernes anseelse ved hyppige attentater, som vi lot våre tillitsmænn, blinde får i vår flokk, utføre; ved hjelp av noen liberale fraser kan man lett forlede dem til en forbrytelse, særlig om man gir den et politisk anstrøk. " (protokoll 18, punkt 2)

 

Jødene fremmer systematisk dekadense i de ikkejødiske samfunn. Særlig gjelder det bruk av rusmidler og utukt. Les i denne forbindelse gjerne Jødenes seksualrevolusjon i Norge. De utbrer laster av alle slag blant våre folk, slik som havesyke og trang til forbruk og luksus, nytelsessyke og underholdningsfeber:

 

"Se på disse alkohol-beruste dyrene som er blitt sløve av vindrikking: retten til å svire uten grenser fikk de samtidig med friheten. Vi må ikke tåle at våre synker ned på dette lave trinn. " (protokoll 1, punkt 23)

 

"Gojim-folkene er fordummede av alkohol; fordummede er deres ungdommer av å studere klassikerne og av tidlige utsvevelser, som de ble forledet til av våre hjelpere i rike hus, for eksempel huslærere, tjenestepiker, barneoppdragersker, og av våre kvinner i gojims forlystelsessteder. Til de siste regner jeg også de såkalte selskapsdamene som frivillig efteraper dem i lidderlighet og luksus.

" (protokoll 1, punkt 24)

 

"I land hvor det såkalte fremskritt rår har vi avlet en åndsforlatt, skitten, avskyelig litteratur.

" (protokoll 14, punkt 5)

 

Som allerede nævnt skyr Sions Vise ingen midler for å oppnå makt:

 

"Derfor må vi ikke avholde oss fra bestikkelser, bedrag og svik, når dette kan tjene vårt formål.

" (protokoll 1, punkt 26)

 

SVP beskriver både hvordan de skal styrte de gamle gojim-regjeringer og hvordan de selv skal regjere. Egentlig foregriper de bolsjevik-helvetet, men beskrivelsen er knapp på dette punkt og lar en ikke ane omfanget og grusomheten i det senere Sovjet-Judea:

 

"og med alle midler fordrive (utslette) gojims åndselite (dannede kræfter, intelligens) fra landet. " (protokoll 6, punkt 8)

 

"Det ikkejødiske samfunn, hvor vi har plantet kimen til tvedrakt og tvist, kan bare bringes i orden igjen med ubarmhjertige virkemidler av ubøyelig kraft. Det skal ikke komme an på antall ofre som må bringes for fremtidig vel.

" (protokoll 15, punkt 4)

 

"Vår stat, der går den fredelige erobrings vei, vil se sig tjent med å erstatte krigens redsler med mindre påfallende, men langt virksommere henrettelser, nødvendige for å opprettholde terroren som middel til blind lydighet.

" (protokoll 1, punkt 26)

 

Ja, her snakker de om fredelig erobring, men andre steder om revolusjon. Historien i det 20 århundre viste jo at det skulle bli begge deler, alt efter landets forutsetninger.

 

"Vi er ubegrenset ærgjerrige, brennende griske, ubønnhørlig hevngjerrige, og dypt hatefulle. Fra oss utgår en altslukende terror.

" (protokoll 9, punkt 5)

 

"Mænn som vil gjeninnføre monarkiet, demagoger, sosialister, kommunister, og utopister av ethvert slag; vi har spænt dem alle for vår vogn; hver av dem underminerer fra sitt ståsted den svinnende makts siste rester og søker å omstyrte den bestående rettsorden.

" (protokoll 9, punkt 6)

 

At jødene er spredt over hele kloden er deres styrke, og de vet det:

 

"Ved enhver motstand vi møter må vi være i stand til å erklære krig, og det gjennom naboen til den stat som har våget å sette sig opp mot oss; skulle imidlertid nabostatene slutte sig sammen mot oss, da må vi utløse en allmen krig.

" (protokoll 7, punkt 3)

 

"For å sammenfatte vårt system for å undertvinge Europas gojim-regjeringer i en setning: Vi skal vise hver av dem vår makt ved attentater, det vil si ved terror, og skulle alle reise sig mot oss skal vi svare med amerikanske, kinesiske eller japanske kanoner.

" (protokoll 7, punkt 6)

 

Demagogi var middelet til å oppvigle massene av fattige og uvitende under l'ancien regime. Frimurer-slagordene "frihet, likhet, brorskap" fra revolusjonen i Frankrike av 1789 virket som en brannfakkel:

 

"Vi var de første til å kaste ordene frihet, likhet, brorskap til folket. Ord som så ofte siden er blitt efterplapret av uvitende papegøyer som på dette lokkerop strømmet til fra alle hold og ødela verdens velfærd, den sanne personlige frihet, som før var så godt beskyttet mot presset fra pøbelen. Mennesker som holdt sig for glupe gjennomskuet ikke den dulgte mening i disse ord, mærket ikke selvmotsigelsen i dem. De så ikke at det i naturen ingen likhet finnes, at naturen selv har skapt ulikheten i ånd, karakter og egenskaper ut i fra sine lover.

" (protokoll 1, punkt 28)

 

Betingelsen for at jødisk makt kunne vokse var at vår germanske adel ble trengt tilbake. Derfor satte jødene og deres frimurer-verktøy alt inn på å bruke likhetsvåpenet til å berøve adelen dens privilegier:

 

"Våre slagord frihet, likhet, brorskap bragte ved hjelp av våre hemmelige agenter legioner av begeistrede til våre rekker og faner. Samtidig var disse ord ormer som gnog på gojims velfærd, da de overalt ødela freden, roen og enigheten, og undergrov statenes grundlag. Vi skal senere se at dette førte til vår triumf. Blant annet ga dette oss muligheten til å spille ut vårt trumfkort, næmlig å forinte privilegiene som var en livsbetingelse for den ikkejødiske adel og det eneste værn nasjonene hadde mot oss.

" (protokoll 1, punkt 30)

 

"På ruinene av blods- og slektsadelen har vi reist intelligensens og pengenes adel. Det som skiller folk ad i dette nye aristokrati er rikdommen, som avhænger av oss, og vitenskapen, hvis retning våre Vise bestemmer.

" (protokoll 1, punkt 31)

 

"Under vår ledelse ble adelen ødelagt, som var folkets naturlige beskytter og næringsmoder, og hvis interesser er uløselig knyttet til folkets velfærd. Efter at adelens særrettigheter nu til dags er forintet, er folket kommet under åket til nyrike ågerkarler og oppkomlinger som trykker det ubarmhjertig ned.

" (protokoll 3, punkt 6)

 

"Adelen, som med lovlig rett nyttiggjorde sig arbeidernes arbeidskraft, hadde interesse av at arbeiderne var velernærte, sunne og kraftige. Vår interesse forlanger tvert i mot at gojims levekår forværres.

" (protokoll 3, punkt 8)

 

Ja, det er hva marxistene kaller krisemaksimering.

 

"Vår makt hviler på varig sult og arbeiderens svakhet, fordi han derved underlegges vår vilje og hverken har kraft eller energi til å motsette sig den. Sulten gir kapitalen flere rettigheter over arbeideren enn kongenes lovlige makt noensinne kunne gi adelen. Ved nød, nid og hat skal vi styre massene og betjene oss av deres hænder for å knuse alt som krysser våre planer.

" (protokoll 3, punkt 9)

 

"Gojim-adelen er forsvunnet som politisk makt; med den trenger vi ikke mer å regne. Men som landeier er den ennu farlig for oss, fordi den med sine naturlige tilganger er uavhængig. Derfor må vi for enhver pris ta fra den landeiendommene.

" (protokoll 6, punkt 3)

 

Hvordan skal det skje? Ved brannbeskatning, selvfølgelig, som har berøvet adel og storborgerskap i hele Europa deres gods, herrskapshus og eiendommer.

 

"Det beste middel til dette er å øke skattene på fast eiendom slik at eierne settes i gjeld. Disse virkemidler vil holde landeierne i en tilstand av ubetinget avhængighet. De ikkejødiske aristokrater, som av arv vanskelig kan nøye sig med lite, kommer raskt til å gå til grunde.

" (protokoll 6, punkt 4)

 

"Industrien må trekke både arbeidskraft og kapital ut av jordbruket og gjennom spekulasjon føre all verdens penger til oss. Herved synker alle ikkejøder ned til proletarer og må bøye sig for oss i bønn om rett til å leve.

" (protokoll 6, punkt 5)

 

Ett av midlene til å bekjæmpe det gamle kongedømmet var å åpne en kløft mellom konge og folk, gjøre det umulig for dem å utveksle synspunkter og komme til forståelse:

 

"Da herskerne ikke længer har noen umiddelbar forbindelse med folket, kan de ikke imøtegå det eller værge sig mot makthungrige. Efter at vi skilte herskernes skarpsynte makt fra folkets blinde har de mistet all betydning; for adskilt er de så avmæktige som en blind uten stokk.

" (protokoll 3, punkt 2)

 

Kongedømmets autoritet forutsatte fromhet og tro på et høyere vesen. Ved å angripe religionen undergrov man kongemakten:

 

"Så længe folkene i herskerne ser den guddommelige viljes rene fremtredelse, underkaster de sig uten å murre absolutismen; men fra den dag da vi innpodet dem tanken om deres egne rettigheter, betraktet de herskerne kun som alminnelige dødelige. Den gudebenådede glans styrtet fra kongenes hoder, og da vi også hadde tatt gudstroen fra folkene, ble herskermakten kastet ut på gata; den ble liksom offentlig eiendom, og den bemæktiget vi oss.

" (protokoll 5, punkt 4)

 

Uten et fromt og sedelig folk er enhver myndighet skjør og usikker:

 

"Alle nuværende herskere holder sig kun med møye oppe i et samfunn vi gjorde usedelig og som sogar fornekter Guds makt, hvorfra opprørets flamme følgelig slår opp.

" (protokoll 23, punkt 6)

 

Hvor kongemakten ikke anses guddommelig består den i kraft av folkets kjærlighet. Den som vil svække kongens makt kan gjøre anslag mot hans liv slik at han tvinges til omfattende sikkerhetsforanstaltninger, hvilket synes massene å være et vitnesbyrd om at kongen må beskytte sig mot folkets hat og vrede: Se protokoll 18, punkt 2 ovenfor.

