Protokoly sionských mudrcov


( Plán ћidov na ovládnutie sveta. )
Slovenskej verejnosti na výstrahu podáva:
Jozef Bílik - Záhorský

 

II. vydanie
Nákladom vlastným. - Trnava 1939

 

 • Obsah :

 • Strana
  Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I. História vzniku Sionských Protokolov . . . . . . . . .
  Móric Joly a tajomstvo sionských mudrcov . . . . . . . .
  Achad Ha-Am . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Teodor Herzl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Snahy Ћidovstva o podvrátenie Protokolov . . . . . . . .
  II. Protokoly so zhromaћdenia sionských mudrcov . . . . .
  III. Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi . . . . .
  Dôkaz ћe ћidovská otázka jestvuje . . . . . . . . . .
  Vojny a revolúcie . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vraћdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vysvetlenie k vyobrazeniu na vnútornej strane obálky
  . .

 • -------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

  Úvodom

   

   

  Proti Protokolom sionských mudrcov vedú Ћidia celého sveta proces a ћiadajú, aby tieto vљade boli zakázané. Na obhajobu a na dokazovanie pravosti Protokolov utvoril sa medzinárodný árijský komitét, ktorý na bernskom pojednávaní odhalí senzačné tajomstvo svetového sprisahania ћidovskej rasy proti árijským národom! Protokoly sú jedinečnou knihou na svete, ktorá po tridsať rokov stále bola a je po celom svete na nátlak Ћidov konfiљkovaná. Kto nepozná Protokoly, podobá sa v pravom slova zmysle slepcovi vo vљetkých otázkach, národných, medzinárodných, politických, národohospodárskych, finančno-hospodárskych, a kultúrnych. Keď vám je nie ľahostajný osud váљho ћivota, majetku a existencie, pozorne prečítajte túto knihu, pojednávajúcu o medzinárodnej ћidovskej vláde. Touto knihou slovenskej verejnosti po prvý raz podávam v preklade vydané tajné dielo, ktorého pôvodný názov je : >> Protokoly sionských mudrcov <<. To, ћe aký veľký význam má toto dielo pre celý svet, moћno posúdiť zo slov Američana H e n r y F o r d a, ktoré napísal vo svojej knihe >> Medzinárodný Ћid << : " . . . mnohí americký senátori, ktorí ho čítali, boli prekvapení, keď videli, ћe Ћidia pred mnohými rokmi vypracovali plán, ktorý sa uћ začal uskutočňovať a ћe boľљevizmus uћ pred rokmi ustálili a pripravili Ћidia, ktorí zamýљľali zničiť svet ".

   

  K prekladu protokolov pouћil som české vydanie Fr. Komrsku z roku 1927.

  Presvedčený som, ћe i táto moja druhá kniha o ћidovskej otázke nájde patričné porozumenie v naљom národe, a verím, ћe kaћdý, kto ju prečíta, postará sa o jej rýchle rozљírenie, aby kaћdý Slovák vedel, čo nám Ћidia pripravujú. Viem, ћe kaћdý, kto túto knihu preљtuduje a pochopí jej obsah v plnej miere, vљemoћne sa pričiní o to, aby táto medzinárodná kučeravá pliaga nemala viacej miesta a to nie len medzi nami, ale ani medzi ostatnými árijskými národmi. Keď to pochopíte, poďte so mnou do boja proti tejto drzej pliage, ktorá pripravuje skazu a najväčљie otroctvo celému árijskému svetu.

  Trnava v januári 1939.
  J o z e f B í l i k - Z á h o r s k ý .


  I.

  História vzniku

  Sionských Protokolov.

   

  Protokoly zo zhromaћdenia sionských mudrcov obsahujú do podrobnosti vypracovaný plán na zbúranie jestvujúcich љtátnych sústav, aby na ich troskách mohla byť vybudovaná ћidovská svetovláda. Prvý raz ich vydal spisovateľ G. B u t m i pod názvom : >> N e p r i a t e l i a ľ u d s k é h o p o k o l e n i a << v Petrohrade v roku 1901. Ale jeho dielo sa medzi ľud vôbec nedostalo, lebo ruskí Ћidia kúpili celý náklad tejto knihy. Takto Ћidia, chcejúc znemoћniť informovanie ruského národa, po prvý raz upútali na seba pozornosť jednotlivcov kresťanskej verejnosti, ktorých týmto len utvrdili v presvedčení, ћe dielo hovorí pravdu.

  čљí úspech malo druhé vydanie >> P r o t o k o l o v <<, ktoré po prvý raz vydal ruský profesor S e r g e j N i l u s v roku 1905.

  Profesor Nilus uћ v roku 1901 napísal a vydal knihu pod názvom : >V e ľ k é v m a l o m. B l í z k o j e p r i c h o d i a c i A n t i k r i s t a r í љ a d i a b l a n a z e m i <. V tejto knihe profesor Nilus píљe o straљnom nebezpečenstve, ktoré hrozí Rusku a cirkvi od nepriateľov kresťanstva - Ћidov a slobodomurárov. Práve vtedy sa mu dostal do rúk francúzsky rukopis s nadpisom : >>Protokoly sionských mudrcov <<. Obsah tohto rukopisu plne potvrdil jeho náhľad na vtedajљie politické pomery. Rusi, ktorí teraz čítali Nilusovu knihu, alebo ktorí poznajú jej obsah, musia uznať, ћe tento učenec bol ich národným prorokom, ktorý jasne predvídal osud Ruska.

  Dneљné boľљevické Rusko je dnes skutočne " ríљou diabla " a ľudia, ktorí sa odtiaľ vyslobodili, Rusko inak nemenujú, len " peklom na zemi " .

  Keď Rusko uћ roku 1901 malo ľudí, ktorí jasne predpovedali jeho skazu a budúcnosť, je isté, ћe len duљevná slepota a mravná spustlosť ruskej inteligencie a љľachty zavinili skazu Ruska. Teraz nebudem rozoberať tieto podrobnosti, no v budúcej mojej práci podrobne rozoberiem tieto veci, aby kaћdý náљ prísluљník vedel a poznal, čo predchádzalo pádu Ruska a akým spôsobom sa zmocnili medzinárodní, kučeraví zločinci ruského národa. Preto, milí Čitateľ, venuj tejto knihe celú pozornosť, lebo je v nej naznačený osud, ktorý sa pripravuje nie len nám Slovákom, ale celému svetu. Keď si tejto otázky nevљimneme, ako to bolo v Rusku, i nás stihne hrôza, akú preћil a stále eљte preћíva národ ruský.

  Keď sa profesor Nilus o " Protokoloch " dozvedel, svoju knihu mal uћ hotovú a tak nemohol v nej " Protokoly " uviesť. Tieto aћ v druhom vydaní jeho knihy v roku 1905 boli uverejnené. I v ďalљích vydaniach svojej knihy z roku 1911, 1912 a 1917 " Protokoly " uviedol. Titul týchto vydaní bol zmenený. Znel : >> Veľké v malom a Antikrist ako blízka nastávajúca politická moћnosť <<.

  O vzniku " Protokolov ", ich autorovi a spôsobe, akým Nilus k francúzskemu rukopisu priљiel, mienky sa rozchádzajú. Najistejљie sú, pravda, záznamy samého profesora Nilusa a potom záznamy od G o t t f r i e d a z B e e k u , ktorý v roku 1919 vydal prvý Nilusovu knihu v nemeckom preklade.

  Beek píљe :

  " od 29. do 31. augusta 1897 zasadal prvý Sionský kongres v Bazileji pod predsedníctvom Dr. T e o d o r a H e r z l a , zakladateľa moderného sionizmu, ktorý má za cieľ vybudovanie vlasti pre Ћidov v Palestíne. " zasľúbená zem získaná mala byť najmä pre ruských Ћidov, ktorí boli v tej dobe z Ruska veľmi vytláčaní. Preto je pochopiteľné, ћe ruská vláda tomuto kongresu venovala mimoriadnu pozornosť. Vtedajљiemu vedúcemu komisárovi ruskej zahraničnej polície v Paríћi generálovi R a љ k o v s k é m u nariadila, aby sledoval priebeh kongresu a aby hneď podal správu. Raљkovský poslal do Bazileje veľmi skúseného tajného policajta, ktorý svoju úlohu vykonal s plným úspechom. Podarilo sa mu zistiť, ћe po skončení kongresu zvláљtny posol ponesie tajný dokument slobodomurárskej lóћe " Zur Aufgehenden Morgenrote " vo Frankfurte n/M. (V tomto meste bolo sídlo Rothschildovcov.) Táto lóћa uћ oddávna bola spojkou medzi nemeckými lóћami a veľlóћou paríћskou " Veľký Orient Francúzky ". Ruský detektív podplatil tohoto posla, ktorý obsah jemu zverených listov nepoznal. Posol podľa dohovorenia preruљil cestu v istej stanici, kde ho uћ čakalo niekoľko pisárov. Títo cez noc opísali tajný dokument, ktorý bol Francúzky písaný a pozostával z väčљieho počtu listov. Pisári si museli s opísaním veľmi pohnúť a tak opis nemohol byť presne a v celku zhotovený!

  Opis sa dostal do rúk ruského ministerstva v Petrohrade. Čo sa s ním stalo ďalej, je neznáme. Isté je len to, ћe B u t m i zadováћil si jeden opis dokumentu a ћe ruský marљal Alexej Nikolajevič Suchotín jeden opis odovzdal svojmu priateľovi profesorovi Nilusovi na posúdenie.

  Profesor Nilus o tomto vo svojej knihe (vydanie z roku 1901) píљe takto :

  " V roku 1901 dostal som istý rukopis. Toto pomerne malé dielo určené bolo k tomu, aby hlboké zmeny vyvolalo v mojich názoroch, zmeny, ktoré môћu byť len boћskou mocou v ľudskom srdci prevedené. Moћno to porovnať so zázrakom - ako keď sa slepcovi vráti zrak. Tento rukopis mal názov : >> Protokoly sionských mudrcov <<. Dostal som ho od nebohého marљala vodcu čarnogovskej љľachty, Alexeja Nikolajeviča Suchotina, ktorý bol viceguvernérom v Stavropole.

   

  Sám Boh vie, koľko zbytočnej námahy ma to stálo od roku 1901 do roku 1905, aby som ich dostal do verejnosti a aby bola patričná vrchnosť upozornená na príčiny búrky, ktorá sa uћ dávno vznáљa nad bezstarostným a teraz uћ aj rozum strácajúcim Ruskom. No, vydanie týchto rukopisov, ktoré sú naplnené touto hrôzou, mohlo sa uskutočniť aћ v roku 1905. Sú ony sťa varovný hlas pre vљetkých, ktorí eљte majú zdravé uљi, aby počuli a zdravé oči, aby videli . . .

   

  Protokoly so zhromaћdenia sionských mudrcov pri povrchnom čítaní mohli by sa zdať len jednoduchou vљednosťou. No, kto sa hlbљie ponorí do nich, vidí, ћe je v nich prejavená namyslená, zakorenená, nezmieriteľná, stará a pri tom dlho potlačovaná nenávisť, a čo je najhlavnejљie, medzi riadkami vrie náboћenská nenávisť, kypiaca z preplnenej nádoby zloby a nenávisti tých, ktorí cítia, ћe sú uћ blízko svojho víťazstva.

   

  Inak nemoћno nespozorovať, ћe pomenovanie týchto rukopisov nezodpovedá celkom obsahu, lebo to nie sú protokoly; to je prednáљka istého veľmi významného muћa, zadelená do odstavcov, ktoré celkove logicky nesúvisia, ale dojem ostáva ten, ћe to je len zlomok z niečoho veľmi významného, z ktorého sa začiatok a mnohé podrobnosti alebo stratili, alebo vôbec nenaљli . . . " Pre mysliaceho kresťanského pozorovateľa je dosť dôkazov pre pravdivosť Sionských Protokolov i v obklopujúcom ho prostredí a vo vlasteneckých i svetových udalostiach. Posledná svetová baљta, posledné útočisko na zemi pred blíћiacim sa dravým orkánom - je svätá Rusia, dom Matky Boћej. Vљetko úsilie tajných i verejných, známych i neznámych sluhov Antikrista teraz namierená je proti Rusku. Čím je pribliћujúca sa historická chvíľa straљnejљia, čím sú straљnejљie udalosti, pribliћujúce sa ako v hustej hmle skryté búrky, tým rozhodnejљie a húћevnatejљie musia biť nebojácne a љľachetné srdcia, tým húћevnatejљie a nebojácne sa musia zomknúť pod posvätnou zástavou cirkvi a cárskym trónom. "

   

  Tieto Nilusove jasnovidecké slová ostali, bohuћiaľ, bez povљimnutia. Svetová vojna otriasla celým svetom a zničila Rusko, smernice Sionských Protokolov v Rusku boli po prvý raz uskutočnené Ћidmi a ich prisluhovačmi.

   

  Vo vydaní z roku 1917 Nilus píљe toto :

  " Moja kniha dosiahla uћ љtvrtého vydania a konečne aћ teraz sa dozvedám, a to z najvierohodnejљieho prameňa - ћidovského, ћe tieto " Protokoly " nie sú nič iného, ako strategický plán na ovládnutie sveta a na jeho uvrhnutie pod jarmo Ћidovstva. Plán, ktorý bol cez mnohé stáročia ћidovskými vodcami vypracovávaný a konečne Teodorom Herzlom, " Knieћaťom v exile " (exil == vyhnanstvo), " Rade najstarљích " predloћený na prvom Sionskom kongrese, ktorý on sám zvolal do Bazileji a v auguste roku 1897. "

  Tu vidieť, ћe v roku 1917 Ћidia počínali si v Rusku sebavedome, lebo vedeli, ћe Rusko je uћ v ich moci a ћe im uћ ani Nilusovo odhalenie nemôћe uљkodiť, lebo mali moћnosť postarať sa o to, aby sa jeho dielo medzi ľud vôbec nedostalo. A tak sa aj stalo : Nilusova kniha bola na poљtách habaná a ničená. Neskorљie kaћdý, u koho sa " Protokoly " naљli, bol kruto prenasledovaný a trestaný. Dnes Ћidia márne popierajú " Protokoly ". Kto ich pozorne preљtuduje, vidí, ћe v nich obsaћené smernice celkom boli uskutočnené v Rusku a vidí aj to, ako si krok za krokom kliesnia cestu v celom svete.

  V roku 1918 vyљiel v Novočerkavsku opis " Protokolov " pod názvom : " Sionské Protokoly - plán na vydobytie sveta Ћidmi-slobodomurármi ". Ani tieto knihy nemoћno dostať, lebo ћido-boľљevická vláda v SSSR vљetky knihy o Protokoloch dala zničiť eљte za vlády Ћida Kerenského-Kirbisa.

  Po svetovej vojne jeden exemplár Nilusovho vydania z roku 1911 dostal sa do rúk berlínskemu " Zväzu proti nadnáљaniu Ћidov " a slúћil Gottfriedovi z Beeku za podklad k jeho nemeckému prekladu, ktorý vyљiel v roku 1919 pod titulom: " Tajomstvá Sionských Protokolov ". Po tomto " Protokoly " začali sa nezadrћateľne rozљirovať. Eљte v roku 1919 vyљiel anglický a poľský preklad, v roku 1920 americké a francúzske vydania a v ďalљom druhé nemecké vydanie od T e o d o r a F r i t s h a pod titulom : " Sionské Protokoly ". V roku 1920 vyљlo v istom ruskom nakladateľstve v Berlíne Nilusovo vydanie z roku 1911 v ruskej reči.

  U nás " Protokoly " vydal v roku 1927 Frantiљek Komrska v Prahe pod titulom " Protokoly " so zhromaћdenia sionských mudrcov ". Neskorљie boli u nás ћido-boľљevickým reћimom zakázané a ja sám som bol pre ich rozљirovanie niekoľko ráz trestaný a mnoho exemplárov mi úrady zhabali. Pánu Beneљovi a jeho tovariљom ich rozљirovanie bolo nepríjemné, lebo dobre vedeli, ћe kto preљtuduje " Protokoly ", ľahko pochopí ich politiku, ktorá bola na sto percent vedená podľa plánu naznačeného v Protokoloch. Komrska sám dva razy musel z ČSR zmiznúť pred ћidovskými a slobodomurárskymi zločincami. Ja teraz, keď je uћ nádej, ћe cenzúra ich prepustí, prekladám ich do slovenčiny, aby náљ ľud vedel vniknúť do tajov svetovej politiky a aby vedel, ћe vљetko, čo doteraz musel preћiť, slúћilo len záujmom ћidovských svetovládnych plánov. Aj preto, aby náљ ľud neostal ľahostajný tak k domácim ako i k svetovým udalostiam politickým. Nebezpečie je stále veľké. Na svetovej aréne sa eљte nič nezmenilo. Júda má stále eљte veľkú moc a to nie len v cudzom svete, ale aj u nás. Dokiaľ nebudeme prevychovaní natoľko, aby na nás " zlaté teľa " nemohlo viacej pôsobiť, nevyslobodíme sa z ich moci. Potrebné je, aby sme vљetci boli upovedomení a informovaní, aby sme vedeli pracovať na záchrane seba, celého národa, љtátu i celého árijského sveta proti medzinárodnej ћido-boľљevickej hávedi.

  Musíme si uvedomiť, ћe Ћidovstvo je najväčљím nepriateľom, ktorý nám pripravuje najstraљnejљiu skazu a otroctvo. Preto nech je táto kniha varovným hlasom, aby sme sa zachránili a pracovali aj na záchrane a ochrane iných. Ruský národ neposlúchol tento varovný hlas a ruská inteligencie priamo vysmiala Nilusa, ћe nemoћné je, aby hŕstka Ћidov opanovala celé Rusko. Dnes o tom uћ nikto nemôћe nepochybovať. Nenamýљľajme si ani my, ћe nám uћ nehrozí nebezpečie. Je tu dnes síce silné Nemecko, ale keď ono ostane samotné, víťazstvo jeho boja bude neisté, lebo Júda regrutuje proti nemu celý svet. Ak dôjde k novej svetovej vojne, ktorú svetové Ћidovstvo húћevnate pripravuje po celom svete, aby po nej nastala svetová boľљevická revolúcia, tak aj my budeme zmetení s povrchu zeme. Preto musíme sa pričiniť, aby Júda aj u nás bol čím skôr c e l k o m zneљkodnený a likvidovaný.

   

  Dnes " Protokoly " moћno dostať vo vљetkých svetových rečiach.

   

  Svetové Ћidovstvo do konca svetovej vojny usilovalo sa rozљirovanie " Protokolov " znemoћniť a po vydaní Beekovho prekladu začalo otvorený boj, v ktorom chcelo podvrátiť pravdivosť " Protokolov ". Často skúsili dokázať, ћe " Protokoly " sú výplodom antisemitov, ale tieto ich tvrdenia boli vyvrátené. Keď boj prehrali, prichádzali s novými výmyslami, najmä s tým, ћe " Protokoly " sú falzifikáty preto, lebo sú vraj opísané z francúzskej knihy Mórica Jolyho z roku 1864.
   

   

  Móric Joly

  a tajomstvo sionských mudrcov.

   

  Móric Joly je pôvodom Maron. Je to љpanielsky Ћid katolíckeho vierovyznania a francúzskej љtátnej prísluљnosti. Uћ jeho meno neљpanielskeho pôvodu dokazuje jeho neárijsko-francúzsky pôvod. Tak i krstné meno jeho otca " Lambert " je vo Francúzku len u ћidov obvyklé a vyskytujúce sa meno. Joly vo svojej biografii veľmi nápadne poukazuje na svoje " katolíctvo", čo je obvyklým podvodom vљetkých pokrstených Ћidov, aby takto kresťania ľahљie prijali ich diela za svoje.

  Joly bol pravotárom v Paríћi, kde schádzal sa s vtedajљími ћidovskými velikáљmi K a r o l o m M a r x o m - Mardochejom a I z á k o m A d o l f o m C r e m i u x - o m. Joly napísal roku 1864 dielo " Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ", za ktoré dostal 15 mesiacov ћalára.

  Vo svojej autobiografii Joly sám píљe, ћe ho vychovala katolícka matka, ale ћe sa od katolicizmu odvrátil a ћe bol socialistom, revolucionárom a jakobínom. (Jakobíni bola tajná politická organizácia. Jej vedúci boli slobodomurári, ktorí priviedli prvú francúzsku revolúciu v roku 1790.) Keď Joly opustil ћalár, začal vydávať časopis " Le Palais ", v ktorom sám píљe, ћe na zaloћení tohto podniku vo veľkej miere zúčastnil sa Cremieux, vtedajљí prezident " Alliance Izraeilte Universalle ",t.j. Vљesvetového zväzu ћidovského.

   

  Keď Paríћ v roku 1870 bol pred obliehaním nemeckej armády, a keď sa utvorila vláda národnej obrany pod T r o c h u o m v Paríћi, Joly bol jedným z vedúcich revolucionárov, ktorí sa snaћili vládu zvrhnúť. Vo februári roku 1871 doљlo v Paríћi ku krvavému povstaniu " Communy ". I tu bol Joly spoluvinníkom na hrôzovláde, ktorá sa vyznamenala vydieračstvom, plienením katolíckych kostolov a vraћdením kresťanov. Hľa, muћ, ktorý sa odvoláva na svoje katolíctvo, počínal si celkom tak, ako neskorљie ћidovský vodcovia za boľљevickej vlády v Mníchove a Budapeљti. joly skončil v roku 1878 samovraћdou. Reč nad jeho hrobom povedal slobodomurár ћidovského pôvodu, G a m b e t t a . Joly bol slobodomurárom, zdruћeným v " Loge de Paris ".

   

  Je isté, ћe Jolyho kniha je nie len satirou na Napoleona III., ako to Ћidovstvo tvrdí, ale ћe mal s ňou i druhý cieľ. Táto kniha obsahuje smernice, akou politikou majú postupovať ћidovský slobodomurári, aby dosiahli svetovlády.

  Uvediem citát z predslovu tejto knihy :

   

  " Táto kniha obsahuje myљlienky, ktoré by mohli byť pre vљetky vlády smerodajné, ale ona sleduje i presne vyznačený cieľ. Zosobňuje politický systém, ktorý sa vo svojom praktickom význame nezmenil ani teraz, hoci uћ dávno minul deň jeho utvorenia. Nejde tu o љtvavé dielo, alebo o pamflet. Um moderných národov je hodne civilizovaný, ten pochopí bezohľadné pravdy o prítomnej politike. V tejto knihe vљetko sa stavia ako fikcia a zbytočné by bolo predčasne vydať kľúč k nej. Ak táto kniha má mať nejaký význam, ak má v sebe skrývať poučenie, čitateľ to sám musí porozumieť, bez toho, ћe by mu bolo k tomu treba dať vysvetlenia. Nikto sa nebude pýtať, čia ruka písala tieto riadky. Dielo, ako toto je neosobné. Obsahuje v sebe volanie svedomia, celý svet ho pochopil, bude uskutočnené a autor ustúpi do pozadia, lebo on je len tvorcom jednej myљlienky, ktorá je majetkom vљeobecného poznania. Je len viacmenej neviditeľným spolupracovníkom na spolupráci s dobrom ".

   

  Z tohoto, ako aj z obsahu celej knihy je jasné, ћe Joly mal na mysli ћidovskú svetovládu, čo do ћidovskej veci nezasvätený čitateľ z knihy nemohol vyrozumieť. No, Ћidia čítali ju po celom svete, lebo oni mali ten potrebný kľúč a tak vedeli si vљetky veci vysvetliť sami. Ani paríћsky trestný súd nepochopil pravý zmysel knihy. - Keďћe sa dotýkala aj francúzskeho cisára Napoleona III. a jeho vlády, odsúdil Jolyho na 15 mesiacov ћalára.

  Je jasné, ћe ináč súdil autor Protokolov, ktorí vedel, ћe Joly nepísal len satiru na Napoleona, ale ћe postavil základy, ktoré malo ћidovské slobodomurárstvo sledovať, aby utvorilo ћidovskú svetovládu.


  Achad Ha - Am.

   

  Pri Protokoloch nie je najdôleћitejљie to, ћe kto je ich autorom. Hlavné je to, ћe tu ide o vyjadrenie svetonáhľadu jedného národa. Veľmi správne píљe Móric Joly ohľadom tohto vo svojom predslove k " Dialógom " : " Nikto sa nebude pýtať, čia ruka písala tieto riadky. Dielo, ako toto, je neosobné. Obsahuje v sebe volanie svedomia, celý svet ho pochopil, bude uskutočnené a autor ustúpi do pozadia, lebo on je len tvorcom jednej myљlienky, ktorá je majetkom vљeobecného poznania. Je len viacmenej neviditeľným spolupracovníkom na spolupráci s dobrom ".

   

  Pod týmto zorným uhlom je ľahostajné, či autorom protokolov je Achad Ha - Am, alebo Herzl alebo nejaký iný Ћid. Protokoly sú duchovným výplodom Ћidovstva. Sú stavané na dogme " vyvolenosti " Izraela a na nenávistnom učení Talmudu. Protokoly boli uћ dávno pred rokom 1897 v rozličných textoch ako tajné spisy v obehu a napokon s pouћitím Jolyho " Dialógov" naљli svoju poslednú redakciu v dokumente, ktorý bol bazilejskému ћidovsko-slobodnomurárskemu kongresu predloћený. Podľa dosiaľ najrozљírenejљej mienky autorom Protokolov je Achad Ha-Am, s občianskym menom Ascher Ginsberg. Achad Ha - Am ћil v Odese, kde mal politický " seminár ", v ktorom vychovával revolucionárov, ktorí potom priviedli prakticky ruskú revolúciu. Dôkazom toho je práve tá okolnosť, ћe v Odese uћ v roku 1905 začala ruská revolúcia. Vyvolalo ju tam zhromaћdenie 50 tisíc Ћidov, ktorí napadli pravoslávnu procesiu. Prebodli cárov obraz a strieľali do ľudu, aby vyvolali revolúciu. Toto boli prvé začiatky ruskej revolúcie, ktorá zničila Rusko.

   

  Z Odesy Achad Ha - Am preљiel do Londýna a odtiaľ do Jeruzalema, kde v roku 1927 zomrel.

