СС – расова политика

 Директиви за избор на партньор

Запазени права : НСДАП/АО  1991

Издател: НСДАП/АО ПК: 6414 , Линкълн , Небраска 68506 САЩ

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

 

Съдържание

 

Предговор

Ти и въпроса за кръвта?

Какво е раса?

Какво е народ?

Значението на расите

Сходни, несходни,общи по произход и различни по произход

Произход на нордическата раса

Значение на нордическата раса за човечеството

 Немският народ и нордическата раса

Закон на живота – наследствеността

Какво е наследственост

Значение на избора на партньор

Външен и наследствен вид

Околната среда и наследствените заложби

Значение на законите на живота за един народ

Закона на плодовитостта  

Закона на борбата и подбора

В природата подбора чрез борба : дава съществуването Грешен подбор и изродяване

Войната и грешният подбор

Опасностите от смесването на расите

Еврейският въпрос

Народнополитическо развитие на Германия и нейните съседи

Развитие на раждаемостта в Германия

Расови и народни грижи на националсоциалистическата държава

Расово съзнание и расова гордост на мъжете от СС

Родови сдружения, грижа за семейството и въпроса за отглеждането  

Особени задължения при избор на партньор

СС в борба за бъдещето на германо-нордическото пространство  

Общ преглед на нашите препоръки

 

 

 

 

Предговор

 

        Расовото известие на СС и директивите за избор на партньор е извадка от книгата “ Вяра и борба “ публикувана в Третия Райх за мъжете от СС от германските народностни групи на юго-изтока. Това не е скучен и трудноразбираем научен труд, а един кратьк и ясен очерк по темата, който е толкова нужен в този момент, когато световното еврейство систематично разрушава расово осъзнатите германи.
Герхард Лаук

Начало

 
Ти и въпроса за кръвта?

 

        Точно в това време на борба за бъдещето на нашата раса ви се представя неразрушимата връзка между нашето бойно другарско съзнание и семейството и рода. От това вие знаете, че вашия живот, съществуване и способности произхождат от предците и че трябва да поемете същата роля за  рода, който идва след нас.  Разбирането на тези факти поставя и насилствената отговорност, която ни е предадена от природата. Не можете да спрете, напротив вие имате грижата и дългьт да насочите живота си според това.  Помислете кой за толкова кратко време може да направим пречупваща промяна в мисленето и действието на нашия народ. След дългогодишен упадък кой донесе смелост и желание за живот, надежда и вяра във всички фронтове. Национал-социализмът спаси нашият народ не само от политически и икономически, но преди всичко от биологически упадък. Отговора на въпроса, как успяха Фюрера и неговите последователи да постигнат такива успехи е лесен и ясен : Адолф Хитлер прие законите на живота и тяхното по-нататъшно спазване за основна плоча на нашите мисли, чувства и дела. Това което нашите предци, които бяха здраво свързани с земята си, усещаха по един неповторим начин сега е размито и замазано от чужди духове и чужда кръв. Познанието на законите на живота и самопознанието са сигурен показател за делото ни. Ние искаме да направим по-долу поместените основи на нашия мироглед известни на целия народ и това, което сега е задължение за малцина да стане принцип на целия ни живот.

Начало

 

 Какво е раса?

 

Това което не е добра раса на този свят, е плява “

( Адолф Хитлер “ Моята борба “  )

        Голям брой живи същества се формират като групи, които малко или много си приличат и имат сходни телесни белези. Те притежават еднаква природа. Такива групи от живи същества ние наричаме “ видове “.  Сега съществуващото човечество образува един “ вид “ , защото е плодовито помежду си.  При наблюдаването и съпоставка между един бял човек, един монголоид и един негър ни става непосредствено ясно, че не е достатъчно да говорим просто за един “ вид “ хора, напротив трябва да бъдат разделени видовете и разгледани отделно. Това води до понятието човешки раси. Различните раси ние познаваме според разликите, които са показани от техните различни духовни и телесни признаци, особеностти и дадености. Всяка раса има уникални качества и признаци, които са характерни само и единствено за нея. Тези расови белези се наследяват от идните поколения. Расата е група от живи същества, който се обединяват от  притежанието на общи наследствени белези. Тя показва само присъщите за себе си такива. Или накратко казано: расата е една обозначителна общност базирана на обща наследствена заложба. ( Щенгел ф. Рутковски ). За да съществува една раса, наследствените белези трябва да се предават от поколение на поколение. Жизнено необходимо е да се повдига расовото самосъзнание при хората принадлежащи към една и съща раса, но и да бъдат ясно и навреме разкривани опасностите, които биха довели до смесване,размиване и изродяване и по този начин до спад на засегнатата раса. Всеки народ чрез определени раси се е формирал в една хармонична общност. Преобладаващата раса определя непроменимо наследството на и вида на народа. Както на всички германски народи, така и на немския господстващата нордическа раса дава присъщ облик.

Начало

 

Какво е народ?  

 

        Всеки народ представлява една от вън ясно видима общност. Еднаква кръв, еднаква почва, еднакви език, обичаи, култура и история са едно неразделимо цяло. За да се запази един народ са необходими както и раса, така и култура и история. Народът е общност с еднакви не само наследствени, но и мирогледни белези. Всеки човек е просто част от веригата, част от бъдещето, крачещо в идните поколения. Те всички заедно образуват народната общност. Съществуването на индивида е полезно само тогава когато е свързано тясно със цялостта на народа. Живите носители на кръвта носят отговорността за формирането на следващите поколения. Всеки народ има свои особености. Корените на народните особености  са заложени в расовия състав. Народът е общност с общ произход и съдба. Поради наследствените си белези той може сам да формира и изменя околната си среда.