 

Krisemaksimeringen, som gojim-herskerne får skylda for, ender i opprør og krav om å gjennomføre jødenes politiske planer:

 

"når folkene, utmattet av uro og statsledernes udugelighet - vi sørger selv for at alt slår feil og går galt - til slutt roper: "Avsett dem, gi oss en verdenshersker som er i stand til å forene oss alle og fjerne årsakene til vårt fiendskap, dvs statsgrenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld - en konge som skjenker oss den fred og ro vi under de gamle herskere og regjeringer aldri når.

" (protokoll 10, punkt 24)

 

"for ved uenighet, fiendskap, hat, ja sogar ved kvalfulle savn, ved sult og sykdom som vi påfører dem ved innsprøyting av basiller, å utmatte verden slik at gojim ikke ser annen utvei i sin elendighet enn fullstændig å underkaste sig våre penger og vårt herredømme.

" (protokoll 10, punkt 25)

 

Mærk dere dette med å sprøyte bakterier i oss! Tenk på det når regime-mediene sprer frykt for en eller annen sykdom og vil ha alle til å "vaksinere" sig! I disse dager (sommeren 2009) hausses hysteriet omkring svineinfluensaen opp. Stoler du på at verdensherskerne bare har gode hensikter med dig?

 

Materialisme, gudløshet og asosial oppførsel vil oppløse vårt fællesskap og splintre vårt samfunn i stumper og stykker:

 

"For at friheten skal oppløse og ødelegge de ikkejødiske samfunn fullstændig, må man underlegge industrien spekulasjon

" (protokoll 4, punkt 5)

 

"Den hete kamp om å få overtaket og rystelsene i næringslivet fører til et skuffet, kaldt og hjerteløst samfunn. Det kommer til å ha en absolutt aversjon mot høyere politikk og religion. Jakten på guldet kommer til å være dets eneste ledetanke. Guldet blir gjenstand for en veritabel kult

" (protokoll 4, punkt 6)

 

For hundre år siden var våre folk ennu kristne. I denne kristendom var det en anselig mengde nordisk ånd. Altså skulle den oppsmuldres og erstattes av noe liberalt:

 

"Overalt lærer man samvittighetsfrihet slik at det i dag bare gjenstår et par år før den kristne religion bryter helt sammen.

" (protokoll 17, Fritsch)

 

"Med stor omhu har vi rakket ned på den kristne geistlighet og nedværdiget den i folkets øyne slik at dens virksomhet, som ellers kunne legge hindringer på vår vei, har fått vanskelige kår. Dens innflytelse på folket blir mindre for hver dag som går.

" (protokoll 17, punkt 2)

 

Og hvordan virker den liberalisme (anarkisme, marxisme) som trer i kristendommens sted?

 

"Ordet "frihet" styrter menneskesamfunnet i kamp mot alle makter, ja selv mot Gud og naturlovene.

" (protokoll 3, punkt 20)

 

Ja, den liberale "frihet" er egentlig vilde og blinde lidenskapers opprør mot den adelige sjels vilje. Hvor denne vilje rår er frihet ingen fare. Det finnes faktisk ingen annen frihet enn at vår høyeste vilje rår og tæmmer alle lidenskaper. SVP-forfatteren er inne på noe av det når han skriver:

 

"Friheten kunne være harmløs og bestå i statene uten fare for folkenes velfærd, når den bare ville støtte sig til troen på Gud og menneskenes brorskap, og holde sig unna ideen om likhet, som motsier lovene i skaperverket hvor grundsetningen er underordning. Behersket av slik tro ville folket under geistlighetens formynderskap skride fredelig og beskjedent inn, leiet av sine sjelehyrder, og underkaste sig det guddommelige forsyns fordeling av jordisk gods. Av denne grund må vi ubetinget ødelegge troen, rive de grundleggende anskuelser om Gud og den hellige ånd ut av kristne sjeler og erstatte troen med materielle overveielser og behov.

" (protokoll 4, punkt 3)

 

Men dette er et marxistisk (dvs jødisk) syn på kristendommen som et åndelig redskap for å døyve misunnelsen mot de bedrestilte. I førkristen germanerdom hørte menneskenes ulikhet og rangordning til naturens orden. Adel og ærefulle dåd skilte menneskene ad. Kristendommmen fremmet likhet da den fornektet arvelig blodsadel og sjelsadel. Den så på adelens gods med misbilligelse men tiet i avmakt.

 

Partivesenet og parlamentarismen overførte makten fra adel og geistlighet til hemmelige selskaper og finansmagnater. I masseavstemninger seirer den som danser efter massemedias pipe:

 

"Folkeforetredernes avsettelighet bragte dem i vår vold; deres valg avhænger av oss.

" (protokoll 1, punkt 33)

 

Altså vælges de egentlig av pengefyrstene, ikke av folket. Hvilke egenskaper må de ha?

 

"Til embedene vælger vi dem som egner sig til slavisk lydighet og intet forstår av høyere statskunst. På denne måten blir de blott bønder i vårt sjakkspill og helt avhængige av våre vise og geniale rådgivere, der fra barnsben av ble oppdratt til å føre hele verdens regjeringer.

" (protokoll 2, punkt 2)

 

Slik er det da også blitt i de fleste demokratiske land: Er en statsmann goj, så kan du være viss på at han har en jødisk "rådgiver". Men at han er dum, svak, egennyttig er ikke nok. For sikkerhets skyld:

 

"Så længe det ennu kunne være farlig å betro våre jødiske brødre de ansvarsfulle stillingene i våre stater, skal vi fylle dem med folk hvis fortid og karakter er slik beskafne at en avgrund gaper mellom folket og dem. I fall de skulle handle mot våre anvisninger hænger vi dem ut til allmenhetens fordømmelse slik at de må rømme sine poster. Med dette i utsikt føler de sig tvungne til å forsvare våre interesser til siste åndedrag.

" (protokoll 8, punkt 6)

 

Samtidig fyller de mange nøkkelstillinger med frimurere for å spionere på og påvirke de andre. De mange frimurere kan opptre koordinert, mens de andre opptrer som individer. Derfor ligger all makt hos de symbolsk omskårne kunstige jøder som Judas slaver.

 

 

"Inntil vi har nådd vårt herredømme skal vi grunde og formere frimurerloger i alle land på Jorden. Til logene skal vi trekke alle dem som spiller en fremragende rolle i det offentlige liv eller kan komme til å gjøre det. Logene er et fortreffelig middel til å sanke opplysninger og øve innflytelse.

" (protokoll 15, punkt 6)

 

Her og der utdyper de hvem de legger størst vekt på å innlemme i logene. De nævner revolusjonære og frisinnede elementer, og fortsetter:

 

"Næsten alle politiagenter, såvel i statspolitiet som i det internasjonale politi, kommer til å bli medlemmer av logene, fordi deres tjenester er oss uunnværlige. Politiet har midler til å gripe inn mot gjenstridige elementer og til å dekke våre egne handlinger. Det kan også skape grobund for nag.

" (protokoll 15, punkt 7)

 

Forøvrig hilser de åndens arbeidere velkomne. Disse blir med tiden inntatt av jødisk tankegods og narret, skremt, presset til å oppgi sin personlighet til fordel for en "symbolsk enhet". De blir slaver i ånden og fjernstyrt av logens øvrighet. De som ikke lar sig kue og yter motstand blir dræpt på en måte som ingen kan skjelne fra naturlig død:

 

"I frimurerlogene fæller vi dødsdommer på en slik måte at ingen utenfor logene fatter minste mistanke. Ikke engang ofrene selv får rede på sine dommer; alle dør de så snart det blir nødvendig, og dødsfallene ser naturlige ut. Da logebrødrene er kjent med dette våger de ikke å mukke. Med disse midler har vi kvalt alle tilløp til motstand i fødselen. Mens vi for gojim preker liberalisme, holder vi vårt folk og våre tillitsmænn i næsegrus underdanighet.

" (protokoll 15, punkt 13)

 

Partivesenet er en svulst på samfunnet som det i længden ikke kan bære:

 

"Vi har gjort arenaer for partikamper av statene. Om kort tid kommer de overalt til å bryte sammen av uorden.

" (protokoll 3, punkt 3)

 

I parlamentene tørner de sammen:

 

"Utrættelige skravlebøtter har forvandlet folkeforsamlingenes møter til taleturneringer. Frekke journalister og uforskammede nidskrift-forfattere overfaller uavlatelig regjeringens medlemmer. Maktmisbruket fører til slutt til at forfatningens organer bryter sammen og rasende masser slår alt i grus.

" (protokoll 3, punkt 4)

 

Mens de "folkevalgte" bare gjør skade, må folket slave under kapitalismen:

 

"Folkene er fastere lenket til tungt arbeid gjennom fattigdom enn de noensinne var i slaveri eller livegenskap... Rettighetene vi har innlemmet i forfatningene er for massen bare skinn, ikke virkelige.

" (protokoll 3, punkt 5)

 

Efter å ha berørt hatet som jødiske agitatorer nører i folkets bryst mot alle høyere stænder, fortsetter de:

 

"Dette hat kommer til å øke ytterligere til følge av næringskrisen hvorved børsforretningene, industrien og erværvslivet til slutt lammes. Ved hjelp av guldet, som er helt i våre hænder, skal vi med alle fordekte midler avle allmen næringskrise og kaste masser av arbeidere i alle Europas land samtidig på gata.

" (protokoll 3, punkt 13)

 

Hvem får skylda for dette? De høyt profilerte og utad synlige gojim-embedsmænn, naturligvis. Så må en av dem gå og en annen kommer i hans sted. Den usynlige makt bak disse marionettene er den samme; det politiske program er det samme. All skyld dumpes på den avgåtte embedsmann som er ute av bildet for godt.