   

  Podľa vydavateľov Protokolov Achad Ha - Am Protokoly napísal v hebrejčine, z ktorej boli potom pre bazilejský kongres preloћené do francúzљtiny. Preto aj mnohí vydavatelia hovoria o hebrejskom i francúzskom texte. Vo francúzљtine preto, lebo Nilusovi dostal sa do rúk francúzsky opis v Bazileji zachyteného dokumentu, ktorý bol pre neho originálom.


   

  Teodor Herzl

   

  Druhý smer je mienky, ћe autorom protokolov je Teodor Herzl. Proti tomuto stojí skutočnosť, ћe na Protokoly treba sa dívať ako na program symbolného sionizmu, kým Herzl stál na pôde reálneho sionizmu. podstatný rozdiel medzi Achad Ha - Amom a Herzlom pozostáva len v tom, ћe Achad Ha - Am hlásal zásadu : Najprv uskutočniť veľký program symbolného sionizmu - ћidovský svetový љtát, kým Herzl hlásal : Najprv uskutočniť malý program - zriadenie palestínskeho љtátu a potom svetovládu!

  Dejiny dali Herzlovi za pravdu. Palestína bola, keď aj nie v dokonalej forme, Ћidom priznaná, ale pritom po svetovláde túћiaci symbolný sionizmus pomocou svetovej vojny získal najväčљie úspechy.

  Z Herzlových diel vychádza duchovný vzťah medzi obsahom " Dialógov " a Protokolov. Z toho je zjavné, ћe názory tohoto ћidovského vodcu myљlienkam Protokolov plne zodpovedajú a konečný úsudok z toho je, ћe Protokoly sú jednako len výplodom ћidovského ducha.

  Benjamin Seff Teodor Herzl narodil sa v Budapeљti roku 1860 a zomrel v roku 1904 v Edlachu na Semmeringu. Bol Feuilletonovým dopisovateľom " Neue Freie Presse " a to od roku 1891 do roku 1896 v Paríћi.

   

  Herzl dokonale, aћ majstrovsky ovládal francúzљtinu rečou i písmom, takћe v tomto ohľade splňuje vљetky predpoklady vypracovať vo francúzskej reči smernice, uvedené v Protokoloch. Jemu, ako vysokému slobodomurárovi, boli iste vљetky spisy Jolyho známe.

   

  V jeho prvom zväzku " Die Tagebucher " strana 55 - 61 Herzl zaoberá sa burzou. V novom ћidovskom љtáte љtát má vlastniť burzový monopol : " Burzový љtátny monopol zdá sa byť geniálnym rieљením. Tak bezstarostne môћem urobiť hlavné mesto najvzneљenejљím miestom svetového peňaћného trhu . . .Keď budeme tam (t.j. v Palestíne), vzbúria sa tanečníci, zhromaћdení okolo zlatého teľaťa, ћe im bránim prístup k burze. Ja ich nechám na ulici rozohnať a v parlamente poviem : To bolo dobré, kým sme boli v zajatí . . . Prv burzová hra mohla byť ospravodlivená ".

   

  Ten istý zmysel nájdeme práve aj v Protokole čís. 21., odstavec 6. a 7., ktorý znie takto : " Akonáhle vstúpime na trón sveta, zruљíme vљetky podobné finančné obraty, ako nezodpovedajúce naљim záujmom. Jednako budú zruљené vљetky fondové burzy, pretoћe nedopustíme kolísanie prestíћe naљej vlády kolísaním cien naљich hodnôt, ktoré budú ohlásené zákonom v ich plnej cene bez moћnosti zvýљenia alebo zníћenia. Zvýљenie dáva dôvod k zníћeniu a tým sme začali u cenností Gójov.

   

  Burzy nahradíme ohromnými љtátnymi úverovými ústavmi, úloha ktorých bude záleћať v oceňovaní priemyslových hodnôt v zhode s vládnym uváћením. Tieto ústavy budú vedieť vyhodiť na trh na päťsto miliónov priemyslových hodnôt v jeden deň, alebo zas toľko zpäť kúpiť. Týmto manévrom budú vљetky priemyslové podniky závislé na nás. Moћno si predstaviť, akú moc my týmto dosiahneme . . . "

  A Joly hovorí : " Ja zriadim mocné kreditové ústavy, aby naoko poћičiavali priemyslu peniaze, ale ich skutočná úloha bola

  by - udrћať kurz renty. "

   

  Vývoj týchto myљlienok je veľmi zaujímavý : Joly chce mocné kreditové ústavy pod љtátnym vplyvom, autor Protokolov ich uћ menuje " љtátnymi kreditovými ústavmi ", ktoré majú prísť na miesto burzy, a Herzl hovorí o љtátnom burzovom monopole.

  Ďalej Herzl vysvetľuje presne tak, ako autor Protokolov, ћe doterajљí finančno-hospodársky systém bol dobrý len v čase, keď boli Ћidia rozstrasení, ale v ћidovskom љtáte musí byť ako љkodlivý odstránený.

   

  Herzl je eљte jasnejљí na strane 181 : " Teraz by bola eљte neslýchaná drzosť, keby nám chceli zavrieť burzy. Kam by sa potom obrátili neљťastný burzoví Ћidia? " Toto jasne ukazuje, ћe Herzl a autor Protokolov sú na jednej duchovnej ploљine.

   

  Uskutočňovanie Protokolov v Rusku vidíme aj v tom, ћe ћidovskí vladári tam zruљili vљetky burzy, lebo v ich љtáte tieto uћ nepotrebujú, keďћe vљetko je beztak majetkom Ћidov. Z tohto je jasné, ћe dneљné finančno-hospodárske poriadky sú výplodom kučeravých talmudistov a ћe im slúћia na vykrádanie a otročenie vљetkých љtátov a národov.

  V tomto smere podnikol som akciu na ochranu љtátneho a národného majetku tým, ћe som uћ v roku 1936 podal " Verejné návrhy na odstránenie politickej a hospodárskej krízy ". Tieto návrhy boli adresované a poslané prezidentovi, vláde a národnému zhromaћdeniu. Návrhy po druhý raz predloћil som 13.novembra 1938 slovenskej vláde, ale, Bohu ћiaľ, dosiaľ sa v tomto smere nič nepodniklo.

  V týchto návrhoch, ktoré majú 10 hlavných bodov, prvým a najdôleћitejљím bodom je, aby sa hneď zriadil " peňaћný a poisťovací monopol ", ktorým by sa celé naљe finančníctvo vytrhli z rúk medzinárodných ћidovských burziánov, ktorí okrádajú národy o výsledky ich mozoľnatej práce. Dokiaľ toto nebude uskutočnené, dotiaľ vћdy budeme len otrokmi naљich a zahraničných ћidovských veľmoћov a vћdy budeme závislí na tomto medzinárodnom kapitále, ktorý si vynucuje veľké ústupky a sluћby a postupne zabezpečuje víťazstvo Ћidovstva nad celým svetom. Preto zvláљtnu pozornosť venujeme najmä protokolom 20. a 21., v ktorých sú rozoberané finančné otázky.

  Spomenuté návrhy vydám znovu a predloћím ich celej slovenskej verejnosti, aby ich kaћdý vedel náљ prísluљník poznal a aby kaћdý vedel, na čo má právo a čo mu podľa práva a spravodlivosti patrí. Nestačí len starať sa o prácu, ale treba sa starať aj o výsledky naљej práce. Musíme vedieť aj to, ћe kto vlastne berie plody naљej práce, keď nám, árijcom, padajú len odrobinky z vytvorených hodnôt, kým na druhej strane vidíme, ћe tí, ktorí nevytvárajú nijaké hodnoty - ћijú v blahobyte, prepychu a hromadia stámiliónové majetky a kapitály.


  Snahy Ћidovstva o podvrátenie Protokolov.

   

  Protokoly boli uћ v roku 1906 známe na smerodajných miestach, ale ostali bez povљimnutia. No, táto skutočnosť aj tak veľmi nepríjemne pôsobila na Ћidov preto, lebo dneљná svetová situácia s obsahom plánov, ako sú v Protokoloch naznačené, skoro plne súhlasí. Keby Protokoly boli aj falzifikátom, ako sa to Ћidovstvo usiluje dokázať, jednako muselo by to byť predsa proroctvo človeka, ktorý bol hlboko zasvätený do svetovej ћidovskej politiky. Správa, ћe jeden exemplár Nilusovho prekladu je v britskej Národnej kniћnici s dátumom uloћenia 10. augusta 1906 pod čís. 3926. d. 17., udrela ako bomba a vyvolala veľký rozruch a nervozitu vo svetovom Ћidovstve, ktoré hneď zahájilo paľbu, aby túto skutočnosť vyvrátilo. Keď sa to Ћidom nijakým spôsobom nepodarilo, zanechali tento útok a zaujali nové útočné pozície.

   

  Vљetky perá svetového Ћidovstva dali sa do práce. Vo Francúzsku bol to predovљetkým S a l a- m o n R e i n a c h a v Anglicku Lu c i e n W o l f . Tento Ћid vo svojich dielach chcel dokázať, ћe Protokoly sú falzifikát, ktorý má za cieľ vyvolať v Rusku " pogromy " na Ћidov a spojenie Ruska s Nemeckom na prepadnutie Anglicka. tento spôsob ћidovskej obhajoby je dobre známy. Oni vћdy chcú do veci, ktorá sa len ich týka, zatiahnuť niektorý národ, aby sa tento potom nepriamo bil za ich vec. Preto aj tu Anglicko zaťahovali do veci, hoci sa táto Anglicka vôbec netýkala.

  Je jasné, ћe svetové Ћidovstvo tento vynález svojho súkmeňovca Wolfa horúčkovite rozљirovalo po celom svete, aby takto Protokoly znehodnotilo. V inej svojej knihe ten istý Ћid dokazuje, ћe autor Protokolov opiera sa o H e r m a n a

  G o e t s c h e h o , ktorý v rokoch љesťdesiatich pod menom R o t c l i f f e vymyslel dokumenty, v ktorých obviňoval Ћidovstvo fantastickými plánmi. Tieto vraj boli v r. 1905 po ruskej revolúcii od tajnej politickej polície "Ochrana" zautorizované a sfalљované. Jasot Ћidovstva ozval sa najmä vtedy, keď svetová ћidovská tlač označila svedkov, ktorí by vedeli tento falzifikát a mená falљovateľov dokázať. Títo " svedkovia " boli : Kňaћná K a t a r í n a R a d z i v i l l o v á a pani

  H e n r i e t t a H u r b l ú t o v á . V roku 1921 v časopise " American Hebrev " čís. 15. a 16. uverejnené boli dva rozhovory s pani Hurblútovou a s kňaћnou Radzivillovou ohľadom Protokolov . . . Podarilo sa vraj љťastnou náhodou zistiť, ћe kňaћná bola jedna z tých osobností, ktorá rukopis Protokolov videla prv ako bol v Rusku a v celom svete rozљírený. Kňaћná tvrdí, ћe tento rukopis videla v Paríћi pri jeho otvorení cárskymi tajnými agentmi. Ona vie, kto bol duchovným otcom tohoto falzifikátu a ћe pozná aj tajný úmysel, v záujme ktorého bol falzifikát zhotovený. Podľa jej tvrdenia tajní policajti ruskí agenti

  R a љ k o v s k ý , M a n a s s e v i č - M a n u i l o f f a G o l o v i n s k ý dostali príkaz, aby tento falzifikát spracovali. Radzivillová ďalej hovorí : " Bolo to v roku 1904 a 1905. Bývala som v tom čase v Paríћi. Golovinský chodil ku mne a jeden deň ukázal mi rukopis, na ktorom on s Raљkovským a Manuiloffom pracuje. Povedal, ћe táto kniha musí odhaliť ďalekosiahajúce ћidovské sprisahanie proti svetovému pokoju. Spôsob, ktorým by sa toto ћidovské sprisahanie dalo zničiť, spočíva v tom, ћe vљetkých Ћidov treba vyhnať z Ruska. Nad týmto plánom sme sa len zasmiali, ale Golovinský zdal sa byť veľmi hrdý na svoje dielo. Ja a moji priatelia sme ten rukopis viac ráz videli. Bol písaný francúzsky na zaћltlom papieri, ale rozličným rukopisom. Pamätám sa veľmi dobre, ћe na prvej strane bola veľká љkvrna z moderného atramentu. Neskorљie som sa dozvedela, ћe tento rukopis bol v knihe Sergeja Nilusa uverejnený ". Toto samé udáva aj pani Hurlútová.

   

  Svetovo-ћidovské časopisy s veľkým triumfom oznamovali, ћe Protokoly so zhromaћdenia sionských mudrcov ako falzifikát cárskych tajných agentov dostali teraz " smrteľnú ranu ." Ale neskorљie sa ukázalo, ћe aj táto rana vypálila nazad. Veľký priateľ Ћidov a starý ruský revolucionár V l a d i m í r B u r z e v, ktorý vedel o vљetkých osobnostiach svojich smrteľných nepriateľov, pozostávajúcich z cárskej tajnej polície, zaoberá sa vo svojej " Cause Commune " čís. 273 zo 14. apríla 1921 s údajmi kňaћnej Radzivillovej. Pochopiteľné je, ћe aj tento pánko povaћuje Protokoly za " podlý falzifikát ", no , jednako priniesol malú opravu, ktorá " svedectvo " Radzivillovej a jej priateľky odhalila ako román. Burzev píљe : " Raљkovský nebol v roku 1904 a 1905 v Paríћi, lebo bol eљte pred Rusko - japonskou vojnou zo sluћieb prepustený a z Paríћa odvolaný. V tieto roky ћil v Rusku pod policajným dozorom a tak vtedy s Golovinským a s Manuiloffom nemohol sa ani vidieť. " Toto bola trpká poráћka " smrteľnej rany " proti Protokolom, ktorá bola eљte nemilљia, lebo Burzev ďalej oznamuje, ћe po revolúcii v

  1917 archívy ruskej tajnej polície Burzevovi známi ľudia prekutali, aby sa priљlo na stopu protokolov, ale nenaљlo sa vôbec nič. Ale keď uváћime, ћe marcová revolúcia naљla cárizmus celom nepripravený, uћ táto straљná skutočnosť jasne dokazuje, ћe Protokoly neboli falzifikátom ruskej tajnej polície. Na túto Burzevovu správu mohli Ћidia povedať :

  " Jehova, ochráň nás od naљich nepriateľov ! "

  Faloљnosť Radzivillovej " svedectva " najlepљie dokazuje Mgr. Join v Paríћi, ktorý iљiel za vecou a zistil, ћe pani Radzivillová v udanom čase v Paríћi vôbec nebývala!. Tak sa ďalej zistilo, ћe Katarína Radzivillová uћ v Petrohrade viedla veľmi dobrodruћný ћivot. Krátko pred vypuknutím búrskej vojny odcestovala do Transvaalu a ћila v blízkosti C e c i l a R h o d e s a. Tam spáchala na jeho meno zmenkový podvod, za čo bola aj ћalárovaná. Takto bola " hodnoverná svedkyňa " ako podvodnica odhalená. A svetové Ћidovstvo s touto preň tak nepríjemnou vecou mlčí ako hrob.

  Keď sa ћidovská tlač po prvej veľkej poráћke zotavila, skúsila a ďalљím " svedkom " podvracať pravdivosť Protokolov. bol to nejaký pán du C h a y l a , rodom Francúz, ktorý dlhљiu dobu ћil v Rusku, tam r. 1910 љtudoval teológiu a od roku 1914 slúћil v ruskej armáde. roku 1918 -- 1919 bojoval v protiboľљevickej armáde. Tomuto pánovi, vystrojenému s nádherným odporúčaním, " Tribune Juive " (čís. 72 zo 14. V. 1924) dala slovo. Du Chayla nám tam rozpráva, ћe v roku 1909 oboznámil sa s profesorom Nilusom, ktorý mu rukopis Protokolov ukázal s poznámkou, ћe toto je konљtitúcia kráľovstva Antikrista. Papier rukopisov mal byť ћltý a na prvej stránke mala byť fialová љkvrna. Nilus sa mu priznal, ћe rukopis dostal od generála Raљkovského. Napokon du Chayla vysvetľuje, ћe Nilus tieto protokoly mal uћ v roku 1901. Táto posledná poznámka pána du Chayla celú túto vec stáva pre Ћidov eљte do horљej pozície a Ћidia si iste robili pre ňu veľké výčitky. Lebo keď jeden rukopis na ћltom papieri s tou zradnou љkvrnou jestvoval uћ v roku 1901 vo vlastníctve profesora Nilusa a na druhej strane taký istý bol stvorený aћ v roku 1904v Paríћi pred očami pani Radzivillovej, akiste kaћdému nepredpojatému človekovi je jasné, čo si má o takýchto " svedectvách " myslieť.

  A napokon ďalљí priateľ Ћidov, profesor S e r g e j S v a t i k o v , plne vyvrátil báchorku kňaћnej Radzivillovej. Aj on vyhlásil Protokoly za " falzifikát ", ale na druhej strane zas napísal : " Mal som viesť vyљetrovanie o vonkajљej činnosti polície (ako komisár vtedajљej vlády) a preto môћem potvrdiť, ћe Golovinský, agent " Ochrany " bol v zahraničí od roku 1890 a od roku 1892 do roku 1900 bol v Paríћi. ! Týmto aj p. Golovinský vypadá zo ћidovského románu úctyhodnej pani Radzivillovej. Na základe toho je jasné, ћe Radzivillová, Golovinský a Raљkovský v roku 1904 -- 1905 sa ani v Paríћi ani nikde inde vôbec neziљli.

  Takýchto a podobných " svedectiev " Ћidovstvo chrlilo temer kaћdý deň, len aby odvrátilo pozornosť národov od tohoto plánu, ktorý prezrádza a odhaľuje ich svetovládne ciele.

   

  Či sú Protokoly pravé, alebo nepravé, vidíme z toho, ћe Ћidovstvo vћdy sa staralo celou silou o to, aby znemoћnilo ich vydanie, a keď sa niekde dostali von z tlačiarne, tak alebo vymohli ich zhabanie, alebo ich odkúpili, len aby sa nedostali do Gójskych rúk. Podobne uvedenými spôsobmi starali sa o to, aby pozornosť národov bola odpútaná od jedinej smerodajnej otázky: Či Protokoly zrkadlia pravého ducha, pravé ciele a tajné myљlienky svetového Ћidovstva. Vedome zavádzali debaty o vedľajљej otázke, vzniku histórie Protokolov, len aby odvrátili pozornosť od samého obsahu Protokolov, čo je pre nás najdôleћitejљie.

   

  Pre nás sú Protokoly toľko, ako keby niekto zdedil ohromné poklady, ale nevedel by, kde sú tie poklady skryté a nemal by ani kľúč od pokladnice. Tu naraz by mu niekto dal plán a kľúč a povedal by mu : " Pomocou tohoto plánu a kľúča dostaneљ sa k svojmu pokladu. " Keby sa tak skutočne stalo, či by sa dotyčný staral, či je plán a kľúč pravý alebo faloљný? . . . A tak je to aj s Protokolmi. Nám nesmie záleћať na tom, či ich Ћidia uznávajú za pravé, alebo za falzifikát, ale nám musí záleћať na tom, ћe po ich preљtudovaní vieme pochopiť vљetky politické udalosti, ba moћno povedať, ћe P r o t o k o l y sú kľúčom k celej svetovej politike. Preto venujeme im takú pozornosť, akú si skutočne zasluhujú a budeme vidieť, ћe po ich preљtudovaní naraz spadne páska z naљich očí a jasne budeme vidieť, čo sa nám a vљetkým árijcom pripravuje a potom podľa toho zariadime aj svoj ћivot do budúcna.


  II.

  PROTOKOLY

  zo zhromaћdenia sionských mudrcov.

   

   

  Protokol č.1

   

  Odloћiac frázy, budeme rozprávať o význame kaћdej myљlienky a okolnosti objasníme porovnávaním a vývodmi. Ja teda náљ systém formulujem i z náљho i z gójskeho stanoviska.

  Treba podotknúť, ћe ľudia zo zlým inљtinktom sú číselné v prevahe nad ľuďmi dobrými a preto najlepљie výsledky v ich ovládaní docieľujú sa násilím a zastraљením, nikdy vљak nie akademickým rozumkovaním. Kaћdý človek usiluje sa dosiahnuť moci, rád bol by diktátorom, keby mohol, ale málokto by váhal obetovať љťastie iných pre dosiahnutie svojich cieľov.

  Právo v sile

  Čo zdrћiavalo a riadilo tú dravú zver, ktorú nazývame ľuďmi?

  Čím bola dodnes ovládaná?

  Na začiatku sociálnej organizácie ľud podroboval sa drsnej a slepej sile, potom zákonu-ktorý je tieћ taká sila, ale maskovaná. Uzatváram, ћe podľa zákona prírody právo je v sile.

  Sloboda, Idea, Liberalizmus

  Politická sloboda je idea, nikdy nie vљak skutočnosť.

  Tejto idey musí sa vedieť pouћiť, keď potrebujeme pôsobivého lákadla, aby sme získali podporu ľudí pre svoju stranu, akonáhle táto podnikla boj na vrhnutie strany ktorá je u vesla vlády. Táto úloha sa uľahčí, keď je protivník sám nakazený „ideou slobody“, alebo takzv. „liberalizmu“, a pre túto ideu zriekne sa dobrovoľne čiastky svojej moci.

  Zlato, Náboћenstvo, Samospráva

  V písomnej dobe vládu liberálnu zamenila vláda zlata. Boli vљak doby v ktorých vládlo náboћenstvo. Idea slobody je nesplniteľná, preto lebo ju nikto nevie s mierou pouћívať. Stačí len na nejaký čas dať samosprávu do rúk ľudu, aby sa táto zmenila v rozháranosť. Touto chvíľou vznikajú vnútorné rozbroje, prechádzajúce rýchle v sociálne vojny, v ktorých význam љtátu mizne v púhy popol.

  Despotizmus kapitálu

  Keď sa љtát vysiluje svojimi kŕčovitými záchvatmi, alebo iným vnútorným rozbrojom-upadne do rúk vonkajљích nepriateľov a je v kaћdom prípade navћdy startený-je v moci naљej! Despotizmus kapitálu, ktorý je celkom v naљich rukách, donucuje љtát, aby sa drћal nami podávaného stebla, lebo v inom prípade padá do priepasti.

  Vnútorný nepriateľ

  Keby človek s liberálnou duљou namietal, ћe podobné vývody sú nemravné, spýtam sa ho: Či je nemravné, ћe љtát, ktorý má vonkajљieho i vnútorného nepriateľa, proti prvému pouћíva na obranu útok s väčљou presilou, zatajuje svoje plány, útočí na nepriateľa v noci-prečo teda má byť nemravný náљ spôsob obrany proti vnútornému nepriateľovi?

  Dav, Anarchia

  Ako môћe logický rozum dúfať, ћe povedie davy pomocou rozumného uisťovania?

  Môћe veriť, ћe prehováraním dosiahne kladný výsledok pri moћnosti naoko protichodných otázok, ktoré môћu davu, povrchne rozumejúcemu zdať sa sympatickejљími? Ľud riadiac sa výhradne drobnou váљňou, poverou, obyčajou, tradíciou a sentimentálnou teóriou v dave podlieha straníckym rozkolom, prekáћajúc tak kaћdý súhlas i napriek rozumnému napomínaniu. Kaћdé rozhodnutie davu závisí od náhodilej, alebo umelo vytvorenej väčљiny, ktorá pre neznalosť politických tajností vynáљa absurdné rozhodnutia prináљajúce zárodky anarchie v správe.

  Politika a mravnosť

  Politika nemá nič spoločného s mravnosťou. Vládca riadiaci sa mravnosťou je nepolitický, a preto je neistý na svojom tróne. Kto chce vládnuť musí sa obracať k љikovnosti a prefíkanosti. Cenné vlastnosti ľudu - čestnosť, priamosť - sú priamo prekáћkou v politike, pretoћe istejљie a bezpečnejљie vedú ku skaze, ako najsilnejљí nepriateľ. Tieto vlastnosti sú známkou Gójov, my sa vљak nimi nikdy nesmieme riadiť.

   

  Právo silnejљieho

  Naљe právo je v sile. Slovo právo je abstraktné, je to ničím nedokázaná myљlienka. Ono označuje: Dajte mi to čo ja chcem, aby som tým dostal dôkaz, ћe som silnejљí od vás. Kde začína právo? Kde končí? V љtáte, kde je zlá organizácia sociálnej moci, v ktorom zákon a vládca je bezmocný, zbavený slobody liberalizmom a jeho namýљľaných práv vidím, ћe právom silnejљieho môћeme sa vrhnúť na jestvujúci poriadok i ustanovenia a poloћiť svoje ruky na zákony, pretvoriť vљetku љtátnu organizáciu, stať sa vládcom tých, ktorý nám dobrovoľne ponechali svoju moc, zrieknuc sa jej liberálne.

  Nepremoћiteľnosť massonsko-ћidovskej vlády

  Pri terajљom otrasení vљetkej autority naљa moc sa stane najmenej premoћiteľná, ako ktorákoľvek iná, preto, lebo ostane neviditeľná, aћ vzrastie na takú silu, ћe nijaká lestivosť nebude ju môcť podkopať.

  Cieľ svätí prostriedky

  Z dočasného zla, ktoré sme teraz prinútení prevádzať, vzrastie dobro pevnej vlády, ktorá znovu zriadi pravidelný beh mechanizmu sociálnej existencie, poruљenej liberalizmom. Venujeme viac pozornosti v naљich plánoch potrebe a úћitku, nie vљak dobru a morálke. Pred nami je plán, v ktorom je strategicky vysvetlená smernica, od ktorej nemoћno ustúpiť bez rizika vidieť zničenie naљej dlhej, stáročia trvajúcej práce.

  Dav-slepec, politická abeceda

  Keď chceme vypracovať cieľavedomý akčný plán, musíme vziať do ohľadu sprostotu, váhavosť a neschopnosť más, ich nespôsobilosť rozumieť a ceniť si podmienky vlastného ћivota a blahobytu. Treba pochopiť, ћe sila davu je slepá, nerozumná, počúvajúca napravo i naľavo. Slepý nemôћe viesť slepých, aby ich nepriviedol do priepasti. Preto samozvanci vyљlí z ľudu, hoci i geniálni, ale politike nerozumejúci, nemôћu vystupovať v úlohe vodcov davu, bez toho, ћe by tým celý národ nezahubili.