Начало

 
Значението на расите

 

        Общата наследствена маса определя особените телесни и духовни способности за успех на една раса. “ Раса “ като работно понятие не значи просто живата сила на един народ , а най-висока ценност , определение за стойност от най-висока степен на мирогледа. Има раси, които могат и постигат високи култури, но има и такива които никога не биха могли сами да се вдигнат на крака. Има раси със героично държание и такива, които нямат смелост за борба. Културните постижения са изключително творба на висококачествените раси. Издигането на човечеството следва или прекъсва след съхраняване на чистотата и културната сила на расата. Расовият състав на един народ е уникален. Неговата промяна винаги води до изменяне особеностите и културата. Всяко смесване на расата означава обезценяване собствената стойност за по-висшата раса.

Начало

 

Сходни, несходни,общи по произход и различни по произход

 

        Човечеството строго различава различните групи от раси. Съвсем повърхностно разделени има три вида – бели, черни и жълти. Всяка от тези три групи се разделя на много под-раси, които имат сигурни сходства. В такъв случай имаме сходство или за по-крато сходни раси. В противовес се явяват несходните раси. Народи които по отношение на немския имат сходни расови съставни части, са сходни по раса. Към тях се числи по-голямата част от европейските народи. Основното расово ядро понякога е различно при сходните ни народи , затова трябва да направим разлика. При германските народи при смесване на расата в движение е нордическата кръв. Такива народи са общи по произход. Други народи които проявяват макар и малко признаци на нордически расови съставни части, но по ядро не са нордически , наричаме различни по произход. Наличното в момента в немския народ благоприятно расово смесване се  дължи на притока на сходни раси и на господарската роля на нордическата кръв.

Начало

 
Произход на нордическата раса

 

        Централното пространство на нордическата раса обхваща областите – Южна Скандинавия, Ютландия, Северно и Източно море и важи до средна Германия. От ранно време северният човек е бил уседнал земеделец. Изобретил е плуга, който скоро други народи заимстват, отглеждал е житни култури и е опитомявал животните. Естественият прираст на северното човечество е довел до така необходимото разселване и на вълни приселване из цяла Европа и Азия. Навсякъде местното население бива белязано от печата на северната цивилизация. Не “ от Изтока идва светлината “ както настояваха учените преди, а от “ Севера идва силата “

Начало

 

Значение на нордическата раса за човечеството

 

        Фюрерът казва в “ Моята Борба “:

Всичко на което днес се чудим, наука и култура, техника и изобретения е наследствения продукт на малко народи, най-вероятно на една раса. “

        Постигнатите от индо-германците високи култури на индийците,персийците,гърците и римляните безупречно показват нордическият творчески дух.  С изчезването на нордическия ръководен слой те отново изчезват. И днес чувстваме тези култури близки по произход, защото те са ни сходни по произход. Ние не сме  толкова заслепени, че да вярваме че всички култури някога са принадлежали на нордическата раса. Народи с друга расова същност също са постигнали култури. При нас се пробуждат други възприятия, когато се интересуваме от културите на древните китайци, Вавилон или древните култури на инките и ацтеките. Не може да се лъже, това също са били високи култури, но ние изпитваме към тях една неприкрита отчужденост. Причина за това са самите творби на тези култури. Те не са ни близки по природа, напротив те са чужди на нашата раса. Друг дух говори от тях. Тези други култури никога не са се издигали до нивото на нордическите. Дори днешното техническо развитие е водено от хора от нордическита раса. Това важи за нова Турция, подема в Америка и възхода в Далечният Изток в еднаква степен. При смесване на нордическата с другите близки раси, тя винаги е била водеща, винаги е играела ролята на тласкаща към успехи сила.

Начало

 
Немският народ и нордическата раса

 

        Въпреки силното смесване и нахлуване на различни раси в различните области на Райха, в някои области ясно се вижда преобладаване. Има области в които царуват висок ръст, тънко лице, и светли цветове на коса, очи и кожа ( телесният вид на нордическата раса ). В някои райони на Райха има големи хора, с къси глави, тънки лица, големи носове, кафяви очи и черни коси(външен вид на динарийската раса ). В някои места има малки,слаби и подвижни хора с тъмни очи и коси ( Външен вид на западната раса ). В други ивици имаме средно големи тела, къси глави, широки лица с издадени челюсти, руса коса и светли очи ( телесен вид на източнобалтийския расов тип ). В определени части има набити хора, с кръгли глави , широки лица, кафяви очи и кафяви, почти черни коси и тъмна кожа ( Външен вид на източната раса ). Във всички области на Райха, дали на Север или Юг, Запад или Изток , нордическата раса е малко или много застъпена. Много хора не могат да бъдат лесно причислени към някоя раса. Във всички народи има както расови чисти представители така и такива със смесен характер. В немският народ преобладава нордическото наследство. Нордическата раса не е само господстваща, но също така и представена в почти всички хора в Германия. “ Кръв и земя “ не е просто празно понятие, а нашата съдба. Така е и дадена целтта за размножаване на немския народ. Изразява се в това да се осъществят законите на живота. Процента на нордическа кръв в нас е над 50 процента. Всеки германец носи в себе си тази кръв. По този начин немският народ е в истинският смисъл на думата едно кръвно общество. Историята базирана на расовата основа отдавна е доказала, че нордическата раса е дала на света по-голямата част от силните духовно и физически хора. Нордическата раса е преди всичко носител на високата дарба на немския народ. Велики дела на всички нива са я издигнали до водеща раса на човечеството. Няма друга раса, която да притежава толкова много духовни, военни и държавни водачи. За кратко време нордическият човек е завземал области, основавал държави и постигал култури. В началото на 1000-та година викингите пристигат в Америка. Отварянето на цели земни области е водено от нордическия дух. Една от главните особености на нордическата раса е самоконтрола. Нордическата дисциплина е основата на военните успехи, научните постижения и силната воля, свързана с отдаденост, която е над псевдо желанието за независимост. Тези своиства спират другите чувства и опасността за нордическият човек, да загуби и да пропилее е много голяма. Нордическият човек има усет и любов за спорт и състезание, той стои точно там, където нещо може да се промени. Можете да го видите по-често от другите в професии свързани с опасности. Тук също важи понятието, че е по-важен характерът на човека от колкото цвета на косата му. Индивида се показва достоен за добродетелите на расата чрез делата си. Когато човек разгледа различните страни на Европа, ще установи, че във всички са застъпени едни и същи раси. Извън Германия намираме нордическата раса и в Скандинавските страни, Англия и Холандия, Франция и Италия , Испания и Белгия , България и Русия и т.н.. Също така в много народи намираме и източни хора. Тук не става въпрос за общия расов произход на даден народ. Това се дължи на това как са застъпени различните раси в дадения народ. Отдавна е установена , Райха води пред другите страни по процент на нордическа кръв. Естествено Германия може да обяви сама водаческата си роля сред нордико-германските народи на Европа.

