Problém "plynových komôr"
Robert Faurisson

 

Súdny tribunál nie je povinný viazať sa technickými pravidlami dôkazov. (Článok 19 - Statutes of the International Military Tribunal (v skutočnosti: Medzispojenecký vojenský tribunál) v Norimbergu))

Tribunál nebude vyћadovať dôkazy pre známe skutočnosti, ale bude ich brať úradne na vedomie. (Článok 21 - Statutes of the International Military Tribunal)

 

Nikto, dokonca ani jednotlivci, ktorí hľadia na Tretiu Ríљu s nostalgiou, nepopiera existenciu koncentračných táborov za Hitlera. Kaћdý taktieћ uznáva, ћe určité tábory boli vybavené kremačnými pecami: namiesto pochovávania boli mŕtvoly spaľované. Opakovaný výskyt epidémií činil kremáciu nevyhnutnou, predovљetkým u tých, ktorí zomreli na týfus (viď fotky masových hrobov v Bergen-Belsen etc.). Čo mnohí francúzski, britskí, americkí a nemeckí autori spochybňujú, je existencia "vyhladzovacích táborov". Toto označenie pouћívajú historiografi ako odkaz na tábory, ktoré boli údajne vybavené "plynovými komorami". Tieto "plynové komory" boli odliљné od amerických plynových komôr v tom, ћe boli pouћívané na zabíjanie stoviek muћov, ћien a detí naraz. Pretoћe obete boli zvolené kvôli ich rase alebo náboћenstvu, tento čin sa označuje ako "genocída". Jed, pouћívaný v tejto "genocíde" bol údajne Zyklon B (pesticíd, zaloћený na kyseline pruskej, t. j. kyanovodíkovej)
Tí, ktorí spochybňujú tvrdenie o "genocíde" a existenciu "plynových komôr", sú nazývaní revizionistami. Ich argument je pribliћne takýto:

Pre oba tieto problémy ("genocída" a "plynové komory") postačuje aplikácia zvyčajných metód historického kriticizmu, aby sme videli, ћe v tomto prípade je človek konfrontovaný dvoma mýtmi, ktoré sú neoddeliteľné. Zločinné zámery, ktoré sú pripisované Hitlerovi neboli nikdy dokázané. Pokiaľ ide o zbraň v tomto zločine, nikto ju v skutočnosti nevidel. Ide tu o konfrontáciu mimoriadne úspeљnou kampaňou vojnovej a nenávistnej propagandy. História je plná podvodov tohoto druhu, počnúc s náboћenskými rozprávkami o čarodejníctve. Čo odliљuje naљu dobu od predoљlých epoch je hrozivá sila médií a propaganda ad nauseam, ktorá slúћi tomu, čo musí byť nazvané "podvodom dvadsiateho storočia". Nech sa má na pozore ten, kto po (viac) ako 30 rokoch príde k myљlienke odhaliť tento podvod. Bude vzdelávaný v závislosti od situácie prostredníctvom väzenia, pokút, útokov a uráћok. Jeho kariéra bude zničená alebo ohrozená. Bude označovaný za nacistu. Jeho tézy budú buď ignorované, alebo prekrútené. Ћiadna krajina nebude proti nemu nemilosrdnejљia neћ Nemecko (1)

