Указания за адекватно поведение на активистите от  NSDAP/AO при неизбежно стълкновение с политическата полиция в България.(Sicherheitshinweise)

 

Където правото се превръща в безправие , Съпротивата е задължителна - Германска пословица Правосъдието е една курва на политиката Талейран . През последните години особено много зачестиха случаите на полицейски произвол над български патриоти и родолюбци. Настоящето пособие има за задача да запознае и информира националноосъзнатите българи за законните мерки по безопасността и личната сигурност на нашите съратници при неизбежно стълкновение с политическата полиция в България , която не е нищо повече от едно подразделение на еврейството. За успешното справяне на активистите от NSDAP/AO с политически ченгета от всякакъв характер е наложително доброто познаване на наказателно-процесуалния кодекс / НПК / , както и действуващата в момента конституция в България. Трябва да се знае от всички български патриоти , че правната база , върху която стъпват милиционероболшевиците , за да угнетяват националномислещите и националнодействуващите българи , е "разпоредбата" на чл. 108 ал.1 от Наказателния кодекс / НК / - за проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология . Тази разпоредба е противоконституционна и влиза в противоречие с ред международни договори и конвенции , по които България ,така или иначе, е страна. Във връзка с това, чл.5 ал.4 от сега действащатаконституция недвусмислено подчертава , че международните договори , ратифицирани по конституционен ред , обнародвани и влезли в сила за България имат предимство пред тези норми от вътрешното законодателство , които им противоречат . Освен това чл.5 ал.1 на конституцията " достатъчно ясно регламентира подчинеността на всички останали закони спрямо нея Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да `и противоречат Чл.108 ал.1 от НК противоречи на следните по-важни конституционни текстове : Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово писмено или устно , чрез звук , изображение или по друг начин. чл.39 ал.1 Всеки има право да търси , получава и разпространява информация чл. 41 ал.1 Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения , нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения чл. 38 Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна чл.11 ал.2 По-долу привеждаме и някои текстове от международни договори , по които България е страна : Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му ; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения , както и правото да търси , да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници / Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека / 1.Всяко лице има право на свобода на мисълта , съвестта и религията .Това право включва свободата да изповядва или възприема религия или убеждение по свой избор и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно , публично или частно , чрез богослужение , ритуали , религиозни обреди и обучение. 2. Никой не може да бъде обект на принуда , която да накърнява свободата му да изповядва или да приема религия или убеждение по свой избор / Международен пакт за гражданските и политическите права / МПГПП / , чл. 18 / Никой не може да бъде обезпокояван за убежденията си / Чл. 19 ал.1 от МПГПП / Всяко лице има право на свобода на словото ; това право включва свободата да търси , да получава и да разпространява сведения и идеи от всякакъв вид , независимо от границите , било устно , писмено , печатно или като произведение на изкуството или чрез каквото и да е друго средство по свой избор - / Чл. 19 ал . 2 от МПГПП / Чл. 108 ал.1 от НК е правен архаизъм , останал от комунистическото законодателство, който обаче демократите не премахнаха , именно с цел да угнетяват българските националисти. Гореприведените текстове недвусмислено указват , че всяко преследване , тормоз или насилие , извършвано над националноосъзнати българи , под претекст , че били проповядвали фашистка идеология / чл.108 ал.1 от НК / , е противоконституционно , противозаконно и е грубо погазване на човешките и гражданските им права . Оттук нататък изниква въпросът за създаване на ефективни механизми , с които активистите от NSDAP/AO в България ефикасно да противодействуват на разпасаната полицейщина и милиционероболшевизъм . На първо място , всеки наш активист трябва да направи необходимото , за да придобие статут на политически координатор или функционер на някоя партия / не е задължително да е националистическа / . Второ , поддържайте връзка с независими , неправителствени правозащитни организации или пък самостоятелни , националнодействени правозащитници. Трето , осигурете си възможност да подадете информация за извършена репресия над български патриоти към средствата за масово осведомяване във и извън страната . . Възможни казуси на стълкновение с политическата полиция в България . 1. Обиск на жилище най-често срещана репресия над български патриоти. Ако сте извършили ,каквато и да е националсоциалистическа акция на българска територия , то особено важно е да заличите всички следи , които водят към Вас. Но ако стане така , че ченгетата се доберат до Вас по някакъв начин , то може да ги очаквате рано сутринта пред Вашия дом. Затова не бързайте сутрин да отваряте , ако някой Ви позвъни. Забележите ли нещо съмнително , помислете добре как може да се измъкнете от клопката им. Ако така или иначе , законно или противозаконно , те проникнат във Вашето жилище , то намерете начин да съобщите това на най-близкостоящия до Вас съратник по телефона или по някакъв друг път . Не подписвайте никакъв документ , съставен Ви от ченгетата ! Не отговаряйте на питанията и провокациите им ! Въздържайте се от реплики ! Внимавайте да не Ви подхвърлят наркотик или нещо друго ! По време на обиска се съсредоточете максимално и съставете план за действие ! Ако пък случайно има NS пропаганда във дома Ви , опитайте се да насочите ченгетата в погрешна за тях посока на търсения . Вземат ли Ви вещи , то запомнете името на следователя , който ръководи обиска ! Не давайте никакви писмени обяснения , колкото и да Ви изнудват за това ! . Претърсване и арест на публично място . Опитат ли се да Ви арестуват на публично място , незабавно се освободете от всичко , което могат да използуват против Вас. От особена важност е да подадете по някакъв начин информация за задържането Ви към Ваши съратници. В противен случай имат право да Ви задържат до 24 часа в някой полицейски участък. При претърсване и арестуване на публично място важат правилата на поведение , като при обиск . . Призоваване в полицейския участък . Единствено легитимен начин за призоваване в полицейския участък е , когато Ви връчат призовка лично и пред свидетели. Не са ли спазени тези изисквания , не сте задължен да се явявате в полицията , а незабавно да уведомите близкостоящите до Вас съратници , за да вземат съответните мерки и да се предпазят от полицейско преследване. Ако може да си позволите , поддържайте връзки с адвокати , който искрено съчувстват на нашата Борба и биха се застъпили за Вас. Трябва да се помни обаче , че юристите , щат или не щат , обслужват сегашната несправедлива обществена система в България и спомагат за нейното функциониране. Никога да не забравяте , че сме принудени да третираме ченгетата от националната служба за сигурност / НСС / , като врагове. Всякакво общение с тях , разглеждаме като акт на предателство към Българската Народна Общност / Volksgemeinschaft / ! Опитайте се да запомните наизуст координатите на някои по-влиятелни Ваши съратници адреси , телефони и т.н. Носете винаги в себе си своето пълномощие на партиен функционер ! Когато се окаже , че ченгетата Ви преследват , избягвайте местата , където могат да Ви засекат гари , летища , централни места , улици и пътища ! Не привличайте с нищо вниманието на хората върху себе си ! Избягвайте хора , които могат да Ви компрометират по някакъв начин ! Не приемайте от такива лица предмети или покани за разговор ! Полицейските акции срещу активистите от NSDAP / AO в България са кампанийни , около скъпи на всички националсоциалисти дати - 20 април , 22 юни и т.н. Тези акции са по политически поръчки на евреи и не продължават дълго !

Затова , знамето с пречупения кръст високо горе ! Die Fahne hoch ! Победата ще бъде наша ! Хайл Хитлер ! . Канцелария на NSDAP / AO : P. O. Box 6414 , Lincoln NE , 68506 USA