  Stranícke nesváry

  Národ ponechaný samozvancom svojho prostredia, ničí sa sám straníckymi nesvármi, ћivenými honbou po moci, hodnostiach, a z toho vznikajúcimi neporiadkami. Či ľudovým masám moћno spokojne a bez preháňania predniesť a vyrieљiť veci љtátu, bez toho, ћe by boli zlučované s osobnými záujmami? A môћu sa tieto brániť pre vonkajљím nepriateľom? To je nemysliteľné, lebo plán, roztrhaný na mnoho častí, stráca ucelený prehľad a tým sa stáva nezrozumiteľný a nepredvídateľný.

  Najdokonalejљí vládny systém-samovládca

  Plány len u samovládcu môћu byť vypracované celkom jasne, rozdeľujúc vљetko v poriadku v mechanizme hospodárskeho stroja. Z toho moћno usudzovať, ћe vláda, vyhovujúca ohľadom blahobytu љtátu, má byť sústredená v rukách jednej zodpovednej osoby. Bez absolútneho despotizmu nemôћe jestvovať civilizácia. Túto môћe riadiť nie dav, ale zodpovedný vládca-nech je to ktokoľvek. Dav je barbar, prejavujúci svoje barbarstvo pri kaћdej príleћitosti. Akonáhle berie slobodu do svojich rúk ľud, táto hneď sa zvrhne v anarchiu, ktorá v skutočnosti je najväčљím stupňom barbarstva. ( Despotizmus je neobmedzená, ľubovoľná a násilnícka tyranská vláda. Despot je tyran, ktorého dnes predstavuje Stalin a akého Ћidia pripravujú celému svetu.) (Poznámka prekladateľa).

  Alkohol, klasika, rozvrat

  Pozrite sa na liehovinou omámených dobytku podobných Gójov, ktorí si slobodou získali i právo na bezmierne uћívanie liehovín! Nemôћeme dovoliť svojmu ľudu, aby k tomu dospel. Národy Gójov omámené sú liehovinami a ich mládeћ ohlúpla klasicizmom a predčasnou nemravnosťou, ku ktorej ju vedú naљi agenti-hlavne v zábavných podnikoch. K týmto posledným pričítam takzv. dámy polosveta, ako dobrovoľných nositeľov rozvratu a rozkoљe.

  Princíp a pravidlá ћidovsko-massonskej vlády

  Naљe heslo je: sila a lestivosť. Jedine sila víťazí v politických veciach, najmä keď je skrytá v љtátnických talentoch.

  Násilie musí byť princípom, lestivosť a prefíkanosť pravidlom pre vládu, ktorá nechce byť zvrhnutá novou silou. Toto je jediný spôsob k dosiahnutiu cieľa - dobra. Preto nemusíme sa zaraziť pred podplácaním, klamaním, podvodom, zradou, keď to môћe poslúћiť náљmu cieľu. V politike potrebné je vedieť brať cudzie vlastníctvo bez váhania, keď chceme dosiahnuť vládu.

  Teror

  Naљa ríљa ide cestou mierneho ovládania, má právo nahradiť hrôzy vojny menej viditeľnými, ale cieľa dosahujúcimi vraћdami, ktorými treba podporovať teror, pripravujúci slepú posluљnosť. Spravodlivá, neúprosná prísnosť je najvyљљím faktorom љtátnej moci, nie jedine pre zisk, ale v mene povinnosti a víťazstva treba sa nám drћať programu násilia a lestivosti. Zásada výpočtu silná. Preto nie jedine prostriedkami, ale aj zásadou prísnosti zvíťazíme a podmaníme vљetky vlády-naљej„svetovláde“. Stačí aby tieto poznali, ћe sme neúprosní, aby zmizla ich neposluљnosť.


  Voľnosť, rovnosť, bratstvo

  Uћ v historických dobách boli sme prvými ktorí vykríkli heslo: Voľnosť, Rovnosť, Bratstvo-do más. Tieto slová pričasto boli opakované volebnými papagájmi, ktorí sa hromadili zo vљetkých strán okolo toho lákadla a tým zničili blahobyt ľudstva a pravú volebnú slobodu. Naoko rozumní a obratní Góji nerozumeli dvojzmyslu týchto slov, nerozumeli ich vzájomnému rozporu, nevideli ћe v prírode niet rovnosti, lebo sama príroda ustanovila nerovnosť rozumu, pováh i schopností, práve tak, ako podriadenosť ich vzťahov k zákonom prírody. Neporozumeli, ћe dav je slepá sila, ћe љplhavci, volení z jeho prostredia, sú práve takí slepci v politike, ako dav sám, ktorý, hoci by bol aj celý geniálny, nie je spôsobilý k vláde pre svoju nezasvätenosť v politike.

  Princíp dynastickej vlády

  Toto Góji prehliadli hoci to bolo základom kaћdej dynastickej vlády. Otec zanechával synovi znalosti riadenia politických vecí preto, lebo okrem členov dynastie nikto ich neviedol a preto nikto nemohol vydať tajomstvá vedenia národa. Zmysel dynastického nasledovníctva vlastných politických vecí pomaly sa strácal a toto pomohlo k víťazstvu naљej veci.

  Zničenie privilégií Gójskej љľachty

  Heslo: Voľnosť-Rovnosť-Bratstvo vo vљetkých končinách sveta privádzalo prostredníctvom naљich agentov do naљich radov celé légie, ktoré s radosťou niesli naљe zástavy. A zatiaľ tieto slová boli len červami, podrývajúcimi blahobyt Gójov, ktoré vљade ničili pokoj, tichosť a solidárnosť v podrobovaní sa zákonom a poruљovali vљetky základy љtátu. Uvidíte neskorљie, ћe to slúћilo k víťazstvu v naљom dobíjaní sveta. To nám dalo medzi iným moћnosť dosiahnuť cennejљieho triumfu-zničenie privilegovanej љľachty Gójov, jedinú to oporu ich národov proti nám.

  Nová љľachta

  Na troskách dedičnej љľachty Gójov postavili sme љľachtu svojich vzdelaných tried a hlavne aristokraciu peňazí. Zaloћili sme základy tejto novej aristokracie na pilieroch bohatstva, ktoré ovládame, a na vede, ktorá je vedená naљimi mudrcmi.

  Psychologický výpočet

  Naљe víťazstvo uľahčilo sa nám tým, ћe pri svojom spojení s nevyhnutne potrebnou nám masou brnkali sme na najcitlivejљie strunky ľudského ducha, na baћenie po výhodách, chtivosti a nenásytných materiálnych ћiadostiach ľudských. Kaћdá z týchto ľudských slabostí postačí uћ sama o sebe na to, aby ochromila akékoľvek љľachetnejљie hnutie a dala tak k dispozícii vôľu ľudu tým, ktorí si vedia kúpiť jeho silu.

  Abstraktnosť slobody

  Nejasný pojem slobody umoћnil nám presvedčiť masy, ћe vláda je jedine obchodvedúcim pre vlastného pána zeme, národa, a ћe tento obchodvedúci môћe byť vymenený ako pár rukavíc.

  Meniteľnosť zástupcov ľudu

  Častá zmena ľudových zástupcov dáva nám týchto k dispozícii a urobila z nich pomocníkov pre naљe ciele.


   

   

  Protokol č.2

   

  Národnohospodárske vojny-základ ћidovskej prevahy

  Pre naљe ciele potrebné je, aby vojny neprináљali nijakého územného zisku. Tým vojny prenesené budú na hospodársku koľaj a národy pocítia silu naљej prevahy v pomoci, ktorú im k tomu dávame Takýto stav vecí vydá jedného i druhého súpera k dispozícii naљej medzinárodnej agentúre, ovládajúc bez hraníc milióny hláv. Takto naљe medzinárodné právo v pravom slova zmysle zotrie národné právo a bude vládnuť nad národmi, tak ako vládne občianske právo medzi obyvateľstvom љtátu.

  Reklamná administrácia a tajní radcovia

  Nami vyvolení administrátori z národa, podľa ich naivnej spôsobilosti, nebudú ľuďmi, pripravenými k správe, a preto ľahko sa premenia vo figúrky naљej hry, vedené naљimi geniálnymi radcami a odborníkmi, vychovávanými od detstva pre vládu celého sveta. Viete, ћe títo naљi odborníci získali si pre svetovládu vљetky potrebné vedomosti z naљich politických plánov, historických skúseností a pozorovania kaћdej súčasnej doby. Góji neriadia sa skúsenosťami prísnych historických pozorovaní, lebo im stačí teoretická rutina bez kritického rozboru výslednice. Preto s nimi nepočítame-nech sa dočasne bavia, alebo ћijú v nádejach na nové pôћitkárstvo. Nech u nich hrajú hlavnú úlohu nami vsugerované zákony vedeckých teórií, ku ktorým mi prostredníctvom naљej tlače stále vљtepujeme slepú dôveru. Gójska inteligencia bude sa honosiť svojím vzdelaním, bez vlastnej logickej kontroly, čím uskutoční získané vedomosti vedy, skombinovanej naљimi agentmi tak, aby sme docielili výchovy v potrebných nám smeroch.


   

  Úspechy rozkladných teórií

  Nemyslite, ћe naљe tvrdenia sú prázdne slová. Pozorujte úspechy darvinizmu, marxizmu a Nietsche-ovskej filozofie. Demoralizujúci účinok týchto náuk na ducha Gójov musí nám byť bezpodmienečne jasný.

  Prispôsobenie v politike

  Potrebné je nám počítať so súčastnými myљlienkami charakterov, tendenciou národov, aby sme nerobili chyby a to tak v politike, ako aj v administratívnej správe. Víťazstvo náљho systému, ktorého mechanické časti moћno rázne riadiť, hľadiac na temperament národov, s ktorými sa stýkame, je isté, keď bude prakticky pouћitý a zaloћený na výsledkoch minulosti v spojení s prítomnosťou.

  Úloha tlače

  V rukách súčasných vlád spočíva moc, tvoriaca určitú náladu v ľude-tlač. Jej úlohou musí byť oznamovať ћelania a ћiadosti, oznamovať ponosy ľudu a pôsobiť nespokojnosť. Triumf slobody slova patrí tlači. Ale vlády sú neschopné, nevedia správne vyuћiť túto moc, a tak aj ona padla do naљich rúk. Tým získali sme vplyv a ostali sme v úzadí. Vďaka tomu, nahromadili sme hory zlata, i keď to stálo potoky krvi a sĺz.

  Cena zlata a cena ћidovskej obeti

  My sme vykúpili, obetujúc mnohých z náљho národa. Kaћdá naљa obeť stojí tisíce obetí zo strany Gójov pred Bohom.


   

   

  Protokol č.3

  Symbolický had a jeho význam

  Dnes Vám môћeme oznámiť, ћe sme uћ len niekoľko krokov od svojho cieľa. Ostáva nám len malá vzdialenosť a celá cesta, ktorú sme preљli, je hotová uzavrieť kruh symbolického hada, ktorým je znázornený národ. Tento uzatvárajúci sa kruh uzavrie v sebe vљetky európske љtáty pevnou љróbou.

  Neistota konљtitučnej rovnováhy, teror v palácoch

  Konљtitučná rovnováha čoskoro bude zvrhnutá, lebo sme ju zriadili so vљetkou presnosťou tak, aby sa nikdy neprestávala knísať. Góji si mysleli, ћe konљtitúcia je pevne organizovaná a verili v konљtitučný poriadok. Ale vládcovia zaclonení sú svojimi zástupcami, ktorí bez kontroly zneuћívajú svoju moc a prevádzajú mrzkosti. Za svoju moc môћu ďakovať teroru vnesenému do palácov. Vládcovia nemajúc moћnosti ísť medzi svoj ľud, nemôћu sa s ním dohodnúť. Takto nami rozdelení vládcovia na jednej a slepá sila ľudu na druhej strane stratili svoj význam, podobní sú slepému bez palice a bez pomoci.

  Moc a slávomam

  Aby sme panovačníkov prinútili k zneuћitiu ich úradnej moci, vљetky sily postavili sme jednu proti druhej a rozvinuli sme ich liberálnu tendenciu k nezávislosti. V tomto smere povzbudili sme kaћdú podnikavosť, vyzbrojili sme vљetky strany a terčom vљetkých ambícií urobili sme vládu. Zo љtátov urobili sme arény, v ktorých odohrávajú sa búrky a nepokoje. Eљte krátky čas a tieto neporiadky a bankroty budú vљade.

  Parlamentné frflárne, pamflety, zneuћitie moci

  Parlamentné a administratívne zhromaћdenia prevrátili neúnavní frfloљi v rečnícke závody. Drzí pamfletisti a smelí ћurnalisti denne napádajú personál administratívny. Zneuћívanie úradnej moci pripravuje vљetky úrady k úpadku pod ranami silného davu raz vљetko poletí hore nohami.

  Národnohospodárske otroctvo, práva ľudu

  Vљetky národy sú k práci a biede prikované viac, ako za dôb otroctva a nevoľníctva. Z otroctva sa eљte nejakým spôsobom mohli vyslobodiť, ale od biedy odtrhnúť sa nemôћu. Do konљtitúcií vloћili sme také práva, ktoré sú neplatné, ktoré sú len naoko. Celé takzvané „Právo ľudu" jestvuje len ako idea, ktorá je v praxi nesplniteľná. Proletár nemá viac z ústavy, ako ћobrák z odrobiniek, padajúcich z náљho stola, ako odplatu za to, ћe volí naљich agentov a pomáha uplatniť naљe opatrenia. Republikánske práva sú pre chudobného človeka len trpkým výsmechom, lebo ťarchy dennej práce mu bránia, aby ich pouћil. Súčasne vzatá mu je vyhliadka na trvalý určitý príjem pre závislosť na výlukách a stávkach, organizovaných podnikateľmi, alebo ich robotníckymi súdruhmi.

  Љpekulanti a љľachta

  Národy pod naљim vodcovstvom zničili љľachtu, ktorá bola ich prirodzenou oporou a chlebodarcom vo vlastnom záujme tesne zviazaným s národným blahobytom. Za to teraz národy upadli do otroctva, sú vyciciavané obohatenými pobehajmi a sprostredkovateľmi, ktorí sú nemilosrdným jarmom sediacim na pracujúcom ľude.


  Massonsko-ћidovská armáda, degenerácia Gójov, Hlad a právo kapitálu

  Budeme sa vydávať za osloboditeľov pracujúcich tried, ktorí priљli, aby ich vyslobodili spod utláčania a prinútime ich k tomu, aby sa tak pripojili k náљmu vojsku socialistov, anarchistov a komunistov, ktorým pod maskou svetového zbratania znovu dáme svoju moc.Љľachta, ktorá zákonite pouћívala práce ľudu, mala záujem na tom, aby pracujúci človek bol zdravý, silný a najedený. My máme záujem na opaku tohto-na degenerácii Gójov. Naљa moc spočíva v chronickom nedosycovaní a slabosti pracujúceho ľudu, ktorý sa tým ujarmuje naљej vôli, lebo tejto nevie sa postaviť na odpor. Hlad dáva viac práva kapitálu na pracujúceho človeka, ako dávali љľachte kráľovské zákony. Biedou a tým vznikajúcou nenávisťou hýbeme davom, ktorého ruky rozmrvia a odstránia kaћdého, kto nám stojí v ceste.

  Ľud a korunovanie vљesvetového kráľa

  Aћ príde doba korunovania náљho vљesvetového kráľa, tieto ruky odstránia vљetko, čo by tomu mohlo prekáћať.

  Základný predmet vyučovacieho programu budúcich massonsko-národných љkôl

  Góji bez naљej vedeckej rady odvykli premýљľať. Preto nevidia neliehavé nevyhnuteľnosti toho, čoho sa my, aћ príde doba naљej svetovlády, budeme neústupne pridrћiavať, čo znamená: v národných љkolách potrebné je vyučovať jedinú pravdivú vedu-spôsob ľudského ћivota, sociálneho poriadku-vyћadujúceho rozdelenie práce a tým rozdelenie ľudí na stavy a triedy.

  Je potrebné, aby kaћdý vedel, ћe vљetci ľudia nemôћu byť pred zákonom jednako zodpovední, keď jeden svojím počínaním kompromituje celý stav, alebo národ, kým iný zneuћíva len svoju osobnú česť.

  Tajná veda spoločenského poriadku

  Správna veda sociálneho poriadku, súc utajená a pre Gójov nedostupná, dokázala by kaћdému, ћe miesto a práca musia spolu uzatvárať určitý kruh, ak nemajú byť prameňom ľudských utrpení pre nezodpovedajúci pomer výchovy k práci. Pri vychovávaní ľudí v tejto vede národy budú sa dobrovoľne podriaďovať svojim vládam a љtátnym zriadeniam. Pri terajљom stave vedy a nami vytvorených smeroch, ľud slepo veriaci slovu tlače, vo svojom blúznení a neznalosti vecí nepriaťeľstvo pociťuje ku vљetkým stavom, ktoré stoja vyљљie, lebo nerozumie významu kaћdej triedy a stavu.

  Vљeobecná hospodárska kríza

  Spomenuté nepriateľstvo sa eљte priostrí hospodárskou krízou, ktorá zastaví burzové obchody a prácu v priemysle, keď vљetkými prostriedkami-pomocou zlata (ktoré je vљetko v naљich rukách),podzemnými cestami vyvoláme vљeobecnú hospodársku krízu, vrhneme na ulice celé davy robotníctva vo vљetkých љtátoch Európy. Tieto davy s radosťou sa vrhnú prelievať krv tých, ktorým vo svojej nevzdelanosti a jednoduchosti od detstva závideli a ktorých majetky budú môcť potom drancovať.

  Bezpečnosť naљich ľudí

  Naљich ľudí sa nedotknú, lebo čas prevratu nám bude dobre známy, takћe my sa o svoju bezpečnosť postaráme.

  Despotizmus massonstva, kráľovstvo rozumu

  Gójov sme presvedčili, ћe pokrok ich privedie ku kráľovstvu rozumu. A náљ despotizmus bude vedieť rozumnou prísnosťou zmieriť vљetky nepokoje a vykoreniť liberalizmus zo vљetkých verejných inљtitúcií.

  Strata vodcu, massonstvo a Veľká francúzska revolúcia

  Keď ľud videl, ћe v mene slobody docieľuje rozličných ústupkov a povoľností, predstavoval si, ћe on sám je vládcom, chytil sa moci, kde, ako kaћdý slepec, narazil na kopu prekáћok a zloћil svoju plnomoc k naљim nohám. Spomnite si francúzsku revolúciu, ktorú sme nazvali „Veľkou“, keďћe tajnosti jej príprav dobre poznáme, lebo to bola práca naљich rúk. Od tejto doby vedieme národ od jedného sklamania k druhému, aby sa zriekol aj práv v prospech toho kráľa-despotu zo sionskej krvi, ktorého svetu pripravujeme.

  Kráľ-despot zo sionskej krvi, príčiny nezraniteľnosti massonstva

  V prítomnej dobe my ako medzinárodná sila, sme nezraniteľní preto, lebo keď nás napadnú v jednom љtáte, v iných nás chránia. Nevyčerpateľná podlosť Gójskych národov, ktoré plazia sa pred silou, nemilosrdné sú k slabosti, bezohľadné k priestupkom a blahosklonné k zločincom, ktoré nechcú trpieť rozpory slobodného spoločenského poriadku a pritom sú aћ mučenícky trpezlivé pod surovým despotizmom, to sú vlastnosti, ktoré pomáhajú naљej nezávislosti. Za najmenљie teraz trpené zneuћitie úradnej moci so strany terajљích ministerských predsedov popravili by i dvadsať kráľov.

  Úloha massonských agentov

  Ako vysvetliť toto nedôsledné chovanie sa ľudových más k udalostiam takéhoto druhu? To je moћno vysvetliť len tým, ћe títo vodcovia prostredníctvom svojich agentov neљepkávajú ľudu, ћe zneuћitie úradnej moci na úkor љtátu prevádza sa v prospech vyљљieho cieľa a blaha národa, pre dosiahnutie medzinárodného bratstva, solidárnosti a rovnosti. Pravda, nehovoria, ћe takéto spojenie má sa stať len pod naљou mocou. Takto národ oslobodzuje vinníkov a súdi nevinných, nahovoriac si, ћe môћe robiť, čo chce. Za takéhoto stavu vecí ničí sa kaћdá sporiadanosť a vznikajú neporiadky na kaћdom kroku.

  Sloboda

  Slovo „sloboda" poháňa ľudskú spoločnosť k nepriateľstvu proti kaћdej sociálnej, prírodnej i boћskej moci a preto s dosadením naљej svetovlády toto slovo budeme musieť navћdy odstrániť z ľudského slovníka, lebo jeho princíp ľudský dav mení v krviћíznivú zver. Je síce pravda, ћe táto zver akonáhle sa napila krvi, usne a moћno ju priviazať na reťaz, no bez krvi ona nespí, ale zápasí medzi sebou.


   

   

  Protokol č.4

   

  Vývoj republiky

  Kaћdá republika kráča po niekoľkých vývojových stupňoch. Prvý stupeň je nezmyselné љarapatenie, podobné љarapateniu chorého, ktorý sa v horúčke hádћe zo strany na stranu. Druhý stupeň je pobláznenie ľudu (demagógia),ktoré plodí anarchiu a ktoré nevyhnutne vedie k despotizmu, no nie k tomu spravodlivému, otvorenému a zodpovednosti plnému despotizmu, ale neviditeľnému a nezodpovednému despotizmu, ktorý je prevádzaný tajnou organizáciou. Takáto vláda ľubovôle môћe konať tým nerozváћnejљie, lebo kryje sa za maskou svojich agentov, ktorých zmena nie je na љkodu naљej tajnej moci, ba naopak, eљte

  jej osoћí, lebo častá zmena naљu organizáciu zbavuje záväzku rozhádzať prostriedky na odmeny za dlhoročné sluћby.

  Vnútorné massonstvo

  Kto a čo môћe zvrhnúť neviditeľnú moc?!

  Takouto je naљa sila. Vnútorné massonstvo sťa slepá záclona slúћi tejto sile i jej cieľom, ale plán prevádzania, i miesto, kde sa nachádza, pre národ navћdy ostane nezvestným.

  Sloboda a náboћenstvo

  Sloboda mohla by byť neљkodná v spoločenskom poriadku, bez љkody pre blahobyt národov, keby sa drћala princípu viery v Boha a ľudského bratstva, s výnimkou ľudskej rovnosti, ktorá odporuje samým zákonom prírody i jej podriadenosti. Takouto vierou národ by bol vedený rukou svojho duchvného pastiera, podroboval by sa boћskému rozdeleniu na zemi. Preto musíme podkopať vieru, vykoreniť z ducha Gójov zásady o Bohu a duљi a tieto ideje musíme nahradiť materialistickými výpočtami a materiálnymi túћbami.

  Medzinárodná obchodno-priemyselná konkurencia, úlohy љpekulácie

  Je potrebné, aby Góji nemali času premýљľať a pozorovať a preto treba upútať ich pozornosť k priemyslu a obchodu. Tak budú národy hľadať svoj zisk a v tomto zápase nespozorujú svojho spoločného nepriateľa. Ale aby „Sloboda" dokončila svoju prácu, rozloћenie a ochudobnenie Gójskych národov, potrebné je postaviť priemysel na љpekulatívny základ. Tým docielime, ћe priemyslom vyčerpané prostriedky z pôdy prejdú do љpekulácie, čo znamená-do naљej pokladnice.

  Kult zlata

  Napnutý zápas o prevahu a nárazy v hospodárskom ћivote vytvoria, ba v skutočnosti uћ vytvorili sklamanie, chladnú, nesrdečnú spoločnosť, ktorá bude cítiť hboký odpor tak k vyљљej politike, ako i k náboћenstvu. Jej vodcom bude jedine zisk-zlato, čo bude kultom pre materiálne pôћitky, ktoré za zlato moћno kúpiť. Potom bez vôle slúћiť dobru a obohacované jedine nenávisťou k privilegovaným, niћљie triedy Gójov pôjdu s nami proti Gójskej inteligencii, ako náљmu konkurentovi o politickú moc.


   

  Protokol č.5

   

  Utvorenie silnej centrálnej správy

  Aký sociálny poriadok moћno dať ľudskej spoločnosti, kde korupcia prenikla vљade, kde bohatstvo nadobúda sa výhradne podvodom, kde cárstvuje rozvrat i surové zákony s prísnymi trestami pre udrћanie morálky, kde vlastenecké a náboћenské city sú zastreté kozmopolitickým presvedčením? My utvoríme silnú centrálnu správu, aby sme vљetky verejné sily vzali do svojich rúk. Novými zákonmi zregulujeme povahu politického ћivota naљich občanov. Tieto zákony zamedzia vљetky Gójmi zavedené voľnosti jednu po druhej a prevedú tak veľkolepý despotizmus, ktorý bude hotový v kaћdú chvíľu a v kaћdom mieste potlačiť odporujúcich a nespokojných Gójov. Keď poviete, ћe despotizmus, o ktorom rozprávam, nezodpovedá súčasnému pokroku, dokáћem Vám opak.

   

  Spôsob uchvátenia moci massonstvom

  Za dôb, kedy národy pozerali na vladárov ako na boћiu vôľu, vtedy sa posluљne, bez reptania pokorovali samovláde panovníkov. Odo dňa vљak, kedy sme im naљepkali myљlienky o vlastných právach, pozerajú na panovníkov, ako na obyčajných smrteľníkov. Sviatosť boћieho pomazania v očiach ľudu spadla z hláv panovníkov súčasne s odobratím mu viery v Boha a vládna moc bola vyhodená na ulicu, ako miesto verejného vlastníctva, kde bola nami uchvátená. Umenie riadiť dav i jednotlivcov љikovne podstrčenou teóriou a frázami, pravidlami spolunaћívania, patria tieћ k oboru náљho administratívneho intelektu, vychovávaného na analýze pozorovania a krajnej premyslenosti. V tomto nemáme konkurentov, ako ich nemáme ani v zostavovaní plánov, politických akcií a solidárností. Jediní jezuiti sa nám mohli rovnať, ale my sme ich vedeli diskreditovať v očiach nerozmýљľajúceho davu ako oragnizáciu viditeľnú, ale sami aj so svojou tajnou organizáciou ostali sme v tme. A napokon či svetu nie je ľahostajné, kto bude jeho vládcom, či hlava katolíkov, alebo náљ despot zo sionskej krvi? Nám vљak, ako národu vyvolenému, to nie je nijako ľahostajné.