 

"[Republikkens] annet trinn er demagogiens, som avføder anarkiet; dette fører til despoti, og slett ikke til et legalt sådant, forbundet med ansvar, men til et fordekt, usynlig og likevel følbart despoti. Det står i allmenhet under ledelse av en hemmelig organisasjon, der desto mer skruppelløst handler som den arbeider dulgt gjennom ulike agenter, hvis hyppige utskiftning ikke skader, nei snarere gavner.

" (protokoll 4, punkt 1)

 

Slik forklarer de hvorfor anarkiet må føre til despoti:

 

"Hvilken regjeringsform kan man gi et samfunn hvor korrupsjonen overalt har trengt frem, hvor man bare ved lure knep og bedragerske midler erværver formuer, hvor utukt hersker og moralen må beskyttes av strenge lover og harde straffer da ingen holder den i hævd gjennom frivillig anammede grundsetninger, hvor følelsene for fædreland og religion er kvalt av kosmopolitiske anskuelser?

" (protokoll 5, punkt 1)

 

Men den ikkejødiske åndshelt som leser dette, eller gjennomskuer det, kunne ikke han gå i kamp med uhyret? Sions Vise har et ord til ham også:

 

"Var fiendeleiren genial kunne den kjæmpe mot oss. Kampen ville bli ubarmhjertig som verden aldri før har sett den. Forøvrig kommer ikkejødenes genialitet for sent.

" (protokoll 5, punkt 7)

 

Og om vi likevel skulle greie å samle oss til motstand tidsnok?

 

"De vil innvende at man kommer til å reise sig med våpen i hånd mot oss om man tidsnok mærker hva som foregår. For dette fall har vi et så fryktelig middel at selv de tapreste hjerter skjelver. Snart kommer undergrundsbaner til å være bygd i alle hovedstæder; derfra skal vi sprenge alle byer med alle deres organisasjoner og aktstykker i lufta.

" (protokoll 9, punkt 14)

 

Det er muligens det mærkeligste utsagn i hele SVP. Les i denne forbindelse gjerne Verdensterrorismen baner vei for Verdensdespotiet om bombingen av Londons undergrundsnett 7. juli 2005. Kan det ha vært en advarsel om hva som vil komme om den britiske regjering formaster sig til ulydighet?

 

Men jødene trenger tross alt støtte, aktiv eller passiv, fra massene i gojim-folkene. Den får de ikke bare gjennom frasemakeri i sin presse. Altså danner de "arbeiderpartier" og lover lønnsøkning og alt mulig:

 

"Vi skal øke arbeidslønnen uten at dette bringer arbeiderne noen fordel da vi samtidig setter opp prisene på alle dagligvarer. Som årsak oppgir vi nedgang i landbruket og husdyrholdet.

" (protokoll 6, punkt 7)

 

Slik har det vært i hele efterkrigstidens Norge; lønn og pris løper om kapp; et ynkelig spetakkel for dårer. Men alle og enhver ser jo dette og lurer på hva som foregår. Jødene forstiller sig som vanlig:

 

"For at gojim ikke skal skjønne hvordan ting hænger sammen før tiden skal vi tilsløre våre sanne planer med det angivelige ønske å tjene arbeiderklassen og gjøre våre høye økonomiske læresetninger gjeldende.

" (protokoll 6, punkt 9)

 

Ja, jødene blir de eneste førere for gojim-arbeiderne og -folkene ved at de avler terror mellom gojim-regjeringene og folkene:

 

"På denne måten blir folkets blinde makt vår støtte. Kun vi blir dets førere, og vi fører det til vårt mål.

" (protokoll 9, punkt 9)

 

"For at den blindes hånd ikke skal befri sig fra vårt tak må vi fra tid til annen pleie omgang med folket, om ikke personlig så dog gjennom våre påliteligste brødre.

" (protokoll 9, punkt 10)

 

SVP handler ikke bare om hvordan de skal styrte det bestående, men også om hvordan de selv skal styre. I begge ting er det allestedsnærværende virkemiddel å forstille sig og føre bak lyset.

 

"det er viktig å kle våre beslutninger i slike ord som uttrykker de høyeste moralske og rettslige prinsipper.

" (protokoll 8, punkt 1)

 

Dette er selvfølgelig desto viktigere når beslutningen er urettfærdig, folkeskadelig eller æreløs.

 

Hvordan skal de trekke tænnene av den liberale huggorm?

 

"Så snart vårt herredømme er opprettet skal vi erstatte vårt liberale stridshyl "frihet, likhet, brorskap", ikke med et annet stridshyl men med ord som bare uttrykker en idee.

" (protokoll 9, punkt 2)

 

Og forfatningene med alle rettighetene?

 

"Disse virkemidler gjør det mulig for oss litt efter litt å forinte alt vi nødsagedes til å ta opp i statsforfatningene da vi grep makten. Umærkelig avskaffer vi herved alle forfatninger så snart tiden er inne til å underlegge alle regjeringer vårt herredømme.

" (protokoll 10, punkt 23)

 

Og hvordan kommer den nye forfatning til å se ut?

 

"Hit hører pressefriheten, forenings- og forsamlingsretten, samvittighetsfriheten, retten til å vælge og mange andre ting som må forsvinne fra menneskenes tankeverden eller i det minste grundig omformes så snart den nye forfatning forkynnes.

" (protokoll 11, punkt 3)

 

Friheten får et annet innhold i jødestaten:

 

"Frihet er retten til å gjøre hva lovene tillater.

" (protokoll 12, punkt 1)

 

Fullstændig kontroll og sensur over all underretning:

 

"Ingen tidende skal nå offentligheten uten først å prøves av oss. Dette har allerede i dag lyktes oss derved at alle tidender fra hele verden siles av et antall telegram-byråer.

" (protokoll 12, punkt 4)

 

Åndelig lammet av mangel på opplysning, på sannhet, kan likevel et usedvanlig menneske bli dissident. Men dets tanker når aldri offentligheten:

 

"Folk som vil skrive mot oss kommer ikke til å finne noen forlegger.

" (protokoll 12, punkt 8)

 

Regimet kommer selv til å utgi alle tilsynelatende opposisjonelle tidsskrifter:

 

"Offentligheten må ikke ane det. Våre tidsskrifter må derfor forfekte de forskjelligste retninger og meninger for å vække tillit og trekke til sig våre motstandere. Disse går da i fella og uskadeliggjøres.

" (protokoll 12, punkt 9)

 

Dette minner om George Orwell's "1984". Mengden av publikasjoner som angriper regjeringen overbeviser alle om at det råder full ytringsfrihet. I virkeligheten kommer ikke en eneste kritisk stemme til orde. Skinnangrepene fra regimets egne medier er selvfølgelig av en slik art at de kan gjendrives. Eller de forbereder forandringer som regimet har bestemt sig for. Slik ser det ut som om det bøyer sig for kritikk og iverksetter reformer. Overalt bedrag.

 

Intet dagblad, intet skrift, kommer til å melde forbrytelser:

 

"Folket må bringes til å tro at den nye ledelsen tilfredsstiller alle og enhver så fullstændig at ingen længer begår forbrytelser.

" (protokoll 12, punkt 20)

 

Hva man enn har å klage på kommer man til å tie:

 

"Sorgen for det daglige brød tvinger gojim til taushet og gjør dem til våre hengivne tjenere.

" (protokoll 13, punkt 1)

 

"For at massene ikke skal få ro på sig til å overveie samfunnsforholdene skal vi distrahere dem med adspredelser, spill, underholdning, lidenskaper.

" (protokoll 13, punkt 4)

 

Altså et materialistisk forbrukersamfunn. Hva med åndsliv og religion?

 

"Av denne grund må vi forinte alle andre religioner. Om enn tallet på gudløse skulle stige så kommer denne overgangstilstand ikke til å forstyrre våre planer, snarere tjene fremtidige slekter til eftertanke. De kommer til å høre den mosaiske religions lære, hvis faste og vel gjennomtenkte anvisninger går i oppfyllelse når alle folk underkaster sig.

" (protokoll 14, punkt 1)

 

Og foreninger, sammenslutninger, mer eller mindre hemmelige selskaper?

 

"Den som stifter et nytt hemmelig selskap vil straffes med døden. De bestående kjente, som har gjort og ennu gjør oss gode tjenester, skal vi oppløse. Medlemmene sender vi bort fra Europa til fjerntliggende himmelstrøk.

" (protokoll 15, punkt 2)

 

Hvordan skal Sions Vise bygge og befæste sin autoritet?

 

"Vil en regjering stå urokkelig må den styrke sin makts anseelse, og den kommer bare med maktens makeløse ubøyelighet hvor den bærer et hemmelighetsfullt tegn på usårbarhet: Guds utvalgte.

" (protokoll 15, punkt 5)

 

Vi nævnte innledningsvis at Sions Vise lover et bedre samfunn efter maktovertagelsen; slutt på alle samfunnssykdommer som de selv fremkalte.

 

"Så snart tiden for vårt åpenlyse herredømme er inne og vi kan henvise til vår regjerings velsignelser, skal vi ændre alle lover. Våre lover skal være korte, klare og uforanderlige; de skal ikke være åpne for tolkning, og hvermann skal kunne forstå dem.

" (protokoll 15, punkt 16)

 

Slutt på maktmisbruk:

 

"De nye lovers mest iøynefallende trekk blir lydigheten mot øvrigheten, som vi skal heve til høyeste trinn. Alles ansvar overfor maktens øverste mann vil da gjøre slutt på alt maktmisbruk.

" (protokoll 15, punkt 17)

 

Strenge straffer ved korrupsjon:

 

"for disse [øvrigheten, grundloven og lovene] tillater ikke at de som fører statsvognen setter personlige fordeler høyere enn sine offentlige plikter.

" (protokoll 15, punkt 19)

 

"Alt i denne verden befinner sig i et forhold av underordning; alt er underkastet, snart et menneske, snart omstændighetene, snart egen legning, i alle fall noe stærkere.

" (protokoll 15, punkt 29)

 

Slutt på advokatenes sammensværgelse mot folket og vilkårlig urett i domstolene:

 

"Advokat-yrket skaper kalde, grusomme, hårdnakkede mennesker uten prinsipper, som ved hver anledning stiller sig på et upersonlig, rent lovmæssig standpunkt. De er vant til å bedømme alt fra sin fordels synspunkt og ikke det offentlige vels... De skal få sitt honorar uten hensyn til sakens utfall, som skal føres av overbevisning, ikke egennytte. Det vil også gjøre slutt på bestikkelsene, så vanlige i dag, hvorved den vinner som betaler mest.