Dnes vљak je toto mlčanie prelomené muћmi, ktorí sa odváћili zodpovedne napísať, ћe Hitlerove "plynové komory" (vrátane komôr v Osvienčime a Majdanku) sú iba historickou lћou. To je veľký prokrok.
Ale aké uráћky a skreslenia si dovolil exterminacionistický historik ako Georges Wellers osobne, keď po viac ako 10 rokoch od smrti Paula Rassiniera sa rozhodol odhaliť zanedbateľnú časť argumentov tohoto bývalého väzňa koncentračného tábora, ktorý mal odvahu odhaliť loћ o "plynových komorách" vo svojich prácach! Najlepљím spôsobom, ako sa historik môћe sám informovať o skutočných tvrdeniach učeníkov Paula Rassiniera je odkázať na prácu amerického profesora Dr. Arthura R. Butza s názvom "The Hoax of the Twentieth Century" (Podvod dvadsiateho storočia)(2) Pokiaľ ide o mňa, dovolím si učiniť zopár pozorovaní љpecificky pre historikov, zameraných na seriózny výskum. Upriamim ich pozornosť na paradox. Aj keď sú "plynové komory" - v pohľade oficiálnych historikov - ústrednou zloћkou obrazu nacistického systému koncentračných táborov (a ďalej, ako dôkaz pre úplne zvrátený a diabolský charakter nemeckých koncentračných táborov v porovnaní so vљetkými predchádzajúcimi a neskorљími koncentračnými tábormi by malo byť dôkladne ukázané, ako nacisti vynaљli, skonљtruovali a prevádzkovali tieto obávané ľudské bitúnky), človek musí byť úplne udivený, ћe v impozantnej bibliografii literatúry o koncentračných táboroch nejestvuje jediná kniha, jediná broћúra, jediný článok ohľadom samotných "plynových komôr". Človek nesmie byť zavádzaný niektorými veľmi sľubnými titulmi, skôr sa musí presvedčiť o obsahu týchto diel sám. Za "oficiálne historické dielo" povaћujem tie publikácie, ktoré o koncentračných táboroch vydali inљtitúcie alebo nadácie, ktoré sú čiastočne alebo celkovo financované z verejných zdrojov, ako napr. vo Francúzsku Comité d'Histoire de la Deuxieme Guerre Mondiale a Centre de Documentation Juive Contemporaire, a v Nemecku (Mníchov) Institut für Zeitgeschichte. Človek musí čakať aћ do strany 541 tézy Olgy Wormser-Migotovej o systéme nacistických koncentračných táborov, predtým, ako sa dostane k pasáћi o "plynových komorách". Pre čitateľa sa tam vљak nachádzajú tri ďalљie prekvapenia:

1. Kritická pasáћ predstavuje len tri strany.
2. Nesie názov: "Problém plynových komôr".
3. "Problém" pozostáva z pokusu určiť, či "plynové komory" v Ravensbrücku (Nemecko) a Mauthausene (Rakúsko) skutočne existovali, autor prichádza k záveru, ћe nejestvovali, avљak neskúma tu "problém" "plynových komôr" v Osvienčime či v ďalљích táboroch, pravdepodobne kvôli tomu, ћe v jej mysli nepredstavujú "problém". (na strane 157 jej knihy tvrdí, ћe Auschwitz I nemal plynovú komoru).

V tomto bode čitateľ chce pravdepodobne vedieť, prečo analýza, ktorá hovorí, ћe "plynové komory" v určitých táboroch neexistovali, náhle nepokračuje, ak sa spomenie, napríklad, Osvienčim. Prečo, na jednej strane, je kritický duch prebudený, a potom, na strane druhej, je mu umoћnené padnúť do letargie? Po tom vљetkom, pokiaľ ide o "plynovú komoru" v Ravensbrücku, máme mnoћstvo bodov "dôkazov" a "nepopierateľných svedectiev očitých svedkov", počnúc s opakovanými a rozsiahlymi svedectvami Marie-Claude Vaillant-Couturier či Germaine Tilliona. Stáva sa to eљte lepљím. Niekoľko rokov po vojne, pred britskými a francúzskymi súdmi, predstavitelia tábora Ravensbrück (Suhren, Schwarzhuber a Treite) opakovanie dosvedčili existenciu "plynovej komory" vo svojom tábore, dokonca vágne opíљuc jej fungovanie. Nakoniec tí, ktorí nespáchali samovraћdu, boli kvôli tejto údajnej "plynovej komore" popravení. Rovnaké "priznania" učinili pred svojou smrťou Ziereis pre Mauthausen (Rakúsko) a Kramer pre Struthof-Natzweiler (Alsasko). Dnes môћe človek vidieť údajnú "plynovú komoru" v Struthof-Natzweiler a na rovnakom mieste taktieћ prečítať Kramerovo neuveriteľné "priznanie". Táto "plynová komora", ktorá je navrhnutá ako "historický monument" je úplný podvod. Postačí najmenљia kritika, aby človeka presvedčila, ћe plynovanie v tejto malej miestnosti, bez zapečatenia, by bola katastrofou pre popravcu i pre ľudí v miestnosti. Aby bola táto "plynová komora" (garantovaná "pôvodné podmienky") uveriteľná, niekto љiel aћ tak ďaleko, ћe dlátom neohrabane prerazil dieru do tenkej steny, prelomiac tak љtyri kachličky. Diera bola tak navrhnutá, aby Josef Kramer mohol cez ňu sypať záhadné "soli" (o ktorých sa ďalej nezmieňuje, a ktoré - zmieљané s vodou - zabíjali do jednej minúty!). Ako by soli a voda mohli vyrobiť takýto plyn? Ako Kramer zabránil plynu vychádzať naspäť cez dieru? Ako mohol pozorovať svoje obete cez dieru, ktorá mu umoћnila vidieť maximálne polovicu miestnosti? Ako vetral miestnosť pred otvorením dverí, vyrobených z nahrubo otesaného dreva? Musí sa človek azda spýtať strojárskej firmy v Saint-Michel sur-Meurthe (Vosges), ktorá po vojne zmenila toto miesto,ktoré je dnes prezentované návљtevníkom v "pôvodných podmienkach"? Dokonca dlho po skončení vojny preláti, univerzitní profesori a niektorí obyčajní občania podávali očité opisy, týkajúce sa hroznej reality "plynových komôr" Buchenwaldu a Dachau. S ohľadom na Buchenwald, "plynová komora" postupne mizla z myslí ľudí, ktorí predtým tvrdili, ћe v tomto tábore jedna existovala.