  Prekáћky dohody medzi љtátmi

  Svetová koalícia Gójov by sa s nami na čas mohla porátať, no, my sme na ten prípad zaistení vzájomným nesúladom medzi Gójmi a korene toho zla oni vytrhnúť nemôћu. U vљetkých sme vypestovali ich osobné i národné záujmy, náboћenskú i rasovú

  nenávisť za dvadsať storočí. Vďaka tomu vљetkému ani jeden љtát nenájde pomoc, lebo kaћdý musí poznať, aká nevýhoda je dohoda proti nám. Sme veľmi silní - s nami treba počítať. Љtáty nemôћu uzatvárať ani tú najmenљiu dohodu, aby sme my neboli na nej aspoň tajne zainteresovaní.

  Vyvolenosť ћidov

  „Per me reges regrant“ -mojím prostredníctvom vládnu kráľovia. Povedali nám proroci, ћe my sme vyvolení samým Bohom pre vládu nad celým svetom. Boh nás obdaril geniálnosťou, aby sme dosiahli svojich cieľov. Keby geniálnosť bola u protivníka, tento by s nami eљte zápasil, ale privandrovalec je menej cenný, ako starý usadlík. Zápas medzi nami bol by taký bezohľadný, akého eљte svet nevidel. K tomu by sa ich géniovia iste oneskorili.

  Zlato-hybný sochor љtátneho mechanizmu

  Vљetky kolesá љtátneho mechanizmu pracujú pod vplyvom sochoru, drћaného naљou rukou a tento sochor je zlato. Naљimi mudrcmi vymyslená veda hospodárskej politiky dávno ukazuje kráľovskú prestíћ nad kapitálom.

  Monopol v obchode a priemysle

  Kapitál musí bezohľadne docieliť slobody pre monopol obchodu a priemyslu, čo sa uћ prevádza neviditeľnou rukou vo vљetkých dieloch sveta. Táto sloboda dá politickú moc priemyselníkom, čo stačí k utláčaniu národa. Dôleћitejљím je odzbrojovať národy, ako ich viesť do vojny, dôleћitejљím je zúћitkovať horiace váљne vo svoj prospech ako ich ochladzovať.

  Význam kritiky

  Hlavná úloha naљej správy je táto: Zoslabiť verejnú mienku kritikou, odnaučiť verejnosť rozmýљľať, budiť odpor a odvádzať silu rozumu na prestrelku planého rečníctva.

  Reklamné zariadenie

  Vo vљetkých dobách národy, práve tak ako jednotlivci, zameňovali slová za činy. Cítili sa uspokojení tým, čo im bolo ukázané a zriedka si vљímali, či za sľubom ide aj jeho splnenie. Z toho dôvodu zorganizujeme reklamné zariadenie, ktoré bude rozvinovať pokrok s nápadnou oddanosťou.

  Únava od rečnenia

  Privlastníme si liberálnu tvár vљetkých strán a smerov a tieto zásobíme frflavými rečníkmi, ktorí svojím stálym hubovaním unavia ľud, ћe pocíti k nim odpor.

  Ako ovládať verejnú mienku

  Aby bolo moћné ovládnuť verejnou mienkou, predovљetkým potrebné je túto mienku zamotať prejednávaním mnohých vzájomne sa potierajúcich názorov z najrozličnejљích strán tak, ћe Góji zablúdia v labyrinte a napokon uznajú, ћe bude najlepљie, keď nebudú mať vôbec nijakej mienky o politických otázkach, ktorým rozumieť nie je dané spoločnosti ako celku, ale jedine panovníkovi, ktorý vládne nad spoločnosťou. Toto je prvým tajomstvom. Druhé záleћí v rozmnoћení a vystupňovaní sklamania ľudí v ich zvykoch, skolonoch a spôsoboch ћivota, takћe v zmätku sa nikto nevyzná, čím ľudia stratia vљetko vzájomné porozumenie. Tieto kroky nám poslúћia k tomu, ћe vyvoláme vo vљetkých stranách nedorozumenia, rozpútame vљetky zomknuté sily, stavajúce sa eљte proti nám a ochromíme kaћdú osobnú činnosť, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom protiviť naљej snahe.

   

  Význam osobnej iniciatívy, Verejná vláda

  Niet väčљieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna, môћe vykonať viac ako milióny ľudí, medzi ktorími sme zasiali rozpor. Výchovu Gójskej spoločnosti musíme viesť, ћe ich ruky klesnú do slabosti a skleslosti ducha proti kaћdému podniku, ktorý vyћaduje odvahy. Vљetkým tým chceme Gójov zmalátniť a vyčerpať do tej miery, aby nám museli ponúknuť medzinárodnú autoritu. Touto vyciciame vљetky eљte vládnuce sily svetové a utvoríme tak vrchnú vládu. Na miesto terajљích panovníkov postavíme straљiaka s názvom ,,Vrchná vládna administratúra“, ktorej ruky, ako klieљte budú pretiahnuté na vљetky strany a pri tejto kolosálnej organizácii nemoћno nepokoriť vљetky národy.


   

   

  Protokol č.6

   

  Monopoly, závislosť gójskeho poriadku na nich

  Čoskoro začneme zariaďovať obrovské monopoly, obrovské nádrћe majetku, na ktorých budú závislé aj veľké majetky Gójov, takћe sa zrútia v deň, ktorý bude nasledovať po politickej katastrofe, práve tak, ako љtátny úver ... Tu prítomní ekonómovia (gazdovia) uváћte pozorne význam tohto plánu ... Vљetkými prostriedkami musíme rozvinúť význam naљej vrchnej vlády a vydávať ju za ochrankyňu a čarodejku vљetkých, ktorí sa nám dobrovoľne podrobia.

  Zbavenie љľachty (aristokracie) pôdy

  Љľachta Gójov, ako politická moc, je odstánená, o tú uћ nemusíme mať starosť. Ale ako vlastníčka pôdy je dosiaľ љkodlivá preto, lebo je vo svojom ћivobytí nezávislá, preto treba, aby sme ju za kaћdú cenu pozbavili pôdy.

  Zadĺћenosť pôdy

  Najlepљím prostriedkom k tomu je zvýљenie daní a hypotekárnych dlhov. Tieto opatrenia uvedú pozemkový majetok v bezpodmienečnú závislosť. Keď љľachta Gójska svoj ћivot nebude môcť udrћať malými dedičstvami, čoskoro zmizne.

  Obchod, priemysel a љpekulácia

  časne musí byť dôrazne podporovaný obchod a priemysel a najmä - љpekulácia, ako činnosť, ktorá má pôsobiť ako protiváha proti samotnému priemyslu. Bez љpekulácie by priemysel rozmnoћil súkromný kapitál, čím by pomohol i ku zlepљeniu stavu poľnohospodárstva tým, ћe by oslobodil pôdu od zadĺћenia u hypotečných bánk. Preto je potrebné veci zariadiť tak, aby priemysel vycical kapitál z pôdy i pracujúcich rúk a prostredníctvom љpekulácie zaviedol peniaze celého sveta do naљich rúk, čím vyhodí vљetkých Gójov do radov proleteriátu. Títo musia sa potom pred nami skloniť, aby mohli uhájiť právo na púhy ћivot.

  Prepych

  Na zbankrotovanie Gójskeho priemyslu pustíme na pomoc љpekuláciou od nás medzi Gójmi rozљírenú potrebu prepychu -vљetko pohltiaceho prepychu.

  Stúpanie mzdy a zdraћenie vљetkých ћivotných potrieb

  Vnútime stúpanie miezd, ale tieto budú pre robotníctvo bez úћitku, lebo súčasne vyvoláme stúpnutie cien vљetkých nutných ћivotných potrieb pod zámienkou, ћe je to následok poklesu roľníctva a chovu dobytka.

  Anarchia a alkoholizmus

  Ďalej hlboko a umele podkopeme prameň tvorivej práce tým, ћe robotníkom naočkujeme anarchistické ideje a povzbudíme ich k pouћívaniu alkoholu. Súčasne postaráme sa, aby vљetky duchovné sily Gójov boli zo zeme vyhnané.

  Tajný význam propagandy hospodárskych teórií

  Aby skutočný stav vecí Góji v čas nespozorovali, budeme ho maskovať pretváračnými snahami v prospech pracujúcich tried a rozvinieme veľké hospodárske boje o princípy, pre ktoré sa prevádza ћivá propaganda prostredníctvom naљich hospodárskych teoretikov.


   

   

  Protokol č.7

   

  Cieľ usilovného zbrojenia

  Usilovné zbrojenie, rozmnoћenie policajných orgánov-sú dôkazy prevádzania vyљљie ukázaných plánov. Treba docieliť takého stavu, aby vo vљetkých љtátoch, vyjmúc nás, boli jedine masy proletárov, niekoľko nám oddaných milionárov, polícia a vojsko.

   

  Kvasenie, rozpory a nepriateľstvá v celom svete

  Po celej Európe a vo vљetkých čiastkach sveta musíme vyvolať kvasenie a nepriateľstvá. Toto prinesie nám dve výhody: po prvé: budú nás reљpektovať vљetky љtáty, dobre vediac, ћe hocikedy môћeme vyvolať nepokoje, alebo poriadok. Vљetky tieto љtáty zvykli si vidieť v nás nevyhnutný tlak. po druhé: Intrigami zapletieme vљetky nitky, pretiahnuté do vљetkých љtátnych kabinetov politikov, hospodárskymi zmluvami, alebo dlћobnými úpismi. Aby sme toto docielili, je potrebné, aby sme sa vyzbrojili veľkou prefíkanosťou v čase vyjednávania dohody; v oficiálnom jazyku budeme sa drћať inej taktiky: budeme sa pretvarovať, ћe sme čestní a zhovorní. Týmto spôsobom národy i vlády Gójov, ktoré sme naučili vidieť len reklamu, vonkajљiu stranu toho, čo im predstavujeme, eљte nás prijmú ako dobrodincov a Spasiteľov ľudstva.

  Skrotenie odporu Gójov vojnami a svetovou vojnou

  Na kaћdý odpor musíme byť pohotoví so susedmi odpovedať vojnou tomu љtátu, ktorý sa nám opováћil odporovať. V tom prípade, ћe by sa aj susedia rozhodli kolektívne vystúpiť proti nám, musíme vynútiť odpor-svetovou vojnou.

  Tajomstvo - úspech politiky

  Hlavný úspech politiky spočíva v tajomstve jej podnikania. Slovo nesmie zodpovedať činom diplomata. Gójske vlády musíme prinútiť, aby robili opatrenia, ktoré by náљ љiroko zaloћený plán, blíћiaci sa uћ ku svojmu vítaznému koncu, podporovali tak, aby trpeli tlak nami tajne vzbudeného, naoko verejne vzbudeného mienenia, ktoré sme uћ skutočne zorganizovali pomocou takzvanej tlačovej veľmoci. Táto veľmoc aћ na malé, nepatrné výnimky, s ktorými uћ nepočítame, je v naљich rukách.

  Americké, čínske a japonské kanóny

  Aby som jedným slovom vyjadril náљ systém skrotenia Gójskych vlád v Európe: jednej z nich ukáћeme svoju silu terorom a ostatným, ak by sa dopustili proti nám povstania, odpovieme americkými, činskymi a japonskými kanónmi.


   

   

  Protokol č.8

   

  Dvojzmyselné vysvetlovanie právneho poriadku

  Musíme sa zabezpečiť kaћdou zbraňou, ktorú by naљi odporcovia mohli pouћiť proti nám. Musíme hľadať vybrané výrazy a háčiky právneho slovníka pre tie prípady ospravedlnenia, ktoré sa môћu zdať nespravodlivé a smelé, pretoћe tieto rozhodnutia treba vyjadriť takým spôsobom, aby sa zdali byť pravidlom právneho charakteru najvyљљej mravnosti.

  Spolupracovníci massonskej správy

  Naљa správa musí byť obklúčená vљetkými silami civilizácie, prostred ktorej pracuje. Ona sa obklopí ћurnalistami,pravotármi,praktikmi,administrátormi, diplomatmi a okrem týchto ľudí, vycvičenými najdokonalejљou zvláљtnou výchovou v naљich zvláљtnych љkolách.

  Zvláљtne љkoly a nadљkolná vzdelávajúca výchova

  Títo ľudia, poznajúci vљetky tajomstvá sociálnej existencie, budú ovládať vљetky jazyky, zostavené z politických slov a písmen. Budú vyљkolení v kaћdej akosti ľudskej povahy so vљetkými citlivými strunami ľudského duch, na ktorých im budú hrať. Tieto struny sú : stav vývinu rozumu Gójov s ich tendenciou, nedostatkami, chybami i vlastnosťami tried a stavov. Je jasné, ћe títo geniálni spolupracovníci naљej vlády, o ktorých rozprávam, nebudú vyberaní zo stredu Gojóv, lebo títo privykli vyplňovať svoju administratívnu prácu bez premýљľania o jej význame a cieli. Administrátori Gójov podpisujú dokumenty bez toho, ћe by čítali ich obsah; pracujú alebo zo ziskuchtivosti, alebo zo ctiћiadosti.

  Národnohospodári a milionári

  Svoju vládu obklopíme mnoћstvom národohospodárov. Z toho dôvodu národnohospodárstvo je hlavnou vedou, hlásanou Ћidom.

  Bude nás obklopovať skvelá skupina bankárov, priemyselníkov, kapitalistov, lebo v skutočnosti sa o vљetkom rozhoduje pomocou peňazí.

  Koho menovať na zodpovedné miesta vo vláde?

  Skôr ako budeme môcť zodpovedné vládne miesta dať svojim ћidovským bratom bez nebezpečia, zveríme ich ľuďom, ktorých minulosť a charakter sú takého druhu, ћe medzi nimi a ľudom leћí priepasť, takћe im v prípade neposluљnosti naљich predpisov hrozí súd, alebo väzenie, dobré na to, aby obhajovali naљe záujmy do posledného dychu.


  Protokol č.9

   

  Massonské princípy v prevýchove národov

  Pouћívajúc naљe princípy, obracajte svoju pozornosť na charakter (povahu) ľudu v zemiach, kde budete ћiť a pôsobiť. Ich vљeobecné jednaké pouћitie nebude mať úspechu do tej doby, dokiaľ národy nebudú prevychované pre náљ smer. Kráčajúc opatrne vo svojej pôsobnosti, uvidíte, ћe neprejde ani desať rokov, a my nový národ budeme môcť zapísať do radu nám uћ pokorených národov. (Tu myslel národ ruský. Pozn. prekl.)

  Massonské heslo

  Liberálne slová skutočného massonského hesla - >>voľnosť,rovnosť,bratstvo<< - v dobe náљho ovládania sveta nahradíme ideou: právo voľnosti, povinnosť rovnosti, ideál bratstva. >>De facto<< uћ sme zotreli kaћdú moc, vynímajúc naљu, hoci >>de jure<< takých eљte mnoho jestvuje. Ale ak eљte niektorá moc proti nám protestuje, robí tak len na základe rozhodnutia a ћiadosti, lebo tento antisemitizmus potrebujeme pre posluљnosť naљich menљích bratov. Nebudem to vysvetľovať, to bolo uћ predmetom naљich častých rozhovorov.

  Diktatúra massonstva

  V skutočnosti niet uћ prekáћok pred nami. Naљa vrchná vláda má uћ také nadzákonné >>extralegálne<< postavenie, ћe môћe byť pomenovaná silným a mocným slovom >>diktatúra<<.S plným vedomím môћem povedať, ћe v prítomnej dobe my sme zákonodárcami. Utvárame súdy a rozsudky, popravujeme i milosť udeľujeme, sedíme ako љéf vљetkých naљich vojsk na vodcovskom koni. Panujeme s pevnou vôľou, majúc vo svojich rukách zbytky kedysi silnej, ale teraz pokorenej strany. V naљich rukách je neudrћateľná ctiћiadostivosť, plamenná ћíznivosť bezohľadnej pomsty, zlostná nenávisť.

  Teror, kto slúћi massonstvu?

  Od nás vychádza vљetko pohlcujúci teror. Ľudia vљetkých smerov a náuk sú v naљich sluћbách, zastáncovia monarchie, demokrati, socialisti, komunisti a iní utopisti. Vљetkých týchto ľudí zapriahli sme do práce. Kaћdý jednotlivec medzi nimi svojím

  spôsobom podkopáva posledný zbytok autority a pokúљa sa zničiť kaћdý poriadok. Vљetky vlády boli týmito skutkami otrasené; vyzývajú k pokoju a za pokoj hotové sú obetovať vљetko, no, my im nedáme pokoja, kým neuznajú naљu medzinárodnú vrchnú vládu otvorene a s poníћenosťou. Národ zatúћil po nutnosti rozhodnúť sociálnu otázku medzinárodnou dohodou. Jeho rozdrobenosť na strany vydala nám vљetkých k dispozícii; lebo na konkurenčný boj treba peňazí a tieto sú vљetky u nás.

  Rozdelenie >>viditeľnej<< a >>slepej<< sily gójskych љtátov

  Mohli by sme sa báť spojenia viditeľnej sily so slepou silou národa v gójskych љtátoch, keby sme sa neboli proti tejto moћnosti zaistili. Medzi tieto sily postavili sme stenu vzájomného teroru. Týmto spôsobom slepá sila národa ostane naљou oporou a len my jej budeme vodcom, ktorý ju povedie k náљmu cieľu.

  Obcovanie vlády s národom

  Aby sa slepcova ruka nevymkla náљmu vedeniu, musíme byť s ním neustále v tesnom spojení alebo osobne, alebo prostredníctvom najspoľahlivejљích naљich verných bratov. Aћ budeme uznanou vládou, budeme s ľudom rozprávať osobne na verejných miestach a učiť ho politickým otázkam v smeroch nám potrebných. Ako sa presvedčíme čo sa vyučuje v ľudových љkolách? No, čo povie zástupca vlády, alebo sám panovník, bude hneď známo po celom љtáte, lebo to bude roznesené hlasom ľudu.

  Liberálna zlovôľa ,uchvátenie výchovy a vzdelania

  Aby sme predčasne nezničili zariadenia Gójov, poloћili sme na ne svoju rozhodujúcu ruku a zničili sme perá ich mechanizmu; prv boli v presnom a správnom poriadku, ale my sme ich nahradili liberálnou, desorganickou a straníckou zlovôľou. Dotkli sme sa právomoci volebného poriadku, tlače, osobnej slobody a hlavne výchovy i vzdelania, ako medzného kameňa slobodnej existencie.

  Lћivé teórie

  Mládeћ Gójov sme ohlúpili, obmedzili a znemravnili vљtepením teórií a princípov, ktoré pre seba, pravda, povaћujeme za faloљné.

  Výklad zákonov

  Jetvujúce zákony, nemeniac ich podstatu, sme zviklali protichodným výkladom do tej miery, ћe sme dosiahli ohromných výsledkov. Výsledky priљli zprvu tým, ћe výklad zamaskoval samotný zákon a neskorљie tento celkom zakryl zrakom vlád, pre nemoћnosť orientácie v zapletených právnych poriadkoch. Tu začína teória svedomia súdu. Vy hovoríte, ћe nastane ozbrojené povstanie proti nám, ak predčasne prehliadnu podvod? Pre tento prípad bude u nás na západe taký teroristický manéver, ћe sa aj najchrabrejљie duљe zachvejú.

   

  Metropolitné podzemné ћeleznice

  Tieto podzenmé ћeleznice budú v tej dobe zavedené vo vљetkých hlavných mestách a môћu byť vyhodené do vzduchu s celou organizáciou a dokumentami љtátov.


   

   

  Protokol č.10

   

  Vonkajљok v politike

  Dnes začínam opakovaním uћ povedaného a prosím, aby ste si zapamätali, ћe љtáty i národy v politike spokojujú sa s vonkajљkom. Ako by potom mohli hľadať rub vecí, keď pre ich zástupcov najhlavnejљím je zábava? Pre naљu politiku dôleћité je vedieť túto podrobnosť. Ona nám pomôћe, aћ príde v úvahu rozdelenie moci, sloboda slova, tlače, náboћenstva, zhromaћďovacieho práva, rovnosť pred zákonom, nedotknuteľnosť vlastníctva príbytku, daní (idea o skrytej dani) - zpätná sila zákonov. Vљetky tieto otázky sú takého rázu, ћe nie je dobré priamo a verejne pred ľudom sa ich dotýkať. V tých prípadoch, kde je potrebné dotknúť sa ich, vtedy treba sa vyjadriť bez podrobného predčítavania, ћe princípy súčasného práva im priznávame. Význam tohoto zamlčania spočíva v tom, ћe nemenovaný princíp nám necháva slobodu vynechať tú, alebo inú otázku. Podrobným predčítavaním boli by vљetky prijaté, ako platné.

  Geniálnosť podlosti

  Ľud pociťuje zvláљtnu úctu ku géniom politickej moci a o vљetkých veciach rázne prevedených hovorí: " Sprosto, ale obratne prevedené! Podlé, ale veľkolepé! " Počítame s tým, ћe vљetky národy zapriahneme do nami zamýљľaného diela. Sprvu si musíme zaistiť sluћbu odváћnych a nebojácnych agentov, ktorí odstránia vљetky prekáћky z naљej cesty.

  Čo sľubuje massonský љtátny prevrat?

  Aћ prevedieme svoj љtátny prevrat; povieme ľudu: Vљetko iљlo veľmi zle, vљetci trpeli. Odstránime vaљe utrpenie; budete mať nacionalizmus, zemské hranice, rozdielnu valutu. Pravda, môћete si o nás utvoriť slobodný úsudok, ale nespravodlivé by bolo, keby ste tak urobili skôr, ako ste nám dali príleћitosť, aby sme vám ukázali, čo vám chceme a čo vám môћeme dať.

  Za to nás oni povznesú a v nádeji i túћbach budú nás na rukách nosiť za vљeobecného jasotu. Hlasovacie právo, ktoré sme kedysi pouћili ako prostriedok na ovládanie národov, vљtepiac ho љirokým, i tým najniћљím vrstvám ľudu, usporiadaním spolkových schôdzí a uznáљaní - doslúћilo! Jeho význam naposledy vyvrcholí v zjednotenom ћelaní poznať nás bliћљie skôr ako by nás odsúdili.

  Vљeobecné hlasovacie právo

  Preto potrebujeme docieliť vљeobecné hlasovacie právo bez významu triedneho a spoločenského merítka, aby sme docielili absolútnu väčљinu, ktorú nemoћno docieliť v inteligentných a vzdelaných triedach.

  Naљepkaná osobná dôleћitosť

  Tým, ћe sme kaћdému naљepkali domnienku osobnej dôleћitosti, zničíme vplyv rodinného ћivota a jeho vychovávateľský význam medzi Gójmi; odstránime moћnosť popularizácie individuálneho rozumu, ktorému nami vedený dav nedovolí povzniesť sa, ani vyjadriť. Tento dav privykol poslúchať len nás, lebo mu platíme za pozornosť a posluљnosť. Tým utvoríme takú slepú moc, ktorá sa nikdy nebude môcť pohybovať mimo medze vôle naљich agentov, postavených na miesta ich vodcov.

  Vodcovia massonstva

  Ľud podriadi sa tomuto reћimu preto, lebo bude vedieť, ћe od týchto vodcov závisí jeho zárobok, výpomoc a rozličné výhody.

  Geniálny vodca massonstva

  Plán vládnej moci musí byť zostavený v jednej hlave, lebo keby bol drobený mnoћstvom intelektu, stal by sa nespojiteľným. Preto my môћeme poznať akčný plán bez jeho posudzovania, aby sme neporuљili jeho geniálnosť, zväz jeho sústavných častí a tajný význam praktickej sily kaћdého bodu. Keby sme posudzovali a opravovali túto prácu mnohonásobným hlasovaním, dostala by pečať vљetkých duљevných nedorozumení tých, ktorí nevnikli do hĺbky a spojitosti ich úmyslov. My potrebujeme, aby naљe plány boli silne a cieľavedome vypracované. Preto my nesmieme odhodiť geniálnu prácu náљho vodcu na roztrhanie davu, ani úzkej spoločnosti.

  Tieto plány zatiaľ neprevrátia inљtitúcie hore nohami. Tieto len zamenia ich hospodárnosť, alebo kombináciu ich chodu, ktorý bude kráčať v plánoch ukázanou cestou.

  Ústredné inљtitúcie a ich funkcie

  Vo vљetkých љtátoch jestvuje pod rozličnými menami pribliћne jedno a to isté: reprezentácia, ministerstvo, senát, љtátna rada, parlament a výkonný výbor. Vám nie je potrebné vysvetľovať spojitosť týchto inљtitúcií medzi sebou, lebo Vám je dobre známa; ale obráťte pozornosť k tomu, ћe kaћdá z uvedených inљtitúcií zodpovie nejakej váћnej љtátnej funkcii, pri čom Vás upozorňujeme, ћe slovo - váћna - nevzťahuje sa na inљtitúciu, ale na funkciu! A preto nie inљtitúcie, ale funkcie sú váћne. Inљtitúcie podelili si medzi sebou vљetky funkcie vládnej moci, zákonodarnú, vykonávaciu i administratívnu, a preto v љtátnom organizme pôsobia ako orgány v ľudskom tele. Keď sa poљkodí jedna časť љtátneho stroja, љtát začne chorľavieť ako ľudské telo a - zomiera!

  Jed liberalizmu

  Keď sme jed liberalizmu vpustili do љtátneho organizmu, zmenil sa celý jeho politický obraz. Љtáty ochoreli smrteľnou chorobou - rozloћením krvi. Ostáva len vyčkať koniec ich agónie.