" (protokoll 17, punkt 1)

 

Protokoll 20-21 beskriver hvordan jødene har proletarisert oss og drevet våre stater til bankerott gjennom spekulasjon på børsen, rentebærende statslån, pengemanipulasjoner, guldstandard, inflasjon, arbeidsløshet osv. Slikt skadeverk vil ikke bli tålt i jødestaten. I protokoll 23 beskrives hvordan moralen skal forbedres, lydighet og beskjedenhet og ydmykhet fremmes, luksus og sosietetsliv bekjæmpes. Den lille mesters arbeid skal fremmes og storindustriens makt knekkes. Arbeidsløshet avskaffes. Drukkenskap blir forbudt.

 

Stans et øyeblikk her og tenk dig om - ville antisemitter i tsarens hemmelige politi tillegge jødene dette i den hensikt å hetse til pogromer? Det egner sig jo ikke til det! Likevel er det hva jødene påstår.

 

Men dette som vi kunne ønske i vårt eget samfunn, god nasjonalsosialistisk politikk, blir et onde når det tjener det onde. Vi minnes snart om at jødevældet er et tyranni som utsletter alt høyere liv, et ordnet og disiplinert samfunn med et udyr på toppen. Det kommer ikke til å finnes noen ånds- eller forskningsfrihet ved høyskolene. Historieforfalskning og løgn blir satt i system:

 

"Vi skal stryke alle fortidens begivenheter fra menneskenes hukommelse som er oss ubehagelige, og kun bevare dem som viser gojim-regjeringenes feil.

" (protokoll 16, punkt 4)

 

Vi får et "storebror ser dig"-overvåkningssamfunn av sovjetisk type hvor man oppdras til og pålegges å angi sine egne forældre:

 

"I følge vårt program skal en tredjedel av undersåttene overvåke de andre, av ren pliktfølelse og frivillig statstjeneste.

" (protokoll 17, punkt 7)

 

Når noen således gripes i en politisk "forbrytelse" blir han slått i hartkorn med de værste forbrytere:

 

"For å ta helteglansen fra en politisk forbryter skal vi sette ham på samme anklagebenk som tyver, mordere og andre nedrige forbrytere.

" (protokoll 19, punkt 3)

 

Da protokollene ble skrevet så Sions Vise på tsaren av Russland og paven i Rom som sine stærkeste motstandere. Derfor var det så viktig å forberede revolusjon i Russland. De sier også noe om hvordan de skal ta paven:

 

"Når øyeblikket er kommet for endelig å ødelegge pavedømmet, skal en usynlig hånds finger vende folkene mot pavestolen. Når folkene så er på nippet til å styrte sig over paven da skal vi gå i mellom og late som vi vil beskytte ham og hindre blodsutgytelse. Med denne avledningsmanøver trenger vi inn i Vatikanets innerste gemakker, hvorfra vi ikke skal vike før vi har ødelagt dets makt fullstændig.

" (protokoll 17, punkt 4)

 

"Israels konge blir verdens sanne pave, patriarken av en internasjonal kirke.

" (protokoll 17, punkt 5)

 

Jehovas løfte og jødefolkets drøm er i færd med å gå i oppfyllelse:

 

"Jeg kan forsikre Dem om at vi i dag befinner oss bare få skritt fra målet. Et kort stykke til og den symbolske slanges ring, vårt folks sinnbilde, vil være sluttet. Og så snart ringen sluttes vil alle Europas stater være innesluttet som i en skruestikke.

 

" (protokoll 3, punkt 1)

 

Dette er vel hva "profane" kaller EU.

 

"Når Israels konge setter kronen på sitt hellige hode, som hele Europa vil tilby ham, blir han verdens patriark.

" (protokoll 15, punkt 30)

 

Nedenfor følger protokollene (blå skrift) i norsk oversettelse forsynt med kommentarer (svart skrift). Protokollene består av 24 kapitler, som vi har valgt å kalle taler, siden vi nu engang kaller det hele møteprotokoller. "Sions Vises Protokoller" kalles også "Sions ældste Lærdes Protokoller", og dette henspiller på at det er jødenes Kahal - hemmelige verdensregjering - som har vedtatt programmet, hvor de ældste lærde og rike sitter og bestemmer. Parasittens livsline, hans redskap, er menneske-kunnskap, og protokollene legger for dagen en forbløffende innsikt i hvordan gojen tænker og massene beter seg og samfunnet virker. Den kunne vi bruke til gavn for vårt folk, men jøden utnytter den til vår forderv. Protokoll 1 og 15 nedenfor er oversatt fra Theodor Fritsch' tyske utgave.

 

Første tale

 

Det er ikke nødvendig å forklare hvori vår betraktningsmåte avviker fra Gojims (ikke-jødenes). Det må slås fast at mennesker med slette drifter er tallrikere enn de med gode. Derfor lykkes vi best ved å beherske massene med vold og skrekk, ikke ved akademiske drøftelser. Hver og én streber efter makt, alle vil gjerne bli diktator, om han bare kunne. Faktisk hører det til sjeldenhetene at en mann ikke er villig til å ofre alles velferd for egen fordel.

 

Her ser du allerede marxismens og bolsjevismens motiv i et nøtteskall. Det har ingenting å gjøre med å skape et bedre og rettferdigere samfunn. Man ser på dem som maktredskaper og intet mer. Bolsjevismen skal bringe jødene til makten og gjøre oss andre til slaver, det er alt. Forøvrig legger jødene her for dagen et maktbegjær og en egoisme som kjennetegner dem selv mer enn andre folkeslag.

 

Hva tæmmet rovdyrene vi kaller mennesker? Hva har inntil nu tjent til deres ledelse? I begynnelsen av samfunnets oppbygning var de underkastet blinde og brutale makter; senere loven, som er samme makt, men pyntet. Jeg trekker den slutning at retten ved naturens lov ligger i makten.

 

Dette fører mine tanker hen på Thomas Hobbes' "Leviathan", som tilfeldigvis henter sin tittel fra et uhyre i det Gamle Testamente, og som levitter-ætten av jødiske prester har navn efter. Hobbes betraktet natur-tilstanden som en alles krig mot alle hvor menneskene er underlagt vilde kræfter. Men dette vet vi i dag er et uhistorisk bilde: Den nordiske rase har aldri vært natur-mennesker; i steinalderen var vi til synes sedelige og fredelige mennesker som i dag - det ligger i rasen og er ikke en frukt av staten; tvertimot har den nordiske germanske stat fått sin karakter fra rasen. Jødene ser helt anderledes på dette fordi de alltid har levd som fremmed-elementer i andre folks stater, og således aldri har kunnet se på staten som legemliggjørelsen av sine raseinstinkter om lov og rett, slik vi gjør.

 

Politisk frihet er en tanke, men ingen kjensgjerning. Man må forstå å bruke denne tanke som lokkemat når det gjelder å vinne folkemassene for ens parti og knuse den som har makten. Denne oppgave er lettere å løse når motstanderen selv har smittet seg med idéen frihet, den såkalte liberalisme, og under denne idés innflytelse er tilbøyelig til å oppgi noe av sin makt. Her viser seg vår teoris seier tydelig: regjeringens slakke tøyler blir straks, efter livets lov, tatt opp og sammenfattet av en ny hånd, for nasjonens blinde makt kan ikke en dag være førerskap foruten; og den nye makt inntar den gamles plass, som alt er svækket av liberalisme.

 

Frihetsfølelsen og frihetsbegrepet stikker dypt ned i rasesjelen, og det overrasker ikke at jøden ikke forstår seg det spor på nordisk frihet. Men han ser at han kan bruke den, utnytte den, lokke folk med den, stille den i sin tjeneste som en kimære, kaste blår i øynene på folk. Vi ser hvordan jøden klekket ut liberalismen: Som misbruk av frihets-begrepet satt i system.

 

I dag er de liberale herskeres makt erstattet av guldets makt. Det fantes en tid da troskap og tro hersket. Frihets-tanken kan umulig forvirkliges da ingen vet å bruke den med måte. Det er nok å overlate et folk til selvstyre en tid for å omvandle det til pøbel uten orden. Fra dette øyeblikk oppstår indre splid, som snart utvikler seg til blodig klassekamp hvorunder statene brenner ned og deres makt blir til aske.

 

I få ord røper jøden hva han mente med det liberale parlamentariske demokrati: En sikker vei til vår undergang. På asken av vår makt reiser han sin: Guldets makt.

 

Om en stat utmattes av omveltninger, om dens indre splittelse bringer den under ytre fienders herredømme - i alle fall er den å regne for uvegerlig fortapt; den er i vår vold. Kapitalens tvangsvelde, som helt og holdent er i våre hænder, rekker den et halmstrå som den må gripe på godt og ondt - eller gå til grunne.

 

Lurte du på hva revolusjon og borgerkrig har med kapitalisme å gjøre?

 

Skulle noen liberal-sinnet holde slike oppfatninger for umoralske, stiller jeg ham følgende spørsmål: Hvis en stat har to fiender og med henblikk på den ytre fiende tillater seg enhver list og ethvert kampmiddel, f.eks. å holde fienden i uvisshet om angreps- og forsvars-planene, angripe ham om natten eller med overlegne stridskræfter; hvordan kan den da anse det for utillatelig å ty til slike midler overfor en ærgere fiende som ødelegger samfunnsordenen og almenvelet?

 

Fikk du med deg at nasjonenes adelige selvstyre her utlegges som ødeleggende for samfunnsordenen og almenvelet, som selvsagt best ivaretas av jødene? Det er pussig at slikt hykleri sniker seg inn her i prokollene av alle steder.