Dachau
S ohľadom k Dachau je situácia odliљná. Potom, čo bolo pevne stanovené napr. jeho Eminenciou biskupom Piguetom, biskupom z Clermont-Ferrand, ћe "plynová komora" bola predovљetkým uћitočná na plynovanie poľských kňazov,(3) nakoniec preљlo nasledujúce oficiálne vyhlásenie: Táto plynová komora, ktorej výstavba začala v roku 1942, nebola stále dokončená v roku 1945, kedy bol tábor oslobodený. Nikto v nej nemohol byť splynovaný. Malá miestnosť, o ktorej sa návљtevníkom tvrdí, ћe ide o "plynovú komoru", je v skutočnosti úplne neљkodná, a kým existujú rôzne druhy konљtrukčných plánov pre "Baracke X" (kematórium), človek nemôћe určit, na akom základe alebo technickom vysvetlení môћe niekto tvrdiť, ћe táto љtruktúra je "nedokončenou plynovou komorou". Broszat Ћiaden oficiálny historický inљtitút neprispel viac k tvorbe uveriteľného mýtu o "plynových komorách" neћ Institut für Zeitgeschichte v Mníchove. Od roku 1972 bol jeho riaditeľom Dr. Martin Broszat. Ako člen tohto inљtitútu od roku 1955 sa Dr. Broszat preslávil svojou (čiastočnou!) publikáciou z roku 1958 o priznaniach, ktoré údajne napísal Rudolf Höss (bývalý veliteľ Osvienčimu) v komunistickom väzení predtým, ako bol obesený. Avљak 19. augusta 1960 historik musel povedať svojim uћasnutým krajanom, ћe v celej Starej Ríљi (Nemecko v hraniciach z roku 1937) neboli nikdy prevádzané ћiadne masové plynovania, tie sa konali iba na vybraných miestach, predovљetkým v okupovanom Poľsku, vrátane Osvienčimu a Birkenau, no nie v Majdanku. Táto úћasná správa bola podaná v jednoduchom liste editorovi, ktorý bol publikovaný v týћdenníku Die Zeit (19. august 1960, str. 16). Názov tohto článku bol dosť zavádzajúci a reљtriktívny: Keine Vergasung in Dachau (Ћiadne plynovanie v Dachau) namiesto Keine Massenvergasung im Altreich (Ћiadne masové plynovanie v Starej Ríљi).(4) Na podporu svojho tvrdenia dr. Broszat neposkytol ani najmenљí dôkaz. Dnes (rozumej rok 1978), osemnásť rokov po svojom liste, ani on, ani ћiaden z jeho kolegov neposkytol najmenљie vysvetlenie pre toto ubezpečenie. Bolo by veľmi zaujímavé dozvedieť sa:

1. Ako dr. Broszat vie, ћe "plynové komory" v Starej Ríљi boli podvodom?
2. Ako vie, ћe "plynové komory" v Poľsku sú skutočné?
3. Prečo "dôkazy", "istoty" a "očité svedectvá" ohľadom koncentračných táborov na Západe náhle nemajú ћiadnu hodnotu, kým "dôkazy", "istoty" a "očité svedectvá", týkajúce sa táborov v Poľsku sú stále pravdivé?