Начало

 

Закон на живота – наследствеността

 

“ Силният трябва да властва, и да не се смесва със слабия, за да не намалява по този начин собствената си величина “ ( Адолф Хитлер “ Моята Борба “ )

Начало

 

Какво е наследственост?

 

        Всеки поглед в околната среда ни показва, че потомците са еднакви с предците си. От семето на един бук отново израства бук. От негър идва негър. От белите винаги бели. Още при малките деца родовите изследвания показват, че носът е наследен от бащата например, а очите от майката. По-късно се явяват други признаци като талант, дарба или податливост спрямо някои болести. Това, че има наследственост е много старо познание за човека. Хората,които развъждат растения отдавна са изключили някои животни и растения с нежелани качества например. Това, че става въпрос за закономерно протичащи процеси ни е известно едва от скоро, но вече го знаем. Законите на наследствеността важат в еднаква сила както за растенията  така и за хората. При потомък могат да се открият или особеностите на двамата родители или единият ще преобладава. Понякога една особеност се предава от поколение на поколение, по-интересно е когато прескочи цели генерации за да се появи по-късно в рода. Наследствеността е предаването на белези и качества от родителите на потомъка. Не само телесните, но основно духовните качества се предават. За всяка стойност човек притежава две заложби поравно разделени от родителите. Един мелез би могъл да наподобява по-висшата чиста раса, благодарение на господарски заложби. Подтиснатите заложби не са изчезнали, те просто не се появяват. Това което външно изглежда здраво, може да се окаже неизличимо болно вследствие подтиснатите заложби. Човек не може на око да определи това. Външната преценка е крайно неточна и неизчерпателна. Две различни раси се различават по огромен брой наследствени белези. При смесването ( кръстосването ) им се получава произволно комбиниране на заложбите, което се отразява в разнообразие на потомството и намаляване на наследствения потенциал. Едно подобно смесване води нарушаване баланса на наследствеността. Законите на наследствеността образуват днес основата на нашите знания за отглеждането и протичането живота на идните поколения. Поради това, че нормалните, но и болните заложби еднакво се предават в поколението, следва неоспоримото значение да се насочи в правилна посока наследствеността на идните генерации. Със създаването на потомство мъжът определя сам стойността и вида, както на народа си, така и на расата си. По-нататъшното отглеждане и среда може да окажат неблагоприятно влияние, но ядрото на вида никога не може да бъде променено. Отговорността за идното поколение е наша.

Начало

 

Значение на избора на партньор

 

        Верният избор на партньор е не само предпоствка за запазване на поколението, но е и основна част при подбор, който запазва чистотата на расата. Подбора е основата на всяко следващо извисяване качествата на расата. Изборът на жена с високи расови качества сам по себе си не означава нищо, той е полезен само тогава ако тази връзка е запазена и продължена със съответният брой деца. Ако никой не продължава добрите заложби, какво ще стане, когато никои не спира разпространението на лошите ? Ако някой качествен расово мъж не иска да има деца, това е равнозначно на влошаване качествата на расата, защото така се изключва добър наследствен материал от идните поколения.

Начало

 

Външен и наследствен вид

 

        Ако разликата между расите беше просто в телесните пропорции, тогава въпроса за съпричастност към дадена раса щеше да е твърде лесен и незначителен. Видът на човек се определя от сумата на неговите наследствени заложби, способности, белези и качества.  Наследственият вид на човека е много по-важен от външния. Често е много трудно да се абстрахираме от външния и да се спрем на духовния и наследствения вид. При наследството може да се яви смесване на телесните показатели на една раса с духовните такива на друга. По-често от външните показатели човек не обръща нужното внимание на по-важните вътрешни.

Начало

 

Околната среда и наследствените заложби

 

        От самото си раждане човек е носител на огромен брой наследствени заложби. В протичането на живота малък брой от тях се явяват. Околната среда формира отделните видове. Климатът, храненето, жизненото пространство и положението могат да изиграят огромна роля във развитието на индивида. Ако някой фактор липсва от околната среда, то той се набява. Външният вид е подвластен на промени от околната среда, но не и наследственият такъв. Околните намеси не са в състояние да променят заложбите на индивида. ( Запазването на германството на чужда почва в течение на хилядолетие и доказателство за силата на кръвтта. ). Ако има липса на определени фактори рано или късно видът ще изчезне. За да се запази и продължи една раса трябва да се спазват и постигнат следните основи на живота :

1.      Всеки човек се формира от взаимодействието на околната среда и наследствените белези.

2.      Околната среда и нейните действия нямат пряко влияние върху потомството.

3.      Придобити особености не се наследяват.

        Последното е от особенна важност. Чрез натоварване мускулатурата на индивида може да се повиши, но детето на едни атлети да речем няма да наследи това. Също така духовното притежание няма да се наследи. Синът на учените трябва започне от азбуката също като всички други деца. Това се доказва от майчиния език. Марксистите и демократите вярват във фантасмагорията, че чрез промяна на околната среда може да се промени съдбата на цял един народ. За тях всички хора са еднакви и равни. Според това твърдение, бели, черни и жълти трябва да постигат еднакви успехи във всички сфери на живота. Но ние знаем :

        Расово чуждите елементи не могат да постигнат за същото време и място успехи близки до нашите. Те винаги ще си останат това, което са – чужда кръв, която винаги трява да се държи настрана, за да не започне бавен, но сигурен процес на залез на нашата цивилизация. Голямата ни народна задача е да запазим наследствената маса на расата от смесване, да предотвратим подобни дефекти и да продължим най-силните поколения.