 

Kan en mann med sunn logisk sans håpe å kunne lede mengden ved hjelp av fornuftige råd og overenskomster, når enhver innvending eller motsigelse, uansett hvor tomsete, kan fremmes og hos folket finne sterkere gjenklang, hvis tenkemåte er overfladisk? Mennesker i masser og masse-mennesker, som ledes av smålige lidenskaper alene, av tarvelige trosforestillinger, seder, overleveringer og følelsesladede teorier, de blir partitvistenes bytte, som forhindrer enhver overenskomst, selv på grunnlag av soleklare beviser. En mengdes beslutninger avhænger av et vaklende eller sammenrottet flertall, som ukjent med politiske hemmeligheter treffer en vilkårlig latterlig beslutning der sår anarki i regjeringen.

 

Ingen kan nekte for at jøden her har gjennomskuet partiveldets og det parlamentariske demokratis svakhet. Det er derfor han er demokrat!

 

Politikeren har intet til felles med moral. Herskeren som beherskes av moral er ingen god statsmann og dertil usikker på sin trone. Den som vil herske må ty til både list og forstillelse. Store nasjonale dyder som åpenhet og rettskaffenhet er i politikken laster, for de bringer herskerne virksommere og sikrere fra tronen enn den mæktigste fiende. Slike dyder må være Gojims kongerikers eiendom, men vi må på ingen måte la oss lede av dem.

 

Dette er vel hva man gjerne forbinder med Machiavellis ("Il Principe" eller "Fyrsten") standpunkt. Det er selve antitesen til en nordisk hersker-gestalt og våre æresbegreper og vårt heltesinn. Her i nord forakter vi list som noe kvinner og svæklinger tyr til, og lyver og bedrar gjør bare den som er redd og svak. I kjæmpenes fødeland ser vi på dem som forfekter slikt som ormeyngel, og hiver dem gjerne på bålet, men følger ikke deres råd. Man påminnes stadig om rasens uhorvelige vekt!

 

Vår rett ligger i volden. Ordet "rett" er blott en tanke og ingenlunde bevist. Ordet sier intet mer enn: Gi meg hva jeg trenger til bevis for at jeg er sterkere enn du.

 

Derfor må man aldri slippe jøder inn i landet: De er forbrytere av vesen. Selv deres "gud" er en forbryter, og de akter intet av det vi holder hellig.

 

Hvor begynner retten og hvor opphører den?

 

I en stat med dårlig forvaltning, upersonlige lover, og herskere som har tapt sin personlighet i den flom av rettigheter som liberalismen fører med seg, finner jeg en ny rett - å angripe med den sterkes rett og strø den bestående ordens kræfter for alle vinder, gjenopprette alle gamle innretninger og bli deres øverste herre som tapte sin makts rett til oss da de i sin liberalisme frivillig oppga den.

 

Jøden hjelper oss til å se stadig klarere hvilken rolle liberalismen spiller i jødenes streben efter makt. Hvorfor deres massemedia utbrer liberale holdninger.

 

I samtidens usikre stilling til all slags makt kommer dog vår makt til å være uovervinneligere enn all annen, for den skal forbli usynlig inntil det øyeblikk da den har vunnet slik styrke at ingen list længer kan undergrave den.

 

Hemmelige selskaper! Frimurere, jesuitter. Hemmelig eierskap. Hemmelige agenter og representanter. Usynlige forbindelser og nettverk.

 

For å komme oss ut av tidens uføre, må vi nu reise den urokkelige regjerings ideal, som skal gjenopprette den regelmæssige gang i det nasjonale livs maskineri, som var blitt forintet under liberalismen. Målet helliger midlene. La oss derfor i våre planer rette oppmerksomheten mindre mot hva som er godt og moralsk enn hva som er nødvendig og nyttig.

 

Dette er altså efter at jødene har overtatt makten. Liberalismen og flommen av rettigheter erstattes da med et beinhardt diktatur - et Jakobiner-regime, en Sovjet-stat. Terroren efter maktovertagelsen kunngjøres her i svevende ordelag.

 

Foran oss ligger en plan, hvor den strategiske linje er fastlagt som vi ikke kan avvike fra uten å løpe den fare å se mange århundrers arbeid bli til intet.

 

Jødisk tradisjon! Den kulminerer i SVP og verdenskrigen og verdensrevolusjonen.

 

For å oppnå tilfredsstillende arbeidsforhold er det nødvendig å ta hensyn til pøbelens skurkaktighet, slapphet, ubestandighet, å beakte dens mangel på forstand for egne livsbetingelser eller egen velferd. Man må begripe at pøbelens makt er en blind, målløs og ufornuftig kraft som alltid er i dens vold som øver innflytelse på den. Den blinde kan ikke føre blinde uten å styrte dem i avgrunnen. Nu tror de medlemmer av pøbelen som er steget opp fra folket alltid at de er genier av visdom, og dog kan de i sin politiske uforstand ikke føre folket fremad uten å bringe hele nasjonen i fordervelse.

 

Jødene allierer seg alltid med de værste elementene i vårt folk, med pøbelen og med de rasefremmede vi måtte være så ulykkelige å ha på vår jord. Å vigle opp og styre pøbelen er deres vei til allmakt. Men det blir aldri elementer av denne pøbel som kommer til å herske, det blir jødene, guldets herrer som forstår seg på politikk og er sammensveiset innad i sitt skyggelagte folk.

 

Kun den som fra barndommen av er oppdratt til uavhængig hersker forstår seg på den politiske ABCs ord.

 

Et folk som er overlatt til seg selv, dvs. til oppkomlinger fra sin egen midte, styrter seg selv i fordervelse gjennom partisplittelse som fremkalles av kappestrid om makt og ære, og dette er roten til all uorden. Kan folkemasser rolig og uten smålig misunnelse dømme i saker, forhandle om landsanliggender, som ikke kan skilles fra personlige interesser? Kan de forsvare seg selv mot en ytre fiende? Det er utenkelig, for en plan som er spaltet i så mange deler som det finnes hoder i pøbelen, mister enhver enhetlighet og blir uforståelig og ugjennomførbar.

 

Legg merke til hvordan jøden her listig svartmaler ethvert folkelig selvstyre som roten til all uorden, korrupsjon, udugelighet og statlig avmakt. Den eneste løsning er å la oss styre av jøder! Legg også merke til hvordan han bruker ordene "folk", "masser" og "pøbel" om hverandre, og således trekker hele folket ned i rennestenen og uverdighet. Er det ikke snodig at jøden samtidig er den mest hengivne talsmann for demokrati, og stundom går så langt som til å bombe et land for å fremtvinge demokrati? Demokratiet tilbes i vår tid som en avgud. Hvordan hænger disse ting sammen? Kort fortalt: Demokrati er det systematiske misbruk av ideen om folkelig selvstyre, akkurat som liberalisme er det systematiske misbruk av frihets-tanken. Demokrati og liberalisme er veier til Sinai, intet annet.

 

Kun gjennom en tvingende herre kan store planer gjennomføres storveis og fullstændig, og fordeles over statsmaskineriet som helheten tilsier. Herav er slutningen uunngåelig at den regjering er best for et land som sammenfattes av en dyktig og ansvarlig person. Uten ubeskrænket tvangsherredømme kan ingen sivilisasjon bestå, som ikke videreføres av massene men av deres fører, hvem denne enn måtte være. Pøbelen er en råtass og utfolder sin råskap ved enhver anledning. I det øyeblikk pøbelen har friheten i sine hænder, forvandler han den omgående til anarki, som er råskapens høyeste grad.

 

SVP var ikke myntet på oss gojim, og derfor kan man finne slike sannhetskorn som dette der. I sine massemedia beregnet på oss sier jøden det stikk motsatte og lovpriser det liberale demokrati med maktdeling, upersonlige lover og flertallsbeslutninger. Han vet at dette skader vår stat og vårt folk. Jeg vil bare tilføye at et rasemæssig ensartet land kan ha en førerstat uten at dette oppleves som tvang, og hvor man ikke underkaster seg som slaver, men folkefellene samler seg om sin fører.

 

Se på disse alkoholiserte dyr, beruset av drikk - retten til umåtelig forbruk kommer med friheten. Vi og våre går denne vei ei... Gojim-folkene er avkræftede av alkoholholdige drikker; deres ungdommer er fordervet av klassisisme(!) og tidlig usedelighet, som de blir forledet til av våre særmerkede agenter - av lærere, tjenere, guvernanter i de rikes hus, ansatte, og av våre kvinner i forlystelseshus som besøkes av gojim. Til de siste regner jeg også de såkalte "selskapsdamer", som villig følger efter i luksus og forderv.

 

Ja, og slik er det ennu idag: Jødene står bak det meste av usedelighet og stoffmisbruk og dekadent livsstil som våre unge lokkes inn i av moteindustrien, rockestjerner, kultfilmer og fjernsyns-underholdning. Uttrykket har ændret seg over de hundre år som har gått, men hensikten og virkningen er den samme. Porno-industrien og menneskehandelen (prostitusjon og sexslaveri) er det jødene som dominerer den gang som i dag. Den del av narko-trafikken (f.eks. ecstasy) som retter seg særlig mot unge hvite mennesker har jødene nærmest monopol på. Én ting til: Leseren stusser kanskje over ordet "klassisisme". Det synes ved første øyekast malplassert. På 1800-tallet måtte våre barn og unge pugge bibelen og pugge gresk og latinsk grammatikk og pugge Euklids geometri og pugge de latinske navn på en hærskare av planter og dyr osv.. Det var en skole som overhodet ikke brød seg med vår nordiske arv og egenart, ikke engang germansk vitenskap - alt germansk var "barbarisk". Det var en skole som uteksaminerte elevene til skolemestere og pedanter, og sendte dem ut i verden fulle av tørre ord og dogmer og uten verdier, uten noe å leve for. De lærte ikke sin nordiske identitet å kjenne. Utdraget ovenfor kaster lys over dette: Det var ikke bare av egen uforstand at vi fikk slike skoler.

 

Vår løsning er: Vold og bedrag. Kun vold fører frem i politiske anliggender, særlig når den er gjemt under statsmannens åleglatte talemåter. Vold må være sluhetens grunnlov, og forstillelse rettesnor for regjeringer som ikke vil legge sin krone for en ny makts føtter. Det er riktignok et onde, men dog bare et middel til å nå målet, som er det gode. Derfor må vi ikke opphøre med å bestikke, bedra og forråde, når disse ting tjener til å nå vårt mål. I politikken må man vite å utnytte andres svakheter uten å nøle, for gjennom dem sikrer vi oss underkastelse og overherredømme.