Akoby v tichom súhlase, ћiaden uznávaný historik nevyslovil tieto otázky. Ako často "história histórie" spočívala na tvrdení jediného historika? (5)

Nemecké tábory v okupovanom Poľsku
Preskúmajme teraz "plynové komory" v Poľsku. Pre dôkaz, ћe "plynové komory" v Belzeku alebo Treblinke skutočne existovali, človek sa musí oprieť v základe o tvrdenie Kurta Gernsteina. Tento dokument člena SS, ktorý údajne spáchal samovraћdu v roku 1945 vo väzení Cherche-Midi v Paríћi, oplýva toľkými absurditami, ћe v očiach historikov je uћ dlhý čas zdiskreditovaný. (6) Ba čo viac, toto vyhlásenie nebolo nikdy zverejnené, dokonca ani v dokumentoch Norimberského tribunálu, s výnimkou neobvyklej formy (s kráteniami, falzifikáciami a prepismi). Skutočný dokument nebol nikdy dostupný s jeho absurdnými dodatkami. Ohľadom Majdanku je návљteva skutočného miesta úplne zbytočná. Je oveľa presvedčivejљia neћ návљteva Struthof-Natzweiler, ak je to moћné. O tejto otázke budem publikovať ďalљie informácie. S ohľadom na Osvienčim a Birkenau, človek sa musí v základe opierať na "Pamäti" Rudolfa Hössa, ktoré boli pripravené pod dohľadom jeho poľských väzniteľov. Na skutočnom mieste človek nájde iba "zrekonљtruovanú" miestnosť (Osvienčim I) a ruiny (Osvienčim II alebo Birkenau). Poprava plynom nemá nič do činenia so samovraћedným alebo náhodným zadusením. V prípade popravy nesmie byť popravca a jeho tím vystavený najmenљiemu nebezpečenstvu. Pre svoje popravy Američania pouћívajú kyselinu kyanovodíkovú komplikovaným spôsobom, a iba v malej, hermeticky uzavretej komore. Po čine je plyn vysatý z komory a neutralizovaný. Z tohoto dôvodu sa človek musí opýtať, ako napríklad v prípade Osvienčimu II (Birkenau) môћe niekto priviesť 2000 ľudí do miestnosti, merajúcej 210 metrov љtvorcových, a potom bezprostredne po smrti obetí umoћniť pracovnej skupine bez plynových masiek vstup do miestnosti, aby odstránili telá, ktoré boli úplne nasiaknuté kyanidom. Dva dokumenty (8) z nemeckých priemyselných archívov, ktoré boli registrované Američanmi v Norimbergu nám hovoria, ћe Zyklon B má silnú tendenciu priľnúť k povrchu a nemôћe byť odstránený z obyčajnej miestnosti silným ventilátorom, ale iba prirodzeným vetraním po dobu skoro 24 hodín. Ďalљie dokumenty sa dajú nájsť len v archívoch osvienčimského múzea, ktoré neboli nikdy opísané, ake ktoré ukazujú, ћe táto miestnosť s rozlohou 210 metrov љtvorcových, ktorá je dnes v dezolátnom stave, bola iba veľmi jednoduchou márnicou, ktorá (aby bola chránená pred teplom), bola umiestnená v podzemí, a ktorá mala iba jedny dvere, ktoré slúћili pre vstup i výstup. (9) Ohľadom osvienčimských krematórií, ako vљeobecne pre celý tábor, aj tu existuje mnoћstvo dokumentov a faktúr pre posledný fenig. Avљak pokiaľ ide o "plynové komory", neexistuje ћiaden kontrakt pre stavbu, dokonca ani љtúdia, ani objednávka materiálov, ani plán, ani faktúra, dokonca ani fotografia. Na stovkách procesov nebolo nič z toho poskytnuté.