Начало

 

Значение на законите на живота за един народ

 

        Природните закони вървят по една непроменима и неподлежаща на влияние воля. Те важат за всички живи същества. Затова има нужда тези закони да се назоват и тяхното спазване е предпоставка за продължаване на живота. Неспазването им води до пропадане, изродяване и накрая смърт. Национал-социализмът постави наново природният закон на живота и следи за спазването му сред хората.

Начало

 

Закона на плодовитостта

 

        Животните и растенията дават много повече потомство отколкото е необходимо за запазването на вида им. Един пример затова : Макът дава 4 000 семена, ако всички те се развият и продължат в такава тенденция след 5 години ще има 256 000 000 000 000 макови растения. На шестата година цялата планета няма да е в състояние да даде подслон на тези растения. Една единствена женска риба треска съдържа в себе си от 3 до 4 милиона яйца. След няколко генерации при евентуална успеваемост на раждаемостта целите водни площи на Земята ще са задръстени. Примерите за безкрайни. Яростната плодовитост, която срещаме в природата постига нужната бройка чрез унижение на ненужните индивиди. Изгледите за продължаване на живота не са еднакви за всички индивиди. Но тази плодовитост е сигурен белег, че никога даденият вид няма да изчезне. Развитието на раждаемостта ще определи съдбата на нашия народ. Броят на новородените люлки трябва да е далеч по-голям от този на ковчезите. Само тогава ще можем да окажем качествена съпротива на всяка опасност, само тогава ще можем да изискваме водещата роля в Европа.

Начало

 

Закона на борбата и подбора

 

        Знанията за развитието на живота ние получаваме главно от наносите и вкаменелостите. В най-долните пластове има по-просто формирани организми, в по-новите нива се виждат по-сложно устроени организми. Развитието означава промяна, растеж, увеличение, разширение и т.н. Всяко развитие има нужда от неограничено време и не познава прекъсване и пауза. Животът на индивида губи значението си и изчезва при развитието на целия вид. Как се меси природата в процеса ? Когато вървим с отворени очи по света, ние виждаме, че навсякъде се води битка, битка за това да бъдеш или да не бъдеш. Борбата е основен закон на природата. Дълбокият смисъл на тази вечна и ясна битка за живот е това да бъде премахнато всичко слабо, всичко малоценно. Само силният и могъщият има право да продължи родът. Цел е подбора нагоре, запазване на най-доброто. Трябва само да разпознаем природните процеси и да ги спазваме. Това което нашите предци са правили инстинктивно, защото са били свързани с природата по-силно, това трява да стане наше общо добро днес. Не става въпрос за отделния индивид, а за запазването и продължаването на общия вид. В национал-социалистически вид това ще рече : “ Общо ползване преди и над индивидуалното “ или “ Индивида е нищо, народът , расата всичко “. Всеки народ се нуждае от пространство за живот. Борбата за жизнено пространство отново и отново ще заема място в човешката история. Нарастващият и здрав народ има право да увеличи жизненото си пространство, дори да го извоюва ако се наложи.

Начало

 

В природата подбора чрез борба : дава съществуването

 

        Никога не трябва да даваме на “ Борбата за съществуване “ иконимически оттенък. Тя е нещо свързано с живота, нещо биологическо. Подбора на изкуството е най-често не естествен във всеки културен народ. Духовно непълноценните, престъпниците и болните остават на най-ниското стъпало на обществото. По този начин лошото наследство не само не се предотвратява, но и остава за идните поколения. Особенно медицинските открития предотвратяват една иначе ценна за хората естествена форма на подбор. Като при свързани с природата хора, каквито са били нашите предци, така и при нас трябва да действат същите форми на подбор. Този подбор е издигнал хората. Но “ културният подем “ и особено “ модерната “ цивилизация остават тези закони да тънат в забрава. Тяхното действие човек може да игнорира, но не и да предотврати. Така както много видове животни и растения са изчезвали през дългата история на нашата планета, така и много народи, които вървят срещу природата ще бъдат унищожени. Промени на наследството и подбор биха тласнали този процес напред. Образуването и смесването на нови раси е забранено от природата по естествен път. На свобода носителите на заразата биват отстранявани, а носителите на благоприятни наследствени белези свързвани. Подбора издига расата на огромна висота. Смърт на индивида няма нищо общо с вида на подбора, дори е средство затова. Значимо за постепенното отстраняване е да не се допуска повтарянето на един стар наследствен материал. Така в следващата генерация този белег няма да е така силно застъпен. Няма значение дали отстраняването ще се извърши чрез стерилизация, въздържание или смърт. Най-важният подбор е плодовитостта. Човек без деца, колкото и стар да е, е за винаги заличен от живота на расата. Неговите наследствени комбинации и свързването им с факторите на околната среда са просто минало. Трайността на един   индивидуален успех е запазена само тогава, когато творческият човек е осигурил продължение на работата си чрез едно произлизащо от него потомство. Плодовитостта сама по себе си обославя по-нататъшното съществуване на наследството. Всеки подбор, който действа върху един народ има траен и необратим успех или неуспех. Така ни става ясна главната причина за сгромолясването на древните културни народи. При тях са измрели носителите на културата, творчеството и наследството. Непълноценните са имали победа над тях, победа в броя на ражданията. Спарта например дава в битката с персите 500 година пр. Хр. 8 000 боеспосбни мъже, през 244 година пр. Хр. Само 700. Падението на Спарта и разпадането на Рим не са нищо друго, а загуба на плодовитостта на  качественото наследство.