  Konљtitúcia, љkola straníckych rozbrojov

  Prezidenti - kreatúry massonstva

  Liberalizmus porazil konљtitučné љtáty, kde vládnu pre Gójov spasiteľné samovlády, lebo konљtitúcia, ako dobre viete, nie je nič iného, ako љkola rozbrojov, rozkladu, straníckej agitácie, nesúhlasu a straníckej tendencie; slovom љkola vљetkého, čo ničí význam љtátu. Tribúna, podobne ako tlač, odsúdila vlády k nečinnosti, slabosti a tým urobila ich nepotrebnými a zbytočnými, pre čo, boly aj v mnohých љtátoch zvrhnuté. Tým stal sa moћný začiatok republikánskej doby a namiesto jedného panovníka nastrčili sme hlúpy obraz prezidenta, vybraného z masy zo stredu naљich kreatúr, naљich krikľúňov. Tak sme vykopali jamu pod národ, presnejљie pod národy Gójov.

  Zodpovednosť prezidentov

  V najbliћљej dobe ustálime zodpovednosť prezidentov. Potom nebudeme okolkovať v prevádzaní toho, za čo bude zodpovedná naљa bezvýznamná kreatúra. Čo je nám do toho, ћe zrednú rady tých, ktorí baћia po vládnej moci, ћe vzniknú ťaћkosti pre nenachádzanie prezidentov, ťaћkosti, ktoré celkom dezorganizujú љtát.

  >>Panama<<, úloha parlamentu a prezidenta

  Aby sme náљ plán priviedli k ћiadúcemu výsledku, uskutočníme zvolenie takých prezidentov, ktorých minulosť má nejakú >>Panamu<<, neodhalenú ale nám známu chmúrnu aféru! Títo sa potom stanú posluљnými vykonávateľmi naљich rozkazov zo strachu pred odhalením a z prirodzeneného ћelania, aby ďalej boli účastní predností, príjmov a hodností, spojených s prezidentským stolcom. Parlament bude kryť, obhajovať a voliť prezidentov, a my odoberieme mu právo navrhovať, alebo meniť zákony, pretoћe toto právo bude dané zodpovednému prezidentovi - figúre v naљich rukách. Prirodzene, ћe potom prezidentova moc bude terčom vљemoћných výpadov, pre čo bude mať právo na sebaobranu, bude sa obracať priamo k národu o jeho rozhodnutie, čiћe k náљmu slepému poslucháčovi - väčљine davu, priamo cez hlavy zástupcov ľudu. Prezident nezávisle od národa bude mať právomoc vyhlásiť vojnový stav. Túto moc budeme vysvetľovať tým, ћe prezident ako љéf vљetkej ozbrojenej moci musí byť pre prípad potreby vyzbrojený právomocou na ochranu svojej republikánskej konљtitúcie, ako jej zodpovedný zástupca.

  Massonstvo zákonodarná sila

  Jasné je, ћe za týchto okolností kľúč od svätyne bude v naљich rukách a okrem nás nikto nebude vládnuť zákonodarnou silou.

  Nová republikánska konљtitúcia

  K tomu zavedením novej republikánskej konљtitúcie odoberieme parlamentu právo na formácie o vládnych opatreniach pod výhovorkou udrћania politického tajomstva. Súčasne s novou republikánskou konљtitúciou zmenљíme minimálne počet zástupcov ľudu, čím budú zmenљené aj politické váљne. Keby tieto váљne jednako hrozili rozbúrením, my ich uspokojíme svojím obrátením sa a výzvou na celonárodnú väčљinu. Prezident bude menovať predsedov a miestopredsedov parlamentu i senátu. Miesto stálych zasadaní skrátime tieto na niekoľko mesiacov. Prezident, ako náčelník vládnej moci, bude mať právomoc zvolať i rozpustiť parlament. Ale aby vecné nezákonné obchádzanie zákona nebolo predčasné pre naљe plány, ministrom i prezidenta obklopujúcim vyљљím funkcionárom vnútime myљlienku obchádzať jeho nariadenia vlastnými spôsobmi, čím títo prevezmú na seba zodpovednosť. Túto úlohu odporúčame dávať najmä senátu, љtátnej rade a ministerskej rade, ale nikdy nie jednotlivým osobám. Prezident bude podľa náљho názoru vykladať zmysel jestvujúcich zákonov, zmysel ktorých, i keď mnohovýznamný, jednako zruљí, keď to bude pre nás potrebné. K tomu bude mať právo navrhovať dočasné zákony, zmenu nových konљtitučných poriadkov s vysvetlením, ћe to, alebo ono, je potrebné v záujme blaha љtátu.

  Prechod k massonskej samovláde

  Týmito prostriedkami získame moћnosť zničiť pomaly krok za krokom vљetko, čo pôvodne pri vstupe vo svoje práva budeme musieť zaviesť v љtátnej konљtitúcii, aћ príde doba prevrátiť kaћdú vládu - v naљu samovládu.

   

  Chvíľka na vyhlásenie vљesvetového kráľa

  Priznanie náљho samovládcu môћe sa uskutočniť aj skôr, zničením konљtitúcie. Táto chvíľka príde, aћ budú národy zničené neporiadkami a nemohúcnosťami svojich vlád a od nás k tomu pripravené potom zavolajú:>>Odstráňte ich a dajte nám jedného vљesvetového kráľa, ktorý by nás zjednotil a zničil príčiny rozbrojov, národnostné hranice, náboћenstvo a љtátne rozpočty, ktorý by nám dal pokoj a mier, ktorého sami nemôћeme nájsť ani s naљimi vládcami a zástupcami!<<

  Očkovanie chorôb a iné úskoky massonstva

  Je Vám dobre známo, ћe pre moћnosť podobného vљenárodného vyjadrenia týchto ћelaní potrebné je vo vљetkých zemiach nepretrћite kaliť pomer medzi ľudom a vládou, aby sme vљetkých unavili sklamaním, nepriateľstvom, nenávisťou, zápasmi, ba i mučeníctvom, hladom, biedou a naočkovaním chorôb, aby Góji nevideli iného východiska, ako obrátiť sa k naљej peňaћnej a politickej moci... Ale keď dáme národom krátky oddych, označená chvíľka potom by sotva mohla prísť.


   

   

  Protokol č.11

   

  Љtátna rada posiľňuje moc a váћnosť vládcu - je komitétom vládcovej redakcie a jeho výnosov.

  Program novej konљtitúcie

  Program chystanej novej konљtitúcie: Budeme tvoriť zákon, právo i súd:

  1. pod dojmom zákonodarnej korporácie,

  2. výnosmi prezidenta pod dojmom vљeobecných výnosov a rozhodnutí senátov, љtátnej rady a ministerských zariadení,

  v prípade príleћitostnej chvíle - vo forme љtátneho prevratu.

  Niektoré podrobnosti predpokladaného љtátneho prevratu

  Ustanoviac pribliћne >>modus agendi<< budeme sa zaoberať podrobnosťami tých kombinácií, ktorými máme dokončiť prevrat љtátneho zariadenia vo vyћљieuvedených smeroch. V zmysle týchto kombinácií rozumieme: slobodu tlače, zhromaћďovacie právo, slobodu svedomia a volebný poriadok, čo musí zmiznúť z ľudského repertoáru, alebo musí byť aћ do koreňa zmenené hneď druhý deň po vyhlásení novej konљtitúcie. Len v tejto chvíli bude nám moћné prehlásiť vљetky naљe ustanovenia naraz a to preto, lebo kaћdá neskorљia pozorovateľná zmena bola by nebezpečnou z týchto dôvodov: Keď táto zmena bude prevedená so vљetkou surovou prítomnosťou v zmysle obmedzenia práv, môћe viesť k zúfalstvu, vyvolaného strachom z nových zmien v tomto smere. Keď bude prevedená pomalým oslabením reћimu, povedia, ћe priznávame svoj prechmat, čo bude vedieť podlomiť aureolu neomylnosti novej vlády. Povedia: >>Ľakli sa a musia robiť ústupky<<, za ktoré nebude nikto vďačný, lebo budú lћivé. Obe moћnosti sú љkodlivé prestíћi novej konљtitúcie. Vo chvíli jej vyhlásenia, kým národy budú omráčené prevedeným prevratom a terorom, potrebné je, aby vo svojej nerozhodnosti uznali, ћe sme natoľko silní a nezraniteľní, ћe nevљimneme si ich mienky a ћelania, ћe sme rozhodnutí a ћe vieme potlačiť ich výrazy a prejavy v kaћdú chvíľku a na kaћdom mieste, ћe sme si naraz vzali vљetko, čo sme chceli a ћe sa v nijakom prípade nebudeme s nimi deliť o naљu moc. Vtedy zo strachu na vљetko zavrú oči a budú čakať, čo bude ďalej.

  Góji - ovce

  Góji sú ovčie stádo a my sme pre nich vlci. Vy viete čo sa stáva s ovcami, keď sa do ovčína dostanú vlci?... Zavrú na vљetko oči, keď im prisľúbime vљetku ukradnutú slobodu, aћ budú nepriatelia mieru porazení a vљetky strany skrotené... Či má nejaký význam rozprávať o tom, ako dlho budú musieť čakať na toto vrátenie?...

  Tajné massonstvo a jeho >>ukáћkové<< lóћe

  Prečo sme vytýčili celý tento program a vљtepili jeho idey do hláv Gójov bez toho, ћe by sme im dali moћnosť preskúmať jeho druhú stranu? - Či nie preto, aby sme okľukou dosiahli toho, čo by nám priamou cestou bolo nemoћné? To bolo základom naљej organizácie tajného massonstva, ktorého cieľ je Gójom neznámy, ktoré nepodozrieva Gójsky cap, privábený nami do reklamnej armády massonských lóћí na odvrátenie očí od ich >>súkmeňovcov<<. Boh nám vyvolenému národu dal, aby sme sa roztratili po celom svete, čo bolo naљim poћehnaním, lebo táto naљa zdanlivá slabosť bola vlastne naљou silou, ktorá nás teraz priviedla na prah svetovlády. Uћ nám netreba mnoho dostavovať na zaloћenej základni.


   

  Protokol č.12

   

  Massonský výklad slova >>sloboda<<

  Slovo >> sloboda <<, ktoré moћno vykladať rozličným spôsobom, my ustaľujeme takto: Sloboda je právo robiť to, čo je zákonom dovolené. Podobný výklad tohto slova v tom čase bude slúћiť k tomu, ћe vљetka sloboda bude len pre nás, lebo zákony budú ničiť, alebo tvoriť len to, čo si budeme ћelať my podľa vyљљie vysvetleného programu.

  Budúcnosť tlače v massonskom kráľovstve

  S tlačou naloћíme podľa naљej vôle. Akú úlohu hrá teraz tlač? Je na to, aby rozdúchavala váљne vљetkých ľudí, ako to vyћadujú naљe záujmy. Tlač je plytká, prehnaná, nespravodlivá a mnohí ani nevedia, akému cieľu slúћi. My ju osedláme a pevne chytíme za uzdu. Toto urobíme nielen s novinami, ale s celou tlačou, lebo čo by osoћilo nepripustiť novinárske útoky a ostať vystavení kritike pomocou letákov a kníh? Terajљí druhý výrobok informácie - zásluhou prepotrebnej cenzúry - pretvoríme vo výnosnú poloћku náљho љtátu. Odaníme ju zvláљtnou známkovou daňou a peňaћnou garanciou v úrade tlače alebo v kníhtlačiarni, ktorá musí zaručiť naљu vládu od vљetkých útokov zo strany tlače. Kaћdý moћný útok budeme bezohľadne pokutovať. Toto zariadenie prinesie vláde prostredníctvom známok, garancií a pokút ohromný dôchodok. Stranícke časopisy márne by vyhadzovali peniaze, my ich po druhom útoku proti nám zastavíme a celkom zakáћeme. Bez trestu nikto sa nebude dotýkať aureoly naљej vládnej neomylnosti. Medzi kritizujúcimi orgánmi budú aj orgány, ktoré zaloћíme my, ale tieto budú robiť útoky len na to, čo my označíme a čo my budeme chcieť zmeniť.

  Kontrola nad tlačou

  Ani jedno oznámenie nepríde k ľudu skôr, kým neprejde naљou cenzúrou. V prítomnosti dosiahli sme tu uћ toľko, ћe vљetky správy prechádzajú niekoľkými agentúrami, do ktorých prichádzajú zo vљetkých častí sveta. Tieto agentúry potom stanú sa v kaћdom smere naљim vlastným zariadením a budú informovať len tak, ako im to my predpíљeme. Dosiaľ vedeli sme ovládať hlavy gójskej spoločnosti do tej miery, ћe ona na svetové udalosti hladí len cez farebné sklá okuliarov, ktoré jej my dávame pred oči: keď pre nás uћ teraz ani v jednom љtáte niet prekáћky ohľadom prístupu k takzvaným - gójskou hlúposťou - љtátnym tajomstvám, čo teda bude v dobe, aћ budeme priznanými vládcami sveta v osobe vљesvetového kráľa?!... Vráťme sa k budúcnosti tlače. Kaћdý kto sa bude chcieť stať vydavateľom, bibliotekárom alebo typografom, bude si musieť opatriť predpísaný diplom, ktorý mu v prípade previnenia hneď odoberieme.

  Čo znamená >>pokrok<< v pojme massonstva?

  Takto nástroje myљlienky budú výchovným prostriedkom v rukách naљej vládnej moci, ktorá viacej nepripustí blúznenie ľudových más o dobročinnosti pokroku. Vљetci vieme, ћe tieto zdanlivé dobročinnosti rodili anarchistické vzťahy ľudí medzi sebou i vládnou mocou, lebo pokrok, alebo idea pokroku priviedla k myљlienke nezávislosti rozličného druhu, nestanoviac jej hranicu... Vљetci takzvaní liberalisti sú anarchisti, keď nie v praxi, tak zmýљľaním. Kaћdý z nich beћí za prízrakom slobody, upadajúc výhradne do svojprávnosti čiћe anarchie, protestu - kvôli protestu. Prejdeme k tlači. Zdaníme vљetku tlač daňou a garanciou z kaћdého listu, ktorá u kníh niћe 30 strán bude dvojnásobná. Tieto zapíљeme do triedy >>broћúr<<, aby sme z jednej strany docielili zmenљenia počtu vydávaných ћurnálov, znamenajúcich najhorљí tlačový jed, z druhej stránky tento spôsob prinúti spisovateľa písať také obsiahle práce, ћe tieto budú pre ich rozsah a pre ich vysokú cenu málo čítané. Ale to čo budeme uverejňovať sami pre utvorenie verejnej mienky, to bude lacné, љiroko rozљírené a čítané do plného rozobrania. Daň udusí prázdnu literárnu ctiћiadosť a spisovateľ zo strachu pred trestom bude bude od nás odvislý. A keby sa eљte naљiel niekto, kto by chcel proti nám písať, toho knihy nikto nevytlačí. Nakladateľ alebo kníhtlačiar pred prijatím práce do tlače musí si najprv opatriť úradné povolenie. A tak vopred budeme vedieť, aké útoky sú proti nám pripravované a udusíme ich tým, ћe skôr my uverejníme proti nim svoje protidôvody na túto tému. Literatúra a časopisy sú dve výchovné moћnosti a preto naљa vláda väčљinu týchto vezme do svojho vlastníctva. Tým bude neutralizovaný љkodlivý vplyv súkromnej tlače a získaný ohromný vplyv na rozumy...

  Keď povolíme vychádzanie desiatich súkromných časopisov, my sami zaloћíme ich tridsať atď. Pravda verejnosť o tom nesmie vedieť a preto vљetky naљe časopisy budú zastupovať navonok najprotichodnejљie názory, ktorým spôsobom získajú si dôveru a privábia nič netuљiacich protivníkov, ktorí sa týmto chytia do pasce a budú takto neљkodní. Prvé miesto zaujmú časopisy úradného charakteru. Tieto vћdy budú bdieť nad naљimi záujmami a preto ich vplyv bude pomerne malý.

  Na druhom mieste budú stáť poloúradné časopisy, ktorých úlohou bude privábiť ľudí

  ľahostajných a vlaћných.

  Na tretie miesto postavíme tlač naoko opozičnú, z ktorej aspoň jedna časť musí zaujať stanovisko zjavne opozičné. Naљi praví protivníci túto zdanlivú opozíciu budú povaћovať za im bratské zmýљľanie a odkryjú nám tak svoje karty. Naљe časopisy budú zastávať vљetky moћné názory, aristokratické, republikánske, revolučné, ba aj anarchistické, pravda, len tak dlho, dokiaľ bude eљte nejaká ústava...

  Tieto časopisy budú mať sťa indický bôћik >>Vinљu<< na stá rúk, z ktorých kaћdá bude zisťovať pulz kaћdej verejnej mienky. Zrýchlený pulz verejnej mienky tieto ruky budú riadiť smerom k náљmu cieľu, lebo rozčuľujúci sa subjekt stráca svoju rozvahu a stáva sa prístupným naљepkávaniu. Blázni, ktorí si budú myslieť, ћe opakujú mienku časopisu svojho tábora, budú opakovať naљe mienenie, alebo to, ktoré nám bude slúћiť. Budú si predstavovať, ћe kráčajú v љľapajách časopisu svojej strany, a pôjdu za tou zástavou, ktorú sme im my vyvesili. Aby sme naљu tlačovú politiku riadili v tomto smere, musíme túto vec veľmi pečlivo organizovať. Pod názvom ústredného oddelenia tlače zriadime literárne zhromaћdenia, v ktorých naљi agenti nepozorovane budú dávať heslá a smery. Posudzujúc i odporujúc - povrchne meniac ich povahy - naљim zriadeniam, naљe tlačové orgány povedú prestrelku s oficiálnymi časopismi len preto, aby sme získali dôvod vyjadriť sa dôkladnejљie a podrobnejљie, ako by to bolo moћné v pôvodnom oficiálnom prejave. Pravda, len vtedy, keď nám to bude výhodné. Tieto útoky proti nám zohrajú eљte úlohu dojmu tým, ћe ľud bude presvedčený o jestvovaní slobody slova a naљi agenti získajú tak dôvod k tvrdeniu proti nám, ћe vystupujúce časopisy dumia prázdnotou preto, ћe nemôћu nájsť skutočných dôvodov k vecnému vyvráteniu naљich zariadení. Tieto spoľahlivé podniky, ktoré verejnosť nezbadá, s úspechom povedú verejnú dôveru smerom k naљej vláde. Ich pomocou podľa potreby budeme rozčuľovať alebo uspokojovať ľud v politických veciach, presvedčovať alebo vyvracať, písať pravdu alebo loћ, hladiac na to, čo bude verejnosti prijímané, opatrne ohmatávajúc vћdy pôdu skôr, neћ na ňu vstúpime... Nad naљimi nepriateľmi budeme iste víťaziť, lebo u nich nebude tlačových orgánov, v ktorých by sa mohli plne vyjadriť pre naљe vyљљieoznačené zariadenie proti tlači. My ani nebudeme musieť ich myљlienky do základu vyvracať... Skúљobné kamene, hodené do naљej tlače, v prípade potreby budeme energicky vyvracať v oficiálnych časopisoch.

  Massonská solidárnosť v súčasnej tlači

  Uћ teraz, hoci len vo forme francúzskej ћurnalistiky, jestvuje massonská solidárnosť v hesle: Vљetky orgány tlače sú medzi sebou viazané odborovým tajomstvom. Podobne ako tomu bolo u rímskych >>augurou<< (veљtcov); ani jeden člen neprezradí tajomstvo svojich správ, keď nebolo rozhodnuté tieto oznámiť. Ani jeden nebude pripustený k literatúre bez toho, ћe by jeho minulosť nemala nejaké háklivé rany... Tieto rany by sme hneď otvorili.

  Povzbudzovanie verejných poћiadavkov vidieka

  Naљe rozpočty smerujú najmä na vidiek. V ňom treba prebudiť nádeje i snahy, s ktorými by sme sa mohli hocikedy oboriť na sídelné mestá, vydávajúc tieto snahy za pôvodné dychtenie vidieku. Prirodzené je, ћe ich prameň je stále ten istý - náљ. Kým nemáme plnú moc v rukách, často treba, aby hlavné mestá boli obalené mienením vidieckeho ľudu, čiћe väčљiny, podstrčenej naљimi agentmi. Potrebné je, aby hlavné mestá v psychologickú chvíľku nemohli posudzovať hotový fakt, uћ i preto, ћe ten istý vyslovený je mienením vidieckej väčљiny.

  Neomylnosť nového reћimu

  Nastúpením doby nového reћimu, ako prechodu k naљej moci, nesmieme dopustiť, aby tlač odhaľovala verejnú bezpečnosť; treba utvoriť dojem, ћe nový reћim uspokojuje vљetkých natoľko, ћe vymizla i zločinnosť... Prípady prejavenia zločinov musia ostať známe len ich obetiam a prípadným svedkom - a nikomu viac.


   

   

  Protokol č.13

   

  Nedostatok kaћdodenného chleba

  Nedostatok kaћdodenného chleba donucuje Gójov, aby mlčali a boli naљimi pokornými sluhami. Agenti, ktorých príjmeme z ich radov do naљej tlače, na náљ rozkaz budú posudzovať to, čo nebudeme môcť vydávať priamo v naљich oficiálnych dokumentoch. Medzitým v dobe rozčúlenia, vyvolaného kritikou, prevedieme potrebné nám zariadenia a prednesieme ich verejnosti ako hotovú udalosť. Nikto nesmie ћiadať odvolanie rozhodnutého zriadenia, a to tým menej, ћe to bude podané ako zlepљenie... Pritom tlač obráti pozornosť verejnosti na nové otázky, lebo ľud navykli sme hľadať stále novoty.

  Politické otázky

  Na posúdenie týchto nových otázok vrhnú sa bezhlaví vodcovia ľudu, ktorý nevedia pochopiť, ћe z otázok, ktoré posudzujú, sami nič nerozumejú. Pojednávanie politických otázok nepatrí nikomu inému, ako tým, ktorí naљu politiku vyznačili a viedli ju od stáročí. Zo vљetkého povedaného vidíte, ћe domáhajúc sa mienenia davu, uľahčíme beh náљho mechanizmu a môћete pozorovať, ћe nehľadáme súhlas s naљim konaním, ale len so slovami, ktoré vyslovujeme v tej, alebo v inej otázke. Vћdy verejne hlásame, ћe vo vљetkých svojich krokoch vedení sme nádejou a presvedčením, ћe slúћime vљeobecnému blahu.

  Priemyslové otázky

  Aby sme odvrátili, a to najmä nespokojné hlavy od zaoberania sa politickými otázkami, uћ teraz vytyčujeme nové problémy, ktoré naoko súvisia s blahobytom ľudu - problémi hospodárske. Na tomto závodisku nech sa besnejú! Masy súhlasia s nečinnosťou a odpočinkom v tzv. politickej pôsobnosti, čomu sme ich zas len my priučili, aby sme ich pomocou mohli viesť zápas s gójskymi vládcami.

  Zábavy - Národné domy

  Aby sme im zabránili jasne vidieť niečo aћ do konca, ich pozornosť zvedieme na zábavy, hry, váљne a na národné domy... V tlači čoskoro budeme vypisovať súbehy na závodenie v umení a љportu kaћdého druhu. Tieto záujmy celkom odvrátia ich ducha od otázok, o ktoré by museli s nami ináč bojovať. Tým, ћe si ľudia stále viacej a viacej odvykajú od samostatného myslenia, obrátia sa na naљu stranu, lebo len my sami im ukáћeme nové myљlienkové smery-pravda, pomocou osôb, ktorých spojenie s nami oni nepoznajú.

  Jediná pravda

  Úloha liberálnych fanatikov bude hneď dohraná, aћ raz naљa vláda bude u moci. Do tej doby preukáћe nám dobré sluћby. Aћ do toho času i naďalej budeme riadiť ich myљlienky na vymyslenie a uskutočnenie nových fantastických a tzv. pokrokových teórií. Nič netuљiace hlavy Gójov iste sa nám podarilo v najvyљљej miere rozvrátiť slovom >>pokrok<<, lebo niet medzi nimi hlavy, ktorá by vedela, ћe pod týmto slovom skrýva sa odklon od skutočnej pravdy vo vљetkých prípadoch, ktoré sa netýkajú materiálnych vynálezov, lebo pravda je len jedna-jediná, a u tej pokroku byť nemôћe. Pokrok je lћivá idea, slúћiaca na zastretie pravdy, aby túto nikto nepoznal, okrem nás - Boћích vyvolencov a ochrancov tejto pravdy.

  Veľké problémy

  Za naљej vlády naљi rečníci budú hovoriť o veľkých problémoch, ktoré rozčulovali ľud preto, aby ho napokon priviedli k naљej blahej moci. Kto nás potom bude podozrievať, ћe vљetky tieto problémy podstrčili sme podľa politického plánu, ktorý nikto nerozlúљtil po celé veky ?!...


   

   

  Protokol č.14

   

  Náboћenstvo budúcnosti

  Aћ sa staneme vládcami, nebudeme trpieť iného náboћenstva okrem svojho, ktoré hlása jedného Boha, s ktorým je spojený osud náљho vyvoleného národa a tým náљ osud stal sa totoћný s osudom sveta. Preto musíme zbúrať vљetky náboћenstvá. Ak sa časom zahniezdil ateizmus, tento ako prechodný nebude ruљiť naљe ciele a poslúћi za príklad pre tie pokolenia, ktoré budú počuť naљe kázanie o Mojћiљovom náboћenstve, ktoré svojím vytrvalým a premysleným systémom pokorí nám vљetky národy. Tu zdôrazníme mystickú pravdu, o ktorej povieme, ћe v nej zakladá sa vљetka jej vychovávateľská sila. Pri kaћdej príleћitosti budeme uverejňovať články, v ktorých budeme zrovnávať naљu vládu s vládami minulými.

