Paul Rassinier: Historický revizionista
BY HERBERT C. ROSEMAN

 


Tento článok je prevzatý z prílohy ku knihe Davida Hoggana The Myth of the Sixth Million. Napriek publikácii v 60. rokoch tento článok stále predstavuje stručný, no cenný pohľad na osobu Paula Rassiniera (pozn. prekladateľa)

(Nedávna) Smrť Paula Rassiniera, francúzskeho historika a geografa, zanechala medzeru, ktorú len zopár ľudí môћe zaplniť. Celoћivotný pacifista, Rassinierovo bádanie ho priviedlo tam, kde sa len nemnohí odváћili - k љtúdiu krutostí 2. svetovej vojny.
Rassinierovo hlavné zamestnanie bolo ako profesor histórie a zemepisu na College d'enseignement general v Belforte, besansonskej akadémii, 1933-1943. Počas 2. svetovej vojny sa Rassinier venoval pacifistickej práci, aћ do svojho zatknutia Gestapom 30. októbra 1943. Rassinier bol členom francúzskeho odboja od začiatku nemeckej okupácie, čo bolo dôvodom pre jeho zatknutie a následnú deportáciu do nemeckých koncentračných táborov Buchenwald a Dora, 1943-45, čo tak zničilo jeho zdravie, ћe sa na svoje učiteľské miesto uћ nevrátil. Po vojne bol Rassinier vyznamenaný medailou "Medaille de la Resistance" a "Reconnaissance Française". Zvolený do parlamentu, Rassinier bol v novembri 1946 porazený, predovљetkým vďaka machináciam komunistov.
Rassinier sa potom pustil do práce na svojom pozoruhodnom a málo známom diele, vykresľujúcom ћivot v nemeckých koncentračných táboroch a do systematickej a љtatistickej analýzy nemeckých vojnových krutostí. Rassinierov záznam - osobný i ideologický - dokazuje, ћe nik nemôћe byť menej naklonený emocionálne či intelektuálne k obrane Hitlera a národného socializmu. Rassinier neustále vytrvalo vzdoroval - vo Francúzsku a vљade vo svete, predovљetkým v Nemecku po roku 1933 - semenám anti-semitizmu. Vo vљetkých svojich dielach sa Rassinier nepokúљa Nemcov "očisťovať". Ako historický revizionista, v tradícii Harryho Elmera Barnesa, Charlesa A. Bearda, Hermana Hesseho, Frederica Bausmana, jeho cieľom je jednoducho "čestne udrћiavať záznamy".
Rassinierove najdôleћitejљie práce boli: Le Mensonge d'Ulysse (Odysseova loћ)), 1950, týkajúca sa jeho osobných skúseností z koncentračného tábora; Ulysse trahi par les Siens (Odysseus zradený svojimi spoločníkmi), 1960, o zveličovaniach francúzskych propagandistov a podvodníkov vo vzťahu k nemeckým koncentračným táborom. Posledné publikované práce Paula Rassiniera boli Le Véritable Proces Eichmann (1962) a Le Drame des Juifs European (1964)kde sa Rassinier pokúљa vyvrátiť mýtus o nemeckom diabolstve a dielo Le Vicaire, devastujúca kritika diela Rolfa Hochhutha "The Deputy".
Hlavný význam Rassinierovho diela je v zničení mýtu o nemeckej "nemorálnosti". Rassinier uznáva, ћe semená vojny sú sprievodným javom v naљom nespravodlivom ekonomickom systéme, čo v stručnosti a krátko vysvetľuje vo svojom úvode k nepublikovanej zbierke jeho prác.

Machinácie vlastných záujmov
Rassinier dôkladne odhaľuje machinácie finančných oligarchií, propagandistov, politikov, rasistických i sionistických, rôzne vlastné záujmy v rozsievaní semien nenávisti a vojny. V tomto svetle sa zničenie veľkej časti európskeho Ћidovstva stáva dvojnásobne tragickým, pretoћe hľadanie historickej pravdy a presnosti sa stáva nepreniknuteľným a úprimný výskumník sa stráca v hmle partizánskej propagandy. Systém, ktorý stavia Nemca proti Ћidovi, Ћida proti Nemcovi, černocha proti bielemu a bieleho proti černochovi, vyústi v také či onaké zverstvá, či uћ v "mieri" alebo počas vojny. Systém, ktorý umoћňuje kumulovanie moci v rukách centrálnych bankových systémov, systém, ktorý umiestňuje záujmy nad ľudský ћivot poskytne rámec pre Hiroљimy, Buchenwaldy a Dráћďany. "Ľudská neľudskosť voči človeku bude pokračovať".
Diela Paula Rassiniera nie sú pre precitlivených liberálov alebo dogmatických konzervatívcov. Tieto diela nie sú príjemným alebo ľahkým čítaním. Potenciálny čitateľ by si mal byť vedomý faktu, ћe Rassinier nebol profesionálnym historikom a 100 %-ná љtatistická presnosť nemôћe byť garantovaná.
Na druhej strane, dielo Paula Rassiniera, ak by bolo publikované v anglickej verzii, bude najdôleћitejљou knihou svojho druhu prinajmenљom v tejto dekáde, a knihou najkontroverznejљou.