Начало

 

Грешен подбор и изродяване

 

        Доказано е, че всички културни народи особено нордическо-германските дават пример по отношение на изродяването спрямо плодовитостта. Това ще рече, че плодовитостта на способните е по-малка от тази на нискокачествените. Но това неравенство при размножаването на талантливите и неталантливите означава ограничаване на наличният наследствен материал и понижаване на расовото и културното ниво на народа. Преди биха настоявали, че умножаването на някои надарени слоеве на обществото трябва да остане ограничено. “ Таланта е монопол на една обществена класа “ ( Х.В. Сименс ). Затова в национал-социалистическата държава подбора и държавното му субсидиране не става на базата на класи и обществени прослойки, а на базата на способност и успех, работливост и държане. Национал-политическите места за образование, училищата Адолф Хитлер, студенството Лангемарк и ордените са живият пример за това. Те формират бъдещите водачи на немската нация на всички нива. Ниската плодовитост на нордическата раса във всеки европейски народ означава увеличаване на азиатските елементи в него. През 1933 естественият прираст на Германия се изчислява на 233 297 човека при общо население от 66 милиона. През 1933 естественият прираст на Полша се изчислява на 402 465 човека при общо население 32 милиона. Опасността от промяна расовият състав на Европа е огромна ! Крайно време е да я прогоним ! Ние знаем, че само цифрите не определят силата и значението на един народ. Никой не може да отрече, че освен качествена висота и размер, също така и естественият прираст е една от основите за значението и мощтта на един народ.

Начало

 

Войната и грешният подбор

 

        Всяка война ни докарва грешен подбор в най-чиста форма. Тя нанася за всеки участващ в нея народ малки или големи биологични щети. Точно работливите и способните на успехи оставят живота си по бойните полета. Германия губи през Първата световна война около 2 милиона от най-добрите си мъже. Около 750 000 падат жертва на гладна смърт вследствие икономическата блокада на врага. Само един здрав, изпълнен с воля за живот народ може да преживее такъв удар. За войната и нейното преодоляване в народнополитически аспект Фюрера казва: “ Успешният изход на тази война, ще постави Райха пред задачи, които той ще може да преодолее само чрез многократно увеличаване на живата си сила. Празнотите, които войната нанесе на тялото на народа трябва да бъдат запълнени с висока раждаемост. “ От заповедтта на Райхсфюрера на СС от 28 Октомври 1939: “ Всяка победа на оръжията означава за един народ загуба на живата му сила и кръв. Тук загубата на най-ценните хора дори не е най-лошото. По-лошото е липсата на родени деца от живите през войната и липсата на родени деца от мъртвите след нея. “ Жертвите, които тази война иска от нашия народ, са както от хуманна така и от народнополитическа гледна точка много болезнени. Във всеки случай те не са безмислени, защото са в името на живота и бъдещето на нашия народ. Те служат за осигуряване и защита на природното ни право на живот.

Начало

 

Опасностите от смесването на расите

 

        Само “ неразумният “ се събира с представители на собствената си раса за продължаване на рода. Близки до природата хора като германите, например селяните които са свързани с почвата си, чуват ясно повика на кръвта и расата си, става въпрос за един и същ инстинкт за самосъхранение. Само “ свръхразумният “ човек вярва, че може да пребори природата. И това винаги е само в негова вреда. Когато две различни раси се смесят, наследствените материали никога не образуват нова наследствена маса, която може да бъде предадена по-нататък. От наследствената наука знаем, че при свързването факторите се комбинират произволно и независимо един от друг. При размножаване на такива мелези, които притежават повече от нормалното фактори те наново се разделят и се проявяват малко по малко в поколенията нататък. Всяко смесване на расата променя нейният хармоничен облик. Тук се появяват всичките недостатъци на здравословно, но преди всичко на духовно ниво. Мелезите са телесно, но и духовно нехармонични. Смесването на расата означава бавен упадък на по-качествената раса и сигурна загува на уникалността на народа. Последиците на такова смесване ни показва ясно историята. От момента, в който един народ губи расовото си съзнание, до този, в който настъпва културен и духовен разпадък има само една крачка. Мнението, защитавано вероятно и до ден днешен, че смесването на расите вдига културата и е творчески полезно, е грешно. Истината е, че смесването на расата ни с други, довежда до загуба на съзнанието на нашия собствен вид. Това откритие ни кара да бъдем все по-строги и внимателни спрямо лицата от друг вид. За расовото смесване Фюрера казва: “ Смесването на кръвта и по този начин понижаващото се ниво на расата е единствената причина за отмирането на старите култури.“ Поредица от културни народи ни доказват това, което в никой случай не може да се тълкува като закон на живота. След бавен възход и момент на висота следва яростен упадък. Загубата на сила винаги е съпроводена от промени. На мястото на лесното, здравото и трезвото идва жаждата за удоволствия, неустойчивост и болест. През това време войните и бедността съкращават бройката на децата и на качествените индивиди. Смъртността е заменена от смесване с чужда кръв. Това довежда до увеличение на вътрешните противоречия. При такова разкъсване най-лесното е един по-силен народ да извоюва победата над страдащият. Нордическата раса е носителка и основа на немските хора. Природата ни учи на най-висшия  си закон: Отделният индивид не е цел, а средство на живота. Немският народ не е просто сума на 85 милиона души, а едно огромно цяло, една общност, в която царува нордическата наследствена маса. Това наследство не се проявява във външния вид на хората, а на първа линия в расовата душа. Не са решаващи телесните, а духовните характерните белези на един човек, когато са необходими. Нордическата раса е расата на немския народ, тя ни е белязала, тя определя нашето мислене, действие и чувства.