 

Begynner det å gå opp for deg hvorfor det er uklokt å ha jøder i ledende stillinger i staten, særlig i krisetider? Det var allikevel det Norge hadde da det brygget opp til annen verdenskrig. Hambro og Mowinckel, parlamentariske førere for Høyre og Venstre, Hambro til overmål Stortings-president, var begge jøder. Dette rent bortsett fra bolsjevikene i Arbeiderpartiet, som var i jødenes sold, og kong Håkon, som var 33. grads frimurer.

 

Vår stat, som går den fredelige erobrings vei, har retten til å erstatte krigens redsler med mindre påfallende og mer tilfredsstillende dødsdommer, som vi trænger for å opprettholde det skrekkvelde som blind underkastelse kræver. Nettopp ubarmhjertig strenghet er det største maktmiddel i staten; ikke bare for å lykkes, men også i pliktens navn. For å seire må vi holde fast ved programmet om vold og bedrag. Ikke så meget ved middelet alene som ved vår strenghets grunnlov skal vi seire og bringe alle regjeringer til å underkaste seg vårt overherredømme. Det er nok for dem å vite at vi er ubarmhjertige mot enhver ulydighet.

 

Skrevet på 1800-tallet som dette er, foregriper det både terroren i Sovjet-Russland og krigen mot NS-Tyskland og den Nye Verdens Orden med bombing og blokkade og attentater mot land med ulydige regjeringer, som i Syd-Afrika før 1966, Jugoslavia på 1990-tallet, og Irak fra 1990 til i dag. Alle regjeringer i den hvite manns land er idag kuet til å adlyde.

 

Før i tiden var vi de første til å slynge ordene "frihet, likhet, brorskap" inn i de nedre folkemasser. Disse ord er siden de dager ofte blitt gjentatt av dumme papegøyer som fra alle hold kom flyvende til lokkematen. Med den bar de verdens velvære bort, og utsatte den enkelte rettskafne for pøbelens trykk, som han før hadde vært så godt beskyttet mot. De gojim-mænn som holdt seg for vise, de intellektuelle, fikk i sin verdensfremmedhet intet ut av disse ord. De merket ikke motsigelsen mellom ordenes betydning og deres sammenstilling; de så ikke at naturen ingen likhet kjenner, at den ingen frihet tillater, at naturen selv har bestemt åndenes, karakterenes og evnenes ulikhet, likeså uforanderlig som den underordnet oss sine lover. De betenkte ikke at pøbelen er blind, at oppkomlinger som den valgte til å utøve regjeringsmakten er like blinde politisk som pøbelen selv, at den innviede, om han enn er en narr, kan regjere, mens den ikke-innviede, om han så er et geni, intet forstår av politikk. Ingen av disse ting tar Gojim i betraktning. Og allikevel har den dynastiske regjering disse ting å takke for sin stadighet: Faren efterlot sønnen kunnskapen om politiske anliggender, som ingen utenfor herskerhusets ledd fikk innsyn i og kunne forråde til undersåttene. I tidens løp gikk sansen for dynastisk overdragelse av de politiske tings sanne leie tapt, og dette kom vår saks fremgang til gode.

 

"frihet, likhet, brorskap" og republikkens trestripede banner symboliserer begge Jehovas (Jahves) trekant, som også inngår i Salomo-seglet, en stilisert murer-skje. Når du ser et lands flagg trenger du bare se efter de tre stripene eller den femtakkede stjerne (pentagrammet) for å vite om landet er regjert av jøder. Skjønt selv stater uten slikt flagg kan som vi vet være jødestyrt. Slagordene fra den franske revolusjon hadde ingen annen hensikt enn å så uro og splid i staten ved å vekke længsler som ikke lot seg innfri og som derfor fyllte sinnene med fiendskap mot det bestående.

 

Overalt i verden kom ordene "frihet, likhet, brorskap" fra våre rekker, takket være våre agenter - hele legioner som begeistret bar vårt banner. Og til alle tider var disse ord ormer, beskjæftiget med å bore seg inn i gojims velbefinnende og overalt gnage freden, roen og enigheten i stykker og rive grunnlaget bort under de ikke-jødiske stater. Som De senere vil se hjalp det oss til å lykkes: Det ga oss bl.a. muligheten til å spille hovedtrumfen i våre hænder, nemlig forintelsen av gojim-adelens privilegier, og dermed dens egentlige eksistens, den stand som var folkenes og landenes eneste skydd mot oss. På ruinene av gojims naturlige slektsadel opprettet vi våre dannede klassers aristokrati, anført av pengearistokratiet. Adgang til vårt nye aristokrati grunner seg på rikdom, som avhænger av oss, og på kunnskap, hvis retning våre ældste lærde bestemmer.

 

Blodsadelen var det dyrebareste vi eide. Den ble i høy grad utryddet av kriger og revolusjoner. Men ennu i dag finnes det edelt blod i vårt folk, og om noen skal befri oss fra jødeåket så må det bli dem. Som jøden selv bekjenner.

 

Vårt hell sto oss lettere bi ved at vi i samkvemet med menneskene vi behøvde alltid påvirket deres følsomste sider: pengebegjæret, lidenskapen, umetteligheten på menneskelige goder. Hver av disse menneskelige svakheter strekker alene til for å lamme handlekraften, for den fører over viljen til karakteren, som er ryggraden i alle dåd.

 

Frihetsbegrepet satte oss i stand til å innpode pøbelen i alle land at regjeringen ikke er annet enn folkets tjener, og at folket eier landet og kan skifte tjenere som utslitte handsker.

 

På utsøkt jødisk vis blandes her sannhet og løgn til et giftig brygg: Sant er at regjeringen skal tjene folket og rasen. Løgn er at pøbelen eller flertallet kan oppkaste seg til dommer over hvilke folkefeller som er best skikket til å styre.

 

Denne mulighet til å bytte ut folkets foretrædere utleverer dem til oss og gir oss makten til å bestemme over dem.

 

Femtende tale

(med kommentarer)

 

Når vi så endelig har opprettet vårt kongerike, ved et statskupp overalt forberedt for den samme dag; når alle bestående regjeringsformers udugelighet alment anerkjennes (og det vil ta sin tid, kanskje et helt århundre) - da skal vi våke over at slike ting som sammensværgelser ikke mer kan forekomme. Således vil vi uten nåde slå ned alt og alle som griper til våpen for å motsette seg opprettelsen av vårt herredømme. Hver grundleggelse av et nytt hemmelig selskap vil straffes med døden. De bestående kjenner vi, og de tjener oss og har tjent oss. Vi kommer til å oppløse dem og forvise deres medlemmer til fjerne land. På denne måten skal vi gå frem mot alle ikke-jødiske frimurere som vet for mye; og de som vi av en eller annen grund skåner vil måtte leve i stadig frykt for utvisning. Vi kunngjør en lov som truer alle tidligere medlemmer av hemmelige selskaper med forvisning fra Europa, vårt herredømmes midtpunkt. Vår regjerings beslutninger vil være endelige og uten adgang til å anke.

 

Nu har det gått et århundre siden dette ble skrevet, og snart er alle lands "udugelige", dvs. frie folkelige regjeringer, fjernet og erstattet med det man kaller demokrati, hvilket er jødevælde gjennom deres penger og underordnede ikke-jødiske frimurere. Verdensrevolusjonen er fullført, men det skjedde ikke med et brak på en og samme dag. Russland ble forintet alt under første verdenskrig. Tyskland, Ungarn, Italia og Japan og andre selvstændige folk ble til slutt tvunget i kne i annen verdenskrig; andre land som siden har våget å mukke og prøvd å styre seg selv i tråd med folkelige verdier, er ett efter ett blitt hugget ned. Spania, Argentina, Syd-Afrika, Jugoslavia, Irak er eksempler. Jødene oppnådde sitt herredømme gjennom indre undergravning (de hemmelige brødre!), næringsboikott, pressehets, marxist-terror og borgerkrig, og militært overfall fra USA og FN, jødenes viktigste globalistiske redskaper. Ennu er vi ikke kommet dithen at frimurerne blant gojim har gjort seg overflødige, men når den dag kommer at jødene ikke længer har bruk for dem, da er det ikke forvisning som venter dem, men umiddelbar likvidering eller deportasjon til dødsleire i det nye GULAG i det nye Sovjet-Judea. Dette gjelder selvsagt særlig dem som "vet for mye". Denne straff har de gjort seg inderlig vel fortjent til. De valgte å forråde sitt folk og tjene en fremmed herre, og taper uansett stridens utgang: hvis den nordisk-ariske rase vinner blir de utstøtt som nidinger og kjent fredløse; hvis jødene vinner blir de tatt av dage som farlige medvitere. Det vi venter på er at regimet skal oppgi skinnet av folkestyre ("demokrati") og personlig frihet og overgå til Sovjet-tilværelsen.

 

I de ikke-jødiske samfund plantet vi tvedrakt og motsigelse, som slo dype røtter. Eneste mulige vei til å gjenopprette orden er å anvende ubarmhjertige virkemidler, som viser statsmaktens uimotståelige kraft. Vi må ikke ta noe hensyn til ofrene dette kræver; de lider for fremtidens velferd. Oppnåelsen av denne velferd, selv under de største ofre, er enhver regjerings plikt, som rettferdiggjør seg ved plikter og ikke bare rettigheter. Hovedmåten å sikre herredømmets urokkelighet på er å styrke maktens glans: Makten må virke majestetisk ubøyelig og på sitt ansikt bære det usårbarhets sinnbilde som hviler på en mystisk grund - å være utvalgt av Gud. Slik var inntil idag det russiske selvstyre beskaffet, den eneste fiende vi hadde i verden - bortsett fra paven. Ta for eksempel det blødende Italia, som ikke krummet et hår på Sullas hode, skjønt det var han som hadde utgytt det: Sulla nøt i folkets øyne guddommelig anseelse på grund av sin makt, tross at han rev det i stykker. Da han uforferdet vendte hjem til Italia vant han usårbarhet. Folket antaster ikke den som ved sin djervhet og åndskraft fortroller det.