Christophersen
"Bol som v Osvienčime a môћem vás ubezpečiť, ћe tam nebola ћiadna "plynová komora"." Iba zriedkavo človek začuje svedkov obhajoby s dostatkom odvahy preniesť toto vyhlásenie, keďћe sú na súdoch prenasledovaní. (10) Eљte stále dnes kaћdý v Nemecku berie na seba riziko, ћe ak podá očité svedectvo v prospech Thiesa Christophersena (autora Osvienčimskej lћi), bude potrestaný za "hanobenie pamiatky zosnulých." (11) Bezprostredne po vojne Nemci, Medzinárodný Červený Kríћ a Vatikán (ktorý bol inak expertom na vљetko, čo sa v Poľsku odohralo), ako aj mnohí ďalљí, zmätene vyhlásili: ""Plynové komory" - nevieme o nich nič!" Áno, ale opýtal by som sa takto: "Môћe niekto vedieť niečo o tom, čo sa vôbec nestalo?" Neexistovala jediná "plynová komora" ani v jednom nemeckom koncentračnom tábore, to je pravda. Neexistencia "plynových komôr" by mala byť vítanou správou, skrytie tejto správy v budúcnosti by bolo nespravodlivosťou. Tak, ako neexistuje útok na náboћenstvo, ak niekto nazýva "Fatimu" podvodom, oznámenie, ћe "plynové komory" sú historickou lћou, nie je útokom na preћijúcich koncentračné tábory. Človek si len vykonáva povinnosť hovoriť pravdu.

Závery
Po 30 rokoch výskumu doљli revizionistickí autori k nasledujúcim záverom:

1. Hitlerove "plynové komory" nikdy neexistovali.
2. "Genocída" (alebo "pokus o genocídu") Ћidov sa nikdy neodohrala. Inými slovami: Hitler nikdy nevydal rozkaz alebo povolenie, aby bol niekto zabitý kvôli rase alebo náboћenstvu.
3. Údajné "plynové komory" a údajná "genocída" sú jednou a tou istou lћou.
4. Táto loћ, ktorá je z veľkej časti sionistického pôvodu, umoћnila enormný politický a finančný podvod, z ktorého najväčљí úћitok má љtát Izrael.
5. Hlavnými obeťami tohto podvodu je nemecký ľud (no nie nemeckí vládcovia) a celý palestínsky ľud.
6. Enormná moc oficiálnych informačných sluћieb mala efekt na zabezpečenie úspechu lћi a cenzúre slobody vyjadrovania tých, ktorí odsúdili túto loћ.
7. Účastníci v tejto lћi vedia, ћe ich dni sú spočítané. Skresľujú zámer a povahu revizionistického výskumu. "Vzkriesením nacizmu" alebo "falzifikáciou histórie" nazývajú to, čo je iba hlbokým a oprávnaným záujmom o historickú pravdu..

Dodatok
Dve publikácie a oficiálna intervencia autora:

1. List do Historama, Paríћ, november 1975, strana 10, ohľadom označenia "N. N.". Pôvodne tieto iniciály nikdy neznamenalio Nacht und Nebel (Noc a hmla), ale Nomen nescio (anonym). V praxi to znamenalo, ћe určitým väzňom nebolo umoћnené prijímať alebo posielať poљtu.
2. Časti listu do Historia, Paríћ, august 1977, strana 132: "Podvod genocídy".
3. 29. januára 1978 na Colloque National de Lyon sur Eglises et Chrétiens de France dans la Deuxieme Guerre Mondiale (Národné zhromaћdenie v Lyone o cirkvách a kresťanoch Francúzska počas 2. svetovej vojny), intervencia, týkajúca sa podvodu s "plynovými komorami". (viď Rivarol, Paríћ, 16. februára 1978, strana 5).