Начало

 

Еврейският въпрос

 

        До взимането на властта от национал-социалистите, особено пагубно се отразяваше на народа ни, смесването на расата ни с евреите. Тези паразити на човечеството ясно са осъзнали и избягвали досега едно пълно смесване със своите приемници. Отличително затова е изказването на английския евреин Дизраели “ Всяка раса, която безгрижно меси кръвта си трябва да изчезне. “ Когато през 1928 на сто чистокръвни еврейски семейства има 53 смесени, ясно се вижда колко на дълбоко в нашия народ е проникнала тази бавна, но сигурно действаща отрова. Голямата опасност е, че еврейството и неговите разрушаващи душите ни методи систематично руши свойството за действие и мислене на народа ни, за да може по-късно на тази основа да се наложи като тотален политически и икономически господар. Притова това смесване става на най-високи нива, в духовно водещият елит на нашата нация. Евреите изкарват всяко истинско чувство презрително и цялата им пропаганда цели едно вътрешно пропадане и разделяне на народното тяло  на трески. Действията на тази произхождаща от столетия зараза могат и до ден днешен да се забележат в нашия народ. Само една интензивна работа ще може да отстрани тези последните следи на тази епидемия и да върне народа ни в правилната природна линия на живота. Разрешението на еврейския въпрос днес вече е напуснало пределите на Райха и се е превърнало жизненоважен въпрос за всички народи на Европа.

Начало

 

Народнополитическо развитие на Германия и нейните съседи

 

        След кракто покачване на раждаемостта след войната през 1870/1871, тя спада до смяната на века бавно и след това все по-бързо. Вина за това имат кръговете, които вместо да имат деца се отдават на удоволствия и предпочитат удобството на липса на поколение. По техен пример широките маси възприемат тази практика. Днес трябва да обърнем този процес и точно най-здравите кръгове да поведат борбата за покачване раждаемостта.

Начало

 

Развитие на раждаемостта в Германия

 

        След войната 1870/1871 в Германия се раждат на 1000 жители 40 деца.

При смяната на века 1900 цифрата е спаднала на 35 деца на 1000 жители.

В началото на Първата световна война на 1000 жители се падат средно по 27 новородени деца.

       Най-ниската точка се достига по време на самата война, когато на 1000 жители има годишно по 14 новородени.

       Още по-отблъскваща е следната картина: През 1870 на 42 милиона жители се падат 2 милиона новородени. През 1933 на 65 милиона жители се падат 900 000 новородени. Яросна промяна в духовните ценности довежда взимането на властта от НСДАП през 1933.

Имаше:

1933: 14,7 новородени на 1000 жители

1935: 19,9 новородени на 1000 жители

1939: 20,8 новородени на 1000 жители

 

        Тази промяна само по себе си е радостна, но тези цифри на раждаемостта в никакъв случай не трябва да се надценяват. По-горните размери в никой случай не гарантират нужното на народа ни размножаване. Тази война е брутална проба за натоварване. Промяната в раждаемостта в последното десетилетие ясно показва една нова воля и жажда за живот, което означава промяна в този сектор. Историята ни дава безкрайни примери, един народ е способен да изпълни своята воля за работа и успехи само тогава когато има достатъчно хора на разположение. Колкото по-голямо е пространството, толкова по-силно е желанието на хората за защита на пространството ( войници ), за осигуряване на прехраната ( селяни ) и наличието на индустриални продукти ( работници ). Всички народи, които не са били способни навреме да осигурят повишаване на живата маса с оглед увеличаващата се сила са загинали. Нека да видим плодовитостта на европейските народи още веднъж:

 

 

        Общо развитие на германите, романите и източните народи със славянски език:

 

                                                               Германи     Романи    Източни

1810                                       59             63              65

1930                                     149           121            226

1960                                     160           133            303

 

        Народите от Съветския Съюз се увеличават ежегодно с около 3 милиона. В азиатският район Япония е увеличила населението си двойно за последните 70 години. Има годишен прираст от 1 милион хора. По същия начин , въпреки гладна смърт и епидемии населенията си увеличават Китай и Индия. Ако не вземем мерки за увеличаване наследствената ни маса, все повече и повече нордическата кръв ще бъде размивана от източно-балтийската и от азиатската. Нордическата раса, може спокойно да кажем, германските народи маршируват по този начин към своя край. Бройката на родените определя съдбата на един народ. Евентуална победа на немските оръжия ще е пълна и завършена само тогава, когато е последвана от победа на новородените деца. “ Две оръжия има в борбата си за съществуване всеки народ: неговата военна мощ и неговата природна плодовитост. Не забравяйте никога, че военната мощ сама не може да осигури по-нататъшния живот в далечно бъдеще на един народ, а е необходима неизчерпаема плодовитост. “ ( Райхсфюрера на СС )

Начало

 

  Расови и народни грижи на националсоциалистическата държава

 