  Budúce nevoľníctvo

  Dobrodenie pokoja, hoci vynúteného vekmi nepokojov, poslúћi k novému reliéfu spomenutého pokoja. Chyby Gójskych administrácií budeme znázorňovať len v čiernych farbách. Zasejeme k nim taký odpor, ћe národy dajú prednosť pokoju a mieru v novom nevoľníctve pred zástavami slávnej slobody, ktorá toľko mučila a vyčerpávala samotné pramene ľudskej existencie, ktoré boli vykorisťované davom darebákov, nevediacich, čo tvoria... Bezvýznamné premeny vlád, do ktorých sme Gójov vohnali, keď sme podkopávali ich љtátne zariadenia, tak znechutia v tú dobu vљetky národy, ћe radљej pretrpia od nás vљetko, len aby nebolo treba znovu preћívať minulé rozčúlenia a nehody. Zvláљť budeme zdôrazňovať historické chyby vlád Gójov, ktoré toľké veky trýznili ľudstvo nedostatkom uváћenia vo vљetkom, čo sa týka skutočného blaha ľudu v zhone za fantastickými návrhmi sociálneho blaha, a pritom nezbadali, ћe tieto návrhy eљte viac zhorљili stav vљeobecných vzťahov, na ktorých je zaloћený ľudský ћivot... Vљetka sila naљich zásad a nariadení bude sa opierať na ich výklad a význačnosť ako oslňujúci opak oproti starým rozloћeným poriadkom spoločenského poriadku.

  Neprístupnosť k tajomstvu budúceho náboћenstva

  Naљi filozofovia budú kritizovať vљetky nedostatky náboћenstiev Gójov, ale naљe náboћenstvo nebude kritizovať nikto z jeho pravého hľadiska, lebo ho nikto do základov nepozná -okrem nás-, ktorí toto tajomstvo nikdy nesmieme prezradiť.

   

  Oplzlosť a budúcnosť slova, tlače

  V zemiach, ktoré sa nazývajú kultúrne, zriadili sme љialenú, љpinavú a odpornú literatúru. Za nejaký čas i po naљom nastúpení k moci budeme v nej pokračovať, aby sa eљte viacej vyrysoval rozdiel reči a programu, ktoré sa rozľahnú z naљich výљin...Naљi múdri ľudia, vychovaní pre spravovanie Gójov, budú zostavovať reči, návrhy, zápisy a články, ktorými budeme ovplyvňovať hlavy a usmerňovať tieto k nami naznačeným pojmom.


  Protokol č.15

   

  Jednoduchý svetový prevrat

  V dobe, kedy skutočne vystúpime na trón pomocou љtátnych prevratov, vedených k jednému dňu, po konečnom priznaní nespôsobilosti vљetkých jestvujúcich vlád, postaráme sa, aby sprisahanie proti nám viac nebolo. Preto nemilosrdne popravíme vљetkých, ktorý uvítajú naљe vystúpenie na trón so zbraňou v ruke.

  Popravy

  Kaћdé nové zaloћenie akéhokoľvek tajného spolku bude tieћ trestané smrťou. Tie, ktoré teraz jestvujú, ktoré sú nám známe a ktoré nám slúћili a slúћia, budú rozpustené a vylúčené z Európy.

  Budúci osud Massonov-Gójov

  Tak rozhodneme nad tými Gójmi z Massonov, ktorí veľmi mnoho vedia; a tí, ktorí dostanú milosť, budú v stálom strachu pred vypovedaním. Vydáme zákon, na základe ktorého vљetci členovia tajných spolkov podliehajú vyhnanstvu z Európy, ako centru naљej vládnej moci. Rozhodnutia naљej vlády budú konečné a proti nim nebude odvolania.

  Mystika vlády

  V Gójskej spoločnosti, v ktorej sme tak hlboko zasiali korene nesúladu a protestantizmu, moћno zaviesť poriadok len bezohľadnými prostriedkami, dokazujúcimi nepremoћiteľnú moc. Netreba pozerať na padajúce obete, prináљané pre budúce blaho. Hlavná vec pre neohrozenosť vlády je upevnenie svätoћiare mocnosti a toto docieľuje sa len veľkosťou a pevnosťou vlády, ktorá by mala prízraky nedotknuteľnosti z mystických príčin - Boћej vyvolenosti. Takouto vládou do poslednej doby bolo ruské samdrћastvo, -jediné v celom svete, bolo naљim nebezpečným nepriateľom, ak nepočítame i pápeћstvo. Spomeňte si na prípad, keď krvou zaliata Itália neskrivila ani vlas na hlave Sillu, ktorý túto krv prelieval. Silla bol zboћňovaný pre svoju moc v očiach ľudu, ním trhaného a jeho muћný návrat do Itálie robil ho nedotknuteľným... Ľud nedotýka sa toho, kto ho hypnotizuje svojou chrabrosťou a duљevnou silou.

  Rozmnoћovanie Massonských lóћí. Ústredná vláda mudrcov. Provokácia.

  Do uchvátenia moci utvoríme a rozmnoћíme frank-massonské lóћe vo vљetkých zemiach sveta, do ktorých privábime čo moћno najviac existenčne významných činiteľov, preto, ћe v týchto lóћach bude hlavné informačné miesto a vplyvné prostriedky. Vљetky tieto lóћe sústredíme pod jednu, jedine nám známu a vљetkým ostatným neviditeľnú správu, ktorá pozostáva z naљich mudrcov. Lóћe budú mať svojich zástupcov, kryjúcich svojimi osobami spomenutú správu Massonstva, ktorí budú udávať program a heslo. V týchto lóћach zviaћeme uzol vљetkých revolučných a liberálnych elementov. Zloћené budú zo vљetkých spoločenských tried. Najtajnejљie politické plány budú nám známe v prvých dňoch vzniku. Medzi členmi týchto lóћí budú agenti národnej i medzinárodnej polície, ktorej sluћby v tomto zmysle sú pre nás neoceniteľné, lebo táto môћe sa podľa svojho porátať s neposluљnými ľuďmi, ale i prikrývať naљe skutky a utvárať pôvod k nespokojnosti atď.

  Massonstvo ako vodca vљetkých tajných spolkov

  Do týchto spolkov vstupujú obyčajne aféristi, karieristi a vôbec ľudia zväčљa ľahkomyseľný, s ktorými ľahko bude sa pracovať a riadiť mechanizmus projektovaného stroja... Keby sa tento svet zvlnil, to bude znamenať, ћe sme ho potrebovali zvlniť, aby sme poruљili jeho priveľkú solidaritu, a keď uprostred neho vznikne sprisahanie, vtedy jeho hlavou nebude nikto iný, ako jeden z naљich najvernejљích druhov. Prirodzene, ћe nikto iný a len my budeme riadiť massonskú akciu, lebo vieme, kam ideme, poznáme kaћdý konečný cieľ kaћdého skutku, kým Góji nepoznajú nič, ani bezprostredný výsledok. Oni sa obyčajne uspokoja s výpočtom svojej namyslenosti a úmyslov a nepozorujú, ћe i vlastný úmysel nepatrí ich iniciatíve, ale náљmu namiereniu na ich mysle.

  Význam verejného úspechu

  Góji prichádzajú do lóћí zo zvedavosti alebo v nádeji, ћe sa nimi pretlačia k verejnému hrantu a niektorí preto, aby mali moћnosť predniesť svoje nesplniteľné a nesmyselné preludy; oni túћia po úspechu a potlesku, na ktorý my sme veľmi љtedrý.


   

   

  Protokol č.16

   

  Zneљkodnenie univerzít

  Na docielenie zničenia vљetkých druhov kolektívnych síl okrem naљich zneљkodníme ich prvý stupeň - univerzity, prevychovajúc ich v novom smere. Predstavení a profesori budú pripravovaný pre svoju úlohu podrobnými tajnými programmi pôsobenia, od ktorých oni bez trestu neodstúpia ani o vlas. Budú sledovaní so zvláљtnou opatrnosťou a budú v plnej závislosti od vlády. Z prednáљok vykoreníme a odstránime љtátne právo ako aj vљetko, čo sa týka politických otázok. Tieto predmety bude vyučovať niekoľko desiatok ľudí, vybraných po zvláљtnych spôsobilostiach z radov zasvätených. Univerzity nemajú prepúљťať spomedzi svojich stien holobrádkov, upravujúcich konљtitučné plány, ako komédiu alebo tragédiu, zaujímajúc sa o otázky politiky, z ktorých ani ich otcovia nikdy nič nerozumeli. Zle upravené zoznámenie veľkého počtu osôb s otázkami politiky vychováva utopistov a nedobre poslúchajúcich občanov, ako to môћete vidieť z príkladu vљeobecného vychovávania Gójov v tomto smere. My sme potrebovali, aby do výchovy zavedené boly vљetky tieto začiatky, ktoré tak skvele podlomili ich zariadenia. Akonáhle budeme sami u vládnej moci, odstránime vљetky znepokojujúce predmety výchovy a z mládeћe urobíme posluљné deti predstavených.

  Výmena klasiky

  Klasiku, ako aj kaћdé vyučovanie starých dejín v ktorých je viac zlých ako dobrých príkladov, zameníme vyučovaním programu budúcnosti. Z pamäti ľudu vymaћeme vљetky fakty minulých vekov, ktoré si neћeláme, ponechajúc z nich len tie, ktoré vyrysujú vљetky chyby gójskych spoločenských poriadkov. Vyučovanie o praktickom ћivote, ustanovených zariadeniach, vzájomných vzťahoch človeka k človekovi, o vyvarovaní sa љpatných sebeckých príkladov, ktoré siali nákazu zla a iné podobné otázky výchovného charakteru budú stáť v prvých radách vyučovacieho prostriedku, zostaveného podľa zvláљtneho plánu pre kaћdé povolanie, v nijakom prípade nespojujúc vyučovanie. Takéto zriadenie má svoju zvláљtnu váћnosť.

  Výchova a povolanie

  Kaћdé verejné povolanie musí byť vychovávané v prísnom rozdelení a súhlase s určením a prácou. Nahodili géniovia vћdy vedeli a budú vedieť prekĺznuť do druhých stavov, ale pre tento zriedkavý prípad prepúљťať ľudí do druhých radov bez nadania, odoberajúc miesta od prítomných v týchto radoch po vrodenosti a povolaní je hotové љialenstvo. Viete, čím sa skončilo toto u Gójov, ktorí pripustili tento krikľavý nezmysel.

  Reklama panovníkovej moci v љkolách

  Aby vládnuci pevne zasadol v srdciach a hlavách svojich občanov v dobe jeho pôsobenia je potrebné prednáљať celému ľudu v љkolách a na verejných miestach o jeho význame a skutkoch, ako I vљetkých jeho zámeroch.

  Zruљenie súkromného vyučovania

  Zruљíme kaћdé súkromné vyučovanie. Mládeћ bude mať právo spolu s rodičmi zhromaћďovať sa vo vzdelávacích ústavoch -ako v kluboch, za týchto zhromaћdení, najmä na sviatky, učitelia budú prednáљať naoko slobodné predmety o otázkach ľudskej vzdelanosti, zákonoch, potlačovacích prostriedkoch a napokon o filozofii a nových teóriách, svetu eљte neznámych. Tieto teórie povznesieme na dogmu viery, ako prechodný stupeň k naљej viere. Po ukončení programu naљej terajљej a budúcej činnosti prečítam vám zásady týchto teórií.

  Nezávislosť mysli

  Poznajúc zo skúsenosti mnohých vekov, ћe ľudia ћijú a riadia sa ideami a tieto ideje ľudia vnímajú len pomocou výchovy, dávanej s jednakým výsledkom vљetkým vekom, pravda, s rozdielnymi spôsobmi, my pohltíme a skonfiљkujeme vo svoj prospech posledné záblesky nezávislosti mysle, ktorú uћ dávno riadime, k potrebným nám predmetom a ideám.

  Názorné vyučovanie

  Systém osedlania mysle pôsobí uћ v tzv. systéme názorného vyučovania, majúceho prevrátiť Gójov v nemysliace posluљné zvieratá, očakávajúce príklady, aby mohli tieto uváћiť… Vo Francúzku jeden z naљich najlepљích agentov, Burћua, uћ vyhlásil systém názornej výchovy.   

   

  Protokol č.17

   

  Právnictvo

  Právnictvo vychováva ľudí chladných, krutých, urputných, bezzásadových, stavajúcich sa vo vљetkých prípadoch na ľahostajnú, čisto legálnu pôdu. Právnici naučili sa vљetko sústrediť k zisku obhajoby a nikdy nie k sociálnemu blahu a jeho výsledkom. Oni obyčajne neodťahujú sa od nijakého zastúpenia, starajúc sa docieliť oslobodenia za kaћdú cenu a vyhľadávajú zámienky v kaћdej nejasnosti právneho vyjadrenia; tým oni demoralizujú súd. Preto tento stav postavíme do úzkeho rámca, uzavierajúceho ich do sféry vykonávajúcich úradníkov. Právnici, ako aj sudcovia, budú pozbavení právu styku so stránkami; vyљetrujúc podľa správ a dokladov súdu, od ktorých ich budú dostávať, budú obhajovať svojich klientov podľa výsluchu a pred súdom vyљetrenými faktami. Budú dostávať honorár, bez ohľadu na akosť obhajoby. Týmto budú jednoduchými spravodajcami v prospech súdnictva a prevahy prokurátora, ktorý bude spravodajcom v prospech obvinenia, čo skráti súdnu správu. Týmto spôsobom ustanoví sa čestná, nestranná obhajoba, vedená nie zo zisku, ale na základe presvedčenia. Toto zariadenie medzi iným odstráni aj praktikujúci sa teraz spôsob korupcie kolegov a ich dohody dať výhru sporu tomu, kto platí…

  Vplyv gójskych kňazov

  Uћ od dávna staráme sa o to, aby kňaћstvo Gójov- ktoré by inakљie mohlo byť pre nás hrozbou, upadlo do zlej povesti, čím znemoћníme jeho poslanie. Jeho vplyv na ľud mizne deň po dni.

  Sloboda svedomia

  Vљade sa hlási sloboda svedomia. Podľa toho je len otázkou času, kedy nastane zrútenie kresťanského náboћenstva. S ostatnými náboћenstvami budeme ľahљie hotový, ale rokovanie o tejto otázke nie je eљte zrelé pre výrok. Kňaћstvo I náboћenstvo postavíme do takých úzkych hraníc, ћe ich vplyv bude protichodný ich bývalému náboћenskému hnutiu.

  Pápeћský dvor

  Aћ príde doba úplne zničiť pápeћský dvor, tu prst neviditeľnej ruky ukáћe ľudu smerom k tomuto dvoru. Akonáhle sa ľud k nemu vrhne, vystúpime naoko ako jeho obhajcovia, aby sme nedopustili nadmerného krviprelievania. Týmto manévrom prederieme sa aћ do hlbín pápeћského dvora a nevyjdeme odtiaľ skôr, dokiaľ nepodryjeme vљetku moc tohoto miesta.

  Ћidovský kráľ - ako patriarcha pápeћ

  Ћidovský kráľ bude pravý pápeћ sveta, patriarcha medzinárodnej viery.

  Spôsoby boja jestvujúcim náboћenstvom

  Zatiaľ prevychováme mládeћ v nových priechodných náboћenstvách a napokon i v naљom. Otvorene nebudeme sa dotýkať jestvujúcej viery, ale povedieme boj kritikou, vyzývajúcou k rozkolu.

  Úloha súčasnej tlače

  Naљa tlač bude prevádzať ostrú kritiku љtátnych I náboћenských vecí, ako aj neschopnosti Gójov. Pouћije pritom opovrћlivých výrazov, hraničiacich s uráћkou - čo je umenie, s ktorým je naљa geniálna rasa dobre oboznámená.

  Organizácia polície - Dobrovoľná polícia

  Naљa ríљa bude apológiou bôћika Viљnu, v ktorom je jeho zosobnenie - naљich sto rúk na pere sociálneho stroja. Budeme vidieť bez pomoci oficiálnej polície, ktorá v tej forme jej práv, ktoré sme vypracovali pre Gójov, prekáћa vládam vidieť. Pri pomoci náљho programu tretina náљho ľudu bude pozorovať ostatných z povinnosti, alebo zo zásady dobrovoľnej љtátnej polície. Potom nebude hanbou byť vyzvedačom, alebo spravodajcom, ale chválitebnosťou, hoci bezdôvodné správy budú sa kruto trestať, aby sa nerozmnoћilo zneuћitie týmto právom. Naљi agenti budú tak s niћљej ako i z vyљљej spoločnosti, z prostredia veseliacej sa administratívnej triedy, nakladatelia, kníhkupci, obchodní praktikanti, typografi, bíreљi, sluhovia atď. Táto bezprávna, na nijaké samoprávo nesplnomocnená, teda bezmocná polícia bude jedine svedčiť a informovať, lebo kontrola ich informácií a zatýkania bude závislá na zodpovednej organizácií kontrolórov policajných vecí. Zatýkanie bude prevádzať četnícky zbor a mestská polícia. Neohlásenie počutých a videných vecí v otázkach politiky bude podobné ako ukrývanie, i keď bude dokázané, ћe sám nehlásiaci je osobne nevinný.

  Љpionáћ na spôsob љpionáћe Kahalu

  Podobne ako naљi bratia teraz pod vlastnou zodpovednosťou sú povinný ohlasovať Kahale svojich odpadlíkov, alebo akékoľvek spozorované protivenstvo Kahalu, tak aj v naљej svetovej ríљi povinnosťou celého náљho ľudu bude zachovávať v tomto zmysle povinnosť љtátnej sluћby.

  Zneuћitie úradnej moci

  Takáto organizácia vytrhne s koreňom zneuћívanie úradnej moci, silu, korupciu a vљetko to, čo sme zaviedli naљou radou s teóriami nadľudských práv do zvykov Gójov… Ako by bolo moћné inakљie docieliť rozmnoћenie príčin k neporiadkom medzi ich gójskou administráciou, keď nie týmito cestami… Medzi týmito cestami - jedna z najváћnejљích - sú agenti verejného poriadku, majúci moћnosť vo svojej boriacej pôsobnosti prejavovať a rozvíjať svoje zlé sklony -svojprávo, svojmocnosť a v prvom rade úplatkárstvo.


   

   

  Protokol č.18

   

  Bezpečnostné prostriedky

  Aћ bude potrebné zosiliť prísne prostriedky ochrany, najstraљnejљí to jed pre prestíћ vládnej moci, prevedieme pretvarovanie neporiadkov alebo prejavenie nespokojnosti pomocou dobrých rečníkov. K nim pripoja sa spoluctiaci a toto nám dá dôvod k prehliadkam a dozoru pri pomoci naљich sluhov zo stredu gójskej polície.

  Pozorovanie medzi sprisahancami

  Pretoћe väčљina sprisahancov pracuje z lásky k tomu, aby niečo vedela pre moћnosť k rozprávaniu, nebudeme ich predčasne znepokojovať, ale do ich prostredia vљantročíme pozorovacie elementy… Je potrebné uvedomiť si, ћe prestíћ vlády sa zmenљuje, ak odhaľuje časté sprisahania proti sebe; v tom priznáva časť malomocnosti, alebo čo je eљte horљie, časť neprávnosti. Je vám známe, ћe rozbili sme prestíћ vládnúcich Gójov častými úkladmi na ich ћivot prostredníctvom svojich agentov, slepých oviec náљho stáda, ktorých ľahko moћno niekoľkými liberálnymi frázami pohnúť k zločinom, len nech tieto majú politické zafarbenie. Panovníkov donútime priznať svoju neschopnosť otvoreným ohlásením prostriedkov svojej ochrany, čím zničíme ich prestíћ.

  Ochrana ћidovského kráľa

  Náљ panovník bude ochraňovaný len nepozorovateľnou stráћou, pretoћe nedopustíme ani zrodenie myљlienky, ћe by mohlo vzniknúť také vzbúrenie, s ktorým by nebol schopný zápasiť a preto musí sa skrývať. Keby sme dopustili túto myљlienku, ako to robia predstavitelia Gójov, tým by sme podpísali rozsudok, keď nie nad panovníkmi, tak nad ich dynastiou v neďalekej budúcnosti. Pod presne dodrћovaným zovňajљkom náљ panovník bude pouћívať svojej moci len v prospech ľudu, ale nikdy nie pre svoju, alebo dynastickú výhodu. Preto s dodrћaním tohto dekorum-u jeho moc bude váћená a ochraňovaná ľuďmi, zboћňujúcich ho s vedomím, ћe s ním je spojený blahobyt kaћdého občana љtátu, lebo od neho bude odvislí vљetok poriadok verejných zariadení… Ochraňovať kráľa verejne znamená priznávať nedostatky organizácie jeho moci. Náљ panovník medzi ľudom vћdy bude obklopený davom naoko zvedavých muћov a ћien, ktorí budú tvoriť prvé rady okolo neho na pohľad náhodilé, ale ktoré budú zdrћiavať rady ostatných, ako z úcty k poriadku. Toto bude príkladom zdrћanlivosti aj pre iných. Keby sa medzi ľudom naљiel prosiaci, chcejúci podať svoju ћiadosť, tu prvé rady musia túto ћiadosť prijať a pred zrakom prosiaceho ju podať panovníkovi, aby vљetci vedeli, ћe podávané ћiadosti sú doručované, teda ћe jestvuje kontrola samého panovníka. Svätoћiara vlády vyћaduje pre svoju existenciu, aby ľud mohol povedať: Keby o tom kráľ vedel, alebo Kráľ sa o tom dozvie.

  Mystická prestíћ vlády

  Zo zavedením oficiálnej ochrany zmizne mystická prestíћ vlády. Kaћdý, kto má istú smelosť, cíti sa nad ňou pánom, vzbúrenec uznáva svoju silu a pri súcej príleћitosti vyhľadáva chvíľku úkladu proti vláde… Pre Gójov kázali sme opačne a preto môћeme vidieť príklad, kam ich doviedli prostriedky ich zjavnej ochrany.

  Zatýkanie po prvom podozrení

  U nás previnilci budú zatýkaní po prvom dôvodnom podozrení; veď zo strachu pred moћnou mýlkou nemoћno dovoliť moћnosť úteku podozrivých v politickom priestupku alebo zločine, v ktorom budeme skutočne bezohladní. Keď moћno dovoliť s niektorou ťaћkosťou preskúmanie podnetu k jednoduchým zločinom, nemoћno ospravedlniť tých ľudí, ktorí sa zamestnávajú otázkami, ktorým nikto, okrem vlády nerozumie… Veď i mnohé vlády nerozumejú skutočnej politike.


   

   

  Protokol č. 19.

   

  Právo doručenia ћiadostí a projektov.

  Keďћe v politike nedopustíme samostatného zamestnania, preto budeme povzbudzovať vљemoћné prosby a ћiadosti s návrhmi rozličných projektov na zlepљenie národného ћivota, na nahliadnutie vláde; toto nám osvetlí nedostatky alebo fantázie nám podriadeného ľudu, na ktoré budeme odpovedať alebo vyplnením, alebo rozumným vyvrátením, ktoré by dokázalo krátkozrakosť nesprávne premýљľajúceho projektanta.

  Vzbúrenie.

  Toto nie je nič iného, ako љtekanie mopslíka na slona. Pre dobre organizovanú vládu nie z policajného ale verejného hľadiska, mopslík љteká na slona, nepoznajúc jeho význam a silu. Je treba jedine na dobrom príklade ukázať význam jedného i druhého a mopslíci prestanú љtekať, krútiac chvostom, akonáhle uvidia slona.

  Súdenie politických priestupkov.

  Aby sme odňali prestíћ zmuћilosti z politického priestupku, takéhoto previnilca posadíme na lavicu obћalovaných krádeћou, vraћdou a kaћdým protivným a sprostým zločinom. Vtedy verejné mienenie tento druh priestupkov zleje vo svojej predstave s hanbou kaћdého iného druhu a označí ho rovnakým opovrhnutím.

  Reklama politických priestupkov.

  Starali sme sa a dúfam ћe i dosiahli sme to, ћe Góji nevystihli tento spôsob boja s povstaním. Preto prostredníctvom tlače a rečí, kričiac, v prehnane zostavených učebniciach histórie, reklamovali sme mučeníctvo, ako by prijaté povstalcami pre seba za ideu vљeobecného blaha. Táto reklama zväčљila kontingent liberálov a postavila tisíce Gójov do radov náљho ћivého inventára.


   

   

  Protokol č. 20

   

  Finančný program.

  Dnes sa dotkneme finančného programu, ktorý som odloћil na koniec svojej správy, ako najťaћљí, konečný a rozhodný bod naљich plánov. Pristupujúc k nemu, pripomínam,, čo som prv rozprával len mimochodom, ћe výsledok naљich činov je rozhodnutý otázkou číslic. V dobe náљho príchodu k moci naљa samovláda bude sa vyhýbať zo zásady sebaochrany citeľne zaťahovať masy ľudu daňami, nezabúdajúc svoju úlohu otca a ochrancu. Nakoľko vљak љtátna organizácia je drahá, treba pre ňu zháňať potrebné finančné prostriedky. Preto potrebné je pečlivo vypracovať otázku rovnováhy v tejto veci.

  Progresívna daň.

  Naљa vláda, v ktorej kráľ bude mať zabezpečené právo siahnuť na vљetky majetky, ktoré sú v љtáte, preto môћe prikročiť k zákonnému zhabaniu akýchkoľvek súm pre reguláciu ich obehu v љtáte. Z toho vysvitá, ћe daňovú úhradu je najlepљie prevádzať progresívnym zdanením vlastníctva. Takýmto spôsobom dane budú platené bez tiesne, alebo spustoљenia v pomernom percente k majetku. Bohatí musia priznať, ћe ich povinnosťou je časť svojich prebytkov dať pre љtátne potreby, pretoћe љtát im ručí za bezpečnosť majetku ostatným majetkom a právom čestného zisku – hovorím čestného – lebo kontrola nad majetkom odstráni krádeћe na základe zákona. Táto sociálna reforma musí ísť z hora, lebo nastupuje jej doba – potrebná, ako podmienka pokoja. Daň, vzatá od chudáka, je semeno revolúcie a slúћi len na љkodu љtátu, strácajúceho mnoho pre zhon za maličkosťou. Nehľadiac na to, dane z kapitalistov zmenљia vzrast bohatstva v súkromných rukách, do ktorých sme ho teraz stiahli, ako protiváhu oproti vládnej sile Gójov – љtátnym financiám. Daň, zväčљujúca sa percentuálne v pomere ku kapitálu, dá omnoho väčљí príjem, ako terajљia vљeobecná a stavovská daň, ktorá je teraz pre nás uћitočná jedine pre povzbudzovanie rozčuľovania a nespokojnosti medzi Gójmi. Sila, na ktorú sa náљ kráľ bude opierať, je rovnováha a garancia pokoja, pre ktorý je potrebné, aby sa kapitalisti zriekli časti svojich dôchodkov – pre spoľahlivosť љtátneho stroja. Љtátne potreby musia platiť tí, komu nie sú ťaћkosťou a u koho jest čo vziať. Takýto prostriedok zničí nenávisť chudobného k bohatému, v ktorom uvidí potrebnú finančnú podporu pre љtát, uvidí v ňom budovateľa pokoja a blahobytu, pretoћe bude vidieť, ћe platí pre tieto ciele potrebné prostriedky. Aby inteligentní poplatníci nehorekovali na nové platby, budú vydávané podrobné vyúčtovania љtátnych prostriedkov, prirodzene s výnimkou takých súm, ktoré budú rozdelené na potreby trónu a administratívneho zariadenia. Vládnuci panovník nebude mať svojho majetku, pretoћe čo je v љtáte, bude jeho vlastníctvom, ináč by jedno odporovalo druhému. Fakt vlastného majetku by zničil právo na vљeobecné vlastníctvo. Príbuzní vládnucej rodiny, okrem jeho následníkov, ktorí tieћ budú vydrћiavaní na účet љtátu, musia vstúpiť do radov љtátneho personálu, alebo pracovať pre to, aby dostali právo súkromného vlastníctva. Privilégiá kráľovskej krvi nemajú byť privilégiami na okrádanie љtátnej pokladnice.