 

I en sammenhæng som dette er det unødvendig å understreke at den velferd det her er snakk om ikke er din eller min velferd, men jødefolkets, og at du og jeg skal ofres og lide for den. Vi står i mottager-enden for deres ubarmhjertige virkemidler og skal ikke tas hensyn til. Det har vi alt mange ganger erfart, som i verdenskrigene og i Sovjet-Judea. I 2000 år har kirken forberedt jødenes herredømme ved å preke den anti-kristlige og blasfemiske løgn at det jødiske predator-folk skulle være "utvalgt av Gud". Jødene forstår seg bare på penger og makt, og rænker og sammensværgelser som fører dem dit. Sulla var en nordisk idealist, og hans anseelse kom av hans blodsadel og sjelsadel. Han var ikke drevet av maktbegjær. Han er den type mann som jødene av natur er utelukket fra å forstå. Vil du lese mer om Sulla så gå til oppsatsen om Roms Rasehistorie.

 

I mellomtiden, inntil vårt kongerikes komme, skal vi beskride den motsatte vei: i alle verdens land grundlegge og forflere frimurer-logene, og lokke dit alle personligheter som rager i offentligheten eller vil kunne gjøre det. For disse logene kommer til å være vårt viktigste middel til opplysning og innflytelse. Vi skal bringe alle logene inn under vår sentral-forvaltning, som bare vi kjenner og andre er helt uvitende om, næmlig vår øverste ledelse ved våre ældste lærde. Logene vil ha sine forstandere der ved sine personer dekker den hemmelige ledelses anvisninger og gir dem videre. I disse loger skal vi lage den knute som holder alle revolusjonære og liberale elementer sammen. De vil være sammensatt av alle samfundslag. De hemmeligste politiske planer vil være oss bekjent og den dag de settes i verk ledes av oss. Blant logenes medlemmer vil vi finne nesten alle tystere fra den internasjonale og nasjonale politikk. Politiet er oss uunnværlig, for ved behov å gripe inn mot dem som ikke vil underkaste seg; også for å viske ut sporene av våre handlinger, skaffe påskudd for misnøye osv..

 

I Norge har vi anslagsvis 17000 frimurere. Hvem tror du de er? Her kan du lese det: "alle personligheter som rager i offentligheten eller vil kunne gjøre det". Det er ingen hvem som helst som blir frimurer. Jødene samler i logene om seg de rikeste og mæktigste blant gojim. Her finner du kapitalister og næringslivstopper, bank- og finansfolk, embedsmænn og politikere, politimestere og offiserer, journalister og redaktører og forleggere, universitets-professorer og andre akademikere, advokater og meglere og diplomater, artister og kjendiser, skipsredere og grosserere, fagforeningsledere, marxistiske oppviglere og terrorister, kulturbolsjeviker og "moderne" kunstnere, ledende folk fra menneskeretts- og miljøorganisasjoner, fra homoseksuelles forbund, fra "antirasistiske" aksjonsgrupper og innvandringslobbyer. Kort sagt finner du alle der som rager i offentligheten. Og hvem rager ikke i offentligheten? Den ærlig arbeidende norske familiemann og -kvinne. Hvor uunnværlig politiet er for å viske ut sporene efter jødenes forbrytelser så vi nylig et eksempel på i England efter mordet på David Kelly.

 

Helst trer åndsarbeidere inn i logene. De er riktignok oftest meget intelligente, men vi kan dog uten vansker håndtere dem og innlemme dem i det av oss utpønskede apparat. Skulle verden bli revet opp vil de mene at vi hadde opprørt den for å ødelegge den offentlige ro. Men hvis det i spissen for dem blir klekket ut en plan, så kommer lederen til å være en av våre trofaste tjenere. Naturligvis leder vi og ingen andre frimurernes virksomhet, for vi vet hvorfor vi leder og kjenner alle foreteelsers ytterste mål. Gojim, som ikke kjenner beveggrundene, ser ikke engang de nærmeste følger. De nøyer seg vanligvis med øyeblikkets anerkjennelse og selvbildets bekræftelse i sine tankers utførelse. De merker ikke engang at de ikke ledes av sine egne tanker, men av noe vi hvisket dem...

 

Den som vanker længe nok i skolevesenet, med universitetene og høyskolene i spissen, får umerkelig smuglet inn i seg noe av fremmed opprinnelse, og det setter seg fast der inne et sted hinsides den rammedes bevissthet. Man blir en fjernstyrt zombie. Det er meget påfallende. Akademikere har ingen egne tanker eller meninger - det er noen eller noe som taler gjennom dem.

 

Gojim trer inn i logene av nysgjerrighet eller i håp om å få en fjær når vi plukker den offentlige høne; noen av dem fordi de gjerne taler til en større forsamling om sine fantastiske planer. De tørster efter å gjøre lykke og høste bifall, og vi er naturligvis meget gavmilde i så måte. Grunden til at vi unner dem denne medgang er denne: vi kan dermed utnytte deres oppsvulmede ego, som blender dem og gjør dem desto villigere til å følge våre antydninger. De er ikke på vakt og tror at det er deres egen ufeilbarlighet som inngir dem disse tanker, uten å merke at de låner dem fra andre... De kan ikke forestille Dem i hvilken grad selv de klokeste gojim kan bringes til ubevisst naivitet med hensyn til egen høye mening om seg selv, og hvor lett motet tas fra dem ved minste motbør, består den så bare i bifallets utebliven; hvor de på den annen side kan fornedres til næsegrus underkastelse når nytt hell stilles dem i utsikt... Så meget som våre forakter medgang når vi bare får gjennomføre våre planer, så meget er gojim villige til å godkjenne en plan når den bare byr dem personlig medgang. Denne deres åndsholdning letter vår oppgave vesentlig når vi vil ha dem til å tjene vår sak. Disse tigre av skikkelse har fåresjeler, og vinden blåser uhindret gjennom skallene deres. Vi har satt dem på en tankes kjepphest: at personligheten skal gå opp i en sinnbilledlig helhet... De har ikke forstand nok til å erkjenne at denne kjepphest åpenbart krænker den viktigste naturlov, hvorved hvert enkeltvesen siden verdens skapelse ble skapt forskjellig fra de andre, nettopp for å oppnå mangfold...

 

Dette er ikke det nordiske menneskes medfødte åndsholdning, men produkt av individualistisk oppdragelse som lar egoet svulme og bagatelliserer fællesskapet. Det er skolene, som den Nye Verdens Ordens programmeringssentra, der bevirker denne oppløsning. Ut av skolene strømmer unge gojim som søker "selvrealisering". De eier ikke begrep om arv eller egenart, og deres ego bunder ikke i medfødt personlighet. Derfor er de kronisk usikre på seg selv og avhængige av andres ros og bifall. På tross av alt snakk om å hævde sin personlighet, er de rasende intolerante når de møter en ekte personlighet som ganske rolig motsier deres programmerere. De er gått opp i programmet, planen. Og de er frimurernes eget verk, som jøden her morer seg med å rakke ned på.

 

Når vi kunne bringe gojim til slike høyder av sløvsinn og blindhet så beviser det slående hvor gojims forstand står tilbake for vår i utviklingen. Og det borger i hovedsak for vårt hell.

 

Vi levde længe isolert her i det høye nord blant våre egne, hvor der ikke fantes svik eller ondskap. Jødefolket ble til under helt andre livsforhold og tilpasset seg en totalt forskjellig livsform. Her i det germanske Norden krævde livet ære og troskap, mot og dyktighet av den enkelte; i oldtidens Midtøsten utviklet hebræerne seg til parasitter på siviliserte nasjoner, og deres viktigste "dyder", egenskapene de behøvde i denne økologiske nisje, var forslagenhet og skruppelløs nederdræktighet. Dette kaller de "forstand". Hos oss gjelder en mann for å ha god forstand når han f.eks. utmerker seg i en vitenskap.

 

Og hvor vidsynte var våre lærde ældste i gamledager, da de sa at man for å nå et stort mål ikke må spare noe middel og ikke tælle ofrene som faller for saken... Vi har ikke tællet ofrene av gojims dyriske slekt; har vi også ofret mange av våre. Men derfor har vi nu skaffet oss en stilling som vi knapt kunne drømme om. Vårt lille antall ofre sammenlignet med vårt folketall bevarte vår nasjon for undergangen.

 

Jeg er redd heller ikke vi har tællet dem, men så har vi da heller ikke vært herrer i eget hus på svært længe.

 

Døden er alles uomgjængelige ende. Det er bedre å bringe dem nærmere denne ende, som er til hinder for våre mål, enn oss, verkets skapere. Vi bruker frimurerne på en slik måte at ingen, ikke engang offeret for vår dødsdom selv, noensinne kan fatte mistanke; de dør alle når det kræves, som av en vanlig sykdom... Selv broderskapet som vet dette våger ikke å protestere. Ved slike virkemidler har vi i frimureriet undertrykket all motstand mot våre befalinger. Mens vi preker liberalisme for gojim, holder vi tillike vårt eget folk og våre agenter i en tilstand av ubetinget underkastelse.

 

Dette er obligatorisk lesning for alle som fabler om demokrati og menneskerettigheter og slår om seg med humanitære fraser. Når man omgås jøder må man vokte seg vel for ikke å bli ført bak lyset; det kræver mye øvelse å skille virkelighet fra illusjon.

 

Under vår innflytelse er håndhævelsen av gojims lover svækket til et minstemål. Lovens anseelse er ødelagt av liberal tolkning. I de viktigste og grundleggende anliggender og spørsmål avgjør dommerne slik vi foreskriver dem, og ser tingene i det lys vi innhyllet den ikke-jødiske forvaltning i - naturligvis ved hjelp av folk som er vårt verktøy, om det så aldri ser ut til at vi intet med dem har å bestille, gjennom meldinger i dagbladene eller på annet vis... Sogar senatorer og høyere embedsmænn i forvaltningen anammer våre forslag. Gojims naive, råe forstand kan ikke iaktta eller utrede, langt mindre forutse hva en spørsmålsstilling eller beslutning tilsikter.