        Фюрерът казва в “ Моята Борба “: “ Който не е телесно и духовно здрав и горд, не бива да предава своите мъки на децата си. “ Над нашето дело седи народната общност. Нетърпимо състояние е, когато се прави опит в една държава да се поставят на едно ниво успяващите с неудачниците. Активната, работеща част на населението трябва да мисли за живота на неспособните да работят. Има луди, които костват на държавата хиляди Райхсмарки досега. По време на Ваймарската система броя на престъпниците беше нечувано висок. Напоследък те се множаха с плашещи темпове. С изключване на подобен мързелив наследствен материал могат да се спестят милиони, които да идат за други цели. Мерките, които една отговорна власт трябва да вземе са пряко свързани с увеличаване процента на добрата кръв. Има грижата, да се направи всичко възможно изобщо да не бъдат раждани елементи, които носят само разруха и упадък. Те са вредни за самите себе си. Всеки свързан тясно с природата народ изкоренява скоро непълноценните. При така наречените ” културни “ народи има  едно фалшиво чувство – “ любов към ближния “, идващо преди всичко от църковните кръгове, което води до грешен подбор сред широките маси. От църковна страна всяка форма на разум се явява опит да се наруши божественият световен ред. Ненормално е да казваш, че Бог определя, какво ние считаме за непълноценно. Нямали сме правото да изключим и заличим от обществото завинаги, един убиец или престъпник например. Точно природните закони и тяхното познание ни показват, че е живота на нашия народ и запазването чистотата на кръвта седят по-високо от доброто състояние на един наследствено обременен. Главната точка не е личното Аз, а народното цяло. Освен това опитът ни учи, че повечето наследствено болни нямат никакво чувство за отговорност спрямо децата си. През 1877 в немските лудници са обслужени 40 375 персони; през 1926 вече броя е нарастнал до 252 793 (!) персони. В САЩ процента на душевно болните се е увеличил от 1904 до 1925 повече от два пъти. Национал-социализмът настъпва логично и в тази област. Мнението на Фюрера по този въпрос е кратко и ясно: “ Изискването от разумните хора, да прекъснат мъките на дефектните пo някакъв начин хора, е изискване на най-чист разум и планирано извършване на най-хуманно за човечеството дело. Ще спести мъките на милиони и като цяло ще подобри здравето на нацията. “  Немското правителство постигна на 14 юли 1933 внасянето на “ Закона за предовратяване на наследственообремено поколение “. Законът определя: “ Който е обременен наследствено може да бъде освободен от плодовитост чрез хирургическа намеса ( стерилизация ) , за да предпази благодарение на модерната медицина евентуално свое поколение от мъки и страдания. “ Законът включва всички известни засега наследствени болести, душевни болести, наследствени дефекти, като наследствена слепота , наследствена глухонямост и т.н. По-нататък лишен от потомство може да се окаже този, който страда от алкохолизъм. За стерилизацията решава Съдът по наследствено здраве. С този закон е започнат процеса по изчистване тялото на народа. Действието на този закон ще се почуства на най-силно в идните поколения. Щеше да е необмислено действие ако национал-социалистическата държава не беше действала със стоманена воля, за да предотврати това състояние на упадък. Фактът, че децата на рецидивистите са тежко   обременени доведе до още един закон. На 24 Ноември 1933 бе постигнат “ Закон против рецидивистите и общите мерки за поправяне и подобряване “. С този закон сигурни противообществени елементи са изключени от народното тяло. На 15 Септември 1933 на партийният ден на Свободата са представени “ Нюрнбергските закони “. Те обхващат три закона:

1.   Райхсзакон за знамената “

2.   Граждански закон на Райха “

3.   Закон за защита на немската кръв и чест “

      Гражданският закон на Райха “ определя кой принадлежи към държавата и       кой е гражданин на държавата. Принадлежащ към държавата, който принадлежи към Защитният орден на немския Райх и който е особено заслужил негов член. Гражданин на Райха е само този принадлежащ към държавата с немска или чужда кръв, който е доказал, че е решен и изпълнен с воля да служи вярно на немския народ и Райх. “ Законът за защита на немската кръв и чест “ забранява браковете между евреи и граждани на Райха, били те с немска или чужда кръв. Според наредбите към “ Гражданският закон на Райха “ и “ Законът за защита на немската кръв и чест “ , тези които са на  ¼ евреи ще се влеят чрез своите потомци в немския народ. Бракове между евреи и такива, които са на ¼ евреи са забранени. Бракове между ½ и ¼ евреи и немски граждани имат нужда от специално разрешение от Вътрешния министър на Райха. Законът се грижи да се предотвратят бракове между немци и потомци на негроидни французи от времето на окупацията на Рейнскат област. Същото важи и за циганите. Значението на тези закони беше разяснено от Райхсмаршалът “ Това е едно признание за силите и надареността на германо-нордическия дух. Ние знаем, че греховете на кръвта са грехове на наследствеността. Ние самите, немският народ , страдаме от такива грехове. Знаем, че  в тези грехове се крие евентуално разпадане на Германия. Затова трябва да спечелим края на тези позорни връзки. Господ и провидението ни изпратиха в последната секунда спасението – нашият Фюрер, ако не беше той, Германия нямаше да се изправи от греховете си. “ Друга мярка за това е “ Законът за защита наследственото здраве на немския народ “ ( Закон за брачното здраве ) от 18 Октомври 1935 година. Той забранява брака между болни хора и по този начин изключва евентуално предаване на лош наследствен материал в идните поколения. Национал-социалистическа Германия разбира се е жестоко атакувана от враждебно настроените, от евреи ръководени чужди страни, въпреки че Райха не е единствената страна с подобни мерки на света. Безбройни щати в САЩ са въвели подобни мерки преди столетие, за да ограничат лошото наследство. Едва 1926 подобни закони за спрени в САЩ и през 1929 в някои части на Дания и Швейцария. Само в Калифорния за последните 20 години над 9 000 души са стерилизирани.

Начало

 

Расово съзнание и расова гордост на мъжете от СС

 

        Със заповед на Райхсфюрера на СС от 31 Декември 1931 в точка 1 се казва, че СС е под строги изгледи подбран съюз на нордическите хора. Основно звено на нашия мироглед е расовата идея. Ние имаме непоклатимата вяра, че нашата кръв, нашето наследство, сами по себе си са гарант за един траен и качествен успех.

        Вярата в подбора е сложена на преден план. Нашият подборен пример е телесно и духовният творчески гений на нордическо-германската рамка. Ние не искаме да сме просто съюз на най-силните телесно хора, но и на най-верните и характерни такива.

Начало

 

Родови сдружения, грижа за семейството и въпроса за отглеждането

 

        Предпоставка за запазване на расовите ценности е съставянето на семейството и родът. Животът на индивида го свързва, както с предците, така и с идните поколения. Над фамилията и родът седи народната общност. Отделният човек умира по законите на природата. Чрез предаване на наследството си той остава като жив член на народната общност. Ние вярваме в безсмъртието на нашия народ. Нашият Фюрер казва за семейството това: “ Разрушаването на семейството ще е края на човечеството ... то е най-малката, но и най-важната съставна част на държавата. “ Семейството е основата на Райха. То отглежда идните поколения. Народът се обновява чрез семейството. От германското усещане сме наследили вярата си в идеята за гените. В тясна връзка с законите на живота можем да кажем, че семейството е член на общността на рода, то е всепризнатия ред за отглеждане на идните поколения.