  Progresívne známkové poplatky.

  Kúpa, vyplatenie peňazí alebo iné dedičstvo budú zdanené známkovým progresívnym poplatkom. Týmto poplatkom neohlásené výslovne menované prevádzanie vlastníctva peňazí alebo akéhokoľvek iného druhu majetku stáva sa predoљlý majiteľ povinný k percentuálnemu zdaneniu za dobu od skrytého do doby uisteného prevodu. Prevádzajúce kvitancie musia byť kaћdý týћdeň predloћené na miestny berný úrad s udaním mena, priezviska a stáleho bydliska starého i nového majiteľa. Toto prevádzanie majetku na meno musí začínať u istej sumy, prevyљujúcej obyčajné výlohy pri kúpe alebo predaji, ktoré budú zdanené známkovým poplatkom naznačeného percenta z jednotky. Vypočítajte, koľko ráz prevýљia tieto dane dôchodky gójskych љtátov.

  Fondová pokladnica. Percentné cenné papiere a viaznutie peňaћného obehu.

  Fondová pokladnica љtátu bude povinná uschovať isté rezervné sumy a vљetko, čo bude zobraté nad tieto sumy, musí vrátené do obehu. Za tieto sumy budú prevádzané verejné práce. Iniciatíva takýchto prác, vychádzajúcich zo љtátnych prameňov, pevne priviaћe robotnícku triedu k záujmom љtátnym a vládnucim. Časť z týchto súm bude určená na prémie vynálezcov a výroby. Nikdy nie je dobré okrem určenej a љiroko vypočítanej sumy zadrћovať nadbytok v љtátnych pokladniciach, lebo peniaze sú pre obeh a kaћdé ich viaznutie ničivo sa odráћa na prácu љtátneho mechanizmu, pre ktorý tieto slúћia ako mastiaci prostriedok. Premena čiastok bankoviek na percentné cenné papiere spôsobila toto viaznutie. Následky tejto okolnosti sú teraz uћ dostatočne známe.

  Vyúčtovanie.

  Vyúčtovací dvor tieћ zariadime a v ňom panovník kaћdú dobu nájde plné vyúčtovanie љtátnych dôchodkov a výdavkov, s výnimkou eљte nezostavenej mesačnej bilancie. Jediná osoba, ktorá nebude mať záujem okrádať љtátne pokladnice, bude ich vlastník - panovník. Preto jeho kontrola odstráni vљetky straty a márnenie.

  Zruљenie reprezentácie.

  Reprezentácia pri návљtevách, odoberajúca panovníkovi drahocenní čas k vôli etikete, bude zruљená preto, aby panovník mal dosť času na kontrolu a uvaћovanie. Potom jeho moc nebude rozdrobená na chvíľkové pozornosti ľudí, obklopujúcich pre lesk a prepych jeho trón a majúcich záujem na vlastných a nie na љtátnych veciach.

  Viaznutie kapitálu.

  Hospodárske krízy u Gójov prevádzali sme púhym vyčerpaním peňazí z obehu. Ohromné kapitály hromadili sa cieľom vyčerpávania peňazí zo љtátov, aby tieto znovu boli donútené obracať sa k nim o pôћičky. Tieto pôћičky zaťaћovali financie љtátov platením úrokov a robili ich otrokmi vyљљie uvedenývh kapitálov . . .

  Vydávanie peňazí do obehu.

  Terajљí obeh peňazí nezodpovedá vôbec vљeobecným potrebám a preto nemôћe vyhovieť pracovným poћiadavkám. Vydanie peňazí do obehu musí zodpovedať prírastku obyvateľstva, k čomu pripočítať aj deti ako spotrebiteľov odo dňa narodenia. Revízia peňaћného obehu je váћna existenčná otázka pre celý svet.

  Zlatá mena.

  Je vám známe, ћe zlatá mena bola záhubou pre љtáty, ktoré ju zaviedli, keďћe nemohla uspokojiť peňaћnú potrebu a to tým menej, ћe my sme stiahli toľko zlata, koľko len bolo moћné.

  Peniaze v cene robotníckej sily.

  U nás musí byť zavedená valuta v cene robotníckej sily, či uћ papierová alebo drevená. My prevedieme vydanie peňazí, zodpovedajúce poћiadavkám kaћdého občana, zväčљujúc toto mnoћstvo s kaћdým novonarodeným a zmenљujúc ho umretím kaћdého človeka. Rozpočty bude riadiť kaћdý department, kaћdý okruh ( francúzske administratívne oddelenie ).

  Rozpočet.

  Aby sa vydávanie peňazí na љtátne potreby nezdrћovalo, budú sumy a termíny vydania určované nariadením panovníka. Týmto sa odstráni protektorát ministerstva nad jednými úradmi na úkor druhých. Rozpočty dôchodkov a výdavkov budú vedené vedľa seba, aby nezatieňovali jedny druhé. Nami navrhované reformy gójskych financií a princípov zabalíme do takých foriem, aby tieto nikoho nerozčuľovali. Ukáћeme na nutnosť reforiem pre chaos, do ktorého priљli finančné neporiadky u Gójov. Poukáћeme, ћe prvý neporiadok je v tom, ћe u nich začína sa s vypracovaním jednoduchého rozpočtu, ktorý rastie z roka na rok, z týchto príčin : Tento rozpočet dosahuje do polovice roku; potom ћiadajú opravený rozpočet, z ktorým sú hotový za tri mesiace, na čo ћiadajú doplňovací rozpočet a vљetko toto končí likvidačným rozpočtom. A pretoћe rozpočet nasledujúceho roku predpokladá sa na základe celkového súčtu výdavkov minulého roku, teda kaћdoročné zvýљenie oproti normálu dosahuje päťdesiat percent za rok, čím jednoročný rozpočet sa strojnásobuje za desať rokov. Vďaka týmto spôsobom, dopustením bezstarostnosťou gójskych љtátov, ich pokladne sa vyprázdnili. Nasledujúca potom perióda vybrala zbytky a priviedla gójske љtáty k bankrotu. Chápete veľmi dobre, ћe takéto hospodárstvo, ktoré sme naљepkali Gójom, nepovedieme.

  Љtátne dlhy.

  Љtátny dlh dokazuje љtátnu chorobu a neporozumenie љtátnemu právu. Dlhy visia nad hlavami panovníkov ako Damoklov meč, ktorí namiesto toho, aby sa zadlћovali u svojich občanov dočasnou daňou, idú s natiahnutou rukou prosiť o almuћnu u naљich bankárov. Zahraničné dlhy sú pijavice, ktoré nemoћno nijako odtrhnúť od љtátneho tela, dokiaľ samé neodpadnú, alebo ak ich љtát sám nezhodí. Ale љtáty Gójov ich so seba nezhadzujú, ba pokračujú v ich prikladaní, čím musia sa nevyhnutne zničiť, krvácajúc od dobrovoľného púљťania svojej krvi. V skutočnosti čo iného, znamená dlh sám osebe a to eљte zahraničný?! . . . Dlh – je vydanie vládnych zmeniek, obsahujúcich percentnú povinnosť v pomere k sume vypoћičaného kapitálu. V tom prípade, keď dlh je splatený päťpercentným úrokom za dvadsať rokov, љtát zbytočne vypláca percentný kapitál, rovnajúci sa výљke dlhu. Za љtyridsať rokov vypláca dvojnásobnú, za љesťdesiat rokov trojnásobnú výљku a dlh ostáva stále jednako nezaplateným dlhom. Z tohoto rozpočtu vidieť, ћe љtát pri vљeobecnom zdanení čerpá posledné haliere chudákov, poplatníkov daní, aby sa mohol pokonať s cudzozemskými boháčmi, u ktorých si poћičal peniaze, namiesto toho, aby zobral tieto haliere na svoje potreby bez úrokových doplatkov. Dokiaľ boli љtátne dlhy len vnútorné, Góji prelievali peniaze z vrecák chudákov do vrecák boháčov vnútri v љtáte, ale keď sme podplatili, koho bolo treba, aby dlhy previedli na zahraničnú pôdu, tu vљetky љtátne bohatstvá začali tiecť do naљich pokladníc a vљetci Góji začali nám platiť daň z poddanosti. Ak ľahkomyseľnosť ministrov k љtátnym veciam a predajnosť ministrov alebo ich nerozumnosti vo finančných veciach iných vládnucich osôb zadĺћia svoje zeme naљím pokladniam nesplatiteľnými dlhmi, tu je treba vedieť, koľko nás toto stálo námahy a peňazí!

  Jednopercentné série.

  Viaznutie obehu peňazí nebude u nás dovolené a preto nebude ani љtátnych percentných papierov s výnimkou jednopercentných sérií, aby vydanie na úroky nevydávalo љtátny blahobyt v nebezpečie vyciciavania pijavicám. Právo vydania cenných percentných papierov budú mať jedine priemyslové spoločnosti, ktorým nebude ťaћkosťou platiť úroky zo zisku, lebo љtát nezarába na vypoћičaných peniazoch, ako tieto spoločnosti. Ale tieto stráca.

   

  Priemyslové cenné papiere.

  Priemyslové cenné papiere bude kupovať aj vláda, ktorá sa z dneљného dlћníka zmení na veriteľa. Takýto spôsob skráti viaznutie obehu peňazí, pohodlnosť a lenivosť, ktoré vlastnosti nám boli uћitočné u samotných Gójov, ale v naљej vláde nie sú ћiadúce. Aká jasná je nedomyslenosť čisto zvieracích mozgov Gójov, prejavená tým, ћe keď robili u nás dlhy na úroky, nemysleli, ћe tieto peniaze budú musieť raz čerpať zo svojich љtátnych poplatníkov na vyrovnanie s nami! Či nebolo jednoduchљie vziať tieto peniaze priamo u svojich?! . . . Toto znova dokazuje geniálnosť náљho vyvoleného rozumu tým, ћe sme im vedeli tak znázorniť vec robenia dlhov, ћe oni v nich videli eљte výhodu pre seba. Naљe výpočty, ktoré predstavíme, aћ príde súca chvíľa osvetlenia vekových skúseností, docielených nami nad gójskymi љtátmi, tieto budú sa vyznačovať určitosťou a jasnosťou, čím kaћdému jasne ukáћu úћitok naљich nových za riadení. Tieto ukončia vљetky zneuћitia, zásluhou ktorých sme ovládali Gójov; v naљom kráľovstve vљak dovolené nebudú. Zriadime taký účtovnícky systém, ћe ako panovník, tak i najniћљí úradník nebude vedieť odviesť najmenљiu sumu nespozorovane od jej určenia alebo zameniť pre ňu určený smer a ten, ktorý bude raz zaznamenaný v určitom akčnom pláne. Bez určitého plánu vládnuť nemoћno. Kráčajúc po určitej ceste s neurčitými zásobami, hynú na ceste tak vodca, ako i hrdinovia.

  Panovníci Gójov -- dočasníci -- Massonský agenti.

  Panovníci Gójov, ktorých sme kedysi odporúčali odtiahnuť od љtátnych vecí reprezentáciou, návљtevami, etiketou a zábavami, boli len љpanielskou stenou naљej vlády. Účty dočasníkov zostavovali naљi agenti, ktorí tieto zaslepené hlavy vћdy uspokojovali sľubmi, ћe v budúcnosti predvídajú sa úspory, zlepљenie . . . Z čoho úspory? Z nových daní? Mohli sa spýtať a nespýtali sa , čítajúc naљe účty a návrhy . . . Vy uћ viete, kam ich priviedla ich bezstarostnosť, do akého finančného neporiadku doљli, nehľadiac na obdivuhodnú pracovitosť ich národov.


   

   

  Protokol č. 21.

   

  Vnútorná pôћička.

  Ku vљetkému Vám v poslednom oznámenom zhromaћdení eљte podrobne vysvetlím vec o vnútorných pôћičkách. O zahraničných viacej rozprávať nebudem, pretoћe tieto nás ћivili národnými peniazmi Gójov, pre náљ љtát vљak nebude cudzozemcov, alebo vôbec niečo zahraničného. Vyuћívali sme predajnosť administratívou a nedbalosť vládcov, aby sme dostali dvojnásobné, trojnásobné i väčљie sumy, poћičiavajúc gójskym vládam peniaze vôbec pre ich љtáty nepotrebné. Kto by mohol toto robiť proti nám? . . . Preto budem vysvetľovať podrobnosti jedine jedných vnútorných pôћičiek. Ohlasujúc uzavretie takejto pôћičky, љtáty prijímajú záznam proti svojím zmenkám, t. j. percentným cenným papierom. Aby tieto boly dostupné pre kaћdého, budú označené hodnotou od sto do tisíc. Pri tom pre prvé záznamy je zráћka. Na druhý deň sa ich cena umele zvýљi, čo bude zdanlivé, ako by pre nával záznamov. Za niekoľko dní sú љtátne pokladne preplnené a peniaze niet kde ukladať. Záznam naoko niekoľko ráz prevyљuje vypísanú pôћičku; v tom je celý efekt -- hľaďte, aká je dôvera k vládnym zmenkám.

  Pasíva a dane.

  Keď bola komédia dohraná, tu vzniká fakt utvorených pasív pri tom citeľne. Na platenie úrokov treba sa obracať k novým pôћičkám, nepohlcujúcim, ale jedine zveľaďujúcim pôvodný dlh. Keď je úver vyčerpaný, treba novými daňami kryť úroky z pôћičky, ale nikdy nie pôћičku samu. Tieto dane sú pasíva, pouћívané na krytie pasív . . .

  Konverzia.

  Ďalej prichádza doba konverzie, ktorá zmenљuje úrokové platby, ale nenahradzuje dlhy, k tomu nemôћe byť prevedená bez súhlasu veriteľov. Pri ohlásení konverzie ponúka sa vrátenie peňazí tým, ћe ktorí nechcú konvertovať svoje papiere. V tom prípade, ћe by vљetci majitelia papierov vyslovili svoj nesúhlas a ћiadali späť svoje peniaze, vlády chytili by sa na vlastnú udicu a ukázali by sa nespôsobilými zaplatiť dlhujúce peniaze. Na љťastie nevedomosť gójskych národov vo finančných veciach dala vћdy prednosť strate na


   

   

  Protokol č.22

   

  Tajomstvá budúcnosti

  Vљetkým tým, čo Vám tu bolo oznámené, snaћil som sa dôkladne odhaliť tajomstvá minulých, prítomných i budúcich udalostí a tie dôleћité prípady blízkej budúcnosti, ktorým v prúde ťaћkých kríz ideme v ústrety, tajomstvá zákonov naљich vzťahov ku Gójom a finančných operácií. K tejto látke musím eљte niečo doplniť. V naљich rukách je najväčљia súčasná sila - zlato; vo dvoch dňoch ho dostaneme z naљich úkrytov v hociktorom mnoћstve.

  Dlhoveké zlo ako základ budúceho blaha

  Treba Vám eљte dokazovať, ћe naљa vláda je predurčená Bohom?! . . . Či takým bohatstvom nedokáћeme, ћe vљetko zlo, ktoré sme museli po toľké roky robiť, aby napokon slúћilo skutočnému blahu - privedením vљetkého do poriadku?! . . . Hoci prostredníctvom nejakého násilia, ale poriadok jednako zavedený bude. My budeme vedieť dokázať, ћe sme dobrodinci, vrátiaci zemeguli skutočné dobro i osobnú slobodu , ktorú ľudia budú mať v pokoji, mieri a dôstojnom chovaní s podmienkou plnenia vљetkých nami vyhlásených zákonov. Ľudu vysvetlíme, ћe sloboda nepozostáva z rozpustilosti a bezuzdnosti práve tak, ako dôstojnosť a sila človeka nedáva práva hlásať kaћdému ničiace zásady slobody svedomia, rovnosti a im podobné, ћe osobná sloboda nedáva práva rozčuľovať seba aj iných ohyzdným rečením prostred nahromadeného ľudu. Skutočná sloboda pozostáva z osobnej bezpečnosti, čestného a presného plnenia zákonov spoluћitia, potom ľudskej dôstojnosti v poznaní svojich práv a nie v bezprávnosti, smerujúcej na látku svojho - ja. Naљa vláda bude slávnou, lebo bude mohutná, bude skutočne vládnuť a nebude sa plaziť za vodcami a rečníkmi, vykrikujúcimi љialené slová, nazývajúc ich veľkými zásadami, ktoré niesu nič iného, ako svedomite povedané - utópie . . . Naљa vláda bude plniteľom poriadku, v ktorom spočíva skutočné љťastie ľudstva. Svätoћiara tejto vlády vnúti mystickú úctu k nej, prečo ju národy budú zboћňovať. Skutočná sila neustupuje od nijakého práva, hoci i boћského; nikto nesmie k nej pristúpiť, aby odobral čo aj najmenљiu časť jej moci.


   

   

  Protokol č.23

   

  Obmedzenia výroby prepychových predmetov

  Aby národy privykli k posluљnosti, treba ich priučiť ku skromnosti a obmedziť priemyslovú výrobu prepychových predmetov. Tým zlepљíme mravy, demoralizované konkurenciou v prepychu. Znovu zriadime ručnú výrobu, ktorá podkopáva súkromný kapitál priemyselníkov. Toto potrebné aj preto, lebo často vládnu priemyselníci, keď aj nie fakticky, aspoň myљlienkami ľudu proti vláde.

  Nezamestnanosť

  Ľud nepozná výrobcu nezamestnanosti a je spokojný s jestvujúcimi poriadkami, čiћe stálosťou vlády. Nezamestnanosť je najnebezpečnejљou vecou pre vládu. Pre nás bude úloha nezamestnanosti dohraná, akonáhle bude vláda v naљich rukách.

  Zákaz opilstva

  Opilstvo bude zakázané a trestné ako priestupok proti ľudskosti ľudu, premieňajúceho sa pod vplyvom alkoholu na zvieratá. Eљte raz opakujem, ľud slepo poslúcha jedine silnú, od neho celkom nezávislú ruku, v ktorej cíti meč na ochranu a pomoc proti sociálnym bičom . . . Načo potrebuje on anjelskú duљu v tele panovníka? Ľud chce v nich vidieť prejavenie sily a moci.

  Zničenie starej spoločnosti a vzkriesenie v novej forme

  Vladyka, ktorý nahradí teraz jestvujúce vlády, vlečúce svoj ћivot prostred nami demoralizovaných spoločnosti, odrieknutých sa aj moci boћskej, prostred ktorých vystupuje zo vљetkých strán oheň anarchie, musí najprv pristúpiť k haseniu tohoto vљetkého ničiaceho ohňa. Preto bude povinný zničiť tieto spoločnosti, i keď zaliatím ich vlastnou krvou, aby ich potom vzkriesil v podobe správne organizovaného vojska, zápasiaceho vedome s kaћdou nákazou, ktorá môћe zničiť љtátne telo.

  Vyvolenec boћí

  Tento vyvolenec Boћí určení je k tomu, aby zlomil љialené sily, vládnuce inљtinktom a nie rozumom, svojou zvierackosťou a nie ľudskosťou. Tieto sily teraz víťazia v prejavení krádeћe a kaћdého násilia pod pretvárkou a maskou slobody a práva. Tieto rozruљili vљetky sociálne poћiadavky, aby na nich zdvihli trón ћidovského kráľovstva; ich úloha bude dohraná a skončená vo chvíli jeho vstúpenia na trón. Potom môћeme národom povedať: " Ďakujte Bohu a pokloňte sa pred tým, ktorý nosí na svojom čele pečať predurčenia, ku ktorému sám Boh viedol jeho hviezdu, aby nikto iný okrem neho nemohol vás oslobodiť od vљetkých vyљљie uvedených síl a zla ".


   

   

  Protokol č.24

   

  Upevnenie koreňov kráľa Dávida

  Teraz pôjdeme k pojednaniu toho, ako majú vnikať korene domu Dávidovho aћ do najhlbљích vrstiev zeme . . . Táto dynastia eљte dnes prepoћičala moc naљim mudrcom, vychovávateľom a vodcom vљetkého ľudského myslenie, aby panovali nad svetovými udalosťami.

  Príprava kráľa

  Niekoľko členov z plemena Dávidovho bude pripravovať kráľa a ich následníkov, vyberajúc nie podľa práva následníctva, ale podľa vynikajúcich spôsobilostí, zasväcujúc ich do drahocenného tajomstva politiky, do plánov vlády tak, aby tieto tajomstvá nemohol nik poznať. Cieľ tohoto spôsobu je ten, aby vљetci vedeli, ћe vládna moc nemôћe prísť do rúk ľudí, ktorí nie sú zasvätení do tohoto umenia. Len týmto osobám bude prednáљané praktické upotrebenie spomenutých uћ plánov, prostredníctvom porovnania mnohovekých skúseností, vљetkých pozorovaní politicko-hospodárského ћivota a sociálnych poriadkov, ako aj duch zákonov, nemeniteľne ustanovených samou prírodou pri regulovaní ľudskej ekzistencii.

  Odstránenie priamych následkov

  Priami následníci budú často odstraňovaní od vstúpenia na trón, keď za svojho vzdelania prejavia ľahkomyseľnosť, mäkkosť a iné vlastnosti, - zhubné pre vládu, ktoré ukazujú nespôsobilosť pre vedenie a sú љkodlivé kráľovskému významu. Jedine bezpodmienečne spôsobilí k tvrdej, i keď surovej, nekolísajúcej sa vláde, dostanú veslá od naљich mudrcov. V prípade ochorenia úpadkom sily, vôle alebo iným spôsobom spôsobilosti, kráľovia budú povinní podľa zákona odovzdať do nových spôsobilých rúk . . . Kráľovské plány pre vedenie beћnej doby a tým viacej budúcnosti budú neznáme i tým, ktorí budú menovaní jeho najbliћљími radcami.

  Kráľ a jeho traja zasvätenci

  Len kráľ a jeho traja zasvätenci budú poznať budúcnosť. V osobe kráľa, vládnúceho nekolísajúcou sa vôľou sebou samým i ľudstvom uvidia vљetci ako by osud s jeho neznámymi cestami. Nikto nebude vedieť, čo chce kráľ docieliť svojimi rozkazmi, a preto nesmie ani vstúpiť protivným smerom na neznámu cestu. Je jasné, ћe treba, aby duљevný rezervoár kráľov odpovedal vedeniu v ňom umiestnenému plánu. Preto budú vstupovať na trón len po vyskúљaní svojho intelektu mudrcmi. Aby ľud poznal a miloval svojho kráľa, je potrebné, aby kráľ rozprával so svojim ľudom na verejných miestach. Toto povedie k otuћeniu dvoch síl, teraz nami terorom oddelených od seba. Tento teror nám bol potrebný dočasne preto, ћe kaћdá z týchto síl podľahla náљmu vplyvu.

  Bezúhonnosť vonkajљej mravnej tvárnosti ћidovského kráľa

  Ћidovský kráľ nesmie byť v moci svojich váљní, najmä zmyselnosti; ani jedinou vlastnosťou svojho charakteru nesmie dať prevahu zvieracím inљtinktom nad rozumom. Zmyselnosť najhorљie poruљuje duљevnú spôsobilosť a jasnosť názorov, odvlieka myseľ na zvieracú stranu ľudskej pôsobnosti. Opora ľudstva v osobe vљesvetového vladára zo svätého plemena Dávidovho musí priniesť v obeť svojmu národu vљetky osobné pohnútky a musí byť pre príklad bezúhonný.


  III.

  Protokoly sionských mudrcov

  v teórii a v praxi.

   

   

  Dôkaz, ћe ћidovská otázka jestvuje.

   

  Ћidia sa snaћia v celom svete dokázať, ћe ћidovská otázka, ako taká, vôbec nejestvuje. Keď bol L e o N. L e v y prezidentom " B’nei Brithu ", ktorý je medzinárodným slobodomurárskym rádom rezervovaný len pre Ћidov, vyhlásil " Jedna zo ћidovských poћiadaviek, ktorá je s najväčљím dôrazom hlásená, je tá, ћe niet ћidovskej otázky, ћe Ћid je takým občanom, ako hocikto iný a ћe dokiaľ poslúcha zákony a nevystavuje sa trestnému alebo civilnoprávnemu prenasledovaniu, dokiaľ jeho činy nepodliehajú oprávnenej kontrole verejnosti ".

  Podľa tvrdenia týchto ľudí neћidia spokojne môћu vo svojich posteliach spať, lebo nejestvujú nijakí zlí Ћidia, ktorí by ich chceli vytlačiť.

   

  Ale aj A d o l f C r é m i e u x , zakladateľ najvyљљej ћidovskej organizácie v Európe " Alliance Izraelite Univerzalle ", vydal pre svojich prívrћencov v roku 1860 manifest, v ktorom medzi iným hovorí:

  " Sieť, ktorú Izrael vrhá cez celú zemeguľu, sa stále rozљiruje a zachvacuje väčљiu a väčљiu časť tejto . . . Je blízko čas, kedy bude Jeruzalem modlitebnou pre vљetky národy sveta. Nie je ďaleko deň, kedy vљetky bohatstvá a poklady sveta stanú sa vlastníctvom Izraela ".