 

Ja, dette har vi da merket til gagns. Kriminalitet og pøbelaktighet florerer i det moderne "multikulturelle" kosmopolis , og politi og domstoler er bare sminke på en asfaltjungel som regimet selv har dyrket frem. Ta bare en slik ting som at anstændige asylsøkere sendes hjem, mens de værste forbryterne blant dem får bli - fordi de risikerer dødsstraff i sine hjemland!! I Norge risikerer de intet mindre enn et opphold på høyfjællshotell.

 

Av denne forskjell i åndelig legning mellom gojim og oss ser man klart de utvalgtes segl og vårt høyere verd som mennesker, i motsetning til gojims råe ånd. Deres øyne er åpne men de ser intet og oppfinner intet (høyst materielle ting). Dermed er det klart at naturen selv har bestemt oss til å lede og beherske verden.

 

I slike ord ser man tydelig avgrunden mellom jøde og nordmann. Hos jødene er skurkaktighet et mål - og det eneste - på menneskeverd, hvor utrolig det enn klinger i våre ører. De forakter oss fordi vi er ærlige, og ser på oss som dumme og dyriske fordi vi ikke engang kan lyve overbevisende. De ser på seg selv som Guds utvalgte fordi de svindler, bedrar og snikmyrder bedre enn noen andre. Hvilken "gud" er dette? Vi kaller ham Satan. I Dovregubbens hall blir Peer Gynt formanet til å la seg snitte i øyet så han skal synes alt han ser der er vakkert, se dans og ikke en purke som tripper. Noe slikt måtte til for at nordmannen skulle oppskatte jøden som utvalgt og høyverdig.

 

Når tiden kommer for vårt åpenlyse herredømme, og vi kan forkynne dets velsignelser, skal vi gjenopprette all lovmæssighet. Alle våre lover vil være korte, klare og bestandige, uten enhver tolkning, slik at alle kan forstå dem. Hovedtrekket, der vil gjennomløpe dem som en rød tråd er underkastelsen for våre anordninger, og denne grundsetning vil gjennomføres ubønnhørlig. Hvert misbruk vil da forsvinne når embedsmænnene står ansvarlige innfor innehaverne av den høyeste makt.

 

Som velsignelser vil de altså ta seg ut når du er blitt snittet i øyet. Fangenskap, trælldom, mishandling og død.

 

Misbruk av statsmakten i midlere og lavere embeder vil bli straffet så strengt at ingen vil driste seg til å overskride sin maktbeføyning. Vi vil følge mistroisk med på alle handlinger i forvaltningen, som statsmaskineriets glatte gang avhænger av, for forsømmelser i så måte avler overalt forvirring. Ikke et eneste tilfælle av lovovertredelse eller misbruk vil vi la passere uten avskrekkende straff til almenhetens belæring.

 

Å skjule forbrytelser, inngå avtaler mellom tjenestemænn i forvaltningen - alle disse onder kommer til å forsvinne efter de første fall av streng bestrafning. Vår makts glans kræver straff så det monner, dvs. grusom straff for minste overtredelse til egen fordel. De som må bære lidelsen under en straff som må forekomme for hard, vil gjelde for soldater der faller på forvaltningens slagmark for statsmaktens, politikkens, lovens skyld, som ikke tillater at noen der holder statskjerrens tøyler forlater offentlighetens vei for å slå inn på sine private sideveier. Våre dommere skal vite at de synder mot rettferdens grundsetning når de lar tåpelig mildhet råde. Rettsvesenet er til for å belære almenheten gjennom straff for overtramp og ikke for at dommerne skal utfolde sitt bløtaktige sinnsleie... Slike egenskaper tør vises i privatlivet, men ikke i et offentlig anliggende som skal danne grundlaget for menneskenes oppdragelse.

 

Takk, vi regner ikke med noen tåpelig mildhet - vi har erfart Sovjet-Judea og de alliertes fremferd i Tyskland i 1945 og årene derpå.

 

Våre dommere skal forlate embedet når de fyller 55 år, for det første fordi gamle mennesker hårdnakket holder fast ved fordommer og vanskelig innordner seg nye bestrebelser, og for det annet fordi vi ved avløsning holder avhængighetsfølelsen i embedsstanden vedlike. Den som vil beholde sin stilling har å tjene oss blindt. I almenhet vil vi bare utpeke dem til dommere som fullt ut begriper sin oppgave: å straffe og håndhæve lovene, og ikke drømme liberale anskuelser på bekostning av statens plan for oppdragelsen - hva gojim idag innbilder seg er tillatelig... Gjennom den hyppige utskiftning ødelegges også embedsmænnenes standsbevissthet og samhold. Alle vil være bundet til regjeringens tarv, som deres skjebne beror på. De unge dommere skal oppdras til bestemte syn på misbrukets utillatelighet, som kunne forstyrre den bestående orden blant våre undersåtter...

 

Parasittens hele tankeliv dreier seg om hvordan han kan vinne makt over andre mennesker og holde på den. Sammenlign dette med det nordiske menneskes evne til å skape religion og filosofi, kunst og vitenskap. Hva slags liv foretrekker du egentlig? Et grusomt materialistisk despoti a la Sovjetsamvældet, eller frihet og ære i et folkelig nordisk samfund? I fall du vælger det siste bør du snart gi lyd fra deg, for vi er på vei mot det første, og ingen vet når siste sjanse til å snu går tapt.

 

Nu tildags skåner gojims dommere alle mulige slags forbrytere, fordi de ikke har det rette syn på sitt embede, fordi herskerne i samtiden ved deres utnævnelse forsømmer å innskjærpe den rette pliktfølelse. Liksom et bést overlater sine unger til jakten på bytte så skaffer gojim sine undersåtter fôringsplasser, uten å forklare dem formålet med hver plass. Derved blir regjeringens stilling undergravet av dens eget embedsvesen.

 

La oss nu av denne tilstands resultater trekke en annen lærdom for vår regjering. Vi skal sjalte ut liberalismen fra alle strategisk viktige punkter i vår regjering, som oppdragelsen til underordning i statsbygget avhænger av. Slike stillinger vil kun bli besatt av dem som vi har oppdratt til en løpebane i forvaltningen. Til den mulige innvænding at pensjoneringen av de gamle tjenestemænn vil overbelaste statshusholdningen, svarer jeg for det første at vi nok skal sette dem i noen slags privat tjeneste, for det annet, som jeg alt bemerket, at alle penger i verden kommer til å være forent i våre hænder, og vår regjering følgelig ingen kostnader behøver å sky...

 

Vår absolutisme kommer i ethvert henseende til å være følgeriktig. Derfor vil vår høyeste vilje i hver grad aktes og ubetinget oppfylles. Den skal ignorere all murring og misnøye av enhver art og hensynsløst undertrykke ytringer med avskrekkende straffer.

 

Vi skal avskaffe retten til å anke, som bare vår regjering skal forføye over, for vi må ikke tillate folket å forestille seg at våre dommere kunne dømme galt. Skulle likevel noe sånt forekomme, skal vi oppheve dommen og samtidig straffe dommeren så hardt for sviktende pliktforståelse at gjentagelse av slike fall forebygges... Jeg gjentar at vi kommer til å overvåke hvert skritt våre embedsmænn tar, slik at folket er tilfreds med oss; for det har rett til å forlange en god embedsstand av sin regjering.

 

Vår regjering kommer ved herskeren til å se ut som en faderlig formynder. Vårt eget folk og våre undersåtter vil i ham se en far som sørger for hver enkelt og overvåker forholdene mellom undersåttene med kjærlig omsorg. De blir da behersket av tanken om at de slett ikke kan unnvære dette formynderi og førerskap, hvis de vil leve i fred og ro. De anerkjenner herskerens enevælde med en hengivenhet som grenser til forgudelse, særlig når de er overbevist om at våre embedsmænn på sine poster ikke handler for seg selv, men blindt følger sine forskrifter. De fryder seg over at vi har ordnet alt så godt i deres liv, slik kloke forældre gjør som ønsker å oppdra sine barn til pliktbevissthet og lydighet. Verdens folk er med hensyn på vår politikks hemmeligheter aldri annet enn umyndige barn, og det samme gjelder deres regjeringer.

 

Storebror! Total overvåking, invasjon av din personligste sfære, absolutt undertrykkelse av alle tanker som ikke regimet har programmert inn i deg - det personlighetsløse, viljeløse, kjærlighetsløse "menneske", en robot til å trælle for jødene.

 

Som dere ser, mine herrer, holder jeg vårt tvangsstyre for rett og rimelig. Retten til å tvinge folk til å overholde sine plikter er en regjerings umiddelbare plikt som er en far for sine undersåtter. Den har rett til utøve den makt, gjøre bruk av den veldædighet, å lede menneskeheten efter den orden som er naturgitt, næmlig underordning. Alt i verden befinner seg i en tilstand av underordning; om ikke for menneskene, så dog for omstændighetene eller egen indre legning, i alle fall for det stærkere. Og slik skal vi være de stærkere, for det godes skyld.

 

Er det et innslag av humor her? Av ironi, av hån? Når ble det naturens orden at det sunde skapende liv skal underordne og føye seg parasitten? I naturen ser vi tvertimot en evig kamp mellom disse kræfter. For mennesket å underordne seg virus er å gå til grunde.

 

Vi må uten å nøle ofre enkeltmennesker som forstyrrer den orden vi vil ha. For i belærende straff for slemhet ligger en stor oppgave i oppdragelse.

 

Når kongen av Israel setter kronen på sitt hellige hode, som Europa tilbyr ham, blir han verdens patriark. De uunngåelige ofre dette koster vil aldri nå det antall som i århundrenes løp er somlet bort av ikke-jødiske regjeringers herskebegjær og misunnelse.

 

Regjeringer forgiftet av jødisk tankegods og finansiert av jødiske bankierer.

 

Vår konge vil stå i varig forbindelse med folkene. Han skal holde taler for dem fra tribunene, hvis innhold samtidig utbres over hele verden.

 

Sverre