Начало

 

Особени задължения при избор на партньор

 

        Изборът на жена ни дава единственият шанс в живота да подобрим наследството на децата ни. Здраве или болест, талант или неспособност на наследниците се определят от избора на партньор на предците. Тази решителна в живота на мъжа крачка не трябва да зависи от положение и богатство, а от духовнота и телесната работливост на избора. Ясно е, че който съзнава, че е носител на лошо наследство трябва сам да се откаже. Фюрерът казва в “ Моята Борба “: “ Няма свобода, която да струва идните поколения или чистота на расата “ , “ Това, което е закрито от другите, народната държава трябва да покаже. Расата трябва да се постави на централно място в живота на хората. Чистотата й трябва да бъде разкрита на децата като висша добродетел. Който е здрав, трябва да осигури деца на света, който не е, трябва сам да покаже разум ... “. Всичко е въпрос на чувство за отговорност, който не направи всичко необходимо да продължи доброто си наследство и да го предаде на идните поколения, той прекъсва потока на живота. Успеха в работата съвсем не е най-важното, на първо място е биологичната грижа. Двама души заедно предават нататък успеха на живота. Мъжът от СС трябва да се ожени възможно най-рано. Майката на неговите деца трябва да е носител на на ценна кръв. Тогава неговото семейство е достоен член на народната общност и нейн градител. Райхсфюрера на СС даде много важна за бъдещето надредба още на 31 Декември 1931 година ... Повелята за годежите и браковете ... тя гласи:

1.      СС е обособено на базата на специални възгледи общество на нордическите хора.

2.      Решаващо за национал-социалистическия мироглед е знанието, че подбора и запазването на расово чистата кръв е основно задължение разрешавам със постановление от 1 Януари 1932 за всички неоженени членове на СС брачно разрешение.

3.      Цел е наследственно пълноценен род от нордически вид.

4.      Разрешението за брак е окончателно, положително или отрицателно на базата на расови и наследствени закони.

5.      Всеки член на СС, който възнамерява да се ожени трябва да има специалното разрешение на Райхсфюрера на СС.

6.      Членове на СС, които въпреки забраната се женят биват изключвани от СС автоматично.

7.      Подходящата обработка на молбата за женитба е работа на Расовата служба на СС.

8.      Расовата служба на СС води “ Родовата книга на СС “, в която се вписват семействата на членовете на СС след сключване на брак.

9.      Райхсфюрера на СС, началникът на Расовата Служба и нейните служители са обвързани чрез честта си да запазят дискретност.

10. СС е наясно, че с тези мерки се прави важна крачка напред. Присмех, сарказъм и неразбиране не ни плашат, защото бъдещето ни принадлежи.

Райхсфюрер на СС – Хайнрих Химлер

 

        Служителите на СС трябва да знаят, че за годеж също се иска разрешително.

        От реч на Райхсфюрера на СС през 1935 :

      Ние сме решени и маршируваме по непроменимите закони на национал-социалистическия, военния орден на нордическите хора като едно общество на клетвата, по родовия си път за да можем да осигурим за своите наследници вечен живот на нордическата раса чрез самите тях. “

         Затова са създадени директиви за избор на съпруга за СС мъжете, за да могат те да са основна част във формирането на идните поколения. 

Начало

 

СС в борба за бъдещето на германо-нордическото пространство

 

        Историята ни показва как за много години велики държави и народи преминават през възход и падение. Най-големите успехи на човечеството са плод на нордическата раса. Там където те изчезнат, изчезва и творчеството им. В последните години процесът става все по-яростен. Ние открихме и показахме корените на разпадането, показахме и опасностите, които ни заобикалят днес. Вече имаме закони, които възпрепятстват тези процеси. От нас зависи да поведем всички нордически народи в битка за запазване на расата ни. На мястото на безредието трябва да наложим ред. Биологическото бъдеще изисква чистота на расата. Смесването на расата и неговите последици вече са ни известни. Колонизирането на изтока с немци, ще ни изгради стена срещу славянската опасност. СС и тук е на първа линия за защита на народа, готови да изпълни всички закони и заповеди. С нашите воля, вярност и чест ние правим добро на всички нордически народи. Ние знаем пътят напред, ние мъжете от СС носим отговорност за идните поколения. Расовата идея е основата на нашия мироглед. Адолф Хитлер ще спечели и тази битка, не защото се бунтува срещу природните закон, а защото отново ги наложи на нашия народ, защото е решен да остане верен на принципите си до край. Нашата вяра е това да сме едни от най-добрите служители на Фюрера и народа си. Нашите действия ще определят бъдещия расов облик на Европа.

Начало

Общ преглед на нашите препоръки

 

1.Пази здравето си и бъди умерен в употребата на вредни за здравето средства за душевно разтоварване – алкохол, цигари и т.н., а също така внимавай със сексуалната активност. Помни, че нордическият човек поначало съзрява по-късно спрямо представителите на другите раси.

 

2. Ожени се по възможност млад. Само тогава щe познаеш със своята съпруга семейното щастие в неговата пълнота.

 

3. Не се жени за жена от друго племе. Ти носиш отговорност пред своя народ и своето потомство за запазване чистотата на собствената си кръв.

 

4. Не се жени за наследствено обременена жена. В противен случай ще носиш вина за страданията на собствените си деца и внуци.

 

5. Постарай се да намериш напълно здрава жена за съпруга. Вярна представа за нейното здравословно състояние и качества можеш да получиш, когато се запознаеш с представителите на нейния род.

 

6. Твоята избраница трябва да бъде расово пълноценна, както и ти самият.

 

7. Стреми се ти и твоето потомство да се завърнете към природните си корени.

 

8. Не се бракосъчетавай с родственица, защото неблагоприятните наследствени заложби почти винаги остават скрити при женитба, но след това се развиват с двойно по-голяма мощ в твоите деца.

 

9. Ти имаш задължението да съхраниш наследствеността си в полза на своя народ, създавайки повече деца. Така, ти продължаваш да живееш в тях.

Начало