Poznámky
1. Ohľadom veľkého počtu útočných článkov, existuje љtúdia Hermanna Langbeina, ktorá sa objavila v Le Monde Juif (Ћidovský Svet), apríl/jún 1975 pod názvom "Coup d'oeil sur la littérature néo-nazie," ("Pohľad na neonacistickú literatúru"), str. 8-20. Hermann Langbein bol väzňom v Osvienčime. Svedčil v mnohých procesoch. V kruhoch bývalých väzňov koncentračných táborov zastáva dôleћitú pozíciu. Jedna z jeho najnovљích prác je nazvaná "Hommes et Femmes a Auschwitz (Muћi a ћeny Osvienčimu), Paríћ, Fayard, 1975, VIII-529 strán (preloћené z Menschen in Auschwitz, Viedeň 1974). Ani jedna z 30 strán, ani jedna z 268 sekcií tejto knihy nie je venovaná "plynovým komorám"! Človek viac menej stále nachádza vyjadrenia ako "selekcia do plynových komôr" etc. Existuje taktieћ љtúdia Georgesa Wellersa, ktorá sa objavila v Le Monde Juif, apríl/jún 1977 pod názvom "La 'Solution Finale', de la question juive et la mythomanie néo-nazie" ("Konečné rieљenie" a neonacistická mýtománia), str. 41-84. Existuje taktieћ љtúdia Ino Arndta a Wolfganga Schefflera v Viertelsjahreshefte für Zeitgeschichte, čo je publikácia Inљtútu pre súčasnú históriu v Mníchove. Riaditeľom Inљtitútu je Dr. Martin Broszat. Táto љtúdia bola publikovaná vo vydaní z apríla 1976. Názov: "Organisierter Massenmord an Juden in NS-Vernichtungslagern" (Organizované masové vraћdenie Ћidov v nacistických vyhladzovacích táboroch), str. 105-135.
2. The Hoax of the Twentieth Century, Newport Beach, CA: Institute for Historical Review, 1979.
3. Prison et Déportation (Väzenie a deportácia). Paríћ: Spes; 1947; s. 77.
4. Faksimile Broszatovho listu je reprodukované (spolu s anglickým prekladom) v The Journal of Historical Review, máj/jún 1993, s 12.
5. Slávny Simon Wiesenthal taktieћ pripustil, ћe "na nemeckom území neboli ћiadne vyhladzovacie tábory", v liste editorovi publikácie Books and Bookmen, str. 5, apríl 1975. Aj keď neskôr v liste z 12. mája 1986 profesorovi Johnovi Georgeovi z Central State University v Edmonde, Oklahoma, napísal, ћe "nikdy nemohol povedať niečo také", Wiesenthal potvrdil svoje skorљie vyhlásenie v liste editorovi, uverejnenom na strane 14 európskeho vydania Stars and Stripes z 24. januára 1993. Faksimile tohto listu je reprodukované v The Journal for Historical Review, máj/jún 1993, str. 10.
6. Viď názor, vyjadrený súdnym patológom, ako je podaný exterminacionistom Pierre Joffroyom v knihe o Kurtovi Gernsteinovi L'Espion de Dieu/La Passion de Kurt Gerstein (Boћí љpión / Váљeň Kurta Gernsteina), Paríћ, Grasset, 1969, str. 262.
7. Kommandant in Auschwitz/Autobiographische Aufzeichnungen (Veliteľ Osvienčimu / Autobiografické pamäti) Rudolf Höss, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt,1958,184 strán; úvod a komentár Dr. Martin Broszat. Ohľadom "plynovania", viď strany 126 a 166. Vstup pracovnej skupiny do "plynovej komory" sa mal odohrať "sofort" (bezprostredne), ako je uvedené na strane 166.
8. Tieto dva obsiahle, veľmi dôleћité dokumenty zrejme neboli pouћité v procesoch s Gerhardom Petersom, bývalým riaditeľom Degesch. Boli registrované ako dokumenty NI-9098 a NI-9912. Nezvratne redukujú na nulu Hössovo "očité svedectvo" ohľadom "plynových komôr".
9. Fotografie Neg. 6228 a nasledujúce.
10. Napríklad prípad Wilhelma Stäglicha. Viď Stäglich v Index Nominum Butzovej knihy (op. cit.).
11. Die Auschwitz-Lüge (Osvienčimská loћ), Kritik #23 (2341 Kälberhagen, Post Mohrkirch, West Germany), 1974. Tento booklet bol nasledovaný prácou Der Auschwitz-Betrug/Das Echo auf die Auschwitz-Lüge (Osvienčimský podvod / Echo Osvienčimskej lћi).