   

  Tak vidíme, ћe sieť, ktorú vrhol Izrael na celú zemeguľu, má v krátkej dobe vљetko bohatstvo a poklady zeme priniesť do vlastníctva jedného národa, ktorý má do 20 miliónov duљí! Zbytok ľudstva, počítajúci vyљe 1.800 miliónov duљí, bude nútený uveriť, ћe s týmto jestvovanie ћidovskej otázky nie je spojené.

   

  Poznávame ten sebavedomí tón v tomto manifeste. Víťazstvo je uћ ako dobyté, lebo talmudisti uћ vôbec nepočítali na to, ћe sa eљte môћu medzi Gójmi nájsť jednotlivci, ktorí by im vedeli a mohli urobiť čiaru cez rozpočet. Aby som tento zvláљtny bod vyzdvihol, budeme eљte jedného veľkého Ћida. Spisovateľ dr. M u n z e r v Nemecku v roku 1912 povedal:

  " Skazili sme krv vљetkých rás v Európe . . . My uћ nemôћeme byť vyhnaní . . . My sme sa do národov zahryzli . . . My sme zlomili ich moc a zatiahli do bahna . . . Urobili sme zo vљetkých bláznov, skazili, rozloћili a rozbúrali sme ich ".

  Takýchto ћidovských svedectiev je mnoho, ale myslím, ћe aj toto plne postačí, aby som dokázal, ћe " niet ћidovskej otázky ", lebo toto jasne dokazuje, ћe ona jestvuje a ћe je oveľa váћnejљia a nebezpečnejљia ako si to nezasvätený človek vie predstaviť.


   

   

  Vojny a revolúcie.

   

  V tejto stati z rozličných prameňov uvedieme dôkazy pre poћiadavky, uvedené v Protokole čís. 7., ћe Ћidia skutočne po celom svete podpaľujú vojny a revolúcie.

  D i z r a e l i (anglický љtátnik ) k revolúcii, ktorá sa v roku 1844 v Európe chystala a svojho vrcholu mala dosiahnuť v roku 1848, poznamenal toto:

  " Táto mohutná revolúcia, ktorá sa v Nemecku pripravuje a o ktorej doposiaľ v Anglicku tak málo vie, vyvíja sa celkom pod vplyvom Ћidov. "

  Ďalљí výrok Dizraeliho, potvrdzujúci, ћe Ћidia chcú civilizované národy sveta zapliesť do vojen a revolúcií:

  " V posledných revolučných výbuchoch moћno pozorovať mocný ћidovský vplyv . . . Národ, ktorý sa prehlasuje za boћí, drћí s ateistami . . . Najhúћevnatejљí zhromaћďovatelia majetkov a kapitálov spolčujú sa s komunistami. "


   

   

  O počiatkoch ruskej revolúcie S. R o s s o v  v roku 1907 píљe toto:

  " Vplyvom a úsilím ћidovskej tlače postupne boli pripravené tie ťaћké udalosti vo vnútornom ћivote Ruska, aké sa stali za posledné dva roky. Vљetky tie zmätky, vzbury, stávky, vљetky tie národohospodárske poљkodenia Ruska, vraћdy vysokých hodnostárov, barikády a tisíce ruských smrtí - to vљetko je dielom ћidov, ktorí idú za jediným cieľom: vydobyť si rovnoprávnosť a s tým aj iné výhody: moc, vládu nad ruským národom a slobodu vykorisťovať ho. Ћidia len preto zosnovali revolučné hnutie v Rusku, ktoré ostro vypuklo najmä v dobe rusko-japonskej vojny. Je jasné, ћe Ћidia za najsučejљiu chvíľku povaћovali dobu, kedy Rusko bolo vojnou doma zoslabené. V tejto dobe ћidovský " Kahal ", vystupujúci pod menom " Bund ". Zobral celú armádu bojovníkov, ktorých rozoslal po celom Rusku. Armáda bola prísne solidárna, jej členovia boli v stálom styku medzi sebou a počínali si presne podľa presne načrtnutého plánu. Do tejto armády patrili v prvom rade bohatí a vplyvní Ћidia. Ћidovskí inteligenti, zaujímajúci rozličné postavenia, lekári, advokáti, љtudujúci, to vљetko je preniknuté revolučným duchom a svoje zásady hlása otvorene alebo tajne. Podľa policajnej љtatistiky zo 100 revolucionárov je 90 Ћidov a len 10% patrí k iným národnostiam. Paљeráci, preváћajúci pumy z cudziny do Ruska, sú len Ћidia a Ћidovky. Ћidia s hrdosťou tvrdia o sebe, ћe vћdy a vљade vyvolávali anarchie a revolúcie, ale vћdy stáli ďaleko v úkryte za bitevnou čiarou.

  Faktami o účasti Ћidov v revolučnom hnutí hemћia sa naљe noviny. Uvedieme len niektoré prípady:

  Ћidia vyvolali ћelezničnú stávku. V Odese ћidovský љtudenti agitovali tak energeticky, ћe vzbúrili aj časť námorníkov v čele s  S c h m i t o m . V Moskve podnikli Ћidia ozbrojené povstanie, hoci na barikádach nebol ani jeden Ћid. Ћidia vedeli sa skrývať na beћných miestach! V baltických provinciách búrili sa v Lotyљi a hlavným veliteľom vzbury v Rige bol Ћid - Maxim. V mestách, ktoré boli preplnené Ћidmi ( Minsk, Vilno, Varљava, Kyjev a Odesa ) je podobných faktov mnoho a mnoho. Nebolo mesta, mestečka a dediny, kam by Ћidia zavliekli revolučné hnutie. Tam strieľali, inde rabovali, hádzali pumpy atď. V západnom Rusku podniknutá bola celá výprava proti policajným dôstojníkom a proti policajtom vôbec. Zákerná guľka odpravila zo sveta mnohých ľudí, stojacich v sluћbách polície. Zákernými vrahmi veľmi často boli Ћidia. Vraћdili aj vyљљích hodnostárov: V Saratove zavraћdili generála S a c h a r o v a , v Tamcove miestoguvernéra B o g d a n o v i č a , v Černigove gubernátora C h v o s t o v o v a , v Penze generála L i s o v s k é h o atď. Aj tu boli vo väčљine vrahovia Ћidia a Ћidovky. Takto Ћidia pôsobia vљade!

  Celú revoluččinnosť riadi ћidovský " Bund ". Jeho hlavným cieľom je nadobudnutie teritória a samostatnosti v Rusku. Majúc po ruke ohromné sumy, neľutujú peniaze na organizovanie revolučného hnutia. Podľa " Moskovských Vedomostí " " Bund " vydal uћ na revolúciu v Rusku vyљe 6 miliónov dolárov. Usilovnou revolučnou činnosťou a cestou hrozieb chcú si Ћidia vynútiť od ruskej vlády tie práva, ktoré potrebujú na ovládnutie celého Ruska. V čís. 19 " Moskovských Vedomostí " čítame:

  " Ruské zmätky " hovoria Ћidia " sú nám predovљetkým vítané. Akonáhle dosiahneme to, čo dosiahnuť chceme, nevydáme viac uћ ani kopejky na nepokoje, lebo budeme musieť vyuћiť vљetky sily, aby sa nám zasa vrátili milióny, ktoré sme dosiaľ na zmätky vydali. Potom rozpriestreme po Rusku svoje obchodné, priemyslové, úradnícke, љkolské a súdne siete. Potom nebudeme vôbec ruskej inteligencie. Ba my ruskej inteligencii zavrieme pred nosom svoje pokladne a ruská inteligencia uviazne na melčine. Je pravda, ћe udelenie nám rovnoprávnosti vzbudí nevôľu ruského ľudu, ћe začnú krvavé dni a vraћdenia Ћidov. Toto budú naљe nevyhnuteľné obete. Ale za to nadobudneme v Rusku práv, ktoré nám ostanú navћdy a ktoré nám stonásobne vynahradia straty, ktoré utrpíme! Keď dobyjeme Rusko, dobyjeme celý svet! Preto je nám Rusko nevyhnutne potrebné. "

  Ћid H e n n a l i n vo svojej prednáљke v New-Yourku v roku 1917 povedal o ruskej revolúcii toto:

  " Ruská revolúcia bola od nás - Ћidov - vyvolaná . . . My Ћidia sme organizovali regimenty hrôzy . . . My Ћidia sme priviedli evolúciu s naљou presvedčujúcou propagandou, pomocou teroru, vráћd a inými prostriedkami s úmyslom utvoriť vládu pre nás. "

  I svetová vojna bola dielom Ћidovstva, aby mohla po nej vzniknúť svetová boľљevická revolúcia. Oni s pomocou svojich paholkov - slobodomurárov - ju vyvolali a aj riadili na vљetkých stranách. Na frontoch zasadali poľné slobodomurárske lóћe. Vojna mala jedine pre Ћidov význam. Najlepљie to dokazuje jej bilancia. Kresťanov padlo 10 miliónov, 20 miliónov bolo zranených a svetové ћidovstvo zarobilo 4.500 miliárd francúzskych frankov. Z toho vidieť, ћe jediným víťazom v tejto vojne na vљetkých frontoch bolo Ћidovstvo, ktoré sa týmto dostalo o tristo rokov napred ku svojmu Talmudom vytýčenému cieľu - svetovláde.

  Vojny a revolúcie majú aj iný veľký význam pre Ћidov. Tento spočíva v tom, ћe vo vojne vyvraћďuje sa výkvet národov. Do vojna idú iba muћi od 20 do 50 rokov, telesne i duљevne celkom zdraví. Doma ostávajú len starci a mrzáci, ktorí nemôћu splodiť zdravých a zdatných potomkov. Týmto sa docieľuje degenerácia národov, čo Ћidia potrebujú aby mohli ľudstvo ovládať. Ћidia do vojny nejdú, lebo tí sa uћ dávno pred ňou postarali o to, aby boli neschopní, a tak ostávajú doma, aby zatiaľ, čo naљi bratia a otcovia na frontoch padajú, oni mohli " kљeftovať " a przniť naљu krv!!!

  I to sa dá ľahko pochopiť, prečo trvala svetová vojna tak dlho. Svetové Ћidovstvo nie len ћe ju riadilo celú, ale finančne vydrћiavalo vљetky strany, aby sa európske národy hospodársky i fyzicky celkom vyčerpali. Takto zničené mali eљte po skončení vojny previesť doma boľљevické revolúcie, aby klesli celkom na zem a aby tak vrhli pod jarmo ћidovské ako národ ruský.

  Túto stať môћeme skončiť s tým, ћe vљetky vojny a revolúcie od prvej francúzskej revolúcie z roku 1790 sú pôvodu ћidovského. Vљetky boli inљpirované Ћidovstvom, aby Ћidia takto urýchlili príchod dňa víťazstva nad vљetkými národmi!


  Vraћdy

   

  >>Smrť je nevyhnuteľný koniec kaћdého človeka. Lepљie je tento koniec priblíћiť k tým, ktorí prekáћajú naљej snahe, ako k nám i naљim ľuďom, tvorcom tejto snahy... <<

   

  Prostriedkom k dosiahnutiu cieľa sú neraz i vraћdy. Vidíme po celom svete, ћe stávajú sa atentáty na panovníkov, prezidentov, ministrov a iných významných ľudí. Je isté, ћe niekde je to záujem robotníkov, roľníkov alebo iných malých ľudí, aby takíto velikáni boli násilne odpravení, ale to musia byť vyљљie ciele, ktoré potrebujú, aby ten alebo onen panovník, minister v tom alebo onom љtáte bol násilne pozbavený ћivota. Sú to vћdy vyљљie záujmy ћ i d o v s k e j s v e t o v l á d y a preto kto sa im postaví do cesty k dosiahnutiu tohoto cieľa, postarajú sa o to, aby jeho smrť priљla skôr. Im sa v takýchto prípadoch nechce čakať na tú prirodzenú, lebo zatiaľ by ten človek mohol pre nich mnoho zla narobiť. Takýchto prípadov máme veľmi mnoho. Uvediem aspoň tie najdôleћitejљie a hlavne tie, ktoré sú eљte v pamäti.

   

  Americký prezident L i n c o l n prekáћal Ћidom. Poznal zákernosť ћidovských bankárov na finančné hospodárstvo, a preto rozhodol sa pomocou nového finančného programu vylúčiť ich z amerického finančníctva. Tento nový finančný program mal љtátom umoћniť zadovaћovať peniaze priamo u národa, teda bez medziobchodu, ale aj naopak. >>Pháni<< tomuto veľmi rýchle porozumeli: vedeli, ћe týmto opatrením by sa im Severoamerické љtáty vyљmykli z rúk. Tu musíme si pripomenúť slová Teodora Herzla:

  >>Teraz by to bola eљte neslýchaná drzosť, keby nám chceli zavrieť burzy. Kam by sa potom obrátili neљťastní burzoví Ћidia.<< Toto si mysleli aj americkí burziáni a preto uzniesli sa na zavraћdení Lincolna, aby takto znemoћnili uskutočnenie tohoto veľkého programu, ktorým by boli na poli finančnom a tým aj na poli politickom porazení. Na prevedenie takéhoto zločinu ľahko sa uћ nájde nejaký fanatik, alebo majú po ruke svoje anarchistické organizácie, ktoré im vћdy dodajú takého človeka.

  Lincolnova smrť bola skutočne neљťastím pre kresťanstvo celého sveta, lebo od tohto љtátnika iste by sa boli učili aj iní a tak Ћidia za krátku dobu celkom mohli byť vyradení z finančníctva. Títo by boli stratili svoju moc aj na poli politickom, lebo túto si zadováћili len silou kapitálu. Preto aj my dokiaľ nevytrhneme financie - banky, poisťovne a kapitál - z rúk ћidovských, nebudeme slobodní a nebudeme vedieť zvýљiť ћivotnú úroveň náљho ľudu.

   

  Po Lincolnovi nebolo v Amerike človeka, ktorý by ho bol vedel v tomto nahradiť a tak Júda ďalej spokojne mohol zhromaћďovať bohatstvo sveta. Dnes ћidovské banky kontrolujú bohatstvá Ameriky a celého sveta, s ktorými potom umoћňujú ich dlhotrvajúci boj o nadvládu sveta.

   

  Lincoln veľmi dobre poznal ich zákernosť a preto jeho hospodárska politika bola pre nich >>prekáћkou<<, a to bola dostatočná príčina, aby bol zavraћdený.

  G a r f i e l d bol druhým prezidentom, ktorý toho tieћ viacej vedel, ako Ћidia mohli potrebovať. Jeho vynikajúci výrok:

  >>Kto kontroluje financie národa, ten kontroluje národ<< postavil sa do radov tých, ktorí musia byť odstránení, lebo bol veľkému plánu >>prekáћkou<< a tak aj on bol zavraћdený.

  Z európskych prípadov uvediem len tie, ktoré sa odohrali v novљej dobe a ktoré sa stali osudné pre mnoho miliónov árijských obyvateľov Európy.

   

  Najťaћљí prípad v tomto zmysle bol prípad zavraћdenia rakúskeho následníka F r a n t i љ k a F e r d i n a n d a a jeho manћelky Ћ o f i e z Hohenbergu.

   

  V roku 1912 istý francúzsky časopis uverejnil článok, ktorý oznamoval: >>V jeden deň azda objasnia sa slová istého vysokého љvajčiarskeho slobodomurára, vzťahujúce sa na rakúskeho následníka trónu: >>On je významný muћ, Je neљťastím, ћe je odsúdený. On zomrie na schodoch trónu.<<

   

  V kríћovom výsluchu vraha sa dokázalo, ћe tento čin je dielom slobodomurárstva, ktoré sa v tomto prípade tak pečlivo nestráћilo, lebo aj gróf Č e r n i n zisťuje vo svojej knihe >>Vo svetovej vojne<<:

  >>Arciknieћa vedel veľmi presne, ћe nebezpečie atentátu na jeho ћivot bolo veľké... Rok pred vojnou mu bolo hlásené, ћe slobodomurári uzniesli sa na jeho zavraћdení.<<

  Aj on bol >>prekáћkou<< na ceste k svetovládnemu plánu. Prekáћal mu len svojím jestvovaním. A preto bol zavraћdený v súhlase s protokolom čís. 15. odst. 10.

   

  Teraz mi prichádza na myseľ náљ generál Љ t e f á n i k, či aj on nebol takou >>prekáћkou<<, aby sa tá >>humanitná demokracia<< mohla neruљene vyvíjať.

   

  Aj minister Raљin musel vyhnúť z cesty, lebo bol dobrým stráћcom љtátneho a národného majetku. Pri jeho smrti љtátna pokladňa vykazovala skoro 2 miliardy hotovosti. Takto sa medzinárodní a tieћ domáci zločinci nemohli dostať ku љtátnej pokladni a preto ten, ktorý ju chránil, musel zmiznúť. Gazdovanie po jeho smrti najlepљie charakterizuje tá okolnosť, ћe republika mala uћ v roku 1937. 45 miliárd љtátnych a 120 miliárd vљetkých dlhov.

   

  Ďalљou takouto >>prekáћkou<< bol aj kráľ A l e x a n d e r - z j e d n o t i t e ľ.

  I ten ћivotom musel zaplatiť tú neposluљnosť, ћe chcel urobiť pakt s boľљevickým Ruskom a nechcel toto uznať >>de jure<<. Bol vylákaný slobodomurármi do Francúzska, aby ho tu mohli skoliť, lebo doma by sa im to nebolo tak ľahko podarilo. Nech nás nemýli, ћe bol aj francúzsky minister Barthou zavraћdený. Tohoto slobodomurára zasiahla len zablúdená strela.

  Medzinárodní kučeraví zločinci nepotrebovali na Balkáne nijakého >>Zjednotiteľa<<, lebo oni potrebujú národy rozoљtvané, aby ich v potrebný čas mohli vohnať do vojny a revolúcie.

  Kráľ Alexander na výzvu uznať SSSR a urobiť s ním pakt, odpovedal takto:

  >>Nikdy neuznám vládu vrahov, lupičov, podpaľačov a Ћidov, ktorá vyvraћdila cársku rodinu a ktorá vyvraћdila a hladom vymorila desiatky miliónov bratského ruského národa. Taktieћ nikdy neuznám ћidovskú nadvládu nad svetom!<<

  Týmto vyslovil sám nad sebou ortieľ smrti. Týmto eљte viac pohneval Ћidov a ich pacholkov, aby vykonali to, na čo sa uћ dlho pripravovali.

  Ћidia uћ dlho pripravovali smrť kráľa Alexandra. Dokazuje to aj článok, ktorý uverejnil istý môj priateľ v časopise >>Moravsko-Slezká Stráћ<< z 10. augusta 1929 pod titulom:

  >>Varovný odkaz do SHS.<<

   

  >>Z dobre informovaného prameňa podarilo sa mi dozvedieť o pripravovanom pláne na odstránenie blahodárneho kráľa SHS pomocou atentátu. Západným slobodomurárom a ich juhoslovanským spolupracovníkom nepáči sa kráľom Alexandrom zavedený sporiadaný reћim, a preto pripravujú zákerné nástrahy, kde by po spôsobe iných panovníkov bol zničený tento vysoko kultúrny juhoslovanský kráľ. Úlohou teroristov a pomstiteľov majú previesť komunistické elementy, ktorým vplyvní slobodomurári Juhoslávie a cudziny majú umoћniť vyplnenie zákernej úlohy. Medzi týmito podlými zradcami je bývalý minister SHS, telom i duљou záujmom Juhoslávie celkom cudzí. Uprostred bezpečnostných orgánov slobodomurári majú zakuklených pomáhačov, ktorí sú v Belehrade, Záhrebe a Ľublani, z ktorých väčљina je pôvodu neslovanského.

  Organizácia je љiroko rozvetvená tak v Juhoslávii, ako i v cudzine, nechýba v nej ani niekoľko revolucionárov a slobodomurárov Rusov - zaujímavé - tieћ pôvodu neslovanského... Hlavný љtáb je vo Viedni a vedený je pomocou niekoľkých sovietskych boľљevikov - slobodomurárov - nie Rusov.

  Veľké nádeje si robia od cesty kráľa do cudziny... Rozdelení sú na niekoľko medzi sebou neznámych skupín a v ich strede je niekoľko advokátov, finančníkov, politikov a љtudentov.

  Prosím redakciu MSS o uverejnenie tejto dôleћitej správy, ale sa ospravedlňujem, ћe sa nepodpisujem ohľadom na svoje nebezpečné postavenie vlastným menom a ostávam v plnej úcte oddaný: Marikovič.<<

   

  Tieto vraћdy, ktoré som uviedol, vzťahujú sa len na jednotlivé osoby. Ale ћidovsko-boľљevický reћim, ktorý bol v Rusku v roku 1917 a 1918 nastolený, dokázal, čo sa môћe pomocou hromadných vráћd vykonať, keď k tomu príde príleћitosť.

  V Rusku bolo len od roku 1923 násilne zavraћdených:

  28 biskupov

  1219 kňazov

  6000 profesorov a učiteľov

  70 000 policajtov

  12 590 veľkostatkárov

  535 250 duљevných pracovníkov

  193 290 robotníkov

  618 000 sedliakov

  Ako sa môћe tvrdiť, ћe pomery vynútili toto hromadné vraћdenie?

  Jedna odpoveď na toto je:>>Strach pred kontrarevolúciou<<.

  V protokole č.5 odst.11 Ћidia hovoria:

  >>Niet väčљieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna môћe vykonať viacej, ako milióny ľudí, medzi ktorých sme zasiali rozpor... <<

  Preto usmrcovali najviacej tých, ktorí mohli túto iniciatívu mať, alebo u ktorých dala sa predpokladať.

  Kto pozná diabolské učenie Talmudu a pozná ћidovskú históriu, vie si to eљte aj inak vysvetliť.

  Talmud učí ћidov takto: >>Najpoctivejљieho z neveriacich priprav o ћivot. Ten dobre robí, kto Gója vlastnoručne zmárni. Kto prelieva krv bezboћných (tj. kresťanov), Bohu obeť prináљa.<<

  Na základe toho Ћidia vљade, kde prídu k moci, alebo sú vo väčљine, bezcitne vraћdia neћidov. Toto neurobili prvý raz v Rusku, ale celá ich história je vyplnená takými straљnými zverstvami.

  V druhom storočí Ћidia mali na ostrove Cyprus väčљinu moci. Chcejúc tam zaloћiť ћidovské kráľovstvo, zneuћili dôveru praobyvateľov a povraћdili 220 000 obyvateľov. Aj na ostrove Kréta zavraћdili 240 000 ľudí. I v Egypte povraћdili mnoho obyvateľstva. Tu sa dopúљťali straљných ukrutností: rezali telá, jedli mäso zabitých, pili ich krv, opásali sa ich vnútornosťami atď.!!! Tu vidieť najlepљie, aké následky má talmundská výchova. Preto je celkom na mieste, oprávnené a potrebné, keď ideme ћiadať to, aby Ћidia boli odstránení z árijskej spoločnosti. Musia byť celkom izolovaní od árijských národov a preto najlepљím bude pre nich M a d a g a s k a r !

   

  *

   

  Toto vљetko jasne dokazuje, ћe protokoly sa realizujú, a ћe Ћidia tento svetovládny boj skutočne vedú, to najlepљie dokazuje reč rabína E g e r a, ktorú mal v Prahe na starom ћidovskom cintoríne, kde sa raz za sto rokov zhromaћďujú zástupcovia 12 kmeňov Izraela:

   

   

  >>Bratia! 800 rokov trvá boj národa izraelského o nadvládu, sľúbenú Abrahámovi, ale kresťanmi Ћidom vzatú. I keď sme nepriateľmi potlačovaní a pohŕdaní, jednako nie sme zničení. Sme roztrúsení po celom svete a preto nám má patriť svet celý. Naљi učenci vedú o to neustály boj. Naљa sila rastie. Nám patrí ten pozemský boh, tá zlatá modla, ktorej sa dnes vљetko klania. Zlato je moc sveta, je silou, radosťou i náhradou. V mnohých európskych mestách Ћidia vládnu niekoľkými miliardami frankov. Dnes vљetci cisári, králi a knieћatá sú u nás aћ po uљi zadĺћení, aby si mohli vydrћovať veľké armády. Musíme vládam umoћňovať čo najviac pôћičky, aby sme ich mali tým väčљmi v rukách. Roľníctvo vћdy bude hlavnou studnicou bohatstva, preto bratia, zadovaћujte si čo najviac ornej pôdy. Náљ jeruzalemský chrám padol, ale my sme vybudovali mnoho nových chrámov. Hovorí sa, ћe mnoho Ћidov dáva sa pokrstiť. To je len dobré. Pokrstený Ћid vћdy ostáva spojencom. Hlavným naљim nepriateľom je katolícka cirkev, preto zo vљetkých svojich síl musíme ľudu natískať slobodomyseľnosť, nedôveru ku katolíckemu kňaћstvu a opovrhovanie tým, ћe budeme vyťahovať љkandálne historky z ich súkromného ћivota. Predovљetkým celkom sa musíme zmocniť obchodu s liehovinami, obilím, maslom, koћou a potom budeme mať v rukách celý roľnícky ľud. Keď sa sedliaci budú búriť proti drahote, zvalíme vinu na vládu a vyvoláme protivládne vzbury. Hlúpe a slepé masy ľudu vћdy sa dajú riadiť krikľúňmi. A kto vie lepљie kričať a hádzať piesok do očí, ako my? Čím je slabљia vláda, tým lepљie pre nás, a preto hľaďme podkopať kaћdú vládu a skoro príde deň, ktorí splní naљe ciele, deň, kedy dosiahneme vlády nad celým svetom! <<

   

  *

   

  Toto nám musí plne stačiť, a preto aj my árijci musíme pracovať, aby skoro priљiel deň, kedy pôjde posledný, kučeravý, krivonosý Ћid z Európy von!!!

   

   

  KTO CHCEЉ, aby slovenský národ naveky bol očistený a oslobodený od ћidovskej zločineckej pliagy, poď so mnou do boja za árijský paragraf.